4. Varastoon toimittaminen

Tarkastuspyyntö

Yri­tyk­sen­ne on toi­mi­tet­ta­va ras­va­ton mai­to­jau­he va­ras­toin­ti­pai­kan las­taus­lai­tu­ril­le 28 päi­vän ku­lu­es­sa toi­mi­tus­vah­vis­tuk­sen an­ta­mis­päi­väs­tä. Toi­mi­tus voi­daan to­teut­taa useis­sa eris­sä. Tar­jous­vai­hees­sa aset­ta­man­ne va­kuus va­pau­te­taan heti, kun toi­mi­tus­vah­vis­tuk­sen mu­kai­nen mää­rä tuo­tet­ta on hy­väk­syt­ty in­ter­ven­ti­o­va­ras­toon. Tar­jous­va­kuus ja myyn­ti­mah­dol­li­suus me­ne­te­tään sen mää­rän osal­ta, jota ei toi­mi­te­ta hy­väk­syt­tä­väs­ti va­ras­toon mää­rä­a­jas­sa.

Yri­tyk­sen­ne so­pii toi­mi­tuk­sis­ta toi­mi­tus­vah­vis­tuk­ses­sa il­moi­te­tun va­ras­ton­pi­tä­jän, vas­taan­ot­toa val­vo­van Tul­lin sekä näyt­teet ana­ly­soi­van Ruo­ka­vi­ras­ton tar­kas­ta­jan kans­sa. Teh­kää il­moi­tus toi­mi­tuk­sis­ta lo­mak­keel­la 561568 Tar­kas­tus­pyyn­tö. Lä­het­tä­kää tar­kas­tus­pyyn­tö tie­dok­si myös Ruo­ka­vi­ras­ton mark­ki­na­o­sas­tol­le. Va­ras­toon voi­daan ot­taa vas­taan mai­to­jau­het­ta vain Tul­lin tar­kas­ta­jien läs­nä ol­les­sa, poik­keus­ta­pauk­sis­sa il­man tar­kas­ta­jien läs­nä­oloa erik­seen näin so­vit­ta­es­sa.

Kuormalavoille pakkaaminen

Toi­mit­ta­kaa mai­to­jau­he­sä­kit käyt­tä­en pit­kä­ai­kais­va­ras­toin­tiin so­vel­tu­via kuor­ma­la­vo­ja. Pa­kat­kaa sä­kit kuor­ma­la­val­le si­ten, ett­ei­vät säk­kien reu­nat yli­tä kuor­ma­la­van reu­no­ja.  Muo­vit­ta­kaa täy­det kuor­ma­la­vat tu­ke­vas­ti si­vuil­ta ja pääl­tä si­ten, että muo­vi­tus tu­kee säk­ke­jä ja la­vat on mah­dol­lis­ta va­ras­toi­da pääl­lek­käin.

Va­rus­ta­kaa jo­kai­nen kuor­ma­lava vä­hin­tään yh­del­le si­vul­le kiin­ni­te­tyl­lä lava­la­pul­la, jo­hon on mer­kit­ty juok­se­va lava­nu­me­ro. Mi­kä­li mah­dol­lis­ta, mer­kit­kää lava­lap­puun myös la­val­la ole­van mai­to­jau­heen val­mis­tus­päi­vä ja val­mis­tus­e­rien nu­me­ro. Va­rat­kaa lava­lap­puun ti­laa myös va­ras­toon­saa­pu­mis­päi­vän mer­kit­se­mis­tä var­ten. Il­moit­ta­kaa edel­lä mai­ni­tut tie­dot li­säk­si la­voit­tain kuor­man mu­ka­na seu­raa­vas­sa lä­he­tys­lu­et­te­los­sa.

Kuljetuskustannukset

Yri­tyk­sen­ne vas­taa tuot­teen kul­je­tus­kus­tan­nuk­sis­ta toi­mi­tus­vah­vis­tuk­ses­sa il­moi­tet­tuun va­ras­toin­ti­paik­kaan ase­tuk­sen (EU) N:o 2016/1240 4 jak­son mu­kai­ses­ti.

Jos tar­kas­tuk­sis­sa käy ilmi, ett­ei tuo­te vas­taa osit­tain tai ko­ko­nai­suu­des­saan sil­le ase­tet­tu­ja vaa­ti­muk­sia, tei­dän on nou­det­ta­va tuo­te ta­kai­sin omal­la kus­tan­nuk­sel­lan­ne sekä vas­tat­ta­va tuot­teen va­ras­toin­tiin liit­ty­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta toi­mi­tus­päi­väs­tä pois­ta­mis­päi­vään saak­ka.

Toimituspäivä ja haltuunotto

In­ter­ven­ti­o­va­ras­toon toi­mi­te­tun tuot­teen toi­mi­tus­päi­vä on se päi­vä, jona toi­mi­tus­vah­vis­tuk­sen mu­kai­nen mää­rä on tuo­tu ko­ko­nai­suu­des­saan in­ter­ven­ti­o­va­ras­toin­ti­paik­kaan. Ajan­koh­ta voi olla ai­kai­sin­taan toi­mi­tus­vah­vis­tuk­sen an­ta­mis­päi­vää seu­raa­va päi­vä. Jos tuo­te ote­taan hal­tuun sii­nä pai­kas­sa, jos­sa se on va­ras­toi­tu­na tar­jouk­sen jät­tö­het­kel­lä, on toi­mi­tus­päi­vä toi­mi­tus­vah­vis­tuk­sen an­ta­mis­päi­vää seu­raa­va päi­vä.

Tuot­teen hal­tuun­otto ta­pah­tuu sen jäl­keen, kun toi­mi­tet­tu ras­va­ton mai­to­jau­he on to­det­tu tar­kas­tuk­sis­sa ja ana­lyy­seis­sä laa­tu- ja muut vaa­ti­muk­set täyt­tä­väk­si. Ruo­ka­vi­ras­to toi­mit­taa yri­tyk­sel­len­ne tuot­teen hy­väk­sy­mi­ses­tä ase­tuk­sen (EU) N:o 2016/1240 23 ar­tik­lan mu­kai­sen hal­tuun­otto­tie­dot­teen.

Ras­vat­to­man mai­to­jau­heen (SMP) myyn­ti in­ter­ven­ti­o­va­ras­toonMyy­jän opas 20208.2.2019