19. Valvonta ja seuraamukset

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen pe­rus­tei­ta ja eh­to­jen nou­dat­ta­mis­ta val­vo­taan sekä ti­loil­la pai­kan­pääl­lä teh­tä­vin val­von­noin että hal­lin­nol­li­sin ris­tiin­tar­kas­tuk­sin. Ris­tiin­tar­kas­tuk­sel­la tar­koi­te­taan tuki­hal­lin­non yh­den­ne­tys­sä hal­lin­to- ja val­von­ta­jär­jes­tel­mäs­sä ole­vien tie­to­jen sekä eri re­kis­te­rien tie­to­jen ver­taa­mis­ta kes­ke­nään. Hal­lin­nol­li­nen val­von­ta koh­dis­tuu kaik­kiin tuen­ha­ki­joi­hin.

Tila­val­von­ta teh­dään pai­kal­la teh­tä­vä­nä val­von­ta­na vä­hin­tään 5 pro­sen­til­le tuen­ha­ki­jois­ta. Tila­käyn­nein val­vot­ta­vis­ta ti­lois­ta 20–25 pro­sent­tia va­li­taan val­von­taan sa­tun­nai­ses­ti ja lo­put ti­lat pai­no­tet­tui­hin ris­ki­te­ki­jöi­hin pe­rus­tu­en. Suo­mes­sa maa­ta­lous­tu­kien val­von­taa oh­jaa ja hal­lin­noi Maa­seu­tu­vi­ras­to (Mavi). Val­von­to­jen suo­rit­ta­mi­ses­ta vas­taa­vat Elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus­ten (ELY) tar­kas­ta­jat. Val­von­nas­ta voi­daan il­moit­taa etu­kä­teen, mut­ta EU-lain­sää­dän­tö edel­lyt­tää, että val­von­to­ja suo­ri­te­taan myös en­nal­ta il­moit­ta­mat­ta. Eläin­tu­kien val­von­nas­ta voi­daan il­moit­taa ai­kai­sin­taan 48 tun­tia en­nen val­von­taa.

Vil­je­li­jä on vel­vol­li­nen kor­vauk­set­ta esit­tä­mään tar­kas­tus­ta te­ke­väl­le vi­ran­o­mai­sel­le kaik­ki kor­vauk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat ja muu­toin­kin avus­ta­maan tar­kas­tuk­ses­sa. Tar­kas­ta­jal­la on oi­keus val­von­ta­teh­tä­vän edel­lyt­tä­mäs­sä laa­juu­des­sa tar­kas­taa vil­je­li­jän koti­e­läin­ra­ken­nuk­set, eläi­met ja muut kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen ja mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­set. Tar­kas­tuk­ses­sa ote­taan kui­ten­kin huo­mi­oon koti­rau­ha.

Tar­kas­tet­ta­vat asi­at

Val­von­nas­sa tar­kas­te­taan vil­je­li­jän va­lit­se­mien toi­men­pi­tei­den vä­him­mäis­ta­so­jen ja tuki­eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen. Li­säk­si val­von­nas­sa tar­kas­te­taan eläin­re­kis­te­rien tie­to­jen oi­keel­li­suut­ta tar­kas­ta­mal­la kaik­ki val­von­ta­het­kel­lä ti­lal­la ole­vat yk­si­lö­e­läi­met nau­ta-, lam­mas- ja vuo­hi­ti­loil­la sekä koko­nais­e­läin­mää­rä sika- ja sii­pi­kar­ja­ti­loil­la. Eläin­re­kis­te­rien ja eläin­lu­et­te­loi­den tie­to­ja var­mis­te­taan myös eläin­ten osto- ja myyn­ti­to­sit­tei­den avul­la.

