7. Sovellettava lainsäädäntö

par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tus (EU) N:o 1308/2013 maa­ta­lous­tuot­tei­den yh­tei­ses­tä mark­ki­na­jär­jes­te­lys­tä

neu­vos­ton ase­tus (EU) N:o 1370/2013 maa­ta­lous­tuot­tei­den yh­tei­seen mark­ki­na­jär­jes­tel­lyyn liit­ty­vien tiet­ty­jen tu­kien ja vien­ti­tu­kien vah­vis­ta­mi­ses­ta kos­ke­vien toi­men­pi­tei­den mää­rit­tä­mi­ses­tä

Ko­mis­si­on de­le­goi­tu ase­tus (EU) 2016/1238 Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) No 1308/2013 täy­den­tä­mi­ses­tä jul­ki­sen in­ter­ven­tio ja yk­si­tyi­sen va­ras­toin­nin tuen osal­ta

Ko­mis­si­on täy­tän­töön­pano­a­se­tus (EU) 2016/1240 Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) No 1308/2013 täy­den­tä­mi­ses­tä jul­ki­sen in­ter­ven­tio ja yk­si­tyi­sen va­ras­toin­nin tuen osal­ta

ko­mis­si­on täy­tän­töön­pano­a­se­tus (EU) N:o 2018/150 täy­tän­töön­pano­a­se­tuk­sen (EY) N:o 2016/1240 muut­ta­mi­ses­ta jul­ki­seen in­ter­ven­ti­oon ja yk­si­tyi­sen va­ras­toin­nin tu­keen kel­pois­ten mai­don ja mai­to­tuot­tei­den ana­ly­soin­ti- ja laa­dun­ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­mien osal­ta

ko­mis­si­on de­le­goi­tu ase­tus (EU) N:o 907/2014 Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) N:o 1306/2013 täy­den­tä­mi­ses­tä mak­sa­ja­vi­ras­to­jen ja mui­den elin­ten, va­rain­hoi­don, ti­lien tar­kas­ta­mi­sen, va­kuuk­sien sekä eu­ron käy­tön osal­ta

Tuki­oh­jel­man toi­meen­pa­noon ja hal­lin­noin­tiin Suo­mes­sa so­vel­le­taan li­säk­si la­kia maa­ta­lous­tuot­tei­den mark­ki­na­jär­jes­te­lys­tä 999/2012 (mark­ki­na­jär­jes­te­ly­laki) sekä val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus­ta 853/2013 in­ter­ven­ti­o­va­ras­toin­tiin liit­ty­vien tuot­tei­den kus­tan­nuk­sis­ta ja val­mis­ta­jien tar­kas­tuk­ses­ta.

Sää­dök­siin voi tul­la muu­tok­sia, jot­ka ovat heti sel­lai­se­naan voi­mas­sa myös Suo­mes­sa. Lain­sää­dän­tö on aina ensi­si­jai­nen en­nen tätä asi­a­kas­o­pas­ta. Mah­dol­li­set oi­keu­del­li­set vaa­teet on teh­tä­vä sää­dös­ten pe­rus­teel­la. Ruo­ka­vi­ras­to pyr­kii il­moit­ta­maan asi­ak­kaal­le EU-sää­dök­sis­sä ta­pah­tu­vis­ta muu­tok­sis­ta.

Ajan­ta­sai­set tie­dot sää­dös­muu­tok­sis­ta saa Eu­roo­pan uni­o­nin vi­ral­li­ses­ta leh­des­tä (eur-lex.eu­ro­pa.eu).

Ras­vat­to­man mai­to­jau­heen (SMP) myyn­ti in­ter­ven­ti­o­va­ras­toonMyy­jän opas 20208.2.2019