1.3 Viestinnän vuosi toi tullessaan maaseutuverkostolle uuden tiedon kotipesän sekä tuoreita avauksia eurooppalaiseen yhteistyöhön

1.3.1 Maaseutu.fi uudistui

Vuo­den 2017 elo­kuus­sa maa­seu­tu­ver­kos­ton tie­don koti­pesä, kaik­kien yh­tei­nen verk­ko­si­vus­to Maa­seu­tu.fi, uu­dis­ti il­meen­sä. Vi­su­aa­lis­ta il­met­tä isom­pi muu­tos ko­et­tiin si­vus­ton ra­ken­tees­sa, jos­sa huo­mi­oi­tiin en­tis­tä pa­rem­min eri­lai­set koh­de­ryh­mät. Si­vus­to sai kak­si pää­si­vua, jois­ta toi­nen on suun­nat­tu tuen­ha­ki­joil­le ja hy­vien käy­tän­tö­jen le­vit­tä­mi­seen han­ke­ta­ri­noi­den muo­dos­sa. Toi­nen pää­sivu oli puo­les­taan suun­nat­tu maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­mi­joil­le eli heil­le, jot­ka ke­hit­tä­vät maa­seu­tua työk­seen. Si­vus­to­uu­dis­tus toi mu­ka­naan pa­lau­tet­ta hy­vin mal­til­li­ses­ti, mut­ta kos­ka saa­tu pa­lau­te oli pää­osin po­si­tii­vis­ta, ko­et­tiin uu­dis­tus ko­ko­nai­suu­des­saan var­sin on­nis­tu­neek­si. Si­vus­ton ke­hi­tys­työ ei suin­kaan päät­ty­nyt jul­kai­suun, vaan työ jat­kuu maa­seu­tu­ver­kos­toa kuun­nel­len.

Ta­ri­noil­la täy­tet­ty pää­sivu: https://www.maa­seu­tu.fi/

Maa­seu­tu­ver­kos­to­lais­ten oma pää­sivu: https://www.maa­seu­tu.fi/maa­seu­tu­ver­kos­to/

Maa­seu­tu­ver­kos­to­lais­ten pää­si­vul­le mah­tuu run­saas­ti ajan­koh­tais­ta asi­aa ja tuh­tia tie­toa maa­seu­tu­oh­jel­mas­ta.

Maa­seu­tu.fi:n uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä päi­vit­tyi myös tär­keä yh­tei­nen työ­kalu, maa­seu­tu­ver­kos­ton ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri. Isoin ja hyö­dyl­li­sin muu­tos oli se, että uu­teen ka­len­te­riin oli jo­kai­sen mah­dol­lis­ta li­sä­tä itse omia ta­pah­tu­mia ja ta­pah­tu­ma­ma­te­ri­aa­le­ja. Jo­kai­nen ta­pah­tu­ma sai nyt myös oman www-si­vun, jota on help­po ja­kaa ja muo­ka­ta mm. ku­vien avul­la hou­kut­te­le­vak­si. Tämä oli kaik­ki­aan ter­ve­tul­lut uu­dis­tus, joka otet­tiin hy­vin vas­taan alun tek­nis­ten hie­no­sää­tö­jen jäl­keen. Ka­len­te­ri sai no­pe­as­ti yli kak­si­sa­taa käyt­tä­jää, ja ka­len­te­ria täp­li­tet­tiin­kin heti lop­pu­vuo­den osal­ta reip­paas­ti.

Tu­tus­tu ka­len­te­riin!

1.3.2 Mahdollisuuksista kertomista tulosten kautta

Vies­tin­nän pää­a­ja­tus­ta alet­tiin vuon­na 2017 siir­tää mah­dol­li­suuk­sien mark­ki­noi­mi­ses­ta vai­kut­ta­vuu­des­ta vies­ti­mi­seen. Edel­leen ha­lu­taan roh­kais­ta ja kan­nus­taa hy­viä ha­ki­joi­ta tart­tu­maan toi­meen, mut­ta nyt se­kin ta­pah­tuu hy­vien esi­merk­kien kaut­ta: mitä ra­hoi­tuk­sel­la voi­daan saa­da ai­kaan. Vies­ti­mäl­lä sii­tä, mitä ra­hoi­tuk­sen avul­la on saa­tu ai­kaan, ha­lu­taan myös pe­rus­tel­la sitä, että maa­seu­tu­oh­jel­ma on erin­o­mai­nen työ­kalu, joka tuo hy­vin­voin­tia koko Suo­meen. Myös alu­eil­la pa­nos­tet­tiin vai­kut­ta­vuu­des­ta vies­ti­mi­seen ja alu­ei­den tie­dot­ta­jia tu­et­tiin sii­nä muun mu­as­sa tar­jo­a­mal­la kou­lu­tus­ta vai­kut­ta­vuu­des­ta vies­ti­mi­seen.

1.3.3 Euroopan viestintäverkosto

Poh­jois­mai­den ja Bal­ti­an mai­den maa­seu­tu­ver­kos­to­jen ta­paa­mi­ses­sa Kirk­ko­num­mel­la syn­tyi aja­tus Nor­dic-Bal­tic-vies­tin­tä­ver­kos­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta. Kesä­kuun eu­roop­pa­lais­ten maa­seu­tu­ver­kos­to­jen in­no­vaa­ti­o­lei­ril­lä Jy­väs­ky­läs­sä aja­tus laa­je­ni ja syn­tyi idea eu­roop­pa­lai­sen vies­tin­tä­ver­kos­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta. In­no­vaa­ti­o­lei­rin toi­ses­sa vies­tin­tä­ryh­mäs­sä poh­dit­tiin sitä, että vies­tin­tä­ver­kos­tol­la voi­si olla verk­ko­ta­paa­mi­sia, mut­ta se vaa­tii toi­mi­ak­seen sen, että osal­lis­tu­jat en­sin tu­tus­tu­vat toi­siin­sa. ENRD Con­tact Poin­tis­sa työ­vaih­dos­sa ol­les­saan ver­kos­to­pal­ve­lui­den tie­dot­ta­ja kan­nus­ti vies­tin­nän työ­pa­jan jär­jes­tä­mi­seen ja osal­lis­tui alus­ta­vaan suun­nit­te­luun. En­sim­mäi­nen Eu­roo­pan ver­kos­to­jen työ­paja tul­laan jär­jes­tä­mään kesä­kuus­sa 2018.

ENRD Con­tact Poin­tin Gaya Duc­cesc­hi, Da­vid Lamb ja maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lui­den Si­nik­ka Tors­so­nen te­ki­vät vuo­den ai­ka­na he­del­mäl­lis­tä eu­roop­pa­lais­ta yh­teis­työ­tä, jo­hon si­säl­tyi myös työ­vie­rai­lu­ja puo­lin ja toi­sin.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018