1.6 Verkostot lujittuivat ja saivat tervetulleita tuulahduksia kv-rintamalla

1.6.1 Kansainväliset työvaihdot toivat uusia näkökulmia tekemiseen

Ke­vääl­lä 2017 Gaya Duc­cesc­hi Eu­roo­pan maa­seu­tu­ver­kos­to­yk­si­kön Con­tact Poin­tis­ta in­nos­tui aja­tuk­ses­ta läh­teä työ­vaih­toon ja päät­ti koh­de­maak­seen Suo­men. Ver­kos­to­pal­ve­lut-yk­si­kös­sä toi­vo­tet­tiin Gaya läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si. Gaya osal­lis­tui kah­den työ­vaih­to­vii­kon ai­ka­na muun mu­as­sa Maa­seu­tu­vi­ras­ton ja maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön yh­tei­siin ke­hit­tä­mis­päi­viin Isos­sa­ky­rös­sä, han­ke- ja yri­tys­tu­kien ke­vät­päi­viin Lah­des­sa ja Jy­väs­ky­län seu­dul­la pi­det­tyyn Eu­roo­pan ver­kos­to­jen ta­paa­mi­sen suun­nit­te­luun.

Vas­ta­vuo­roi­ses­ti loka­kuus­sa 2017 Ver­kos­to­pal­ve­lui­den tie­dot­ta­ja Si­nik­ka Tors­so­nen läh­ti Brys­se­liin kah­dek­si vii­kok­si työ­vaih­toon. Työ­vaih­to oli erin­o­mai­nen ko­ke­mus, jon­ka suu­rin­ta an­tia oli yk­sin­ker­tai­ses­ti pääs­tä het­kek­si ai­kaa kat­so­maan asi­oi­ta Eu­roo­pan vink­ke­lis­tä. Tär­ke­ää oli myös pääs­tä tu­tus­tu­maan pa­rem­min Con­tact Poin­tin, ja ko­mis­si­on­kin, työn­te­ki­jöi­hin ja työ­teh­tä­viin sekä vaih­ta­maan aja­tuk­sia mo­nis­ta ajan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta. Li­sää työ­vaih­dos­ta voit lu­kea Ter­vei­set maal­ta ja maa­il­mal­ta –pals­tan kir­joi­tuk­ses­tä tääl­tä: https://www.maa­seu­tu.fi/maa­seu­tu­ver­kos­to/vies­tin­ta2/ter­vei­set-maal­ta-ja-maa­il­mal­ta/asi­oi­den-kat­so­mis­ta-eu­roo­pan-vink­ke­lis­ta/

Ku­via

1.6.2 Parantunut Itämeren alueen yhteistyö

Itä­me­ren alu­een maa­seu­tu­ver­kos­tot ovat teh­neet ku­lu­val­la oh­jel­ma­kau­del­la tii­vis­tä yh­teis­työ­tä. Nor­dic-Bal­tic -ni­mel­lä kul­ke­via ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään kak­si ker­taa vuo­des­sa, ja nii­den ta­voit­tee­na on eri­tyi­ses­ti mah­dol­lis­taa in­ten­sii­vi­nen tie­don- ja ko­ke­mus­ten­vaih­to ver­kos­to­jen kes­ken. Sa­mal­la py­ri­tään luon­nol­li­ses­ti luo­maan edel­ly­tyk­siä kan­sain­vä­li­sen yh­teis­työn ja hank­kei­den syn­ty­mi­sel­le.

Itä­me­ren alu­een yh­teis­työ on hel­pot­ta­nut huo­mat­ta­vas­ti ver­kos­to­toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta, ja yh­teis­työn te­ke­mi­nen jä­sen­mai­den vä­lil­lä on hel­pom­paa. Oi­val­luk­sia ja op­pe­ja ja­e­taan erit­täin au­liis­ti, myös epä­on­nis­tu­mi­sis­ta. Toki yh­teis­työ­tä esim. Ees­tin ja Ruot­sin kans­sa on teh­ty ai­em­min­kin, mut­ta nyt kaik­ki seit­se­män ver­kos­toa te­ke­vät tii­viis­ti töi­tä yh­des­sä. Yh­te­nä konk­reet­ti­se­na esi­merk­ki­nä täs­tä on Nor­dic-Bal­tic Award, maa­seu­tu­ra­has­ton ja Eu­roo­pan meri- kala­ta­lous­ra­has­ton hank­kei­den kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu, joka jär­jes­te­tään en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2018.

Maa­seu­tu­ver­kos­to­jen vä­li­sen yh­teis­työn li­säk­si myös Itä­me­ren alu­een hal­lin­to­vi­ran­o­mai­set ovat käyn­nis­tä­neet oman ver­kos­ton­sa toi­min­nan.

