1.2 Laatutyöllä nostettiin rimaa ja ympäri Suomea katseet kohdistettiin maakuntauudistukseen

1.2.1 Maakuntauudistuksen Roadshow antoi vuodelle räväkän alun

Maa­seu­tu­ver­kos­ton vuo­si 2017 läh­ti käyn­tiin vauh­dik­kaas­ti Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön koor­di­noi­mal­la maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen in­for­maa­tio- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sien sar­jal­la eli Maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen Ro­ads­how`lla.  Kier­tue py­säh­tyi vii­del­lä paik­ka­kun­nal­la tam­mi-hel­mi­kuus­sa 2017, ja se to­teu­tet­tiin yh­teis­työs­sä Maa­seu­tu­vi­ras­ton, Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­ton, Kun­ta­lii­ton sekä Maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lui­den kans­sa. Py­säh­dys­pai­kat oli­vat Vaa­sa, Kuo­pio, Tam­pe­re, Rova­nie­mi ja Hel­sin­ki.

Vaa­sas­sa pen­kit täyt­tyi­vät ak­tii­vi­ses­ta ja kiin­nos­tu­nees­ta ylei­sös­tä.

Pu­heen­vuo­ros­sa maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön kans­li­a­pääl­lik­kö Jaa­na Husu-Kal­lio

Ti­lai­suuk­sien asi­an­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­rois­sa alus­tet­tiin kat­ta­vas­ti mm. maa­kun­tien ja kun­tien maa­kun­ta­uu­dis­tuk­seen liit­ty­vis­tä odo­tuk­sis­ta, ruo­ka- ja luon­non­vara­sek­to­rin teh­tä­vis­tä kun­nis­sa ja maa­kun­nis­sa sekä kes­kus­vi­ras­to­jen roo­lis­ta. Jat­koa seu­ran­nei­den tee­ma­kes­kus­te­lui­den aihe­pii­rei­nä oli­vat mm. maa­ta­lous ja maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­nen, luon­non­vara­ta­lous, ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to, maa­kun­tien ver­kos­tot sekä ruo­ka- ja luon­non­vara­teh­tä­vien jär­jes­tä­mi­nen.

Asi­an­tun­ti­joi­den oh­jaa­mis­sa tee­ma­kes­kus­te­luis­sa käy­tiin vil­kas­ta aja­tus­ten­vaih­toa, ja ohes­sa saa­tiin vas­tauk­sia mo­niin as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin. Kes­kus­te­lui­den koot­tui­hin pää­huo­mi­oi­hin voit tu­tus­tua seu­raa­van ma­te­ri­aa­lin avul­la:

Maa­kun­tien ver­kos­tot

Luon­non­vara­ta­lous

Maa­ta­lous ja maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­nen

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Kat­so tal­len­ne:

 1.2.2 ELY-keskusten ohjelmavastaavien tapaamiset tarjosivat tiedonvaihtoa ja vertaistukea

Yksi erit­täin konk­reet­ti­nen ja toi­mi­vak­si ha­vait­tu tapa toi­meen­pa­non laa­dun ke­hit­tä­mi­sek­si ovat ELY-kes­kus­ten oh­jel­ma­vas­taa­vien puo­li­vuo­sit­tai­set ta­paa­mi­set. To­teu­tuk­sen osal­ta ta­paa­mi­sis­sa on aina haas­tee­na ajan riit­tä­mät­tö­myys, sil­lä kä­si­tel­tä­vää asi­aa ja ja­et­ta­vaa tie­to on aina mas­sii­vi­nen mää­rä. On­nek­si myös ver­tais­tu­kea on tar­jol­la rop­pa­kau­pal­la.

Si­säl­löt ta­paa­mi­sis­sa vaih­te­le­vat suu­res­ti. Vuon­na 2017 toi­meen­pa­non eri ta­so­jen ajan­koh­tais­kat­saus­ten li­säk­si kä­si­tel­tiin muun mu­as­sa yri­tys­ryh­mä­hank­kei­ta, oh­jel­man ar­vi­oin­tia ja vai­kut­ta­vuut­ta, vai­kut­ta­vuus­vies­tin­tää ja luon­nol­li­ses­ti myös tu­le­vaa maa­kun­ta­uu­dis­tus­ta.

Tie­to ei vä­he­ne ja­ka­mal­la, eikä osaa­mi­nen, ja täs­tä oh­jel­ma­vas­taa­vien ta­paa­mi­sis­sa on poh­jim­mil­taan kyse. Erin­o­mai­nen toi­min­ta jat­kuu myös tu­le­vi­na vuo­si­na.

1.2.3 Leader-ryhmien vertaisauditointi käynnistyi

Sys­te­maat­tis­ta Le­a­de­rin laa­tu­työ­tä on teh­ty vuo­des­ta 2013 läh­tien. Sil­loin aloi­tet­tiin val­ta­kun­nal­li­nen laa­tu­työ­pro­ses­si, jon­ka ai­ka­na Le­a­der-ryh­mät al­koi­vat ra­ken­taa laa­tu­käsi­kir­jo­ja. Laa­tu­työ on eden­nyt vuo­sien mit­taan as­kel as­ke­leel­ta.

Joen­suun seu­dun Le­a­der ja Kala­kuk­ko ry ver­tais­au­di­toin­nin pa­la­ve­ris­sa – hom­ma toi­mii!

Laa­tu­työ­hön kuu­lu­va ele­ment­ti on au­di­toin­ti, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on to­den­taa, toi­mi­taan­ko laa­tu­käsi­kir­jo­jen mu­kai­ses­ti. Ulko­puo­li­nen au­di­toin­ti on tun­tu­nut lii­an ras­kaal­ta me­net­te­ly­ta­val­ta, jo­ten yh­des­sä Le­a­der-ryh­mien kans­sa pää­dyt­tiin ko­kei­le­maan, mi­ten ver­tais­au­di­toin­ti voi­si toi­mia. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa sitä, Le­a­der-ryh­mät itse va­lit­si­vat au­di­toin­ti­pa­rit. Kri­tee­ri­nä oli, että pari ei saa si­jai­ta oman ELY-kes­kuk­sen alu­eel­la. Le­a­der-ryh­mät käy­vät toi­nen tois­ten­sa luo­na au­di­toin­ti­käyn­nil­lä. Syk­syn ai­ka­na Le­a­der-ryh­mien val­mis­tet­tiin toi­mi­maan au­di­toi­ji­na ja kou­lu­tet­tiin koko au­di­toin­ti­pro­ses­siin.

En­sim­mäi­nen au­di­toin­ti­kier­ros to­teu­te­taan 12/2017-4/2018. Au­di­toin­ti­kier­rok­sel­la käy­dään läpi  laa­tu­työ; mikä on laa­tu­työn ti­lan­ne Le­a­der-ryh­mis­sä. Li­säk­si suo­si­tel­laan, että au­di­toin­ti­pa­rit va­lit­si­si­vat läpi­käy­tä­väk­si ai­na­kin yh­den pro­ses­sin. En­sim­mäi­nen au­di­toin­ti­kier­ros tu­lee olla val­mis ke­vään 2018 ai­ka­na. Ke­vään lo­puk­si käy­dään läpi ko­ke­muk­set ver­tais­au­di­toin­nis­ta ja pää­te­tään jat­ko­toi­men­pi­teis­tä.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018