1.4 Koulutuksen kentällä innovaatioleiri metodina ihastutti, palvelupaketit ovat edelleen tärkeä osa maaseutuverkostotoimintaa

Maa­seu­tu­ver­kos­ton jä­se­net te­ki­vät vuon­na 2017 pal­ve­lu­pa­ket­ti­suun­ni­tel­mia 50 kpl, jois­ta 2 pe­ruu­tet­tiin esit­tä­jän toi­mes­ta. Suun­ni­tel­mis­ta 33 kä­si­tel­tiin pal­ve­lu­pa­ket­tei­na ja niis­tä to­teu­tet­tiin 23 kpl. Kym­me­nen suun­ni­tel­maa pää­tet­tiin jät­tää to­teut­ta­mat­ta, kos­ka suun­ni­tel­mat ei­vät täyt­tä­neet pal­ve­lu­pa­ke­teil­le ase­tet­tu­ja kri­tee­re­jä. Yh­teis­työ­ta­pah­tu­miin siir­ret­tiin to­teu­tet­ta­vak­si 15 ta­pah­tu­maa. Nämä ta­pah­tu­mat to­teu­tet­tiin yh­teis­työs­sä ver­kos­to­pal­ve­lu­jen kans­sa.

Pal­ve­lu­pa­ket­ti­suun­ni­tel­mien osal­ta esi­tel­ty­jen suun­ni­tel­mien kap­pa­le­mää­rä las­ki edel­lis­vuo­des­ta. Tämä joh­tuu to­den­nä­köi­ses­ti sii­tä, että kou­lu­tus- ja ver­kos­to­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen tar­ve pal­ve­lu­pa­ket­te­ja ha­ke­vien ta­ho­jen osal­ta oh­jel­ma­kau­den täs­sä vai­hees­sa on hie­man vä­hen­ty­nyt. Kou­lu­tuk­set ja ver­kos­to­ta­pah­tu­mat näh­dään tar­peel­li­sek­si oh­jel­ma­kau­den alku­vuo­si­na ja taas uu­den oh­jel­ma­kau­den kyn­nyk­sel­lä. Nyt siis ele­tään tie­tyn­lais­ta sees­ty­mis­vai­het­ta maa­seu­tu­oh­jel­maan liit­ty­vien kou­lu­tus­ten osal­ta.

Pal­ve­lu­pa­ke­tit muo­dos­ta­vat kui­ten­kin edel­leen tär­ke­än osan ver­kos­ton toi­min­taa, kos­ka ne mah­dol­lis­ta­vat uu­den­lais­ten ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen, ja eri­tyi­ses­ti uu­sien si­dos­ryh­mien saa­mi­sen mu­kaan ver­kos­to­toi­min­taan.

Ta­pah­tu­mien mää­rä oli vuon­na 2017 mer­kit­tä­väs­ti pie­nem­pi kuin edel­tä­vä­nä vuon­na. Osal­taan tämä se­lit­tyy pal­ve­lu­pa­ket­ti­ta­pah­tu­mien mää­rän las­kul­la ja yrit­tä­jyys­kier­tu­een tyyp­pis­ten laa­jo­jen ko­ko­nai­suuk­sien puut­tu­mi­sel­la.

Ta­pah­tu­mien kes­ki­mää­räi­nen osal­lis­tu­ja­mää­rä kas­voi 50% vuon­na 2017 vuo­teen 2016 ver­rat­tu­na. Tämä se­lit­tyy pää­osin sil­lä, että pal­ve­lu­pa­ket­ti­ta­pah­tu­mat ovat kes­ki­mää­rin osal­lis­tu­ja­mää­räl­tään pie­nem­piä ja kun vuon­na 2017 nii­tä oli vä­hem­män, kes­ki­arvo kas­voi.

Osal­lis­tu­ja­mää­riä pi­dem­mäl­lä aika­jak­sol­la ver­tail­ta­es­sa voi­daan to­de­ta, että kol­men en­sim­mäi­sen toi­min­ta­vuo­den ai­ka­na on maa­seu­tu­ver­kos­ton ta­pah­tu­mis­sa ol­lut yh­teen­sä 21800 osal­lis­tu­jaa, kun koko edel­li­sel­lä oh­jel­ma­kau­del­la osal­lis­tu­jia oli 28892. Osal­lis­tu­mis­ten mää­rä on siis kas­va­nut mel­koi­ses­ti.

Si­dos­ryh­mä­ja­kau­ma on vuon­na 2017 huo­mat­ta­vas­ti ta­sai­sem­pi kuin ai­em­pi­na vuo­si­na. Kai­kis­ta ta­pah­tu­mis­ta si­dos­ryh­mä­ja­kau­maa ei edel­leen­kään saa­da ke­rät­tyä, mut­ta ma­nu­aa­li­sen tar­kis­tuk­sen pe­rus­teel­la tu­los on hy­vin osal­lis­tu­ja­ja­kau­maa ku­vaa­va.

Osal­lis­tu­ja­mää­riin ei ole las­ket­tu ns. mas­sa­ta­pah­tu­mia, jois­ta yli­voi­mai­ses­ti suu­rin oli Suo­men Ky­lät ry:n yh­teis­työ­ta­pah­tu­ma Avoi­met ky­lät -päi­vä 10.6.2017. Ta­pah­tu­maan osal­lis­tui noin 104 000 kä­vi­jää, tal­koo­lai­sia ta­pah­tu­mis­sa oli liki 10 000 ja tal­koo­tun­te­ja teh­tiin kym­me­ni­ä­tu­han­sia. Yh­teen­sä mas­sa­ta­pah­tu­mis­sa (Avoi­met ky­lät, Far­ma­ri ja Osta ti­lal­ta! -päi­vä) oli osal­lis­tu­jia yli 115 000.

Tar­kem­mat tie­dot ta­pah­tu­mis­ta löy­ty­vät vuo­den 2017 Kou­lu­tus­ra­por­tis­ta (Link­ki)

1.4.1 Koulutuspalautteet

Ver­kos­to­pal­ve­lut ke­rää kou­lu­tuk­siin osal­lis­tu­neil­ta säh­kö­pos­tit­se pa­laut­teet va­ki­o­muo­toi­sel­la Sur­vey­pal -lo­mak­keel­la. Pa­lau­te ja­kau­tuu nu­me­raa­li­seen ja sa­nal­li­seen ar­vi­oin­tiin.

Mää­rät ei­vät kor­vaa laa­tua, mut­ta on­nek­si myös ta­pah­tu­mien laa­tu on edel­leen pa­laut­teen mu­kaan hyvä. Pa­lau­te­ky­se­ly­jen vas­taus­mää­rät ovat edel­leen mel­ko al­hai­sia, mut­ta pa­laut­teen kes­ki­arvo kai­kis­ta vuo­den ta­pah­tu­mis­ta on edel­leen hyvä 4, as­tei­kol­la 1-5.

Koko­nais­val­tai­ses­ti vuo­den 2017 ai­ka­na saa­tua ”va­paa­ta” pa­lau­tet­ta tar­kas­tel­ta­es­sa huo­mat­tiin, että tie­tyt tee­mat tois­tu­vat pa­laut­teis­sa, kos­ki­vat ne sit­ten mil­lai­sia ta­pah­tu­mia ta­han­sa. Näi­hin huo­mi­oi­hin on­kin syy­tä kiin­nit­tää jat­kos­sa huo­mi­o­ta:

Ko­la­rin kun­nan Kylä- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun ver­kos­toi­tu­mis­päi­vät Yl­läs­jär­vel­lä jär­jes­tet­tiin pal­ve­lu­pa­ke­til­la.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018