9 Mihin täydentävät ehdot perustuvat

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

Hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­set pe­rus­tu­vat Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­seen (4/2015) muu­tok­si­neen. Vaa­ti­muk­set on mää­ri­tel­ty kan­sal­li­ses­ti sen mu­kaan, mitä vaa­di­taan Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) N:o 1306/2013 ar­tik­las­sa 94 ja liit­tees­sä II. Vaa­ti­muk­set kos­ke­vat vil­je­li­jöi­tä, jot­ka ovat ha­ke­neet vil­je­li­jä­tu­kia, joi­hin kuu­luu täy­den­tä­vien eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen. Tau­luk­ko 13 si­säl­tää täs­sä op­paas­sa esi­tet­ty­jen hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­siin liit­ty­vät kan­sal­li­set sää­dök­set.

Tau­luk­ko 13. Täy­den­tä­vien eh­to­jen hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­siin liit­ty­vät kan­sal­li­set sää­dök­set.

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Lakisääteiset hoitovaatimukset

Laki­sää­tei­set hoi­to­vaa­ti­muk­set pe­rus­tu­vat Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) N:o 1306/2013 ar­tik­laan 93 ja liit­tees­sä II esi­tet­tyi­hin ase­tuk­siin ja di­rek­tii­vei­hin. Hoi­to­vaa­ti­muk­si­na mai­nit­tu­ja ase­tuk­sia on nou­da­tet­ta­va sel­lai­se­naan. Di­rek­tii­vien sään­nök­siä on nou­da­tet­ta­va sel­lai­si­na kuin ne on pan­tu Suo­mes­sa täy­tän­töön.

Täy­den­tä­vien eh­to­jen laki­sää­tei­sis­tä hoi­to­vaa­ti­muk­sis­ta sekä nii­den ja hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­sen val­von­nas­ta sää­de­tään val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa 7/2015.

Tau­lu­kot 14-16 si­säl­tä­vät täs­sä op­paas­sa esi­tel­ty­jen laki­sää­teis­ten hoi­to­vaa­ti­mus­ten si­säl­tä­mät ase­tuk­set, di­rek­tii­vit ja nii­hin liit­ty­vät kan­sal­li­set sää­dök­set. Vaa­ti­muk­set kos­ke­vat nii­tä vil­je­li­jöi­tä, jot­ka ovat ha­ke­neet sel­lai­sia vil­je­li­jä­tu­kia, joi­hin kuu­luu täy­den­tä­vien eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen.

Ah­ve­nan­maal­la nou­da­te­taan laki­sää­tei­sis­sä hoi­to­vaa­ti­muk­sis­sa EU-ase­tuk­sia sel­lai­se­naan sekä so­vel­le­taan Ah­ve­nan­maan lain­sää­dän­töä, jol­la tau­lu­kois­sa 14-16 mai­ni­tut di­rek­tii­vit on pan­tu täy­tän­töön. Ah­ve­nan­maan maa­kun­ta­hal­li­tus an­taa lisä­tie­to­ja täy­den­tä­viä eh­to­ja kos­ke­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä Ah­ve­nan­maal­la.

Tau­luk­ko 14. Ym­pä­ris­töön ja il­mas­ton­muu­tok­seen kos­ke­viin laki­sää­tei­siin hoi­to­vaa­ti­muk­siin liit­ty­vät sää­dök­set.

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Tau­luk­ko 15. Kan­san­ter­veyt­tä, eläin­ten ter­veyt­tä ja kas­vien ter­veyt­tä kos­ke­viin laki­sää­tei­siin hoi­to­vaa­ti­muk­siin liit­ty­vät sää­dök­set.

Sivu 1 – Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Sivu 2 – Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Sivu 3 – Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Sivu 4 – Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na.

Tau­luk­ko 16. Eläin­ten hy­vin­voin­tia kos­ke­viin laki­sää­tei­siin hoi­to­vaa­ti­muk­siin liit­ty­vät sää­dök­set.

Sivu 1 – Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Sivu 2 – Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Sivu 3 – Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Sivu 4 – Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

La­taa tau­luk­ko PDF-tie­dos­to­na.

Täy­den­tä­vät eh­dot2018