Terveisiä kentältä

Fin­nish An­nu­al Re­port – Cont­ri­bu­ti­on from the ENRD Con­tact Point 

Gree­tings from the ENRD Con­tact Point! We are used to ent­hu­si­as­tic and thought­ful par­ti­ci­pa­ti­on from rep­re­sen­ta­ti­ves of the Fin­nish Ru­ral Net­works at our ENRD mee­tings and ac­ti­vi­ties, both here in Brus­sels and when we meet with ot­her ru­ral net­works ac­ross Eu­ro­pe, but 2017 saw us take our col­la­bo­ra­ti­on much furt­her for­ward.

We were wel­co­med to Jy­väs­ky­la in mid­sum­mer 2017 to par­ti­ci­pa­te in a very dif­fe­rent kind of mee­ting from our usu­al Eu­ro­pe­an net­works coor­di­na­ti­on events. The In­no­va­ti­on Camp me­ti­cu­lous­ly or­ga­ni­sed by the Fin­nish Na­ti­o­nal Sup­port unit saw us work to­get­her on com­mon is­su­es such as com­mu­ni­ca­ti­on, in­no­va­ti­on and simp­li­fi­ca­ti­on. The for­mat of the camp me­ant we wor­ked to­get­her in groups over two days much more in­for­mal­ly and cre­a­ti­ve­ly than usu­al, but cru­ci­al­ly also more in­ten­si­ve­ly and com­pe­ti­ti­ve­ly. The re­sults cre­a­ted prac­ti­cal so­lu­ti­ons which will ge­nui­ne­ly sha­pe the next few ye­ars in de­li­ve­ring ru­ral de­ve­lop­ment.

The se­cond com­po­nent of our coo­pe­ra­ti­on was an exc­han­ge of per­son­nel – bet­ween Gaya Duc­cesc­hi of the ENRD Con­tact Point and Si­nik­ka Tors­so­nen from the Fin­nish NSU – spen­ding two weeks wor­king in Fin­land and in Brus­sels res­pec­ti­ve­ly. This exc­han­ge prog­ram­me hel­ped not only to give in­sight into our dif­fe­ring work prog­ram­mes and sta­ke­hol­der re­qui­re­ments, but also to con­si­der di­rect imp­ro­ve­ments to each ot­her’s’ ac­ti­vi­ties (inc­lu­ding a me­mo­rab­le so­ci­al me­dia cli­nic). The de­monst­rab­le suc­cess of this pi­lot prog­ram­me is the de­mand from ot­her EU ru­ral net­works to par­ti­ci­pa­te in new exc­han­ge prog­ram­mes ac­ross Mem­ber Sta­tes, inc­lu­ding re­qu­ests for furt­her les­sons to be le­ar­ned by stu­dying ru­ral de­ve­lop­ment de­li­ve­ry in Fin­land.

Da­vid Lamb,

Eu­roo­pan maa­seu­tu­ver­kos­to­jen koor­di­noin­tia ENRD:ssä 

Kun in­nos­tuu niin on­nis­tuu, kun on­nis­tuu niin in­nos­tuu

Vuo­den 2017 yksi mie­leen­pai­nu­vim­mis­ta het­kis­tä oli kun #maa­pu­huu ja #Maa­seu­tu­par­la­ment­ti nou­si­vat suo­ma­lai­sik­si some-tren­deik­si. Syys­kuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na, Lep­pä­vir­ran Ve­si­lep­pis Aree­nal­la, 800 hen­ki­löä kuun­te­li ja kom­men­toi ”Mie­li­ku­via ja mar­gi­naa­le­ja” -kes­kus­te­lua. Il­mas­sa oli in­nos­tus­ta. – Mikä tart­tu­va ja voi­maan­nut­ta­va fii­lis joka nä­kyi so­mes­sa ja tun­tui pai­kan pääl­lä läpi vii­kon­lo­pun.

Ta­pah­tu­man taus­tal­la oli pit­kään kyp­sy­nyt aja­tus sii­tä, että Suo­ma­lai­nen maa­seu­tu tar­vit­see oman aree­nan­sa, jos­sa maa­seu­tu­a­si­at ovat kes­ki­ös­sä, ei mar­gi­naa­liin kir­joi­tet­tu huo­mio. Kun Maa­seu­tu­po­li­tii­kan puo­lel­ta läh­det­tiin ha­ke­maan kump­pa­nei­ta tä­män uu­den aree­nan luo­mi­sek­si, kään­nyt­tiin luon­nol­li­ses­ti heti myös ver­kos­to­pal­ve­lui­den puo­leen. Yh­des­sä hei­dän, Suo­men Ky­lät (ent. Suo­men Kylä­toi­min­ta) ry:n, Poh­jois-Sa­von Ky­lät ry:n, MTK ry:n, Maa­seu­dun Uusi Aika ry:n ja maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön kans­sa ryh­dyt­tiin toi­meen. Suun­nit­te­lu­pöy­däl­tä itse ta­pah­tu­maan oli noin vuo­si ai­kaa.

