2 Nostoja maaseutuverkoston tapahtumatäyteisestä vuodesta

Maa­seu­tu­ver­kos­to­lai­set reis­sa­si­vat vuo­den ai­ka­na ym­pä­ri Suo­mea ja Eu­roop­paa Suo­mea niin ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jän kuin osal­lis­tu­jan roo­lis­sa. Kart­taan on koot­tu ta­pah­tu­mien si­jain­nit. Kaik­ki kou­lu­tuk­set ja ver­kos­to­ta­pah­tu­mat vuo­den 2017 ajal­ta löy­dät täs­tä lis­tauk­ses­ta.

Maa­seu­tu­ver­kos­to­lai­set osal­lis­tui­vat ja jär­jes­ti­vät ta­pah­tu­mia ym­pä­ri Suo­mea ja Eu­roop­paa.

2.1 Jyväskylä kokosi Euroopan verkostot

Suo­mi sai kun­ni­an isän­nöi­dä vuo­den 2017 kesä­kuus­sa kah­dek­sat­ta ker­taa jär­jes­tet­tä­vää Eu­roo­pan maa­seu­tu­ver­kos­to­jen yh­teis­tä ta­paa­mis­ta, jon­ka ai­heek­si oli va­li­koi­tu­nut tu­le­vai­suu­den eu­roop­pa­lai­nen maa­seu­tu – eteen tu­le­vat haas­teet ja mah­dol­li­suu­det sekä ver­kos­to­jen luo­mien in­no­vaa­ti­oi­den syn­ty­mi­nen. Kai­ken taus­tal­la oli Cork 2.0 –lau­su­ma, joka aset­taa Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen ta­voit­teet tu­le­vai­suut­ta var­ten. Jot­ta lau­su­man ta­voit­teet voi­daan saa­vut­taa, tar­vi­taan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen uu­sia ver­kos­toi­tu­mis­vä­li­nei­tä ja ajat­te­lu­ta­po­ja.

NRN-ko­kous Jy­väs­ky­läs­sä oli­kin foo­ru­mi tä­män in­no­va­tii­vi­sen pro­ses­sin to­teut­ta­mi­sek­si.  Ta­voit­tee­na oli, että lei­ril­lä syn­ty­neet aja­tuk­set voi­daan mu­kaan osak­si NRN: n päi­vit­täis­tä työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. Ta­paa­mi­nen to­teu­tet­tiin tee­maan erin­o­mai­ses­ti so­pi­val­la in­no­vaa­ti­o­lei­ri­me­to­dil­la, joka on he­rät­tä­nyt run­saas­ti mie­len­kiin­toa, kun suo­ma­lai­set ovat sii­tä Eu­roo­pan ken­til­lä ker­to­neet. Ti­lai­suu­den koor­di­noi ja to­teut­ti ver­kos­to­pal­ve­lut tii­viis­sä yh­teis­työs­sä ENRD:n ja Jy­väs­rii­hen väen kans­sa. Jy­väs­ky­lään ko­koon­tui 60 osal­lis­tu­jaa 25 eri maas­ta, jo­ten osan­ot­toon ol­tiin hy­vin tyy­ty­väi­siä.

NRN-In­no­vaa­ti­o­lei­rin ai­ka­na pu­ser­ret­tiin työ­ryh­mis­sä ta­pah­tu­van in­ten­sii­vi­sen ja oh­ja­tun työs­ken­te­lyn tu­lok­se­na jo­tain uut­ta ja käyt­tö­kel­pois­ta ver­kos­to­jen käyt­töön. In­no­vaa­ti­o­lei­ri­me­to­din luon­tee­seen kuu­luu oleel­li­se­na osa­na pie­ni ki­sai­lu, jo­ten tuo­ma­ris­to va­lit­si ryh­mien ide­ois­ta lo­pul­ta voit­ta­ja­i­de­an, joka oli EU-wide in­no­va­ti­on fes­ti­val and eu­ru­va­ti­on con­test (EU:n laa­jui­nen in­no­vaa­ti­o­fes­ti­vaa­li ja –kil­pai­lu).

