1.1 Maaseutuverkostossa aloitti kaksi uutta työryhmää

Vuon­na 2017 maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen otet­tiin jäl­leen uu­sia hie­no­ja näkö­kul­mia mu­kaan, jois­ta yksi oli hy­vin­voin­ti, niin ih­mis­ten kuin eläin­ten­kin. Aihe sai ym­pä­ril­leen Maa­seu­dun hy­vin­voin­ti -työ­ryh­män, jon­ka toi­min­ta läh­ti vauh­tiin Jal­ma­ri Heik­ko­sen joh­dol­la. Toi­se­na työ­ryh­mä­tee­ma­na jat­koi yrit­tä­jyys, jos­sa pai­no­pis­teek­si va­li­koi­tui­vat kas­vu ja tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­suu­det.

Työ­ryh­mien myö­tä maa­seu­tu­ver­kos­to sai taas uu­sia si­dos­ryh­miä ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta mu­kaan toi­min­taan. Esi­mer­kik­si hy­vin­voin­ti­ryh­män toi­min­nas­sa ovat vah­vas­ti mu­ka­na mm. Työ­ter­veys­kes­kus ja Työ­tur­val­li­suus­kes­kus.

Uu­sien työ­ryh­mä­pu­heen­joh­ta­jien ter­veh­dyk­set:

1.1.1     Maaseudun hyvinvointi

Maa­seu­dun hy­vin­voin­ti –työ­ryh­män toi­min­ta käyn­nis­tyi konk­reet­ti­ses­ti sil­lä, että hy­vin­voin­ti­hank­keil­le suun­na­tul­la ky­se­lyl­lä kar­toi­tet­tiin ken­tän toi­vei­ta ja tar­pei­ta. Ky­se­ly oli tuot­toi­sa, ja vas­taus­ten pe­rus­teel­la jär­jes­tes­tet­tiin kah­des­sa osas­sa kou­lu­tus­ta myö­tä­uu­pu­mi­ses­ta.

Ryh­mä pe­rus­ti myös sul­je­tun Face­book-ryh­män ver­tais­tuen pai­kak­si kai­kil­le hy­vin­voin­ti­hank­kei­den työn­te­ki­jöil­le.  Ver­tais­tuki on kai­kil­le tär­ke­ää, sil­lä sa­maa työ­tä te­ke­vät ym­mär­tä­vät toi­si­aan. Kol­le­goi­den tuki ver­ra­ton apu omien voi­mien yllä­pi­tä­mi­ses­sä. Aut­ta­jat­kin ovat tun­te­via ih­mi­siä ja tar­vit­se­vat tu­kea.

Työ­ryh­mä oli mu­ka­na sys­kyi­ses­sä Maa­seu­tu­par­la­men­tis­sa. Siel­lä ryh­mä jär­jes­ti työ­pa­jan yh­des­sä Kun­ta­lii­ton kans­sa tee­mas­ta ”hy­vin­voin­tia maa­seu­dul­le”, jos­sa hy­vin­voin­tia poh­dit­tiin nel­jäs­tä eri näkö­kul­mas­ta; kun­nan, yri­tys­ten, jär­jes­tö­jen ja kun­ta­lai­sen näkö­kul­mis­ta. Työ­pa­jaan osal­lis­tui yli 40 hen­ki­löä.

Vuo­den mit­taan ryh­mä jär­jes­ti Työ­ter­veys­lai­tok­sen Maa­ta­lou­den kes­kus­yk­si­kön kans­sa työ­ter­veys­hen­ki­lös­töl­le ja maa­ta­lou­den asi­an­tun­ti­joil­le kol­me kak­si­päi­väis­tä val­men­nus­ti­lai­suut­ta hen­ki­sen hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­tä. Oman- ja työ­ym­pä­ris­tön ter­vey­den ar­vi­oin­ti­pal­ve­lun työs­tä­mi­nen aloi­tet­tiin yh­des­sä Työ­ter­veys­lai­tok­sen kans­sa ja sen on mää­rä val­mis­tua vuo­den 2018 lop­puun men­nes­sä.

Työ­ryh­mä osal­lis­tui myös syk­syl­lä Eläin­ten ja ih­mis­ten hy­vin­voin­ti­päi­vään Van­taal­la.

1.1.2 Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys

Tu­le­vai­suu­den maa­seu­tu­y­rit­tä­jyys -tee­ma­ryh­mä aloit­ti työn­sä vuo­den 2107 alus­ta. Saa­dak­seen hy­vän ku­van sii­tä, mitä ryh­män tu­li­si teh­dä, teki ryh­mä aluk­si laa­jan verk­ko­ky­se­lyn toi­men­pide­tar­peis­ta. Kym­me­net ky­se­lyyn an­ne­tut vas­tauk­set an­toi­vat hyvä alun työ­ryh­män työ­hön. Te­ke­mis­tä ryh­mäl­lä riit­tää. Maa­seu­dun yri­tyk­sis­sä näyt­täi­si kui­ten­kin ole­van ke­hit­tä­mis­tar­vet­ta ylit­se mui­den, ra­hoi­tuk­sen ja työ­voi­man saa­ta­vuus.

Ra­hoi­tus­kei­no­ja nä­ky­vil­le

Ra­hoi­tuk­sen saa­ta­vuu­den pa­ran­ta­mien työ­ka­luik­si mää­rä­ai­kai­nen ryh­mä laa­ti ku­vauk­sen eri­lai­sis­ta ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta tu­es­ta jouk­ko­ra­hoi­tuk­seen ja pank­ki­lai­nas­ta pää­oma­si­joit­ta­mi­seen, tu­tus­tu ra­hoi­tus­op­paa­seen. Ra­hoi­tus­maa­il­maan pe­reh­dyt­tiin myös 29.11 pi­de­tys­sä ra­hoi­tus­se­mi­naa­ris­sa, jos­ta ker­ro­taan tar­kem­min lu­vus­sa 2.8.

Yh­teis­työ­tä eri ta­ho­jen kans­sa

Tu­le­vai­suu­den maa­seu­tu­y­rit­tä­jyys­ryh­mä on myös teh­nyt yh­teis­työs­sä si­dos­ryh­mien kans­sa yrit­tä­jyy­den edis­tä­mis­toi­men­pi­tei­tä. Maa­seu­tu­par­la­men­tis­sa Lep­pä­vir­ral­la syys­kuus­sa jär­jes­tet­tiin kol­me yrit­tä­jyys­työ­pa­jaa yh­des­sä 4H:n, Yrit­tä­jien ja maa­seu­tu­nuor­ten kans­sa. Maa­seu­tu­nuo­ret myös jär­jes­ti­vät pk-yri­tyk­siä spar­raa­van foo­die days ti­lai­suu­den osa­na Start north viik­ko­ja. Tee­ma­ryh­mä oli mu­ka­na myös Uu­den­maan ky­lien jär­jes­tä­mis­sä yh­teis­etu-osuus­kun­ta ti­lai­suuk­sis­sa.

Yrit­tä­jyys­tee­maa on kä­si­tel­ty myös jär­jes­tö­jen yh­tei­sis­sä pyö­re­än pöy­dän kes­kus­te­luis­sa. Näkö­pii­ris­sä on mo­nen eri toi­mi­ja yh­teis­työs­sä ta­pah­tu­vaa maa­seu­dun yrit­tä­jyy­den puo­les­ta ta­pah­tu­vaa mark­ki­noin­tia.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018