20. Tukien julkisuus

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus­ta kos­ke­vat tie­dot ovat jul­ki­sia, ell­ei tie­to­ja ole erik­seen sää­det­ty sa­las­sa pi­det­tä­vik­si. Tie­dot saa näh­tä­väk­si pyyn­nös­tä asi­an­o­mai­sel­ta vi­ran­o­mai­sel­ta. Li­säk­si EU-lain­sää­dän­tö edel­lyt­tää, että jä­sen­val­ti­on on jul­kais­ta­va haku­pal­ve­lus­sa tie­dot tuen­saa­jal­le Eu­roo­pan maa­ta­lou­den tuki­ra­has­tos­ta ja Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­tos­ta mak­se­tuis­ta tuis­ta mu­kaan lu­kien yk­si­tyis­hen­ki­löi­den tuki­tie­dot. Ko­mis­sio ta­voit­te­lee yk­si­tyis­hen­ki­löi­den tuki­tie­to­jen jul­kai­sul­la maa­seu­tu­ra­has­to­jen käy­tön läpi­nä­ky­vyy­den li­sää­mis­tä. Tie­dot jul­kais­taan mavi.fi-si­vus­tol­la EU-tuki­tie­to­jen haku­pal­ve­lus­sa.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019