5. Tuotteen tarkastukset

Tarkastukset vastaanoton yhteydessä

In­ter­ven­ti­o­va­ras­toon toi­mi­te­tut tuo­te-erät tar­kas­te­taan vas­taan­oton yh­tey­des­sä in­ter­ven­ti­o­va­ras­tol­la. Vas­taan­otto­tar­kas­tuk­sis­ta vas­taa Tul­li, joka edus­taa ras­vat­to­man mai­to­jau­heen os­ta­jaa.

In­ter­ven­ti­o­va­ras­toon voi­daan ot­taa vas­taan mai­to­jau­het­ta vain Tul­lin tar­kas­ta­jien läs­nä ol­les­sa, poik­keus­ta­pauk­sis­sa il­man tar­kas­ta­jien läs­nä­oloa erik­seen näin so­vit­ta­es­sa. Tä­män vuok­si on vält­tä­mä­tön­tä, että tuot­teen myy­jä toi­mit­taa va­ras­toon tuo­ta­vas­ta tuot­tees­ta tar­kas­tus­pyyn­nön ja so­pii toi­mi­tus­ajan­koh­dat sekä va­ras­ton­pi­tä­jän että Tul­lin tar­kas­ta­jien kans­sa.

Tul­li tar­kas­taa vas­taan­o­tet­ta­vien tuot­tei­den mää­rän, laa­dun, pak­kaus­ta­van ja pak­kaus­mer­kin­tö­jen vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­den sekä suo­rit­taa tuot­teen pai­no­tar­kas­tuk­sia. Vaa­ti­muk­set ja muut tuot­teen toi­mit­ta­mi­seen liit­ty­vät eh­dot on ker­rot­tu ai­em­mis­sa lu­vuis­sa. Vir­heel­lis­tä tai muu­ten kel­vo­ton­ta tuo­tet­ta ja rik­koon­tu­nei­ta säk­ke­jä ei hy­väk­sy­tä in­ter­ven­ti­o­va­ras­toon ja yri­tyk­sen­ne on vel­vol­li­nen nou­ta­maan ne ta­kai­sin.

Laadun tarkastus

Ruo­ka­vi­ras­to vas­taa vas­taan­o­tet­ta­vien tuot­tei­den näyt­teen­o­tos­ta sekä näyt­tei­den ana­ly­soin­nis­ta. Tar­jous­e­räs­tä ero­te­taan näy­te­säk­ke­jä vas­taan­oton yh­tey­des­sä. Näy­te­säk­kien mää­rä las­ke­taan tar­jous­erän pe­rus­teel­la si­ten, että en­sim­mäis­tä 20 ton­nia koh­den ote­taan 8 näy­te­säk­kiä ja tä­män ylit­tä­väl­tä osal­ta yksi näy­te­säk­ki jo­kais­ta al­ka­vaa 20 ton­nia koh­den. Laa­tu­vaa­ti­muk­set on ker­rot­tu tä­män op­paan lu­vus­sa 2. Mi­kä­li tuo­te ei täy­tä näyt­teis­tä teh­ty­jen ana­lyy­sien pe­rus­teel­la vaa­ti­muk­sia, näyt­teen­ot­toa ja ana­lyy­se­ja laa­jen­ne­taan.

Ras­vat­to­man mai­to­jau­heen (SMP) myyn­ti in­ter­ven­ti­o­va­ras­toonMyy­jän opas 20208.2.2019