Kansalliset peltotuet

HUO­MI­OI­TA­VAA:

Ete­lä-Suo­mes­sa ei mak­se­ta kan­sal­li­sia pel­to­tu­kia. Poh­joi­set pel­to­tuet koos­tu­vat kol­mes­ta tuki­muo­dos­ta, jot­ka mak­se­taan pel­to­vil­je­lyl­le kas­vi­koh­tai­se­na tu­ke­na, ylei­se­nä heh­taa­ri­tu­ke­na ja nuo­ril­le vil­je­li­jöil­le suun­nat­tu­na tu­ke­na. Li­säk­si kan­sal­lis­ta tu­kea mak­se­taan koko maas­sa so­ke­ri­juu­rik­kaan tuo­tan­nol­le. Yk­sik­kö­tu­kien mää­rät on koot­tu tau­luk­koon tä­män lu­vun lop­puun.

Ha­ki­jaa, maa­ti­laa ja vil­je­ly­ta­paa kos­ke­vat ylei­set edel­ly­tyk­set löy­ty­vät Tuen­ha­ki­jan pe­rus­op­paas­ta lu­vus­ta 3. Nuor­ten vil­je­li­jöi­den tuen ha­ki­jaa kos­ke­vat edel­ly­tyk­set vas­taa­vat EU:n nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­to­ja.

1. Pohjoiset peltotuet

Loh­kon kor­vaus­kel­poi­suus

Poh­joi­sia tu­kia myön­ne­tään kas­vu­loh­koil­le, jot­ka ovat kor­vaus­kel­poi­sia. Loh­kon ha­ke­mi­ses­ta kor­vaus­kel­poi­sek­si vuon­na 2018 ker­ro­taan li­sää Tuen­ha­ki­jan pe­rus­op­paas­sa lu­vus­sa 7.

Ym­pä­ris­tö­eh­dot

Poh­joi­sis­sa tuis­sa si­nun on nou­da­tet­ta­va osaa täy­den­tä­vien eh­to­jen hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­sis­ta. Eh­dot kos­ke­vat suo­ja­kais­to­ja, pien­ta­rei­ta, vil­jel­lyn maa­ta­lous­maan hoi­toa, sän­gen polt­toa, mai­se­ma­piir­tei­den säi­lyt­tä­mis­tä ja huk­ka­kau­ran ja jät­ti­put­kien tor­jun­taa. Täy­den­tä­vien eh­to­jen vaa­ti­muk­set löy­ty­vät tar­kem­min täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­ta (löy­tyy osoit­tees­ta www.mavi.fi).

Pohjoinen hehtaarituki

Poh­joi­nen heh­taa­ri­tuki on tar­koi­tet­tu tuki­a­lu­eel­la C vil­jel­tä­vil­le tie­tyil­le pel­to­kas­veil­le: ruis, so­ke­ri­juu­ri­kas, tärk­ke­lys­pe­ru­na, avo­maan­vi­han­nek­set, öljy- ja val­ku­ais­kas­vit, öljy- ja kui­tu­pel­la­va, tat­ta­ri, mais­si, tie­tyt val­ku­ais­kas­vus­tot ja tie­tyt hamp­pu­kas­vus­tot.

Tuki­yk­sik­kö­ker­roin

Poh­joi­seen heh­taa­ri­tu­keen liit­tyy pin­ta-ala­ra­joi­te. Tä­män ta­kia tu­keen on ase­tet­tu tuki­yk­sik­kö­ker­roin. Tuki­yk­sik­kö­ker­roin­ta muu­te­taan, jos tuen myön­tä­mi­sen pe­rus­tee­na ole­vien tuki­yk­si­köi­den mää­rä ylit­tyy. Tänä vuon­na tuki­yk­sik­kö­ker­roin on alus­ta­vas­ti 1,00.

