Sitoumusehtojen noudattaminen

Näi­tä eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen  si­tou­mus­eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va 1.1.2019 lu­kien.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen  si­tou­mus­eh­dot 2019 pe­rus­tu­vat osit­tain Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man 2014–2020 muu­tok­sis­ta sekä eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­ses­ta an­net­tu­jen val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­seen ­ 121/2015 ja maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tuk­sen 117/2015 muu­tok­sis­ta teh­tyi­hin esi­tyk­siin. Muu­tos­ten hy­väk­sy­mi­ses­tä tie­do­te­te­taan erik­seen tä­män jul­kai­sun etu­si­vul­la.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019