Lei­ril­lä työs­ken­te­li kaik­ki­aan kuu­si ryh­mää nel­jän eri tee­man alla (com­mu­ni­ca­ti­on, ru­ral proo­fing, simp­li­fi­ca­ti­on ja in­no­va­ti­on). Lop­pu­tu­lok­si­na syn­tyi:

Päi­vät oli­vat pit­kiä ja työn­täy­tei­siä, mut­ta an­toi­sia, ja lei­ri­läi­set to­del­la­kin heit­täy­tyi­vät te­ke­mi­seen ja haas­toi­vat it­se­ään. Osal­lis­tu­jien yh­teis­hen­ki kas­voi myös osal­lis­ta­vien oheis­oh­jel­mien kaut­ta, joi­hin Jy­väs­ky­län kau­nis ym­pä­ris­tö jär­vi­neen an­toi upe­at puit­teet.   Lei­rin lop­pu­ra­por­tis­sa ku­va­taan kat­ta­vas­ti päi­vien oh­jel­ma ja ryh­mien tu­lok­set.

Päi­vän ai­ka­na syn­ty­neet ide­at pit­sat­tiin ilta­oh­jel­man lo­mas­sa.

Kat­so lei­rin tun­nel­ma­vi­de­ot, jois­ta en­sim­mäi­nen an­taa koko­nais­ku­van lei­rin tun­nel­mis­ta ja toi­nen pu­reu­tuu tar­kem­min yh­den ryh­män työs­ken­te­lyyn.

Lue myös jut­tu!

2.2 Amaze me Leader innosti nuoria kansainvälisyyteen

Nuor­ten ak­ti­voi­mi­nen ja mu­kaan saa­mi­nen maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen on Le­a­der-toi­min­nan yksi pai­no­pis­te­a­lu­eis­ta. Nuor­ten in­nos­ta­mi­seen tar­vi­taan uu­sia toi­min­ta­mal­le­ja, esi­merk­ki­nä täs­tä on mm. Ama­ze Me Le­a­der. En­sim­mäi­sen ker­ran kan­sain­vä­li­nen nuor­ten seik­kai­lu­le­ri Ama­ze Me Le­a­der jär­jes­tet­tiin 2011. Hy­vien ko­ke­mus­ten in­noit­ta­ma­na Ama­ze Me Le­a­der 2017 jär­jes­tet­tiin Ete­lä-Sa­vos­sa 13.–20. Elo­kuu­ta.

Sai­maan ym­pä­ris­töön saa­pui lä­hes kuu­si­kym­men­tä nuor­ta Suo­mes­ta, Skot­lan­nis­ta, Vi­ros­ta ja Lat­vi­as­ta. Lei­ri­läi­set rat­koi­vat seik­kai­lu­teh­tä­viä luon­non hel­mas­sa ja pää­si­vät su­kel­ta­maan maa­seu­dun yri­tys­ten ar­keen ja ide­oi­maan, kuin­ka ke­hit­tää nii­den toi­min­taa. Yh­teis­tä lei­rin koh­teil­le on, että nii­tä on ra­hoi­tet­tu Eu­roo­pan maa­seu­tu­ra­has­tos­ta Le­a­der-oh­jel­man kaut­ta. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da osal­lis­tu­jat poh­ti­maan, kuin­ka omaa elin­pii­riä voi ke­hit­tää.  Maa­seu­tu­ver­kos­to oli mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä seik­kai­lu­lei­riä yh­des­sä alu­een vii­den Le­a­der-ryh­män ja Kaak­kois-Suo­men Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa.

Ama­ze me Le­a­der –lei­rin jär­jes­te­lyt on­nis­tui­vat hy­vin, osal­lis­tu­jil­ta saa­tu pa­lau­te oli hy­vää ja ta­pah­tu­ma sai mer­kit­tä­väs­ti nä­ky­vyyt­tä eten­kin pai­kal­li­ses­sa ja alu­eel­li­ses­sa me­di­as­sa.  Lei­rin ku­viin ja tun­nel­miin pää­set kurk­kaa­mal­la lei­ri­leh­den ju­tut.

Vuon­na 2018 Ama­ze Me Le­a­der tul­laan jär­jes­tä­mään Skot­lan­nis­sa.