Kump­pa­ni­na ver­kos­to­pal­ve­lut oli­vat ja ovat lois­ta­va: osaa­va, spar­raa­va, mah­dol­lis­ta­va. Maa­seu­tu­par­la­men­tin ot­si­kok­si nous­sut ”Mah­dot­to­muuk­sis­ta mah­dol­li­suuk­sia” on juu­ri ver­kos­to­pal­ve­lui­den bra­vuu­ria: aut­taa ih­mi­siä, yri­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä nä­ke­mään ja to­teut­ta­maan omia mah­dol­li­suuk­si­aan maa­seu­tu­mai­ses­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä, maa­seu­tu­oh­jel­man työ­ka­luil­la, vaik­ka mah­dol­li­suu­det voi­vat jos­kus vai­kut­taa mah­dot­to­mil­ta.

Maa­seu­tu­par­la­ment­ti 2017 -ta­pah­tu­man ta­voit­tei­na oli saa­da ai­kaan mah­dol­lis­ta­vaa maa­seu­tu­kes­kus­te­lua, myös me­di­as­sa. Sa­mal­la ha­lut­tiin luo­da ti­laa eri alo­jen maa­seu­tu­toi­mi­joi­den ver­kos­toi­tu­mi­sel­le, ver­tais­op­pi­mi­sel­le ja yh­teis­ten asi­oi­den edis­tä­mi­sel­le sekä tuo­da päät­tä­jät ja maa­seu­dun asuk­kaat, yrit­tä­jät, yh­dis­tyk­set ja ke­hit­tä­jät yh­teen pu­hu­maan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen tar­peis­ta, tu­le­vai­suu­des­ta ja tar­vit­ta­vas­ta maa­seu­tu­po­li­tii­kas­ta. Ta­pah­tu­ma toi­mi­si niin ikään sil­ta­na konk­reet­ti­sen maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen ja kä­sit­teel­li­sem­män maa­seu­tu­po­li­tii­kan vä­lil­lä. Ver­kos­to­jen vä­li­nen yh­teys nä­kyy mo­nes­sa toi­min­nos­sa, mut­ta se konk­re­ti­soi­tui mie­les­tä­ni hie­nos­ti Maa­seu­tu­par­la­men­tis­sa.

Ver­kos­to­pal­ve­lut ja koko maa­seu­tu­ver­kos­to luo edel­ly­tyk­siä maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sel­le edis­tä­mäl­lä maa­seu­tu­oh­jel­man ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta. Maa­seu­tu­po­li­tii­kan ver­kos­to nos­taa maa­seu­tu­näkö­kul­man kan­sal­li­seen po­liit­ti­seen val­mis­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon. Näi­den kah­den ver­kos­ton vä­lil­lä on jo sil­to­ja ja osit­tain myös sau­ma­ton­ta yh­teis­työ­tä. On tär­ke­ää ra­ken­taa nii­tä li­sää, jot­ta saam­me maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­työn puo­lel­ta myös jat­kos­sa tär­kei­tä syöt­tei­tä maa­seu­tu­po­liit­ti­seen työ­hön.

Maa­seu­tu­par­la­men­tin osal­lis­tu­ja­pa­laut­teen an­ta­neis­ta 94 % osal­lis­tui­si­vat ta­pah­tu­maan uu­del­leen. Ke­hi­tet­tä­vää toki on ja pa­laut­teis­ta olem­me saa­neet pal­jon hy­viä nä­ke­myk­siä, jot­ka aut­ta­vat mei­tä eteen­päin seu­raa­van ta­pah­tu­man suun­nit­te­lus­sa. Maa­seu­tu­po­li­tii­kan ver­kos­toa joh­ta­va Maa­seu­tu­po­li­tii­kan neu­vos­to MANE ni­mit­täin päät­ti jou­lu­kuus­sa, että seu­raa­va ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään loka­kuus­sa 2020. Suun­nit­te­lu läh­tee käyn­tiin jo vuo­den 2018 alus­ta.

