1.5 EIP-hankkeet pääsivät vauhtiin!

1.5.1 EIP-ryhmät vauhtiin

Vuo­den 2017 ai­ka­na läh­ti käyn­tiin oh­jel­ma­kau­den en­sim­mäi­set vii­si in­no­vaa­ti­o­ryh­mää, jot­ka tut­ki­vat ja ke­hit­tä­vät oman alan­sa osaa­mis­ta ja pa­ran­ta­vat pa­ran­ta­vat maa­ta­lou­den ja muun alku­tuo­tan­non tuot­ta­vuut­ta, te­hok­kuut­ta ja kes­tä­vyyt­tä. Toi­min­nas­sa yh­dis­ty­vät yrit­tä­jien käy­tän­nön­lä­hei­nen osaa­mi­nen ja asi­an­tun­ti­joi­den tie­tä­mys. Ryh­mät rat­kai­se­vat jon­kin tun­nis­te­tun on­gel­man ja ja­ka­vat syn­ty­neen in­no­vaa­ti­on ylei­ses­ti käyt­töön.

Pie­nois­he­li­kop­te­ri on uusi ase huk­ka­kau­raa vas­taan. Sen käyt­töä ke­hi­te­tään yh­des­sä EIPn in­no­vaa­ti­o­ryh­mäs­sä.


Maa­seu­dun in­no­vaa­ti­o­ryh­mien va­lin­ta­ryh­mä va­lit­si 15.11.2016 seu­raa­vat vii­si han­ket­ta:

Ha­ki­ja: Maa­tila­yh­ty­mä Sip­po­la

Ha­ki­ja: Tu­run yli­o­pis­to, Bio­ke­mi­an lai­tos

Ha­ki­ja: Tam­pe­reen tek­nil­li­nen yli­o­pis­to, Po­rin lai­tos

Ha­ki­ja: Luon­non­vara­kes­kus

Ha­ki­ja: Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus

https://www.maa­seu­tu.fi/maa­seu­tu­ver­kos­to/vies­tin­ta2/uu­ti­set/uu­tis­ar­kis­to2/uu­ti­set-2016/vii­si-ide­aa-va­lit­tu-ki­rit­ta­maan-maa­seu­dun-in­no­vaa­ti­oi­ta/

1.5.2 EIP AGRI Innovation Summit Portugalissa

In­no­vaa­ti­o­ver­kos­to­toi­min­ta on läh­te­nyt alku­kan­keu­den jäl­keen liik­keel­le use­as­sa jä­sen­maas­sa. Jä­sen­mait­tain on ha­vait­ta­vis­sa ero­ja ta­vas­sa koo­ta in­no­vaa­ti­o­ryh­miä, mut­ta ta­voit­teet ovat kui­ten­kin mel­ko yh­te­ne­vät. Oh­jel­ma­kau­den en­sim­mäi­nen in­no­vaa­ti­o­ver­kos­to­jen toi­min­taa esit­te­le­vä työ­paja­se­mi­naa­ri jär­jes­tet­tiin loka­kuus­sa   Lis­sa­bo­nis­sa Eu­roo­pan in­no­vaa­ti­o­ver­kos­to­toi­min­nan puit­teis­sa. Yli 600 osal­lis­tu­jan voi­min oh­jel­ma­kau­den en­sim­mäi­nen AGRI In­no­va­ti­on Sum­mit 2017- työ­paja­se­mi­naa­ri ko­ko­si yh­teen vil­je­li­jöi­tä, tut­ki­joi­ta, maa­seu­tu­y­rit­tä­jiä, ke­hit­tä­jiä, hal­lin­toa ja mui­ta in­no­vaat­to­rei­ta eri puo­lil­ta Eu­roop­paa. Jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si Por­tu­ga­li­lai­nen kon­sor­tio, jos­sa oli mu­ka­na mm. kan­sal­li­nen maa­seu­tu­ver­kos­to, Por­tu­ga­lin hal­li­tus, Eu-ko­mis­sio sekä EIP AGRI-ver­kos­to. Myös maa­talous­ko­mis­saa­ri Phil Ho­gan toi esiin miet­tei­tään maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­ses­tä.