2.3 Maaseutuparlamentissa tehtiin mahdottomuuksista mahdollisuuksia

Syys­kui­nen Lep­pä­vir­ta ko­ko­si maa­seu­dun väen yh­teen ym­pä­ri Suo­mea. Maa­seu­tu­par­la­ment­ti jär­jes­tet­tiin täs­sä laa­juu­des­sa en­sim­mäis­tä ker­taa, ja yleis­ta­voit­tee­na oli koo­ta yh­teen asuk­kaat, päät­tä­jät ja koko maa­seu­dun ke­hit­tä­jien kent­tä pu­hu­maan maa­seu­tua ja juh­li­maan 100-vuo­ti­as­ta Suo­mea. Maa­seu­tu­par­la­men­tis­sa ha­lut­tiin ki­teyt­tää tah­to­tila suo­ma­lai­sen maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sel­le, nos­taa kes­kei­set ky­sy­myk­set ja maa­seu­dun mah­dol­li­suu­det päi­vän po­lii­kan agen­dal­le, edis­tää yri­tys-, han­ke- ja so­si­aa­lis­ten in­no­vaa­ti­oi­den syn­ty­mis­tä maa­seu­dul­le sekä edes­aut­taa yleis­tä ver­kos­toi­tu­mis­ta.

Ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa on­nis­tut­tiin­kin hy­vin, ja osan­otto oli run­sas­ta – kaik­ki­aan osal­lis­tu­jia ker­tyi lä­hes 1000. Vie­rai­li­ja­mää­rä oli mu­ka­va pi­ris­tys­ruis­ke myös Lep­pä­vir­ran elä­mään.

Maa­seu­tu­par­la­men­tin kan­ta­va­na slo­ga­ni­na oli Mah­dot­to­mu­u­uk­sis­ta mah­dol­li­suuk­sia. Tä­män alle saa­tiin­kin koot­tua kat­ta­va pa­ket­ti niin asi­an­tun­ti­joi­den, yrit­tä­jien ja ak­tii­vis­ten asuk­kai­den pu­heen­vuo­ro­ja, työ­ryh­mä­työs­ken­te­lyä, ret­kei­lyä ja tori­hu­mua. Tu­tus­tu tark­kaan oh­jel­maan.

Maa­seu­tu­par­la­men­tis­sa jär­jes­tet­tiin myös Maa­seu­tu­po­li­tii­kan pyö­reä pöy­tä, jos­sa kes­kus­tel­tiin Pau­li Aal­to-Se­tä­län joh­dol­la.

Maa­seu­tu­par­la­ment­ti on­nis­tui hie­nos­ti saa­maan he­reil­le myös me­di­an, ja maa­seu­tua pu­hut­tiin­kiin mo­nen leh­den si­vuil­la. Kes­kus­te­lu on jat­ku­nut ak­tii­vi­se­na myös sen jäl­keen. Oman per­soo­nan­sa heit­ti pe­liin mm. Tuo­mas En­bus­ke, jon­ka Maa­seu­tu­par­la­men­tin pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa esit­tä­miä rä­vä­köi­tä mie­li­pi­tei­tä si­tee­rat­tiin taa­jaan, ja jois­ta poi­ki mo­nen­lais­ta kes­kus­te­lua me­di­as­sa. Eten­kin maa­seu­tu-kau­pun­ki-kes­kus­te­lu nou­si pin­nal­le.

Edus­kun­ta­puo­lu­ei­den pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa puo­les­taan huo­mat­tiin mm. se, että edel­leen maa­seu­tu­po­li­tiik­ka miel­le­tään usein yh­dek­si ja sa­mak­si kuin maa­ta­lous­po­li­tiik­ka.

Maa­seu­tu­par­la­ment­ti 2017 -ta­pah­tu­man to­teut­ta­mi­sek­si tar­vit­tiin laa­ja jouk­ko eri­lai­sia toi­mi­joi­ta: sa­to­ja ih­mi­siä, jot­ka an­toi­vat sa­to­ja tun­te­ja ai­kaa oh­jel­man suun­nit­te­lul­le ja to­teu­tuk­sel­le niin, että oh­jel­mas­ta syn­tyi sata­pro­sent­ti­ses­ti vai­kut­ta­va, hyvä ja muis­tiin­pai­nu­va.

Maa­seu­tu­par­la­ment­ti teh­tiin yh­des­sä – ky­lis­tä kau­pun­kei­hin, yh­dis­tyk­sis­tä val­ti­on­hal­lin­toon. Täs­tä tu­li­kin vah­va ko­ke­mus: tätä on maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­nen! Pää­jär­jes­tä­jät oli­vat yh­teis­työs­sä MA­NEn kans­sa Maa­seu­tu­ver­kos­to, Suo­men Kylä­toi­min­ta ry, Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jain kes­kus­liit­to MTK ry sekä Poh­jois-Sa­von ky­lät ry, joka vas­ta­si pai­kal­li­sis­ta ja alu­eel­li­sis­ta jär­jes­te­lyis­tä.