Vies­tin­tään liit­ty­vä yh­teis­työ oli vuon­na 2017 kiin­te­ää. Maa­seu­tu­vies­tin­nän ke­hit­tä­mis­työ­tä teh­tiin pal­jon sekä omil­la ton­teil­lam­me että yh­teis­työs­sä. Maa­seu­dus­ta vies­ti­mi­nen ja maa­seu­tu­vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­nen on yh­tei­nen asi­am­me, vaik­ka tulo­kul­mat ja ta­voit­teet­kin hie­man eri­lai­set. On ker­ras­saan ilo saa­da teh­dä työ­tä ver­kos­to­pal­ve­lui­den ja mui­den osaa­vien ja in­nos­ta­vien ih­mis­ten kans­sa. Us­kon, että se myös nä­kyi juu­ri Maa­seu­tu­par­la­ment­ti 2017 ta­pah­tu­ma­vies­tin­näs­sä.

Maa­seu­tu­par­la­ment­ti teh­tiin yh­des­sä – ky­lis­tä kau­pun­kei­hin, yh­dis­tyk­sis­tä val­ti­on­hal­lin­toon. Tätä on maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­nen ja näin syn­tyy myös maa­seu­tu­po­li­tiik­ka – al­haal­ta ylös, yl­hääl­tä alas ja ho­ri­son­taa­li­ses­ti. Sa­to­ja ih­mi­siä, an­toi­vat sa­to­ja tun­te­ja ai­kaa oh­jel­man suun­nit­te­lul­le ja to­teu­tuk­sel­le niin, että oh­jel­mas­ta syn­tyi sata­pro­sent­ti­ses­ti vai­kut­ta­va, hyvä ja muis­tiin pai­nu­va.

Kii­tos maa­seu­tu­ver­kos­tol­le kai­kes­ta sii­tä yh­teis­työs­tä mitä teim­me vuon­na 2017. Vuon­na 2018 jat­kam­me yh­teis­työ­tä maa­seu­tu­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nin pa­ris­sa, maa­seu­tu­vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­ses­sä ja seu­raa­van Maa­seu­tu­par­la­men­tin suun­nit­te­lus­sa. Tii­vis­täm­me toi­vot­ta­vas­ti myös yh­teis­työ­tä maa­seu­tu­ver­kos­ton työ­ryh­mien ja si­dos­ryh­mien sekä maa­seu­tu­po­li­tii­kan ver­kos­to­hank­kei­den vä­lil­lä.

Ja mitä pa­ras­ta, tätä yh­teis­työ­tä ei tar­vit­se odot­taa, si­tä­hän teh­dään jo.

An­to­nia Hus­berg,

joka te­kee töi­tä maa­seu­tu­yli­tar­kas­ta­ja­na maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ös­sä sekä Maa­seu­tu­po­li­tii­kan neu­vos­tos­sa han­ke- ja vies­tin­tä­vas­taa­va­na

Moni­ka­na­vai­sel­la vies­tin­näl­lä vai­kut­ta­vuut­ta val­ta­kun­nal­li­siin hank­kei­siin

Syk­syn yh­tei­nen pon­nis­tus meil­le val­ta­kun­nal­lis­ten hank­kei­den pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le oli hank­kei­den ar­vi­oin­ti­työ­hön osal­lis­tu­mi­nen. Pa­nok­sen­sa ar­vi­oin­ti­työ­hön an­toi­vat niin hal­lin­non edus­ta­jat, hank­kei­den to­teut­ta­jat kuin si­dos­ryh­mät­kin. Var­si­nai­sen ar­vi­oin­ti­työn to­teut­ti­vat mi­nis­te­ri­ön toi­mek­si­an­nos­ta kon­sult­ti­toi­mis­tot MDI ja TK-Eval. Nyt vuo­den vaih­tu­es­sa koos­sa on mie­len­kiin­toi­nen kat­saus men­nees­tä ja nä­ky­miä ke­hit­tä­mis­tar­pei­siin tu­le­vai­suu­des­sa.

Ar­vi­oin­nis­sa tun­nis­tet­tiin val­ta­kun­nal­lis­ten hank­kei­den lisä­ar­von löy­ty­vän eri­tyi­ses­ti ver­kos­toin­nis­ta, yh­teis­työs­tä, tie­don­vä­li­tyk­ses­tä ja val­ta­kun­nal­li­sen nä­ky­vyy­den saa­vut­ta­mi­ses­ta.

