14. Korvauksensaajan ilmoitusvelvollisuus ja asiakirjojen säilyttäminen

Kor­vauk­sen­saa­ja on vel­vol­li­nen an­ta­maan kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen ja mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­siä kos­ke­vat oi­ke­at ja riit­tä­vät tie­dot. Vil­je­li­jän tai tä­män oi­keu­den­o­mis­ta­jan on vii­py­mät­tä ja vii­meis­tään 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa il­moi­tet­ta­va kor­vauk­sen myön­tä­neel­le kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le sel­lai­ses­ta kor­vauk­sen­saa­jaa, si­tou­mus­ta, maa­ti­laa tai tu­et­ta­vaa toi­min­taa kos­ke­vas­ta olo­suh­tei­den muu­tok­ses­ta, joka saat­taa vai­kut­taa kor­vauk­sen mää­rään taik­ka ai­heut­taa kor­vauk­sen ta­kai­sin­pe­ri­mi­sen tai lak­kaut­ta­mi­sen.

Täs­sä tar­koi­tet­tu­ja muu­tok­sia ovat esi­mer­kik­si koko ti­lan myyn­ti tai vuok­raus toi­sel­le vil­je­li­jäl­le tai kes­ki­mää­räi­sen eläin­mää­rän vä­he­ne­mi­nen py­sy­väs­ti alle vaa­di­tun vä­him­mäis­e­läin­mää­rän sekä yli­voi­mai­nen este ja poik­keuk­sel­li­nen olo­suh­de. Sa­moin il­moi­tus­vel­vol­li­suus kos­kee ti­lan­tei­ta, jois­sa toi­men­pi­det­tä ei enää to­teu­te­ta tai toi­men­pi­tees­sä ei ole enää eläi­miä.

Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man (2014–2020) toi­men­pi­tei­tä to­teut­ta­va kor­vauk­sen­saa­ja si­tou­tuu oh­jel­man seu­ran­nan ja ar­vi­oin­nin mah­dol­lis­ta­mi­sek­si toi­mit­ta­maan pyy­det­tä­es­sä tie­dot kor­vat­ta­van toi­men­pi­teen vai­ku­tuk­sis­ta.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen eh­toi­hin liit­ty­vät asia­kir­jat, muis­tiin­pa­not ja to­dis­tuk­set on säi­ly­tet­tä­vä vä­hin­tään nel­jän vuo­den ajan si­tou­mus­kau­den päät­ty­mi­ses­tä.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019