Maa­seu­tu­par­la­ment­ti toi­mi myös vies­tin­näl­li­sen yh­teis­työn esi­ku­va­na – tii­vis eri or­ga­ni­saa­ti­oi­den vies­ti­jöis­tä koos­tu­nut ryh­mä ty­kit­ti re­aa­li­a­jas­sa moni­puo­lis­ta si­säl­töä mo­niin ka­na­viin. Osa si­säl­lös­tä pal­ve­li osal­lis­tu­jia, osa oli suun­nat­tu heil­le, jot­ka ei­vät pääs­seet pai­kan pääl­le. Yh­teis­työs­sä oli voi­maa.

Maa­seu­tu­par­la­men­tin moni­puo­li­seen si­säl­töön, ku­ten Mah­dol­lis­te­taan me­nes­ty­vä maa­seu­tu – maa­seu­tu­po­liit­ti­nen jul­ki­lau­su­maan pää­see tu­tus­tu­maan osoit­tees­sa www.maa­seu­tu­par­la­ment­ti.fi

Alla vi­de­o­tal­ti­oin­nit (voit ava­ta kah­dek­san vi­de­on lis­tan ku­van va­sem­mas­ta ylä­kul­mas­ta ) :


https://www.you­tu­be.com/chan­nel/UCEiwsNpXlbZ­BIWKfxXRs3Ww/vi­de­os

2.4 Osta tilalta –päivänä tiloilla kuhisi ja lähiruoka liikkui

Val­ta­kun­nal­li­nen lähi­ruo­ka­päi­vä Osta ti­lal­ta! sai jat­koa 16.9. edel­lis­vuo­den hy­vän pa­laut­teen pe­rus­teel­la. Ta­voit­tee­na oli kas­vat­taa osal­lis­tu­vien ti­lo­jen mää­rää mer­kit­tä­väs­ti, mut­ta ai­van ta­voit­tee­seen ei pääs­ty. Osal­lis­tu­neet ti­lat oli­vat kui­ten­kin jäl­leen ker­ran tyy­ty­väi­siä sekä kä­vi­jä- että os­tos­mää­riin.

Ta­pah­tu­mia jär­jes­tet­tiin yh­teen­sä 205, ja tänä vuon­na tuot­ta­jat te­ki­vät sel­väs­ti enem­män yh­teis­työ­tä kes­ke­nään. Tie­do­tus­ta teh­tiin yh­teis­työs­sä, tai sit­ten use­am­pi tuot­ta­ja ko­koon­tui yh­del­le ti­lal­le tuot­tei­taan myy­mään. Kä­vi­jöi­tä oli saa­dun pa­laut­teen pe­rus­teel­la hie­man alle 10.000.

Ta­pah­tu­man mark­ki­noin­tiin tee­tet­tiin ly­hyi­tä vi­de­oi­ta eri tila­koh­teis­ta, ja nämä sai­vat­kin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa hy­vin nä­ky­vyyt­tä. Oli­pa ta­pah­tu­ma huo­mi­oi­tu jopa kan­sal­li­sen len­to­yh­ti­öm­me asi­a­kas­leh­des­sä­kin.

Tuot­ta­jat sai­vat mark­ki­noin­nin tu­ek­si ilma­pal­lo­ja ja huo­mi­o­nau­haa.

Ta­pah­tu­man to­teu­tuk­seen ha­et­tiin op­pia ke­säl­lä tu­tus­tu­mal­la Ees­tin Ava­tud Ta­lu­de ta­pah­tu­maan. Siel­tä vink­ki­nä tart­tui mm. Ilma­pal­lo­jen hyö­dyn­tä­mi­nen opas­tei­na, sekä näp­pä­riä to­teu­tuk­sia ti­loil­le kä­vi­jä­las­ku­reik­si.

Ta­pah­tu­ma jat­kuu vuon­na 2018, ja sitä mark­ki­noi­daan sekä tuot­ta­jil­le että ku­lut­ta­jil­le mm. Okra-mes­suil­la. 15.9. on siis jäl­leen ti­loil­la ovet avoi­mi­na.