Ke­hi­tet­tä­vää­kin löy­tyi. Hank­kei­den ta­voit­teen­a­set­te­lua tu­li­si edel­leen te­rä­vöit­tää, mit­ta­ris­toa ke­hit­tää ja han­ke­ve­tä­jil­le tu­li­si tar­jo­ta tu­kea tu­los­ten seu­ran­taan ja itse­ar­vi­oin­tiin. Hank­kei­den vies­tin­tää tu­li­si ke­hit­tää moni­ka­na­vai­sem­paan ja en­tis­tä­kin am­mat­ti­mai­sem­paan suun­taan.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton pa­nos val­ta­kun­nal­li­sen han­ke­toi­min­nan pro­ses­sis­sa al­kaa ha­kui­hin liit­ty­väs­tä tie­dot­ta­mi­ses­ta jat­ku­en ide­oi­den ja hank­kei­den ar­vi­oin­ti­työ­hön osal­lis­tu­mi­seen. Kes­kei­se­nä teh­tä­vä­nä on hank­kei­den vies­tin­tä­työn tu­ke­mi­nen. Koor­di­naa­ti­o­hank­kei­den uu­te­na vies­tin­nän muo­to­na ko­keil­tiin vi­de­o­yh­tey­del­lä jär­jes­tet­tä­viä tie­to­is­ku­ja hal­lin­non edus­ta­jil­le. Tii­vis kat­saus hank­kei­den toi­min­nas­ta pi­tää hal­lin­non toi­mi­jat ajan ta­sal­la ja tuot­taa lisä­ar­voa myös hank­kei­den tu­le­van toi­min­nan suun­nit­te­luun.

Toi­nen maa­seu­tu­ver­kos­ton kans­sa yh­teis­työs­sä to­teu­tet­tu ta­pah­tu­ma oli val­ta­kun­nal­lis­ten hank­kei­den yh­tei­nen info­päi­vä. Päi­vän ta­voit­tee­na oli nos­taa val­ta­kun­nal­lis­ten hank­kei­den toi­min­taa ja tu­lok­sia esil­le pa­nee­li­kes­kus­te­lui­den ja han­ke-esit­te­lyi­den myö­tä laa­jem­mal­le ylei­söl­le. Li­säk­si päi­vä pal­ve­li erin­o­mai­ses­ti myös hank­kei­den kes­ki­näis­tä ver­kos­toi­tu­mis­ta. Mo­lem­mis­ta ti­lai­suuk­sis­ta on tul­lut run­saas­ti po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta, ja täl­lä tiel­lä kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti jat­kaa.

Ku­lu­van vuo­den osal­ta yh­tei­sek­si ta­voit­teek­si voi­daan nos­taa se, että saam­me val­ta­kun­nal­li­set hank­keet hyö­dyn­tä­mään maa­seu­tu­ver­kos­ton vies­tin­tä­ka­na­via en­tis­tä­kin enem­män ja te­hok­kaam­min.

Las­si Hurs­kai­nen,

joka toi­mii asi­an­tun­ti­jana Hä­meen ELY-kes­kuk­ses­sa

Kala­ta­lous­ver­kos­ton lois­kei­ta La­pis­ta

Kala­ta­lou­den yh­tei­sö­läh­töi­nen pai­kal­li­nen ke­hit­tä­mi­nen al­koi oh­jel­ma­kau­del­la 2007-2013 seit­se­män kala­ta­lous­ryh­män voi­min. Heti en­sim­mäi­ses­tä yh­tei­ses­tä ta­paa­mi­ses­ta läh­tien ryh­mien ak­ti­vaat­to­rit ym­mär­si­vät yh­teis­työn voi­man, ja syn­tyi hy­vin epä­vi­ral­li­nen, mut­ta ää­rim­mäi­sen toi­mi­va ver­kos­to. Kaik­kiin on­gel­miin löy­det­tiin yh­des­sä rat­kai­su. Kom­mu­ni­kaa­ti­o­app­li­kaa­ti­o­na käy­tim­me säh­kö­pos­tia, joka toi­mi sil­loin erit­täin hy­vin, ja toi­mii edel­leen­kin.

Kun muut­kin jä­sen­val­ti­ot pää­si­vät pik­ku­hil­jaa mu­kaan kala­ta­lou­den pai­kal­li­seen ke­hit­tä­mi­seen, kuu­lim­me kum­mia: esi­mer­kik­si Vi­ron kuu­del­la ryh­mäl­lä oli mi­nis­te­ri­ön ra­hoit­ta­ma ver­kos­to, jos­sa oli kak­si työn­te­ki­jää. Mi­hin­kä­hän tuo­ta­kin tar­vi­taan, ih­met­te­lim­me.

