3. Myyntitarjouksen jättäminen

Kiinteähintaisen myyntitarjouksen jättäminen

Voit­te myy­dä ras­va­ton­ta mai­to­jau­het­ta in­ter­ven­ti­o­va­ras­toon kiin­te­äl­lä hin­nal­la vuo­sit­tain 1. maa­lis­kuu­ta ja 30. syys­kuu­ta vä­li­se­nä ai­ka­na. Mai­to­jau­hees­ta mak­se­taan in­ter­ven­ti­o­hin­ta, joka on 169,80 €/100kg.

Toi­mit­taa Ruo­ka­vi­ras­toon kir­jal­li­nen myyn­ti­tar­jous, lo­ma­ke 561558 Myyn­ti­tar­jous kiin­te­äl­lä hin­nal­la. Myyn­ti­tar­jous­lo­ma­ke oh­jaa an­ta­maan tar­jouk­ses­sa tar­vit­ta­vat tie­dot. Myyn­ti­tar­jous on esi­tet­tä­vä Suo­men vi­ral­li­sel­la kie­lel­lä eli suo­men- tai ruot­sin­kie­lel­lä ja sii­nä on il­moi­tet­ta­va vä­hin­tään seu­raa­vat, ase­tuk­sen (EU) N:o 2016/1240 ar­tik­las­sa 2 edel­ly­te­tyt tie­dot:

In­ter­ven­ti­o­va­ras­toon tar­jot­ta­van ras­vat­to­man mai­to­jau­heen vä­him­mäis­mää­rä on 30 ton­nia. Tar­jo­a­jan on vii­meis­tään tar­jouk­sen jät­tä­mi­sen yh­tey­des­sä ase­tet­ta­va Ruo­ka­vi­ras­toon va­kuus, joka on suu­ruu­del­taan 50 €/ton­ni ja esi­tet­tä­vä to­dis­te va­kuu­den aset­ta­mi­ses­ta.

Yri­tyk­sen­ne si­tou­tuu ase­tuk­sen (EU) N:o 2016/1240 24 ar­tik­lan mu­kai­ses­ti tar­jouk­sen jät­tä­es­sään ot­ta­maan tuot­teen ta­kai­sin omal­la kus­tan­nuk­sel­laan ja vas­taa­maan tuot­teen kä­sit­te­lyyn ja va­ras­toin­tiin liit­ty­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta, jos ras­va­ton mai­to­jau­he ei tar­kas­tus­ten pe­rus­teel­la ole sää­det­ty­jen vaa­ti­mus­ten mu­kais­ta.

Vakuuden asettaminen

Yri­tyk­sel­tän­ne vaa­di­taan tar­jouk­sen jät­tä­mi­sen yh­tey­des­sä 50EUR/ton­ni suu­rui­nen va­kuus. Tar­jous­lo­mak­keen ja ase­te­tun va­kuu­den on ol­ta­va kun­nos­sa tar­jous­kier­rok­sen sul­keu­tu­mis­päi­vä­nä klo 12:00 men­nes­sä.

Va­kuus voi olla joko kä­teis­tal­le­tus tai pank­ki­ta­kaus.

Pank­ki­ta­kauk­sen täy­tyy olla kiin­te­ä­mää­räi­nen. Yri­tyk­sen­ne neu­vot­te­lee itse ta­kauk­sen eh­dois­ta ra­hoi­tus­lai­tok­sen kans­sa.

Voit­te pyy­tää Ruo­ka­vi­ras­tos­ta näh­tä­väk­si esi­merk­ki­ta­paus­ta pank­ki­ta­kauk­ses­ta Oili Has­si­sel­ta: oili.has­si­nen@ruo­ka­vi­ras­to.fi. Lä­he­tä myös alle­kir­joi­tet­tu pank­ki­ta­kaus Oili Has­si­sel­le.