Ih­mis­ra­vin­nok­si käy­tet­tä­vät avo­maan­vi­han­nek­set

Tuki­kel­poi­sia avo­maan­vi­han­nek­sia ovat vain ih­mis­ra­vin­nok­si käy­tet­tä­vät vi­han­nek­set. Her­neis­tä tuki­kel­poi­nen on tu­leen­tu­mat­to­ma­na kor­jat­ta­va tar­ha­her­ne (eli sil­po-, sil­poy­din-, so­ke­ri- ja tait­to­her­neet). Tu­kea ei mak­se­ta avo­maan­vi­han­nes­ten rehu­tuo­tan­nol­le (esim. rehu­lant­tu tai rehu­nau­ris), is­tu­kas­si­pu­lil­le (li­säys­ai­neis­ton tuot­ta­mi­nen), vi­han­nes­tai­mi­tuo­tan­nol­le eikä maus­te­kas­veil­le. Vi­han­nes­ten muu kuin ih­mis­ra­vin­nok­si ta­pah­tu­va käyt­tö on il­moi­tet­ta­va kas­vu­loh­ko­lo­mak­keen Lisä­tie­to­ja-koh­das­sa.

Avo­maan­vi­han­nek­sil­le tu­kea voi­daan mak­saa vain, jos sato on kor­jat­tu. Sa­don­kor­juu­vaa­ti­mus­ta ar­vi­oi­ta­es­sa ote­taan kui­ten­kin huo­mi­oon kor­juun es­tä­vät sää­olo­suh­teet sekä muut poik­keus­ti­lan­teet (=yli­voi­mai­nen este). Il­moi­ta yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä kun­taan kir­jal­li­ses­ti 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa. Jos sato jää loh­kol­ta kor­jaa­mat­ta muus­ta syys­tä, peru loh­kol­ta poh­joi­nen heh­taa­ri­tuki.

Muut pel­to­kas­vit

Mui­ta tuki­kel­poi­sia pel­to­kas­ve­ja ovat öljy- ja val­ku­ais­kas­vit, öljy- ja kui­tu­pel­la­va, tat­ta­ri, mais­si, so­ke­ri­mais­si ja hamp­pu. Kat­so ham­pun eri­tyis­vaa­ti­muk­set Haku­op­paan liit­tees­tä C. Her­neen/här­kä­pa­vun/ma­kea lu­pii­nin ja vil­jan seos­kas­vus­to on tuki­kel­poi­nen, jos se­ok­sen yh­teen­las­ke­tus­ta sie­men­mää­räs­tä (kg) yli 50 % on her­neen, här­kä­pa­vun tai ma­ke­an lu­pii­nin sie­men­tä (= val­ku­ais­kas­vus­to).

Yleinen hehtaarituki

Ylei­nen heh­taa­ri­tuki on tar­koi­tet­tu pel­to­vil­je­ly­a­lal­le tuki­a­lu­eel­la C2–C4 ja saa­ris­to. Tu­keen ei kui­ten­kaan ole oi­keu­tet­tu mm. vil­je­le­mä­tön loh­ko,  ke­san­to­pel­to, suo­ja­kais­ta, kaik­ki suo­ja­vyö­hyk­keet, luon­non­lai­dun ja -niit­ty, kas­vi­maa eikä kas­vi­huo­ne­ala. Tuki­kel­poi­sia kas­ve­ja ovat maa­ta­lous-, puu­tar­ha- ja ener­gi­a­kas­vit. Ener­gi­a­kas­veil­la tar­koi­te­taan yksi­vuo­ti­sia tai ly­hyt­kier­toi­sia ener­gi­a­tar­koi­tuk­seen vil­jel­tä­viä kas­ve­ja. Tuki­a­lu­eil­la C3 ja C4 yleis­tä heh­taa­ri­tu­kea mak­se­taan avo­maan­vi­han­nek­sil­le, mut­ta ei muil­le poh­jois­ta heh­taa­ri­tu­kea saa­vil­le kas­veil­le. Kat­so tu­keen oi­keut­ta­vat kas­vit tar­kem­min Tuki­kel­poi­suu­det 2018 –tau­lu­kos­ta (Mavi.fi/Tuet ja pal­ve­lut/Vil­je­li­jä).