Oh­jel­ma­kau­den vaih­tu­es­sa muu­tuim­me kala­ta­lou­den toi­min­ta­ryh­mik­si, ja mei­dän van­ho­jen jää­rien ilok­si saa­tiin kak­si uut­ta ryh­mää rem­miin. Ak­ti­vaat­to­rit­kin vaih­tui­vat muu­ta­mas­sa ryh­mäs­sä. Uu­det kol­le­gat otet­tiin avo­sy­lin mu­kaan ver­kos­toom­me.

Vuon­na 2016 pe­rus­tet­tiin sit­ten Suo­meen­kin kala­ta­lous­ver­kos­to, jon­ka  teh­tä­vä­nä on mm. yh­tey­den­pito kala­ta­lou­den toi­min­ta­ryh­mien kans­sa ja kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mi­nen ryh­mil­le. Ny­kyi­nen ver­kos­ton kala­ta­lous­koor­di­naat­to­ri Tuo­mas aloit­ti työn­sä vuo­den 2017 alku­puo­lel­la.

Kala­ta­lous­ver­kos­to jäi alku­vuon­na 2017 toi­min­ta­ryh­mil­le hie­man nä­ky­mät­tö­mäk­si, ym­mär­ret­tä­vis­tä syis­tä: uusi or­ga­ni­saa­tio, uusi työn­te­ki­jä. Kala­ta­lous on laa­ja-alai­sem­paa toi­min­taa kuin äkik­sel­tään ku­vit­te­li­si, jo­ten uut­ta on pi­tä­nyt ope­tel­la pal­jon. Ver­kos­to­koor­di­naat­to­rin työ­hön tai­taa myös kuu­lua pal­jon muu­ta­kin kuin ryh­mien kans­sa taa­jo­mi­nen. Ja vie­lä: toi­min­ta­ryh­mien ak­ti­vaat­to­rei­hin ja hei­dän ou­toon huu­mo­rin­ta­juun­sa so­peu­tu­mi­nen vie vi­ral­li­sel­ta or­ga­ni­saa­ti­ol­ta ai­kaa ja ener­gi­aa.

Vuo­den lo­pul­la toi­min­ta al­koi jo nä­kyä ryh­mil­le­kin, kä­vim­me mm. ra­hoi­tus­kou­lu­tuk­ses­sa ja jou­duim­me mu­kaan tu­le­vien kou­lu­tus­ten suun­nit­te­luun. Hyvä niin, jat­kol­ta odo­tam­me­kin pal­jon, ja vuo­del­le 2018 toi­min­taa on jo tie­dos­sa. Kou­lu­tus­ta me kala­ryh­mät täl­lä ää­rim­mäi­sen pik­ku­tar­kan ja si­to­van EMKR-lain­sää­dän­nön ja sen hor­ju­vien tul­kin­to­jen oh­jel­ma­kau­del­la to­ti­ses­ti tar­vit­sem­me­kin.

La­pis­ta kat­so­en Hel­sin­ki on ko­vin syr­jäs­sä ja han­ka­lan mat­kan ta­ka­na. Ti­lai­suuk­sia pi­täi­si jär­jes­tää ym­pä­ri laa­jaa maa­tam­me; me ak­ti­vaat­to­rit kyl­lä au­tam­me hy­vien ti­lo­jen ja tyyp­pien löy­tä­mi­ses­sä. Ver­kos­ton edus­ta­jat: kun tu­let­te vaik­ka­pa Lap­piin, Kai­nuu­seen tai Savo-Kar­ja­laan, va­rat­kaa pari päi­vää sii­hen, että tu­tus­tut­te kala­ta­lous­y­rit­tä­jiin, niin ka­las­ta­jiin kuin vesi­vil­je­li­jöi­hin­kin. Kumi­saap­pai­den käyt­tä­mi­nen aut­taa ym­mär­tä­mään tätä alaa.

Kala­ta­lous­ver­kos­to on nyt sel­väs­ti pää­se­mäs­sä vauh­tiin. Kala­ta­lou­den toi­min­ta­ryh­mät­kin ovat pääs­seet mu­kaan kou­lu­tus­ten ja muun toi­min­nan suun­nit­te­luun. Kyl­lä täs­tä täl­lä ta­val­la hyvä tu­lee, yh­des­sä tou­hu­ten. Eteen­päin, sa­noi mum­mo lu­mes­sa!