Va­kuu­det

Pank­ki: Poh­ja­la Pank­ki Oyj
IBAN: FI04 5000 0121 5047 80
BIC: OKOY­FIHH
Käy­tä vii­tet­tä ”Va­kuus IV SMP”

Lä­het­tä­kää alle­kir­joi­tet­tu pank­ki­ta­kaus tai kuit­ti kä­teis­tal­le­tuk­ses­ta:

Säh­kö­pos­ti: oili.has­si­nen@ruo­ka­vi­ras­to.fi

tai

Ruo­ka­vi­ras­to
va­kuus IV SMP
PL 100,
00027 RUO­KA­VI­RAS­TO

Lä­he­täm­me teil­le tili­ot­teen va­kuu­des­ta. Kä­teis­va­kuu­des­ta ei mak­se­ta kor­koa. Pank­ki­ta­kuun kus­tan­nuk­set yri­tyk­sen­ne mak­saa itse.

Ruo­ka­vi­ras­to päät­tää koh­dis­te­tun va­kuu­den va­paut­ta­mi­ses­ta tai pi­dät­tä­mi­ses­tä mark­ki­na­jär­jes­te­lyä kos­ke­van EU:n lain­sää­dän­nön edel­ly­tys­ten mu­kai­ses­ti. Jos yri­tyk­sel­län­ne on kä­teis­va­kuus, mah­dol­li­nen va­kuu­den pi­dä­tys teh­dään va­kuu­des­ta. Jos yri­tyk­sel­län­ne on va­kuu­te­na pank­ki­ta­kuu, Ruo­ka­vi­ras­to las­kut­taa pi­dä­tet­tä­vän mää­rän yri­tyk­sel­tän­ne.

Kun yri­tys ei enää tar­vit­se va­kuut­ta ja Ruo­ka­vi­ras­to on voi­nut sen va­paut­taa, voit­te pyy­tää va­kuu­den pa­laut­ta­mis­ta.

Kiinteähintaisen myyntitarjouksen hyväksyminen

Ruo­ka­vi­ras­tos­sa tar­kas­te­taan myyn­ti­tar­jouk­sen tie­dot ja hy­väk­syt­tä­vyys. Jos tar­jous ei ole hy­väk­syt­tä­vis­sä, Ruo­ka­vi­ras­to il­moit­taa asi­as­ta teil­le kol­men työ­päi­vän ku­lu­es­sa. Jos myyn­ti­tar­jous hy­väk­sy­tään, lä­he­te­tään teil­le päi­vät­ty ja nu­me­roi­tu toi­mi­tus­vah­vis­tus, joka si­säl­tää seu­raa­vat tie­dot:

Toi­mi­tus­vah­vis­tus lä­he­te­tään tie­dok­si myös va­ras­ton­pi­tä­jäl­le sekä tar­kas­tuk­sis­ta vas­taa­vil­le vi­ran­o­mai­sil­le.

Kun in­ter­ven­ti­o­va­ras­toon os­to­jen mää­rä al­kaa EU:n alu­eel­la lä­hes­tyä sää­det­tyä 109 000 ton­nin enim­mäis­mää­rää, Eu­roo­pan ko­mis­sio voi kes­keyt­tää os­tot kiin­te­äl­lä hin­nal­la. Ko­mis­sio voi myös so­vel­taa ker­roin­ta tar­jous­ten hy­väk­sy­mi­seen tai hy­lä­tä tar­jouk­set, joi­den osal­ta toi­mi­tus­vah­vis­tus­ta ei ole vie­lä an­net­tu.

Yri­tyk­sel­län­ne on oi­keus pe­ruut­taa myyn­ti­tar­jous, jos hy­väk­syt­ty mää­rä on jako­ker­toi­men joh­dos­ta pie­nem­pi kuin tar­jot­tu mää­rä.  Pe­ruut­ta­kaa tar­jous kir­jal­li­sel­la il­moi­tuk­sel­la vii­den päi­vän ku­lu­es­sa ker­toi­mes­ta sää­tä­vän ase­tuk­sen voi­maan­tulo­päi­väs­tä.

