1 Maaseutuverkoston vuosi 2017 tihkui kansainvälistä yhteistyötä

Suo­men maa­seu­tu­oh­jel­man to­teu­tus ja sen pa­ris­sa ole­vat toi­mi­jat, maa­seu­tu­ver­kos­ton jä­se­net saa­vat ke­hu­ja kan­sain­vä­li­sil­lä ken­til­lä mo­nel­ta eri ta­hol­ta ja eri ti­lan­teis­sa. On sit­ten ky­sees­sä Eu-ko­mis­sio, Eu­roo­pan ver­kos­ton oh­jaus­ryh­mä tai As­semb­ly-ko­kous, Eu­roo­pan maa­seu­tu­ver­kos­ton, in­no­vaa­ti­o­ver­kos­ton tai ar­vi­oin­ti­ver­kos­ton fo­cus-työ­ryh­mä, Eu-ko­mis­si­on jär­jes­tä­mä se­mi­naa­ri tai muu Eu­roop­pa-ken­täl­lä jär­jes­tet­ty ta­pah­tu­ma, aina joku taho tai toi­mi­ja tu­lee mitä yl­lät­tä­väm­mäs­tä näkö­kul­mas­ta esit­tä­mään, kuin­ka Suo­mes­sa on täl­lä­kin alal­la teh­ty hy­vää työ­tä tai löy­tyy hy­viä esi­merk­ke­jä.

Suo­men maa­seu­tu­oh­jel­ma, joka siis pi­tää si­säl­lään Man­ner-Suo­men ja Ah­ve­nan­maan oh­jel­mat, tun­tuu mo­nes­ti ole­van hyvä ko­kei­lu­a­lus­ta myös ko­mis­si­on pi­lot­ti­ko­kei­luun, jon­ka pe­rus­teel­la toi­men­pi­tei­tä joko ote­taan laa­jem­min käyt­töön muu­al­la Eu­roo­pas­sa tai sit­ten ei. Suo­men oh­jel­ma on toi­mi­nut jo vii­me oh­jel­ma­kau­del­la edel­lä­kä­vi­jä­nä esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö­toi­men­pi­tei­den ja eläin­ten hy­vin­voin­ti­tu­kien osal­ta.

Maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nas­sa in­no­voin­ti, jos­kin hie­man eri peri­aat­teel­la in­no­vaa­ti­o­lei­rien myö­tä, oli jo kä­si­te vii­me oh­jel­ma­kau­del­la, en­nen uu­den in­no­vaa­ti­o­ver­kos­ton lan­see­raa­mis­ta ny­kyi­sel­le kau­del­le. Met­sä­ta­lous ja eten­kin sen bio­ta­lou­teen poh­jau­tu­vat in­no­va­tii­vi­set han­ke-eri­mer­kit ovat ol­leet kiin­nos­tuk­sen koh­tei­na eu­roop­pa­lai­sis­sa työ­ryh­mis­sä. Maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nan puit­teis­sa tuon tuos­ta tu­lee ky­se­ly­jä eri­lai­sis­ta hy­vis­tä suo­ma­lai­sis­ta käy­tän­nöis­tä ja­et­ta­vak­si muu­al­le, tai niis­tä sekä ver­kos­tom­me jä­se­nis­tä pu­hu­ji­na ja työ­ryh­mä­jä­se­ni­nä ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta Eu­roo­pan eri foo­ru­meis­sa. Se, että meis­tä ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta, on vah­va valt­ti­kort­ti myös uu­den oh­jel­ma­kau­den kyn­nyk­sel­lä, kun neu­vo­tel­laan maa­seu­tu­oh­jel­man ta­voit­teis­ta ja toi­men­pi­teis­tä mat­kal­la koh­ti uut­ta oh­jel­ma­kaut­ta.

Maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nas­sa yh­te­nä teh­tä­vä­kent­tä­nä on kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ. Sen edis­tä­mi­sek­si maa­seu­tu­ver­kos­ton jä­se­net voi­vat hyö­dyn­tää maa­seu­tu­ver­kos­ton työ­ka­lu­ja, esi­mer­kik­si kv-pal­ve­lu­pa­ket­tia. Työ­ryh­miin ja toi­min­tam­me kan­nal­ta kat­so­en tär­kei­hin se­mi­naa­rei­hin ja ta­pah­tu­miin lä­he­te­tään suo­ma­lai­sia ver­kos­ton edus­ta­jia, jot­ka te­ke­vät an­si­o­kas­ta työ­tä kv-ken­täl­lä. Tämä var­mas­ti myös osal­taan nä­kyy sii­nä, että toi­min­ta Suo­mes­sa saa vuo­lai­ta ke­hu­ja ja esi­mer­keis­tä ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta. Suo­mi 100 -vuo­si oli myös oiva esi­merk­ki sii­tä, että kan­sain­vä­li­syy­del­lä on tär­keä mer­ki­tys yh­teis­kun­nas­sam­me. Tee­man alla jär­jes­tet­tiin usei­ta kan­sain­vä­li­siä ver­kos­to­ta­pah­tu­mia myös Suo­mes­sa, jois­ta saim­me kii­tos­ta. Täs­tä hy­vä­nä esi­merk­ki­nä in­no­vaa­ti­o­tee­man ym­pä­ril­lä jär­jes­tet­ty Eu­roo­pan ver­kos­to­jen ko­kous kesä­kuun lo­pus­sa Jy­väs­ky­läs­sä, jos­ta voit lu­kea li­sää lu­vus­sa 2 Nos­to­ja maa­seu­tu­ver­kos­ton ta­pah­tu­man­täy­tei­ses­tä vuo­des­ta. Pa­lau­te osal­lis­tu­jil­ta oli, ”täs­tä on vai­kea pis­tää enää pa­rem­mak­si”. Vuo­des­ta 2017 on hyvä jat­kaa yh­des­sä sa­maa ra­taa koh­ti lop­pu­oh­jel­ma­kaut­ta ja uu­sia haas­tei­ta – nii­tä meil­lä var­mas­ti riit­tää.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018