13. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumuksen ja maksun epääminen

Si­tou­mus voi­daan jät­tää hy­väk­sy­mät­tä tai kor­vaus myön­tä­mät­tä, jos kor­vauk­sen saa­mi­sek­si olo­suh­teel­le tai toi­men­pi­teel­le on an­net­tu sel­lai­nen muo­to, joka ei vas­taa asi­an var­si­nais­ta luon­net­ta tai tar­koi­tus­ta. Si­tou­mus voi­daan jät­tää hy­väk­sy­mät­tä myös, jos ha­ki­ja on ai­kai­sem­min kes­ken si­tou­mus­kau­den luo­pu­nut vas­taa­vas­ta si­tou­muk­ses­ta eikä luo­pu­mi­ses­ta ole ku­lu­nut kah­ta vuot­ta.

Jos vil­je­li­jä tai tä­män kans­sa yri­tys­toi­min­taa har­joit­ta­va per­heen­jä­sen on tuo­mit­tu ran­gais­tuk­seen eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta, tör­ke­äs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta tai lie­väs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta tai vil­je­li­jä tai tä­män kans­sa yri­tys­toi­min­taa har­joit­ta­va per­heen­jä­sen on tuo­mit­tu ran­gais­tuk­seen eläin­suo­je­lu­rik­ko­muk­ses­ta sekä sa­mal­la mää­rät­ty eläin­ten­pito­kiel­toon, eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus­ta ei myön­ne­tä eikä mak­se­ta ky­sei­sen eläin­la­jin osal­ta sil­tä si­tou­mus­vuo­del­ta, jon­ka ai­ka­na teko on val­von­nas­sa to­det­tu.

Jos vil­je­li­jä tai tä­män kans­sa yri­tys­toi­min­taa har­joit­ta­va per­heen­jä­sen on tuo­mit­tu eläin­ten­pito­kiel­toon, eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus­ta ei myön­ne­tä eikä mak­se­ta kiel­lon koh­tee­na ole­vas­ta eläin­la­jis­ta eläin­ten­pito­kiel­to­a­jal­ta eikä teko­vuo­den ja lain­voi­mai­sen tuo­mi­on an­ta­mi­sen vä­li­sel­tä ajal­ta.

Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sen on kes­key­tet­tä­vä eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen mak­sa­tus ky­sees­sä ole­van eläin­la­jin osal­ta jos eläin­suo­je­lu­ri­kos­ta, tör­ke­ää eläin­suo­je­lu­ri­kos­ta, lie­vää eläin­suo­je­lu­ri­kos­ta tai eläin­suo­je­lu­rik­ko­mus­ta kos­ke­vas­sa asi­as­sa on aloi­tet­tu syy­te­har­kin­ta.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019