Lisä­tie­toa: www.os­ta­ti­lal­ta.fi

2.5 Intoa, kasvua ja innovaatioita Farmari-humussa

Far­ma­ri jär­jes­tet­tiin vuon­na 2017 Sei­nä­jo­el­la hie­man ai­em­pia vuo­sia ai­kai­sem­pa­na ajan­koh­ta­na 14.-17.6., ja tämä vai­kut­ti on­nis­tu­neel­ta siir­rol­ta, sil­lä vä­keä mes­suil­la vie­rai­li kaik­ki­aan 94 000.

Maa­seu­tu­ver­kos­to läh­ti näyt­tä­väl­lä ko­koon­pa­nol­la mu­kaan Far­ma­ri-hu­muun, ja pää­a­ree­nas­ta val­lat­tiin­kin kah­den rin­nak­kais­o­sas­ton voi­min kaik­ki­aan noin 300m².  Isom­pi bio­ta­lous­tee­mai­nen osas­to täyt­tyi MMM:n koor­di­noi­ma­na lu­kui­sis­ta si­dos­ryh­mien pis­teis­tä.

Rin­nak­kais­o­sas­tol­la slo­ga­nik­si nos­tet­tiin In­toa, kas­vua ja in­no­vaa­ti­oi­ta ver­kos­to­pal­ve­lui­den koor­di­noi­ma­na, ja osas­tol­la oli­vat tii­viis­ti mu­ka­na ELY-kes­kus, Le­a­der-ryh­mät sekä meri- ja kala­ta­lous­ver­kos­to. Le­a­der-ryh­mät tar­jo­si­vat mes­su­vie­rail­le te­ke­mi­sen in­toa ja in­nos­tus­ta esit­te­le­mäl­lä koti­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Mes­su­vie­rail­la oli mah­dol­li­suus tes­ta­ta leik­ki­mie­li­ses­ti, mil­lai­nen ky­lä­läi­nen hän oli­si, ja ikuis­taa sen jäl­keen it­ses­tään haus­ka kuva muis­tok­si. ELY-kes­kuk­sen pis­teel­lä in­no­voi­tiin ja su­kel­let­tiin vir­tu­aa­li­maa­il­maan, jos­sa sai seik­kail­la ra­hoi­tus­ta saa­nei­den koh­tei­den kes­kel­lä. Vir­tu­aa­li­maa­ilma kiin­nos­ti­kin kä­vi­jöi­tä ko­vas­ti, ja mo­nil­le elä­mys oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

Ver­kos­to­pal­ve­lut oli osas­tol­la mu­ka­na kas­vun ja yrit­tä­jyy­den hen­ges­sä, sil­lä Far­ma­ris­sa ko­et­tiin spar­rau­soh­jel­ma Kas­vu Ope­nin maa­seu­tu­y­rit­tä­jil­le suun­na­tun Maa­seu­dun kas­vu­po­lun hui­pen­tu­ma ja fi­naa­li. Maa­seu­dun kas­vu­po­lus­ta voit lu­kea li­sää lu­vus­sa. Maa­seu­tu­oh­jel­man yrit­tä­jil­le tar­jo­a­mat mah­dol­li­suu­den kiin­nos­ti­vat ja yl­lät­ti­vät ko­vas­ti kä­vi­jöi­tä, ja osas­tol­la pii­pah­ti­kin usei­ta po­ten­ti­aa­li­sia tuen­ha­ki­joi­ta yri­tys­a­si­an­tun­ti­joi­den jut­tu­sil­la.

Iloi­set ja tar­mok­kaat mes­su­e­sit­te­li­jät py­säyt­ti­vät ohi­kul­ki­jat. Osas­tol­la tar­joil­tiin tie­toa ja elä­myk­siä joka läh­töön.

Vir­tu­aa­li­la­sit hou­kut­te­li­vat iso­ja ja pie­niä tes­taa­jia. Mo­nel­le ko­ke­mus oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

2.6 Hyvinvointiseminaari – työkaluja jaksamiseen ja sopeutumiseen

Maa­seu­tu­ver­kos­ton hy­vin­voin­ti­työ­ryh­mä kes­kit­tyi ku­lu­va­na vuon­na te­ke­mi­ses­sään aut­ta­jien aut­ta­mi­seen. Yrit­tä­jien jak­sa­mi­sen ja hy­vin­voin­nin pa­ris­sa toi­mi­vat tuki­hen­ki­löt te­ke­vät erit­täin haas­ta­vaa asi­a­kas­työ­tä, ja he itse ovat vaa­ras­sa uu­pua, tai myö­tä­uu­pua.

