9. Toimenpiteiden korvaustasot

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen mää­rä (€/ey) pe­rus­tuu toi­men­pi­teen ti­lal­le ai­heut­ta­miin las­ken­nal­li­siin kus­tan­nuk­siin tai tu­lon­me­ne­tyk­siin. Kor­vaus­mää­rät on esi­tet­ty tau­lu­kois­sa 2a, 2b, 2c ja 2d.

Kuva 2b. Tila­koh­tai­set toi­men­pi­teet sika­ti­lal­le

Tau­luk­ko 2c. Tila­koh­tai­set toi­men­pi­teet lam­mas- ja vuo­hi­ti­lal­le

Kuva 2d. Tila­koh­tai­set toi­men­pi­teet sii­pi­kar­ja­ti­lal­le

Kuva 2a: Tila­koh­tai­set toi­men­pi­teet nau­ta­ti­lal­le.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019