6. Eläinten merkintä ja rekisteröinti

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen edel­ly­tyk­se­nä on eläin­ten mer­kin­tä- ja re­kis­te­röin­ti­sää­dös­ten nou­dat­ta­mi­nen. Voi­mas­sa­o­le­vat sää­dök­set ja oh­jeet löy­ty­vät Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­ton Evi­ra in­ter­net­sivuilta (www.evi­ra.fi). Toi­men­pi­tees­sä tuki­kel­poi­nen tai mah­dol­li­ses­ti tuki­vuo­den ai­ka­na tuki­kel­poi­nen eläin (nau­ta, lam­mas, vuo­hi) hy­lä­tään val­von­nas­sa, jos sen mer­kin­nän tai re­kis­te­röin­nin tie­dot ovat vir­heel­li­set. Kai­kil­la hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen eläin­la­jeil­la eläin­lu­et­te­loa on pi­det­tä­vä ajan ta­sal­la joko pa­pe­ri­sel­la lo­mak­keel­la tai säh­köi­ses­sä muo­dos­sa. Sii­pi­kar­jal­la on pi­det­tä­vä eläin­kir­jan­pi­toa.

Nau­ta­e­läin­ten mer­kit­se­mis- ja re­kis­te­röin­ti­opas, Lam­pai­den ja vuo­hien mer­kit­se­mis- ja re­kis­te­röin­ti­opas sekä Si­ko­jen mer­kit­se­mis- ja re­kis­te­röin­ti­opas ovat tu­los­tet­ta­vis­sa Evi­ran in­ter­net­sivuilta. Nau­dan, lam­paan ja vuo­hen on ol­ta­va joko eläin­re­kis­te­riin il­moi­te­tus­sa pito­pai­kas­sa tai kor­vauk­sen­ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­vas­sa pito­pai­kas­sa.

Nau­dat:

Lam­paat ja vuo­het:

Siat:

Sii­pi­kar­ja:

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019