Hy­vin­voin­ti­se­mi­naa­rin ta­voit­tee­na oli tar­jo­ta toi­mi­joil­le tie­toa, tai­toa, ver­tais­tu­kea ja kan­nus­tus­ta omas­sa työs­sä jak­sa­mi­seen. Nyky­tila­se­lit­tä­jä Pet­ri Raja­nie­mi piti jäl­leen ker­ran my­kis­tä­vän esi­tyk­sen sii­tä muu­tok­ses­ta, joka yh­teis­kun­nas­sam­me on ta­pah­tu­nut, ja mi­hin mei­dän pi­tää pys­tyä so­peu­tu­maan. Tu­kin­uit­to­ter­mi­no­lo­gi­as­taan Raja­nie­mi löy­si myös ver­taus­ku­van tuki­hen­ki­löil­le, he ovat puo­me­ja. Ja jos puo­meis­ta ei pi­de­tä huol­ta, ei tu­kin ui­tos­ta tule mi­tään.

2.7 Maaseudun kasvupolun ensimmäinen sprintti

Kas­vuO­pen on vuo­sien mit­taan kas­va­nut alu­eel­li­ses­ta ta­pah­tu­mas­ta val­ta­kun­nal­li­sek­si il­mi­ök­si. Ver­kos­to­pal­ve­lut oli mu­ka­na Maa­seu­dun kas­vu­po­lul­la, joka on yksi Kas­vuO­pe­nin lu­kui­sis­ta ”alku­kar­sin­nois­ta”. Kas­vu­pol­ku koos­tuu yri­tyk­sen saa­mas­ta lii­ke­toi­min­tas­par­rauk­ses­ta ja tar­jo­aa hie­no­ja mah­dol­li­suuk­sia ver­kos­toi­tua no­pe­as­ti kan­sal­li­sen ja kan­sain­väli­sen­kin ta­son huip­pu­o­saa­jien kans­sa. Maa­seu­dun kas­vu­po­lul­le il­moit­tau­tui 45 yri­tys­tä, jois­ta 15 ylsi fi­naa­liin saak­ka.

Var­si­nai­nen Kas­vuO­pe­nin fi­naa­li jär­jes­tes­tet­tiin Jy­väs­ky­läs­sä 25.-26.10.2017. Yri­tys­e­sit­te­lyi­den ja eri­lais­ten asi­an­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­ro­jen pää­pai­no oli ”mah­dot­to­mas­sa kas­vus­sa”. Mie­leen­pai­nu­vim­man pu­heen­vuo­ron piti hal­li­tus­am­mat­ti­lai­nen ja vies­tin­nän sekä mark­ki­noin­nin osaa­ja Anne Kor­ki­a­kos­ki. An­nen mu­kaan pa­nos­tuk­set mark­ki­noin­tiin tu­lee näh­dä yri­tyk­ses­sä in­ves­toin­ti­na eikä pelk­kä­nä ku­lu­na. Mitä isom­mas­ta toi­min­nas­ta on kyse, sen pit­kä­vai­kut­tei­sem­pia ja hi­taam­min vai­kut­ta­via nämä pa­nok­set ovat. Sik­si mark­ki­noin­nin on ol­ta­va osa or­ga­ni­saa­ti­on ydin­toi­min­taa pe­rin­tei­sem­män ”teh­kää joku mai­nos­kam­pan­ja”-ajat­te­lun si­jaan.

Lue li­sää: Maa­seu­dun kas­vu­pol­ku spar­raa yri­tyk­set par­haim­mil­leen

Maa­seu­dun kas­vu­po­lun semi­fi­na­lis­tit oli­vat kool­la Far­ma­ris­sa. Jat­koon tien­sä sel­vit­ti Pet­ra Sip­po­lan (kes­kel­lä) Me­hu­kas Oy.