Se­mi­naa­ri jär­jes­tet­tiin kak­si­päi­väi­sen ta­pah­tu­ma­na oheis­ta­pah­tu­mi­neen. Oh­jel­ma koos­tui yh­tei­sis­tä se­mi­naa­ri­a­lus­tuk­sis­ta sekä va­lin­nai­sis­ta työ­pa­jois­ta, jois­sa esi­tel­tiin EIP in­no­vaa­ti­o­ver­kos­to­toi­min­nan puit­teis­sa to­teu­tet­ta­vien in­no­vaa­ti­o­ryh­mien toi­min­taa ja saa­vu­tuk­sia. Mu­ka­na oli myös Ho­ri­zon 2020 oh­jel­maa hyö­dyn­tä­vien ryh­mien esit­te­ly­jä. Työ­paja­tee­mat oli ja­et­tu te­maat­ti­siin ko­ko­nai­suuk­siin, jois­ta osal­lis­tu­ja voi tee­man alla va­li­ta ha­lu­a­man­sa ala­työ­ryh­män. Näi­tä oli tar­jol­la kus­ta­kin tee­mas­ta nel­jä.  Ajan­koh­tai­si­na tee­moi­na oli mm. re­surs­sien käyt­tö, maa­ta­lous ja maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­nen, di­gi­ta­li­saa­tio maa­seu­dun yri­tys­toi­min­nas­sa sekä in­no­vaa­ti­ot. Li­säk­si se­mi­naa­rin oheis­ta­pah­tu­ma­na jär­jes­tet­tiin kym­me­nen star­tup-yri­tyk­sen stän­di­näyt­te­ly. Yri­tyk­set esit­te­li­vät in­no­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja maa­ta­lous­sek­to­ril­la. Se­mi­naa­ri­o­sal­lis­tu­jil­la oli mah­dol­li­suus ää­nes­tää kol­me pa­ras­ta star­tup­pia, jot­ka pal­kit­tiin se­mi­naa­rin yh­tey­des­sä Eu­roo­pan Agri In­no­va­ti­on star­tup 2017 pal­kin­nol­la. Voit­ta­jien toi­min­taan on mah­dol­lis­ta tu­tus­tua ais­lis­bon2017 net­ti­si­vuil­la ohei­sen lin­kin kaut­ta koh­das­sa star­tup show­ca­se.

Se­mi­naa­ri­o­suu­des­sa kuul­tiin myös mie­len­kiin­toi­sia nä­ke­myk­siä in­no­vaa­ti­ois­ta ja maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­ses­tä tut­ki­mus, tie­de ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­nas­ta vas­taa­van  ko­mis­saa­rin Car­los Mo­e­da­sin ja maa­talous­ko­mis­saa­ri Phil Ho­ga­nin ta­hol­ta. Li­säk­si pu­hu­ji­na oli­vat Por­tu­ga­lin maa­ta­lous­mi­nis­te­ri Luis Ca­pou­las San­tos sekä his­to­ri­an­tut­ki­ja Hen­ri­que Lei­tao Lis­sa­bo­nin yli­o­pis­tos­ta ja pro­fes­so­ri El­vi­ra For­tu­na­to NOVA yli­o­pis­tos­ta. Suo­men maa­seu­tu­ver­kos­toa Sum­mi­tis­sa edus­ti kuu­den hen­ki­lön de­le­gaa­tio. He oli­vat saa­neet kut­sun se­mi­naa­riin Eu­roo­pan maa­seu­tu­ver­kos­ton työ- ja oh­jaus­ryh­mien kaut­ta. Se­mi­naa­rin oh­jel­ma ja ma­te­ri­aa­le­ja on kat­sot­ta­vis­sa ohei­sen lin­kin kaut­ta.

http://www.ais­lis­bon2017.com/

Suo­men maa­seu­tu­ver­kos­ton edus­ta­jien kom­ment­te­ja on kuul­ta­vis­sa: https://www.dre­amb­ro­ker.com/chan­nel/znicmd­ky/

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018