3. Täydentävät ehdot

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen eh­to­na on täy­den­tä­vien eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen. Täy­den­tä­vien eh­to­jen vaa­ti­muk­set on sel­vi­tet­ty tar­kem­min Täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­sa, joka on lu­et­ta­vis­sa Mavi.fi –si­vul­la (mavi.fi -> op­paat ja lo­mak­keet -> vil­je­li­jä -> täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paat). Vil­je­li­jä si­tou­tuu nou­dat­ta­maan voi­mas­sa ole­vaa lain­sää­dän­töä.

Täy­den­tä­vät eh­dot muo­dos­tu­vat laki­sää­tei­sis­tä hoi­to­vaa­ti­muk­sis­ta (EU:n ja kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö) sekä hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­sis­ta.  Jos täy­den­tä­vien eh­to­jen nou­dat­ta­mi­ses­sa ha­vai­taan rik­kei­tä, seu­raa­muk­sia ai­heu­tuu myös eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­seen.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019