Mark­ku Aho­nen,

ak­ti­vaat­to­ri­na La­pin kala­ta­lou­den toi­min­ta­ryh­mäs­sä

PS Mää­rä­ra­ho­jen puu­te ei estä maa­kun­ta­vie­rai­lu­ja: jos ra­hat ei­vät rii­tä kuin Ina­riin tu­le­mi­seen, niin lu­paan omal­la kus­tan­nuk­sel­la­ni ma­joit­taa ja ruok­kia kaik­ki alle kym­me­nen hen­gen de­le­gaa­ti­ot. Ma­kuu­pus­sit mu­kaan, ei kala-al­ler­gi­koil­le!

Maa­seu­tu­ver­kos­ton kou­lu­tus ja ver­tais­tuki ver­taan­sa vail­la

Var­si­nais-Suo­mes­sa maa­seu­tu­ra­has­tos­ta vies­ti­vä Ha­loo maa­seu­tu -vies­tin­tä­han­ke käyn­nis­tyi syk­syl­lä 2016. Maa­seu­tu­ver­kos­tos­ta on ol­lut hank­keen kan­nal­ta pal­jon konk­reet­tis­ta apua hank­keen to­teut­ta­mi­ses­sa. Suu­rin hyö­ty liit­tyy ver­kos­ton kou­lu­tus­ti­lai­suuk­siin. Vuon­na 2017 osal­lis­tuin muun mu­as­sa Le­a­der-päi­vien yh­tey­des­sä jär­jes­tet­tyyn vies­ti­jöi­den ta­paa­mi­seen Ou­lus­sa huh­ti­kuus­sa, Vies­ti­jöi­den ta­paa­mi­seen Jy­väs­ky­läs­sä kesä­kuus­sa ja vies­tin­tä­ver­kos­ton ko­kouk­seen Hel­sin­gis­sä syys­kuus­sa ja maa­seu­tu­vies­tin­nän lei­ril­le mar­ras­kuus­sa.

Kaik­kien ta­paa­mis­ten koho­koh­tia oli­vat mui­den vies­tin­tä­a­si­an­tun­ti­joi­den kans­sa vaih­de­tut ko­ke­muk­set eri­lai­sis­ta kil­pai­lu­tuk­sis­ta, hy­vis­tä käy­tän­nöis­tä ja su­den­kuo­pis­ta. Var­si­nais-Suo­mes­sa ei ole ai­kai­sem­min ol­lut laa­jas­ti maa­seu­tu­oh­jel­mas­ta ker­to­vaa vies­tin­tä­han­ket­ta, jo­ten mui­den ko­ke­muk­set eri­lai­sis­ta käy­tän­nöis­tä ovat ar­vok­kai­ta. Hy­väk­si to­det­tu­ja jut­tu­ja on avoi­mes­ti esi­tel­ty vies­tin­tä­ver­kos­ton kes­ken. Vies­tin­nän lei­rien kou­lut­ta­jat ovat ol­leet in­nos­ta­via ja he ovat mo­nes­ti tuo­neet omaan ar­ki­seen te­ke­mi­seen uut­ta näkö­kul­maa.

Ver­kos­ton tär­kein teh­tä­vä on­kin mie­les­tä­ni eri­lais­ten maa­seu­dun ke­hit­tä­jien ta­paa­mis­ten ja kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mi­nen, jot­ta tie­to­tai­toa voi­daan vaih­taa kol­le­goi­den kes­ken. Täs­tä on ol­lut konk­reet­tis­ta hyö­tyä esi­mer­kik­si eri­lais­ten pai­no­tuot­tei­den kil­pai­lu­tuk­sis­sa ja ti­lauk­sis­sa.

Toi­nen hyö­ty maa­seu­tu­ver­kos­tos­ta liit­tyy maa­seu­tu.fi-verk­ko­si­vui­hin, joi­den kaut­ta on pääs­syt heti kiin­ni eri­lai­siin yh­tei­siin ai­neis­toi­hin, ku­ten kuva­pank­kiin ja ta­pah­tu­ma­ka­len­te­riin. On erit­täin tär­ke­ää, että maa­seu­tu­oh­jel­man mark­ki­noin­nis­sa on käy­tös­sä yh­det kai­ken ko­ko­a­vat si­vut, jol­le on help­po oh­ja­ta po­ten­ti­aa­li­sia tuen­ha­ki­joi­ta. Vies­tin­tä­hank­keil­la on omat alu­eel­li­set si­vut, mut­ta yh­te­näi­syy­den vuok­si on tär­ke­ä­tä, että vies­tin­tä­hank­kei­den si­vuil­ta oh­ja­taan myös maa­seu­tu.fi-si­vus­tol­le. Maa­seu­tu.fi-si­vus­ton käy­te­tyin osa on omas­sa työs­sä­ni ma­te­ri­aa­li­pank­ki ja kuva­pank­ki.

Ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­tei­nä voi­sin kai­va­ta maa­seu­tu­ver­kos­tol­ta suu­rem­paa roo­lia eri­lais­ten koko Suo­mea kos­ke­vien vies­tin­tä­tem­paus­ten jär­jes­tä­mi­ses­sä. Oli­sim­me alu­eel­la mie­lel­läm­me te­ke­mäs­sä eri­lai­sia tee­moi­tet­tu­ja jut­tu­ja, mut­ta tä­hän tar­vit­si­sim­me val­ta­kun­nan vies­tin­nän veto­apua. Eli mitä teh­dään, ke­nel­le teh­dään ja mik­si teh­dään. Oman työn kan­nal­ta pi­dän ää­rim­mäi­sen tär­ke­ä­nä maa­seu­tu­ver­kos­ton eri ih­mis­ten tar­jo­a­maa asi­an­tun­ti­juut­ta. Tär­keä vies­tin­näl­li­nen apu­vä­li­ne on ”Maa­seu­tu­oh­jel­man vies­tin­tä­ver­kos­to” -face­book-ryh­mä, jos­sa voi ja­kaa on­nis­tu­mi­set ja huo­len­ai­heet. Ei ole ky­sy­mys­tä mi­hin vies­tin­tä­ver­kos­ton laa­ja toi­mi­ja­kun­ta ei osai­si vas­ta­ta.

Ans­si Ke­to­nen,

tie­dot­ta­ja­na Ha­loo maa­seu­tu -vies­tin­tä­han­kees­sa

Kala­ta­lous­ver­kos­to Itä-Suo­mes­ta näh­ty­nä

Kala­ta­lous­ver­kos­ton toi­min­ta pää­si hy­vään vauh­tiin vuo­den 2017 ai­ka­na. Vuo­den 2016 ai­ka­na toi­min­ta oli vie­lä mel­ko nä­ky­mä­tön­tä ken­täl­le, mut­ta toi­min­ta pa­ra­ni ja tuli nä­ky­väk­si kala­ta­lous­ryh­mien suun­taan vii­me vuon­na. Itse seu­ra­sin lä­hel­tä toi­min­nan käyn­nis­ty­mis­tä oh­jaus­ryh­män jä­se­ne­nä ja tie­dän käyn­nis­ty­mi­sen on­gel­mat, mut­ta täy­tyy to­de­ta että esim. verk­ko­si­vu­jen pe­rus­ta­mi­nen oli tus­kas­tut­ta­van hi­das­ta. Kala­ta­lous­kent­tä on laa­ja ja toi­min­taa suun­ni­tel­ta­es­sa kaik­kien toi­vei­den huo­mi­oon ot­ta­mi­nen vie ai­kaa.

Verk­ko­si­vu­jen si­säl­tö ja käy­tet­tä­vyys pa­ra­ni sil­le ta­sol­le, mitä oli ken­täl­lä odo­tet­tu. Nyt on mie­tit­tä­vä on mi­ten ver­kos­to jal­kau­tuu tai te­kee it­sen­sä tun­ne­tuk­si ken­tän pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kes­kuu­des­sa. Mi­ten esim. verk­ko­si­vut saa­daan alan yrit­tä­jien työ­ka­luk­si ja avuk­si toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä mie­tit­tä­es­sä?

Koor­di­naat­to­ri on ol­lut ak­tii­vi­nen ja tul­lut tu­tuk­si kala­ta­lous­ryh­mil­le. Ryh­mät ovat nyt pääs­seet osal­lis­tu­maan kou­lu­tuk­siin ja nii­den suun­nit­te­luun. Koor­di­naat­to­ri oli­si voi­nut olla ehkä vie­lä enem­män­kin ryh­mil­le avuk­si, jos oli­sim­me osan­neet ky­syä. Itä-Suo­mes­sa toi­min­nal­ta odo­te­taan jat­kos­sa pal­jon. Tu­kea tar­vi­taan edel­leen esim. vies­tin­näs­sä, mah­dol­li­ses­sa kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työs­sä ja kala­ta­lou­den ima­gon pa­ran­ta­mi­ses­sa.

Pek­ka Sa­ha­ma,

ka­la­ta­lou­sak­ti­vaat­to­ri Itä-Suo­men kala­ta­lous­ryh­mäs­sä

Laa­du­kas­ta pal­ve­lua!