Nau­ta-, lam­mas- ja vuo­hi­ti­lo­jen tila­val­von­nas­sa tar­kas­te­taan myös mah­dol­li­ses­ti kor­vaus­kel­poi­set eläi­met eli sel­lai­set yk­si­lö­e­läi­met, jot­ka ei­vät ole val­von­ta­het­kel­lä kor­vaus­kel­poi­sia, mut­ta saat­ta­vat myö­hem­min si­tou­mus­vuo­den ai­ka­na tul­la kor­vaus­kel­poi­sik­si. Täl­lai­set eläi­met tar­kas­te­taan sa­mal­la ta­val­la ku­ten val­von­ta­het­kel­lä kor­vaus­kel­poi­set eläi­met. Mah­dol­li­ses­ti kor­vaus­kel­poi­sen eläi­men hyl­kää­mi­nen ai­heut­taa seu­raa­muk­sen ti­lal­le mak­set­ta­vaan hy­vin­voin­ti­kor­vauk­seen. Sel­lais­ten puut­teel­li­ses­ti mer­kit­ty­jen tai re­kis­te­röi­ty­jen eläin­ten, joi­den ei ole lain­kaan mah­dol­lis­ta tul­la kor­vaus­kel­poi­sik­si tuki­vuo­den ai­ka­na, mah­dol­li­nen seu­raa­mus mää­räy­tyy täy­den­tä­vien eh­to­jen kaut­ta (eläin­ten mer­kin­nän ja re­kis­te­röin­nin täy­den­tä­vien eh­to­jen val­von­ta).

Val­von­nan tu­los

Kor­vaus­ta vä­hen­ne­tään tai se jä­te­tään mak­sa­mat­ta, jos tar­kas­tuk­ses­sa ha­vai­taan eläin­mää­rään koh­dis­tu­via vir­hei­tä tai jos vil­je­li­jä on jät­tä­nyt nou­dat­ta­mat­ta kor­vauk­sen eh­to­ja. Vä­hen­nyk­sen mää­rään vai­kut­ta­vat hy­lät­ty­jen eläin­ten mää­rä, kor­vauk­sen pe­rus­ta­son nou­dat­ta­mi­ses­sa ha­vai­tut puut­teet sekä toi­men­pi­tei­den tuki­eh­to­jen lai­min­lyön­tien va­ka­vuus, laa­juus, kes­to ja tois­tu­vuus. Kor­vauk­sen vä­hen­tä­mi­ses­sä ja mak­sa­mat­ta jät­tä­mi­ses­sä nou­da­te­taan Eu­roo­pan uni­o­nin ja kan­sal­lis­ta lain­sää­dän­töä.

Jos kor­vauk­sen eh­don nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen on va­ka­va tai jos vil­je­li­jä on esit­tä­nyt vää­ren­net­ty­jä to­dis­tei­ta tai hän ei ole toi­mit­ta­nut tar­vit­ta­via tie­to­ja, vil­je­li­jä sul­je­taan eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen ulko­puo­lel­le ky­sei­sen ja seu­raa­van vuo­den ajak­si.

Vir­heel­li­ses­ti tai pe­rus­teet­ta mak­set­tu kor­vaus pe­ri­tään ta­kai­sin, jos kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen tai mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­set ei­vät täy­ty, vil­je­li­jä ei ole nou­dat­ta­nut kor­vauk­sen eh­to­ja, vil­je­li­jä on an­ta­nut sel­lai­sen vir­heel­li­sen tai puut­teel­li­sen tie­don, joka on olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­nut kor­vauk­sen myön­tä­mi­seen tai mak­sa­mi­seen, vil­je­li­jä es­tää tar­kas­tuk­sen to­teut­ta­mi­sen tai Eu­roo­pan uni­o­nin lain­sää­dän­tö edel­lyt­tää ta­kai­sin­pe­rin­tää. Eläin­mää­rä­vir­heis­tä joh­tu­vat eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen seu­raa­muk­set ja ta­kai­sin­pe­rin­nät voi­daan ulot­taa nel­jään edel­li­seen vuo­teen.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019