1.6.3 Aktiivinen osallistuminen EU-työryhmiin

Suo­men maa­seu­tu­ver­kos­to lä­het­tää kan­sain­vä­li­sil­le ken­til­le edus­ta­ji­aan ENRD Con­tact Poin­tin, EIP Agri Ser­vi­ce Poin­tin ja Eva­lu­a­ti­on Help Des­kin jär­jes­tä­miin fo­cus-ryh­miin, kv-se­mi­naa­rei­hin, kv-hank­kei­den val­mis­te­luun ja han­ke­so­pi­mus­ten alle­kir­joit­ta­mis­ti­lai­suuk­siin sekä mui­hin vas­taa­viin Suo­men maa­seu­tu­ver­kos­ton kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä pal­ve­le­viin ta­pah­tu­miin.  Näis­tä ta­pah­tu­mis­ta osal­lis­tu­jat tuo­vat hy­viä käy­tän­tö­jä kan­sal­li­sen maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­taan sekä vie­vät tie­toa Suo­men ver­kos­ton ja maa­seu­tu­oh­jel­man toi­min­nas­ta mui­hin jä­sen­mai­hin ja EU ko­mis­si­oon. Kan­sain­vä­li­siin maa­seu­tu­ver­kos­ton ta­pah­tu­miin ha­e­taan ver­kos­to­pal­ve­lut-yk­si­kön toi­mes­ta Suo­men ver­kos­ton edus­ta­jia. Näis­tä ta­pah­tu­mis­ta on mah­dol­li­suus saa­da lisä­tie­to­ja mas­seu­tu.fi si­vus­tol­ta koh­das­ta (Link­ki)

Ak­tii­vi­sim­min Suo­men maa­seu­tu­ver­kos­ton edus­ta­jat oli­vat mu­ka­na Smart and Com­pe­ti­ti­ve Ru­ral Bu­si­nes­ses ja Smart Vil­la­ges –te­maat­ti­sis­sa työ­ryh­mis­sä.

Kil­pai­lu­ky­kyi­set maa­seu­tu­y­ri­tyk­set -työ­ryh­mäs­sä ke­rät­tiin in­nos­ta­via ja tu­le­vai­suu­teen luo­taa­via maa­seu­dun yrit­tä­jyys­esi­merk­ke­jä sekä toi­men­pi­tei­tä, jot­ka luo­vat toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä tu­le­vai­suu­den maa­seu­tu­y­rit­tä­jyy­del­le. Ke­hit­tä­mis­e­si­mer­keis­sä nou­si­vat esil­le eri­tyi­ses­ti di­gi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­seen teh­dyt toi­men­pi­teet.  Työ­ryh­män työ lin­kit­tyi tii­viis­ti mei­dän kan­sal­li­seen Tu­le­vai­suu­den maa­seu­tu­y­rit­tä­jyys­työ­ryh­mään.

Smart and Com­pe­ti­ti­ve Ru­ral Bu­si­nes­ses -ryh­män vii­mei­nen ko­kous pi­det­tiin Suo­mes­sa. Työ­ryh­mä vie­rai­li myös Rob­bes Lil­la Trädgår­dis­sa Itä-Uu­del­la­maal­la. Kas­vi­huo­ne on eri­kois­tu­nut eri­tyi­ses­ti yrt­tien kas­vat­ta­mi­seen.

Yri­tys on in­no­va­tii­vi­nen ver­ti­kaa­li­ses­sa kas­va­tuk­ses­sa ja he pyr­ki­vät ra­ken­ta­maan ener­gia- ja ra­vin­ne­te­hok­kai­ta tuo­tan­to­yk­si­köi­tä. Suo­men ta­paa­mi­nen oli myös läh­tö­lau­kaus uu­del­le Smart Vil­la­ges -tee­ma­ryh­mäl­le.

Smart Vil­la­ges, Älyk­käät ky­lät -tee­ma­ryh­mä et­sii hy­viä ky­lien pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­sen mal­le­ja. Eri­tyi­nen kiin­nos­tus on di­gi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­seen pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­sa. Työ­ryh­män työ al­koi syk­syl­lä 2017, ja se ni­vo­taan tii­viis­ti kan­sal­li­seen työ­hön, mm. Äly­käs kylä -kil­pai­luun.

Te­maat­tis­ten työ­ryh­mien li­säk­si Suo­men maa­seu­tu­ver­kos­ton edus­ta­jia on eri­lai­sis­sa ke­hit­tä­mis­ryh­mis­sä. Ke­hit­tä­mis­ryh­mät  ko­ko­a­vat yh­teen koko maa­seu­tu­ra­hoi­tuk­sen ket­jun ko­mis­si­on vir­ka­mie­his­tä käy­tän­nön asi­an­tun­ti­joi­hin. Ke­hit­tä­mis­ryh­miä on ol­lut mm. Le­a­der-työ­hön liit­ty­en in­no­vaa­ti­o­ryh­mä ja kv-yh­teis­työ­ryh­mä. In­no­vaa­ti­o­ryh­mäs­sä pu­reu­du­taan sii­hen, mi­ten pys­ty­tään edis­tä­mään maa­seu­dun in­no­vaa­ti­oi­den syn­ty­mis­tä Le­a­der-toi­min­nan kaut­ta. Kv-yh­teis­työ­ryh­mä on poh­ti­nut kei­no­ja, mi­ten edis­te­tään kv-hank­kei­den syn­ty­mis­tä ja toi­min­taa.

Suo­men edus­ta­jien lä­het­tä­mis­tä edus­ta­jik­si kv-ken­til­le mah­dol­lis­te­taan myös kv-pal­ve­lu­pa­ket­tien puit­teis­sa. Pa­ke­tis­ta mah­dol­lis­te­taan edus­ta­jan mat­kus­ta­mis­ta ta­pah­tu­maan. Lisä­tie­to­ja kv-pal­ve­lu­pa­ke­tis­ta  löy­tyy maa­seu­tu.fi-si­vus­tol­ta.

Vuo­den 2017 ai­ka­na kv-pal­ve­lu­pa­ket­te­ja hyö­dyn­net­tiin 16 ker­taa pää­sään­töi­ses­ti työ­ryh­mä­toi­min­nan puit­teis­sa.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018