1.7 Arvioinnin pitkäjänteisen kehittämisen satoa: tulokset, taulukot, palvelupaketit

Maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nas­ta to­teu­tet­tiin Ram­boll Ma­na­ge­mant Con­sul­ting Oy;n toi­mes­ta oh­jel­ma­kau­den en­sim­mäi­nen väli­ar­vi­oin­ti. Ar­vi­oin­ti pe­rus­tui Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man ar­vi­oin­nin to­teu­tus­suun­ni­tel­maan. Ar­vi­oin­ti­a­se­tel­ma on laa­dul­li­nen. Ar­vi­oin­nin ha­vain­not ja joh­to­pää­tök­set on py­rit­ty esit­tä­mään avoi­mes­ti ja ar­vi­oit­si­jan nä­ke­myk­siä pe­rus­tel­len. Ar­vi­oin­nin ensi­si­jai­nen tar­koi­tus on pal­vel­la maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä. Ar­vi­oin­nin ra­port­ti koos­tuu ar­vi­oin­nin to­teu­tuk­ses­ta, ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­ses­ta, nä­ke­myk­sis­tä ver­kos­to­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä sekä ke­hit­tä­mis­eh­do­tuk­sis­ta.

Yh­teen­veto maa­seu­tu­ver­kos­ton ar­vi­oin­nin to­teu­tuk­ses­ta ja tu­lok­sis­ta pal­ve­lu­pa­ke­tit mu­kaan lu­kien: https://www.drop­box.com/s/aud­vedm6b302uao/Maa­seu­tu­ver­kos­ton%20ar­vi­oin­ti%202017.pdf?dl=0 

Ar­vi­oin­ti­ra­port­ti_ko­ko­nai­suu­des­saan: https://www.drop­box.com/s/3iunzsg­baftvfwp/Maa­seu­tu­ver­kos­ton%20v%C3%A4li­ar­vi­oin­ti­ra­porr­ti%202017.pdf?dl=0

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018