Tarjoushintainen myyntitarjous (sovelletaan vuotuisen ostokiintiön täytyttyä)

EU:n vuo­tui­sen mai­to­jau­heen osto­kiin­ti­ön täy­tyt­tyä tai poik­keuk­sel­li­ses­sa mark­ki­na­ti­lan­tees­sa os­to­ja voi­daan Eu­roo­pan ko­mis­si­on pää­tök­sel­lä to­teut­taa tar­jous­kil­pai­lu­me­net­te­lyl­lä. Ko­mis­sio jul­kai­see tar­jous­kil­pai­lu­me­net­te­lyn aloit­ta­mi­ses­ta eril­li­sen ase­tuk­sen. Vuo­si 2019: ko­mis­si­on täy­tän­töön­pano­a­se­tus (EU) 2018/154 tar­jous­kil­pai­lun aloit­ta­mi­ses­ta os­to­ja var­ten 1.3.-30.9.2018 vä­li­sel­le ajal­le.

Tar­jous­kil­pai­lu­me­net­te­lys­sä teh­tä­vän myyn­ti­tar­jouk­sen on si­säl­let­tä­vä sa­mat tie­dot kuin kiin­te­äl­lä hin­nal­la jä­tet­tä­vän tar­jouk­sen. Näi­den tie­to­jen li­säk­si tar­jous­kil­pai­lus­sa jä­tet­tä­vän tar­jouk­sen on si­säl­let­tä­vä tar­jot­ta­van mai­to­jau­heen hin­ta­pyyn­tö eu­roi­na 100 kilo­gram­maa koh­ti kah­den de­si­maa­lin tark­kuu­del­la il­man ar­von­lisä­ve­roa.

Yri­tyk­sen­ne si­tou­tuu tar­jouk­ses­sa toi­mit­ta­maan tuot­teen tar­jo­tul­la hin­nal­la Ma­vin osoit­ta­man in­ter­ven­ti­o­va­ras­ton las­taus­lai­tu­ril­le.

Teh­kää myyn­ti­tar­jous tar­jous­me­net­te­lyl­lä käyt­tä­en lo­ma­ket­ta 561571 Myyn­ti­tar­jous tar­jous­me­net­te­lyl­lä.

Ruo­ka­vi­ras­to jul­kai­see tar­jous­me­net­te­lyn al­ka­es­sa tar­jous­kil­pai­lu­il­moi­tuk­sen, jos­ta käy­vät ilmi mah­dol­li­set tar­kem­mat EU-sää­dök­siin pe­rus­tu­vat tar­jous­me­net­te­lyn sään­nöt.

Tar­jous­me­net­te­lys­sä toi­mi­taan va­kuu­den aset­ta­mi­sen suh­teen ku­ten ki­i­in­te­ä­hin­tai­ses­sa myyn­nis­sä­kin. Ruo­ka­vi­ras­to il­moit­taa tar­jous­kil­pai­lu­il­moi­tuk­ses­sa, jos va­kuu­den suu­ruus muut­tuu tai va­kuu­den aset­ta­mi­sen suh­teen toi­mi­taan jol­ta­kin muul­ta osin poik­ke­a­val­la ta­val­la.

Eu­roo­pan ko­mis­sio vah­vis­taa jo­kai­sen tar­jous­me­net­te­ly­kier­rok­sen jäl­keen enim­mäis­osto­hin­nan. Enim­mäis­hin­taa kor­ke­am­mat tar­jouk­set hy­lä­tään, ja enim­mäis­hin­nan kans­sa sa­man­suu­rui­set ja alit­ta­vat tar­jouk­set hy­väk­sy­tään. Ko­mis­sio voi jät­tää tar­jous­kier­rok­sel­la enim­mäis­hin­nan myös vah­vis­ta­mat­ta, jol­loin kaik­ki kier­rok­sel­le osal­lis­tu­neet tar­jouk­set hy­lä­tään.

Ruo­ka­vi­ras­to il­moit­taa tar­jous­kil­pai­lun tu­lok­ses­ta kai­kil­le tar­jouk­sen teh­neil­le kol­men työ­päi­vän ku­lu­es­sa.

Hy­väk­sy­tyn tar­jouk­sen teh­neil­le lä­he­te­tään toi­mi­tus­vah­vis­tus ku­ten kiin­te­ä­hin­tai­sis­sa­kin os­tois­sa.

Ras­vat­to­man mai­to­jau­heen (SMP) myyn­ti in­ter­ven­ti­o­va­ras­toonMyy­jän opas 20208.2.2019