Ilon ja älyn vuosi

Ai­kai­sem­paa kat­saus­ta kir­joit­ta­es­sa mie­tin, voi­ko enää teh­dä mi­tään enem­män, pa­rem­min ja laa­jem­min. Nyt vuot­ta 2017 sum­ma­tes­sa on pak­ko to­de­ta, että kyl­lä vaan juok­sua pa­ran­net­tiin ja osa sii­tä vie­lä ai­van uu­sil­la po­luil­la.

Työ­ryh­mät on ko­et­tu hy­väk­si toi­min­ta­ta­vak­si, jota jat­ket­tiin kah­del­la uu­del­la tee­mal­la. Nyt uu­det koor­di­naat­to­rit ryh­mi­neen oli hyvä saat­taa mat­kaan ai­kai­sem­pia ko­ke­muk­sia hyö­dyn­tä­en. Start­ti­a­vus­ta kii­tos kuu­luu edel­li­sen kak­si­vuo­tis­kau­den työ­ryh­mien ve­tä­jil­le ja jä­se­nil­le. Läh­dös­sä ei kan­ger­rel­tu, vaan sekä maa­seu­dun hy­vin­voin­nin että tu­le­vai­suu­den maa­seu­dun yrit­tä­jyy­den tee­man toi­min­ta läh­ti vauh­dik­kaas­ti ete­ne­mään. Mo­lem­mat tee­mat ovat erit­täin ajan­koh­tai­sia ja nii­den toi­min­nal­le on sel­vä ky­syn­tä.

Maa­kun­ta­uu­dis­tus al­koi nä­kyä työ­pöy­dil­lä kaik­ki­al­la. Mo­net vas­tuut vaih­ta­vat uu­dis­tuk­sen myö­tä koti­pe­sää ja muu­tos hei­jas­tuu myös ver­kos­toi­hin. Maa­seu­tu­ver­kos­to oli mu­ka­na MMM:n maa­kun­ta­kier­tu­eel­la, ja muu­tok­sen tuo­mia mah­dol­li­suuk­sia mie­tit­tiin alu­eel­lis­ten ver­kos­to­jen kan­nal­ta. Hy­viä yh­teyk­siä ei kan­na­ta hu­ka­ta, mut­ta myös uu­sia ku­vi­oi­ta kan­nat­taa kat­sel­la avoi­min sil­min.

Vies­tin­näl­lä on iso vas­tuu, kun ku­va­taan maa­seu­tu­oh­jel­man an­ta­mia mah­dol­li­suuk­sia tai ker­ro­taan ai­kaan­saan­nok­sis­ta. Vies­tin­tä­ver­kos­to toi­mi nyt täy­del­lä te­hol­la ja se nä­kyi, kuu­lui ja vai­kut­ti. Tär­keä uu­dis­tus vä­li­neis­sä oli tie­ten­kin Maa­seu­tu.fi, joka uu­sit­tiin not­ke­ak­si ja käyt­tä­jil­le hel­pom­mak­si.

Kou­lu­tus­pa­ke­tit ve­ti­vät edel­leen, jos­kin vä­hem­män, sil­lä oh­jel­man pe­rus­a­si­oi­hin on jo kou­lut­tau­dut­tu. Kou­lu­tus­pa­ke­tit on vä­li­nee­nä to­det­tu hy­väk­si ja toi­mi­vak­si. Jo­ten taas jat­kos­sa, kun tie­don­tar­ve is­kee, niin kump­pa­nit vaan ka­saan ja uu­den opin ää­reen!

Maa­seu­tu­ver­kos­to­lai­set ha­ki­vat ja vei­vät hy­viä käy­tän­tö­jä myös muu­al­le Eu­roop­paan mo­nien työ­ryh­mien ja ver­kos­to­jen kaut­ta. Suo­ma­lai­sel­le osaa­mi­sel­le on näis­sä yh­teyk­sis­sä kova ky­syn­tä, mut­ta ihan kai­kes­sa ei voi­da olla mu­ka­na. So­pi­val­la an­nos­tuk­sel­la toi­min­taa koti­maas­sa ja EU-yh­teyk­sis­sä tu­lee hyvä ko­ko­nai­suus.

Maa­seu­tu­par­la­ment­ti oli vuo­den ta­pah­tu­ma vail­la ver­taa. Maa­seu­tu­ver­kos­to oli omal­la hie­nol­la pa­nok­sel­laan mu­ka­na. Kaik­ki pai­kal­la ol­leet sai­vat ai­van var­mas­ti mu­kaan enem­män voi­mia ja in­toa kuin osa­si­vat tul­les­saan odot­taa. Se ener­gi­a­la­taus in­nos­taa vie­lä mo­nes­sa yh­tey­des­sä.

It­sel­le­ni mie­len­kiin­toi­nen teh­tä­vä oli toi­mia ver­kos­ton edus­ta­ja­na Maa­seu­dun Kas­vu­po­lun tuo­ma­ris­tos­sa. Maa­seu­dun yri­tyk­sis­sä on po­ten­ti­aa­lia vaik­ka mi­hin! Ko­ke­mus oli niin mie­len­kiin­toi­nen, että tä­män vuo­den Kas­vu­pol­kua pää­tin seu­ra­ta vie­lä tar­kem­min. Sil­lä ta­val­la nä­kee yri­tys­ten ke­hit­ty­mi­sen po­lun ai­ka­na.

Vuo­den ai­ka­na ver­kos­ton väki kat­soi myös pei­liin: Ar­vi­oi­tiin men­nyt­tä toi­min­taa ja sitä, mis­tä kan­nat­taa ot­taa opik­si jat­kos­sa. Ar­vi­oin­nis­ta pu­ris­tet­tiin hyö­ty irti mo­nes­sa kes­kus­te­lus­sa. Se ra­port­ti ei to­del­la­kaan pö­lyt­ty­nyt hyl­lys­sä.

Ja so­ke­ri­na poh­jal­la: vuo­den lo­pul­la syn­tyi idea älyk­käi­den ky­lien kil­pai­lus­ta. Sii­nä­pä oiva tapa tuo­da maa­seu­tua esiin ihan uu­des­ta kul­mas­ta! Maa­seu­tu­oh­jel­man kan­ta­va vire on tuo­da hy­vin­voin­tia koko maal­le – työn, te­ke­mi­sen ja ole­mi­sen iloa.

Uu­den­lai­nen äly taas an­taa ai­van uu­sia no­peuk­sia ja mah­dol­li­suuk­sia tä­hän te­ke­mi­seen. Voi­ko pa­rem­paa poh­jaa jat­kol­le olla.

Tai­na Ve­san­to
Maa­seu­tu­ver­kos­ton oh­jaus­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja

Maa­seu­tu­ver­kos­ton oh­jaus­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Tai­na Ve­san­to

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018