2.8 Yritysten rahoitusseminaari 29.11.2017

Tu­le­vai­suu­den maa­seu­tu­y­rit­tä­jyys -tee­ma­ryh­män jär­jes­tä­mäs­sä Yri­tys­ten ra­hoi­tus­se­mi­naa­ris­sa kävi ilmi, että yleen­sä­kin pää­oma­si­joi­tus- mut­ta eri­tyi­ses­ti jouk­ko­ra­hoi­tus­tee­mat ovat maa­seu­dun yri­tys­ten kas­vu­ra­hoi­tuk­sen kan­nal­ta pit­käl­ti hyö­dyn­tä­mät­tö­miä mah­dol­li­suuk­sia. Pank­ki­lai­nat ovat edel­leen sel­väs­ti suu­rin ra­han läh­de, mut­ta oman pää­oman eh­toi­sil­la si­joi­tuk­sil­la ja jul­ki­sil­la tuil­la voi olla mer­kit­tä­vä vaa’an­kie­li­a­se­ma ra­hoi­tus­pa­ket­tia koot­ta­es­sa. Se­mi­naa­rin pi­de­tyim­män pu­heen­vuo­ron veti Fy­sio2000 Oy:n yrit­tä­jä Timo Tuu­ri, jon­ka omas­sa kas­vu­ta­ri­nas­sa jul­ki­sel­la tu­el­la oli mer­kit­tä­vä, us­koa omaan toi­min­taan va­la­va roo­li.

Lue li­sää: Ra­han läh­teet valo­kei­las­sa yri­tys­ten ra­hoi­tus­se­mi­naa­ris­sa 

Yri­tys­ra­hoi­tus­se­mi­naa­rin pa­nee­li­kes­kus­te­luis­sa kuul­tiin niin yrit­tä­jien kuin ra­hoit­ta­jien aja­tuk­sia.

2.9 Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät

Maa­ta­lou­den uu­sim­man ym­pä­ris­tö­tie­don vaih­to­päi­vät jär­jes­tet­tiin vuon­na 2017 en­sim­mäis­tä ker­taa. Naan­ta­lis­sa jär­jes­tet­ty­jen päi­vien tar­koi­tuk­se­na oli koo­ta yh­teen mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti eri maa­ta­lou­den ym­pä­ris­tö­a­si­oi­den kans­sa toi­mi­via ta­ho­ja ja tar­jo­ta heil­le mah­dol­li­suus tu­tus­tua toi­siin­sa ja vä­lit­tää uu­sin­ta tie­toa. Tämä on­nis­tui hie­nos­ti, sil­lä il­moit­tau­tu­nei­ta päi­vil­le oli lä­hes 300.

Oh­jel­ma ra­ken­net­tiin si­ten, että ett­ei pu­heen­vuo­rois­sa ra­jau­dut­tu tiet­tyi­hin tee­moi­hin, vaan pu­heen­vuo­ron pi­tä­jä tar­jo­si oman si­dos­ryh­män­sä näkö­kul­man toi­veis­ta on toi­sil­le si­dos­ryh­mil­le, ku­ten mitä esi­mer­kik­si neu­vo­jat toi­voi­si­vat tut­ki­muk­sel­ta tai vil­je­li­jä neu­von­nal­ta. Ti­lai­suu­den yh­tey­des­sä jär­jes­tet­tiin rat­kai­su­jen tori, jos­sa työn­sä tu­lok­sia esit­te­li lä­hes 40 han­ket­ta.

Ver­kos­toi­tu­mi­sen ohel­la tär­keä tee­ma oli kes­kus­tel­la yh­des­sä maa­ta­lou­den ym­pä­ris­tö­po­li­tii­kan tar­peis­ta. Päi­vien ai­ka­na kuul­tiin esi­mer­kit Alan­ko­mai­den ja Itä­val­lan ta­vois­ta jär­jes­tää maa­ta­lou­den ym­pä­ris­tö­kor­vauk­set. Kes­kus­te­lu tu­le­vas­ta oh­jel­ma­kau­des­ta käyn­nis­tet­tiin myös eri tee­moi­hin ja­e­tuis­sa ryh­mä­töis­sä, jois­sa ver­kos­ton jä­se­net vas­ta­si­vat työ­pa­jo­jen juok­su­tuk­ses­ta. Ti­lai­suus no­tee­rat­tiin me­di­as­sa laa­jas­ti, mm. Tu­run Sa­no­mis­sa, Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa ja  Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­des­sa.

Fii­lik­siä päi­vil­tä voit lu­kea: http://mmm.fi/ar­tik­ke­li/-/as­set_pub­lis­her/maa­ta­lou­den-ym­pa­ris­to­tie­don-vaih­to­pai­vil­la-et­sit­tiin-uu­den­lais­ta-hy­vin­voin­tia-ja-yh­teis­tyo­ta

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018