Nuorten viljelijöiden tuki

Nuor­ten vil­je­li­jöi­den tuki on tar­koi­tet­tu tuki­a­lu­een C vil­je­li­jäl­le, joka on pe­rus­ta­nut ti­lan en­sim­mäis­tä ker­taa sen pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä ja on en­sim­mäi­se­nä nuor­ten vil­je­li­jöi­den tuki­haku­vuon­na kor­kein­taan 40-vuo­ti­as. Tu­kea voi­daan myön­tää luon­nol­li­sil­le hen­ki­löil­le tai näi­den muo­dos­ta­mil­le ryh­mil­le. Jos ha­ki­ja­na on yh­tei­sö, mää­räys­val­ta yh­tei­sös­sä tu­lee olla yh­del­lä tai use­am­mal­la nuo­rel­la vil­je­li­jäl­lä. Muil­le ryh­mil­le tu­kea voi­daan myön­tää vain, jos kaik­ki vil­je­li­jät, jä­se­net tai osak­kaat ovat nuo­ria vil­je­li­jöi­tä.

Tuen­ha­ki­jat on mää­ri­tel­ty tar­kem­min EU:n nuo­ren vil­je­li­jän tu­es­ta ker­to­vas­sa lu­vus­sa. Tuen­ha­ki­jan eh­toi­hin on tul­lut muu­tos tuki­vuo­des­ta 2018 eteen­päin. En­sim­mäi­nen ha­ke­mus on jä­tet­tä­vä ti­lan­pi­don al­ka­mis­ta seu­raa­vien vii­den vuo­den ai­ka­na. Li­säk­si ti­lan­pi­don ja en­sim­mäi­sen ha­ke­muk­sen väli­vuo­sia ei enää vä­hen­ne­tä. Muu­tos ei kos­ke vuon­na 2010-2013 ti­lan­pi­don aloit­ta­nei­ta.

Pää­tök­set tuen mää­räs­tä ja kes­tos­ta teh­dään vuo­sit­tain mää­rä­ra­han puit­teis­sa. Tu­kea mak­se­taan kor­kein­taan 5 vuot­ta sa­mal­le tuen­ha­ki­jal­le. Jos sait jo tuki­vuo­del­ta 2015 en­sim­mäis­tä ker­taa nuor­ten vil­je­li­jöi­den tu­kea, voit ha­kea tu­kea enää kor­kein­taan 2 tuki­vuon­na. Il­moi­ta sa­mal­la mah­dol­li­sis­ta hen­ki­lö­muu­tok­sis­ta maa­tila­y­ri­tyk­ses­sä­si.

Nuor­ten vil­je­li­jöi­den tuen ha­ke­mus­ta ei voi siir­tää koko­ti­lan hal­lin­nan­siir­ron yh­tey­des­sä haku­ajan jäl­keen.

Tu­kea mak­se­taan maa­ta­lous- puu­tar­ha- ja ener­gi­a­kas­vien vil­je­lys­sä ole­val­le pel­to­a­lal­le; ei kui­ten­kaan vil­je­le­mät­tö­mäl­le loh­kol­le, ke­san­to­pel­lol­le, suo­ja­kais­tal­le, suo­ja­vyö­hyk­keil­le, luon­non­lai­tu­mel­le ja –nii­tyl­le, kas­vi­maal­le eikä kas­vi­huo­ne­a­lal­le.

2. Sokerijuurikkaan tuki

So­ke­ri­juu­rik­kaan tuki on tar­koi­tet­tu so­ke­ri­juu­rik­kaan vil­je­li­jöil­le. Tu­kea myön­ne­tään vain so­ke­rin­tuo­tan­toon käy­tet­tä­väl­le so­ke­ri­juu­ri­kas­a­lal­le. Muu­hun käyt­töön vil­jel­tä­vän so­ke­ri­juu­rik­kaan alal­le tu­kea ei myön­ne­tä. Il­moi­ta muu käyt­tö säh­köi­sen tuki­haun tai kas­vu­loh­ko­lo­mak­keen lisä­tie­dois­sa.

So­ke­ri­juu­rik­kaan kul­je­tus­tuki

So­ke­ri­juu­rik­kaan kul­je­tus­tu­es­ta jär­jes­te­tään eril­li­nen haku ke­vääl­lä 2018. Kul­je­tus­tuki mak­se­taan edel­li­sen vuo­den so­ke­ri­juu­rik­kaan so­pi­mus­mää­rän pe­rus­teel­la.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Pie­nin mak­set­ta­va tuen mää­rä on 100 eu­roa. Jos ha­et­tu tuen koko­nais­mää­rä ylit­tyy, yk­sik­kö­tuen mää­rää alen­ne­taan.

Pää­tuki­haun tuet 201826.3.2018