2. Myynnin edellytykset

Yleiset vaatimukset

In­ter­ven­ti­o­va­ras­toon hy­väk­sy­tään os­tet­ta­vak­si ensi­luok­kai­nen ras­va­ton mai­to­jau­he, joka on val­mis­tet­tu su­mu­tus­me­ne­tel­mäl­lä leh­män­mai­dos­ta, hy­väk­sy­tys­sä val­mis­tus­lai­tok­ses­sa EU:n alu­eel­la. Ras­va­ton­ta mai­to­jau­het­ta voi­vat myy­dä in­ter­ven­ti­o­va­ras­toon EU:n alu­eel­le si­joit­tu­neet ja alv-re­kis­te­riin mer­ki­tyt toi­mi­jat.

Ras­vat­to­man mai­to­jau­heen on ol­ta­va val­mis­tet­tu 31 päi­vän ku­lu­es­sa en­nen sitä päi­vää, jona kiin­te­ä­hin­tai­nen myyn­ti­tar­jous vas­taan­o­te­taan Ruo­ka­vi­ras­toon.

Tar­jous­kil­pai­lus­sa teh­ty­jen tar­jous­ten osal­ta mai­to­jau­hen täy­tyy olla val­mis­tet­tu 31 päi­vän ku­lu­es­sa en­nen tar­jous­ten jät­tä­mi­sen osa­jak­son päät­ty­mis­päi­vää.

Rekisteröityminen Ruokaviraston markkinaosaston asiakkaaksi

Yri­tyk­sen­ne täy­tyy en­nen myyn­ti­tar­jouk­sen jät­tä­mis­tä re­kis­te­röi­tyä Ruo­ka­vi­ras­ton mark­ki­na­o­sas­ton asi­ak­kaak­si. Ha­ke­kaa re­kis­te­röin­tiä lo­mak­keel­la 561000 Re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus.

Re­kis­te­röi­ty­mi­sen jäl­keen yri­tyk­sel­len­ne an­ne­taan re­kis­te­ri­nu­me­ro, jota käy­tät­te kun teet­te tar­jouk­sen. Re­kis­te­ri­nu­me­roa tar­vi­taan myös va­kuu­den aset­ta­mi­sen yh­tey­des­sä.

Jos yri­tyk­sen­ne on jo re­kis­te­röi­ty­nyt mark­ki­na­o­sas­ton asi­ak­kaak­si jos­sa­kin muus­sa tuki­oh­jel­mas­sa, esim. vien­ti­tu­es­sa, ha­ke­kaa re­kis­te­röin­tiä uu­teen toi­min­toon (mai­to­jau­heen in­ter­ven­tio) lo­mak­keel­la 561000B Re­kis­te­röin­ti­tie­to­jen muu­tos­il­moi­tus.

Valmistuslaitoksen hyväksyminen

In­ter­ven­ti­o­va­ras­toon hy­väk­syt­tä­vää ras­va­ton­ta mai­to­jau­het­ta voi­daan val­mis­taa vain sii­hen erik­seen hy­väk­sy­tys­sä val­mis­tus­lai­tok­ses­sa. Pyy­tä­kää hy­väk­sy­mis­tar­kas­tus­ta  Ruo­ka­vi­ras­ton lo­mak­keel­la 561553 Val­mis­tus­lai­tok­sen hy­väk­sy­mis­ha­ke­mus.

Val­mis­tus­lai­tos voi­daan hy­väk­syä, jos se täyt­tää seu­raa­vat, ase­tuk­sen (EU) N:o 2016/1238 liit­teen V osas­sa III mai­ni­tut edel­ly­tyk­set:

Val­mis­tus­lai­tok­sen hy­väk­sy­mis­tar­kas­tuk­sen te­kee Ruo­ka­vi­ras­ton tai sen val­tuut­ta­ma kun­nal­li­nen vi­ran­o­mai­nen, jon­ka jäl­keen hy­väk­sy­mi­nen vah­vis­te­taan.

Val­mis­tus­lai­tok­sen hy­väk­syn­tä on voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Ruo­ka­vi­ras­to tai sen val­tuut­ta­ma kun­nal­li­nen vi­ran­o­mai­nen tar­kas­taa hy­väk­sy­mi­sen edel­ly­tyk­set ja re­kis­te­rien si­säl­lön vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa. Jos tar­kas­tuk­ses­sa il­me­nee, että hy­väk­sy­mi­sen edel­ly­tyk­set ei­vät enää täy­ty, hy­väk­syn­tä voi­daan joko pe­ruut­taa ko­ko­naan tai kes­keyt­tää 1–12 kuu­kau­dek­si.

Sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si val­mis­tus­lai­tok­seen teh­dään tuo­tan­non ai­ka­na en­nal­ta il­moit­ta­mat­to­mia tar­kas­tuk­sia. Tuo­tan­non ai­kai­set tar­kas­tuk­set suo­rit­taa Tul­li ja nii­tä teh­dään vä­hin­tään yksi tar­kas­tus 28 tuo­tan­to­päi­vää koh­den. Tar­kas­tuk­ses­sa var­mis­te­taan, että yri­tyk­sen kir­jan­pi­dos­ta on mah­dol­li­suus sel­vit­tää tie­dot raa­ka-ai­nei­den alku­pe­räs­tä ja tuo­te­tun ras­vat­to­man mai­to­jau­heen, kir­nu­pii­män ja he­ran mää­ris­tä ja pak­kaa­mi­ses­ta val­mis­tus­e­rit­täin.

