1. Uutta vuonna 2019 (vahvistettavat muutosesitykset)

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen si­tou­mus­kau­si on ka­len­te­ri­vuo­si. Vuon­na 2019 si­tou­mus teh­dään ajal­le 1.1.2019 – 31.12.2019, jona ai­ka­na va­lit­tu­jen toi­men­pi­tei­den tuki­eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va.

Toi­men­pide  2.5. Vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den, nuor­ten sii­tos­si­ko­jen ja liha­si­ko­jen kar­si­noi­den kui­vit­ta­mi­nen:  li­sät­ty ”run­sas kui­vi­tus” vaih­to­eh­to­na kai­kil­le eläin­ryh­mil­le (liha­si­ko­jen li­säk­si myös por­sail­le ja nuo­ril­le sii­tos­si­oil­le)

Joi­hin­kin toi­men­pi­tei­siin liit­ty­viin poh­ja­lain­sää­dän­nön vä­him­mäis­vaa­ti­muk­siin on tul­lut muu­tok­sia vuo­teen 2018 ver­rat­tu­na. Lis­ta muut­tu­neis­ta koh­dis­ta: Vä­him­mäis­ta­sot 2019.  Muu­tok­set lii­ty­vät seu­raa­viin toi­men­pi­tei­siin:

1.1. Nau­to­jen ruo­kin­ta ja hoi­to

1.2. Va­si­koi­den pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

1.5. Nau­to­jen sai­ras-, hoi­to- ja poi­ki­ma­kar­si­nat

2.8. Si­ko­jen sai­ras- ja hoi­to­kar­si­nat

3.1. Lam­pai­den ja vuo­hien ruo­kin­ta

3.3. Lam­pai­den ja vuo­hien hoi­to

Mää­ri­tel­mät:

26) Läpi vuo­den ul­ko­na kas­va­tet­ta­vil­la nau­doil­la tar­koi­te­taan ylä­maan­kar­ja-, bii­so­ni-, gal­lo­way tai te­xas long­horn – ro­tui­hin kuu­lu­via eläi­miä.

Ak­tii­vi­vil­je­li­jä:

Laki­muu­tok­sen myö­tä ak­tii­vi­vil­je­li­jä­kä­sit­teen niin sa­not­tua kiel­to­lis­taa ei enää so­vel­le­ta vuo­des­ta 2019 al­ka­en. Muu­tok­sen myö­tä  EU:n suo­ria tu­kia tai oh­jel­ma­pe­rus­tei­sia kor­vauk­sia ha­ke­val­ta vil­je­li­jäl­tä ei enää tar­kas­te­ta kiel­to­lis­tal­la ole­vien toi­min­to­jen hal­lin­noin­tia.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019