6. Maksaminen

Tuotteen maksaminen

Ras­vat­to­man mai­to­jau­heen kiin­teä osto­hin­ta on 169,80 €/100 kg.

Tar­jous­kil­pai­lul­la ta­pah­tu­vis­sa os­tois­sa osto­hin­ta on ko­mis­si­on hy­väk­sy­mä tar­jot­tu hin­ta.

Ruo­ka­vi­ras­to suo­rit­taa mak­sun jo­kai­ses­ta hal­tuun ote­tus­ta eräs­tä ase­tuk­sen (EU) N:o 2016/1240 27 ar­tik­lan mu­kai­ses­ti vii­meis­tään toi­mi­tus­päi­vää seu­raa­va­na 65. päi­vä­nä edel­lyt­tä­en, että tuot­teen tar­kas­tus- ja ana­lyy­si­tu­lok­set ovat käy­tet­tä­vis­sä ja hy­väk­syt­tä­viä. Hin­ta mak­se­taan tosi­a­si­al­li­ses­ti toi­mi­te­tus­ta ja hy­väk­sy­tys­tä mää­räs­tä

Ras­vat­to­man mai­to­jau­heen (SMP) myyn­ti in­ter­ven­ti­o­va­ras­toonMyy­jän opas 20208.2.2019