Mai­to­jau­het­ta val­mis­ta­van yri­tyk­sen käyt­tä­mien pun­ni­tus­vaa­ko­jen vaa­i­tus­ten on ol­ta­va voi­mas­sa en­nen kuin in­ter­ven­ti­o­va­ras­toon tar­koi­tet­tua mai­to­jau­het­ta ryh­dy­tään pak­kaa­maan ja pun­nit­se­maan. Tuot­teen pun­ni­tus­tu­los­ten on ai­heel­lis­ta olla mah­dol­li­sim­man tark­ko­ja säk­kien ali­pai­noi­suu­den ja mui­den epä­sel­vyyk­sien vält­tä­mi­sek­si.

Laatuvaatimukset

In­ter­ven­ti­oon hy­väk­syt­tä­vän ras­vat­to­man mai­to­jau­heen on täy­tet­tä­vä seu­raa­vat, ase­tuk­sen (EU) N:o 2016/1238 liit­tees­sä V esi­te­tyt laa­tu­vaa­ti­muk­set:

Val­ku­ais­ai­neen mu­kaut­ta­mi­sen on tar­vit­ta­es­sa ta­pah­dut­ta­va nes­te­faa­sis­sa. Val­ku­ais­ai­neen mu­kaut­ta­mi­ses­sa käy­tet­tä­vän ai­neen on ol­ta­va yh­tei­sön alku­pe­rää.

Kir­nu­pii­mäl­lä tar­koi­te­taan voin val­mis­tuk­sen sivu­tuo­tet­ta, joka saa­daan kir­nuun­tu­mi­sen tai ker­man kes­key­tyk­set­tö­män voik­si te­ke­mi­sen ja kiin­te­än ras­va-ai­neen erot­te­lun jäl­keen.

Kir­nu­pii­män puut­tu­mi­nen var­mis­te­taan joko tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa en­nal­ta il­moit­ta­mat­ta suo­ri­tet­ta­val­la tar­kas­tuk­sel­la vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa tai lop­pu­tuot­teen, jos­sa on enin­tään 69,31mg PEDP:tä 100 g:aa koh­den, la­bo­ra­to­ri­o­a­na­lyy­sis­sä

He­ral­la tar­koi­te­taan juus­ton tai ka­se­ii­nin val­mis­tuk­sen sivu­tuo­tet­ta, joka saa­daan hap­po­jen, juok­sut­teen ja/tai ke­mi­al­lis-fy­si­kaa­lis­ten pro­ses­sien avul­la.

Ras­vat­to­man mai­to­jau­heen val­mis­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vän raa­ka­mai­don on täy­tet­tä­vä ase­tuk­sen (EY) N:o 853/2004 liit­tees­sä III ole­vas­sa IX jak­sos­sa sää­de­tyt edel­ly­tyk­set.

Pakkausvaatimukset

Ras­va­ton mai­to­jau­he on pa­kat­ta­va seu­raa­vien, ase­tuk­sen (EU) N:o 2016/1240 liit­tees­sä V esi­tet­ty­jen edel­ly­tys­ten mu­kai­ses­ti:

Säk­kien pak­kaus­ma­te­ri­aa­lin hy­väk­syt­tä­vyy­den var­mis­ta­mi­sek­si ras­vat­to­man mai­to­jau­heen tar­jo­a­jan on toi­mi­tet­ta­va Ruo­ka­vi­ras­toon ko­pio tut­ki­mus­to­dis­tuk­ses­ta, jon­ka mu­kaan pak­kaus vas­taa edel­lä mai­nit­tua lu­juus­vaa­ti­mus­ta. Tut­ki­mus­to­dis­tuk­sen tu­lee olla puo­lu­eet­to­man tut­ki­mus­lai­tok­sen an­ta­ma ja to­dis­tuk­ses­ta on käy­tä­vä ilmi säk­kien val­mis­ta­jan nimi, val­mis­tus­erä, säk­ki­tyyp­pi ja tes­taus­päi­vä. Alku­pe­räi­nen tut­ki­mus­to­dis­tus pak­kaus­ma­te­ri­aa­lis­ta on säi­ly­tet­tä­vä asia­kir­ja-ai­neis­ton yh­tey­des­sä.

Pakkausmerkinnät

Ras­va­ton mai­to­jau­he on pa­kat­ta­va säk­kei­hin, jois­sa on seu­raa­vat mer­kin­nät, jot­ka on mah­dol­lis­ta mer­ki­tä koo­di­na:

Ras­vat­to­man mai­to­jau­heen (SMP) myyn­ti in­ter­ven­ti­o­va­ras­toonMyy­jän opas 20208.2.2019