12. Ylivoimainen este

Voit saa­da eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen si­tou­muk­sen ko­ko­naan tai osit­tain, vaik­ka et ole voi­nut toi­mit­taa kor­vaus­hake­mus­ta (lo­ma­ke 472) tai eläin­mää­rä­il­moi­tus­ta (lo­ma­ke 461) mää­rä­a­jas­sa tai muu­ten täyt­tää vel­vol­li­suuk­si­a­si yli­voi­mai­sen es­teen (for­ce ma­jeu­re) tai poik­keuk­sel­li­sen olo­suh­teen vuok­si. Yli­voi­mai­sen es­teen ja poik­keuk­sel­li­nen olo­suh­teen tul­kin­nas­sa nou­da­te­taan EU-sää­dök­siä.

EU-sää­dös­ten mu­kaan yli­voi­mai­sik­si es­teik­si tai poik­keuk­sel­li­sek­si olo­suh­teek­si voi­daan hy­väk­syä ta­paus­koh­tai­ses­ti muun mu­as­sa seu­raa­vat en­nus­ta­mat­to­mat ta­pah­tu­mat:

Yli­voi­mai­sen es­teen so­vel­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta säh­köi­ses­ti toi­mi­tet­tu­jen ha­ke­mus­ten osal­ta sil­loin, jos ky­sees­sä on ta­val­li­ses­ti epä­nor­maa­li tai en­nus­ta­ma­ton ta­pah­tu­ma, joka ai­heu­tuu si­nus­ta riip­pu­mat­to­mas­ta syys­tä ja jon­ka seu­rauk­sia et oli­si pys­ty­nyt vält­tä­mään riit­tä­väs­tä va­ro­vai­suu­des­ta huo­li­mat­ta.
Yli­voi­mai­nen este tai poik­keuk­sel­li­nen olo­suh­de voi ai­heut­taa sen, että eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus­ta ei mak­se­ta ko­ko­nai­suu­des­saan. Yli­voi­mai­sen es­teen ja poik­keuk­sel­li­sen olo­suh­teen ti­lan­tees­sa kor­vaus­ta ei mak­se­ta ajal­ta, jol­loin toi­men­pi­det­tä ei to­teu­te­ta.

On mah­dol­lis­ta, että yli­voi­mai­nen este tai poik­keuk­sel­li­set olo­suh­teet kes­tä­vät vain osan ai­kaa si­tou­mus­vuo­des­ta. Toi­men­pi­tei­den to­teut­ta­mis­ta tu­lee jat­kaa yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­lis­ten olo­suh­tei­den päät­ty­mi­sen jäl­keen, ell­ei si­tou­muk­ses­ta ole luo­vut­tu.

Yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä tai poik­keuk­sel­li­ses­ta olo­suh­tees­ta on il­moi­tet­ta­va kir­jal­li­ses­ti kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Toi­mi­ta tie­dot yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä tai poik­keuk­sel­li­ses­ta olo­suh­tees­ta ja sii­hen liit­ty­vis­tä to­dis­teis­ta kir­jal­li­ses­ti kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa sii­tä, kun nii­den toi­mit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen päät­tää ta­paus­koh­tai­ses­ti, onko ky­sy­myk­ses­sä ol­lut yli­voi­mai­nen este tai poik­keuk­sel­li­nen olo­suh­de. Myös yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­li­sen olo­suh­teen päät­ty­mi­ses­tä on il­moi­tet­ta­va kir­jal­li­ses­ti kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019