Kie­li­kel­lon net­ti­si­vuil­la ker­ro­taan, että sana laa­tu on tul­lut suo­men kie­leen ve­nä­jän sa­nas­ta lad, joka tar­koit­taa ”rau­ha, sopu; sau­ma, lii­tos; jär­jes­tys”. Laa­tu on pyr­ki­mys­tä kaa­ok­sen hal­lin­taan. Laa­tu on osaa­mis­ta ja asi­a­kas­oh­jau­tu­vaa toi­min­taa. Laa­tu ta­voit­te­lee tasa­pai­noa. Laa­tu on hy­vän ja on­nis­tu­mi­sen kä­si­te!

Käyn­nis­tim­me laa­tu­työn kah­den krii­si­ti­lan­teis­ta sel­viy­ty­mäs­sä ole­van Le­a­der-ryh­män yh­tei­ses­sä ”Yh­des­sä Eteen­päin” -hank­kees­sa vuon­na 2008. Toi­ses­sa ryh­mäs­sä on­gel­mat liit­tyi­vät vää­rän­lai­seen val­lan­käyt­töön ja hen­ki­lös­tö­a­si­oi­hin ja toi­ses­sa lii­an laa­jak­si pai­su­nee­seen toi­min­taan, jos­sa yh­dis­tyk­sen pe­rus­teh­tä­vä oli hä­mär­ty­nyt.

Pää­ta­voit­tee­na oli siis var­mis­taa, että Le­a­der-ryh­män toi­min­ta voi jat­kos­sa jat­kua kes­key­tyk­set­tä myös krii­si­ti­lan­tees­sa. Mat­kan var­rel­la olem­me kui­ten­kin saa­neet op­pia, että laa­tu­työ on pal­jon muu­ta­kin! Työn ta­voi­te sel­key­tyy, toi­min­ta ke­hit­tyy ja asi­a­kas­pal­ve­lu pa­ra­nee. Ver­tais­au­di­toin­ti pal­jas­taa mah­dol­li­set ke­hit­tä­mis­koh­teet ja tuo hy­viä käy­tän­tö­jä nä­ky­vil­le. Poik­ke­a­mien asi­an­mu­kai­nen kä­sit­te­ly opet­taa vir­heis­tä ja asi­a­kas­pa­laut­teen ke­rää­mi­nen ja ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ti­lan­teen sään­nöl­li­nen seu­ran­ta aut­taa tar­vit­ta­es­sa suun­taa­maan toi­min­taa uu­del­leen. Laa­tu­työ on jat­ku­vaa pa­ran­ta­mis­ta!

Esit­te­lim­me laa­tu­työ­ko­ke­muk­si­am­me en­sim­mäi­sen ker­ran maa­seu­tu­ver­kos­to­yk­si­kön jär­jes­tä­mil­lä toi­min­ta­ryh­mä­työn laa­tu­päi­vil­lä hel­mi­kuus­sa 2010. Täl­lä het­kel­lä kai­kil­la Suo­men Le­a­der-ryh­mil­lä on laa­tu­käsi­kir­jat ja har­joit­te­lem­me par­hail­laan ver­tais­au­di­toin­tia. Ilok­se­ni olen saa­nut to­de­ta, että laa­tu­työn käyn­nis­tä­mis­tä har­ki­taan nyt myös maa­seu­tu­vi­ras­tos­sa sekä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ös­sä. Asi­ak­kaan han­ke­pro­ses­sin näkö­kul­mas­ta tämä on­kin ensi­ar­voi­sen tär­ke­ää.

Laa­tu­työn laa­je­ne­mi­nen kos­ke­maan kaik­kia Le­a­der-ryh­miä ei oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta il­man Maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lu­jen mer­kit­tä­vää myö­tä­vai­ku­tus­ta. Pai­kal­lis­toi­mi­jana ar­vos­tan sitä, että ken­tän ko­ke­muk­sia ja toi­vei­ta kuun­nel­laan ja osaa­mis­ta hyö­dyn­ne­tään. Täs­tä eri­tyis­kii­tos Juha-Mat­ti Mark­ko­lal­le, joka on ai­dos­ti kiin­nos­tu­nut laa­tu­työs­tä, suh­tau­tu­nut asi­aan kan­nus­ta­vas­ti ja mikä tär­kein­tä, pis­tä­nyt toi­mek­si.

Koko kump­pa­nuus­ver­kos­ton laa­dun­ta­voit­te­lu­ter­vei­sin

Riit­ta Bag­ge,

toi­min­nan­joh­ta­ja Ete­lä-Kar­ja­lan Kär­ki-LE­A­DER ry:ssä

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018