21. Määritelmät

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­ses­sa tar­koi­te­taan:

1) nau­dal­la mai­don, li­han tai mui­den elin­tar­vik­kei­den tai vuo­dan tuot­ta­mi­sek­si taik­ka muu­ta vas­taa­vaa tar­koi­tus­ta var­ten pi­det­tä­vää nau­ta­e­läin­tä;
2) emo­leh­mäl­lä Sim­men­tal-ro­tuis­ta poi­ki­nut­ta nau­ta­e­läin­tä, jon­ka käyt­tö­tapa nau­ta­re­kis­te­ris­sä on muu kuin mai­don­tuo­tan­to ja poi­ki­nut­ta bii­so­nia sekä aber­deen an­gus-, bel­gi­an blue, blon­de d’Aqui­ta­ne-, cha­ro­lais-, he­re­ford-, ylä­maan­kar­ja-, li­mou­sin-, pie­mon­te­se-, dex­ter-, gal­lo­way- ja te­xas long­horn -ro­tuis­ta ja täl­lai­sen ro­dun kans­sa ris­tey­tyk­ses­tä syn­ty­nyt­tä vä­hin­tään 50-pro­sent­ti­ses­ti liha­ro­tuis­ta poi­ki­nut­ta muu­ta nau­ta­e­läin­tä;
3) emo­leh­mä­hie­hol­la vä­hin­tään kah­dek­san kuu­kau­den mut­ta enin­tään nel­jän vuo­den
ikäis­tä emo­leh­mäk­si tar­koi­tet­tua poi­ki­ma­ton­ta naa­ras­puo­lis­ta nau­ta­e­läin­tä, jon­ka käyt­tö­tapa nau­ta­re­kis­te­ris­sä on muu kuin mai­don­tuo­tan­to;
4) son­nil­la uros­puo­lis­ta nau­taa;
5) liha­nau­dal­la son­nia, här­kää, emo­leh­mää, emo­leh­mä­hie­hoa ja muu­ta li­han­tuo­tan­toon kas­va­tet­ta­vaa nau­taa;
6) lyp­sy­leh­mäl­lä mai­don­tuo­tan­toon käy­tet­tä­vää poi­ki­nut­ta nau­ta­e­läin­tä, joka kuu­luu
sim­men­tal-ro­tuun ja jon­ka käyt­tö­ta­vak­si nau­ta­re­kis­te­ris­sä on mer­kit­ty mai­don­tuo­tan­to tai joka kuu­luu ayrs­hi­re-, jer­sey-, brown swiss-, gu­ern­sey-, hols­tein-, montbé­li­ar­de-, itä­suo­men­kar­ja-, län­si­suo­men­kar­ja- tai poh­jois­suo­men­kar­ja-ro­tuun;
7) va­si­kal­la alle kuu­den kuu­kau­den ikäis­tä nau­taa;

8) uros­puo­li­sel­la nau­dal­la son­nia ja här­kää;

9) liha­si­al­la li­han­tuo­tan­toon tar­koi­tet­tua yli kol­men kuu­kau­den mut­ta alle kah­dek­san kuu­kau­den ikäis­tä si­kaa;

10) nuo­rel­la sii­tos­si­al­la jäl­ke­läis­ten tuo­tan­toon tar­koi­tet­tua yli kol­men kuu­kau­den, mut­ta alle 8 kuu­kau­den ikäis­tä uros- tai naa­ras­puo­lis­ta si­kaa;

11) si­al­la li­han tai mui­den elin­tar­vik­kei­den tuot­ta­mi­sek­si tai sii­tos­käyt­töä taik­ka muu­ta tar­koi­tus­ta var­ten pi­det­tä­vää si­kaa, ei kui­ten­kaan vil­li­si­kaa eikä lem­mik­ki­e­läi­me­nä pi­det­tä­vää mini­si­kaa;
12) kar­ju­por­saal­la enin­tään kol­men kuu­kau­den ikäis­tä uros­puo­lis­ta si­kaa;
13) ema­kol­la por­si­nut­ta naa­ras­puo­lis­ta yli kah­dek­san kuu­kau­den ikäis­tä si­kaa;
14) en­si­kol­la por­si­ma­ton­ta naa­ras­puo­lis­ta yli kah­dek­san kuu­kau­den ikäis­tä si­kaa;
15) uu­hel­la yli 12 kuu­kau­den ikäis­tä naa­ras­puo­lis­ta lam­mas­ta;
16) ka­rit­sal­la vä­hin­tään kah­den kuu­kau­den ja enin­tään 12 kuu­kau­den ikäis­tä lam­mas­ta;
17) ku­tul­la yli 12 kuu­kau­den ikäis­tä naa­ras­puo­lis­ta vuoh­ta, ei kui­ten­kaan kää­pi­ö­vuoh­ta;
18) ki­lil­lä vä­hin­tään kah­den kuu­kau­den ja enin­tään 12 kuu­kau­den ikäis­tä vuoh­ta;
19) päs­sil­lä uros­puo­lis­ta lam­mas­ta;
20) vuo­hi­pu­kil­la uros­puo­lis­ta vuoh­ta, ei kui­ten­kaan kää­pi­ö­vuoh­ta;
21) sii­pi­kar­jal­la mu­ni­via ka­no­ja ja li­han­tuo­tan­toon kas­va­tet­ta­via broi­le­rei­ta ja kalk­ku­noi­ta;
22) mu­ni­val­la ka­nal­la vä­hin­tään 16 vii­kon ikäis­tä ka­naa, jon­ka mu­nan­tuo­tan­to käy­te­tään ku­lu­tuk­seen
23) broi­le­ril­la li­han­tuo­tan­toa var­ten ja­los­tet­tua noin 40 vuo­ro­kau­den iäs­sä teu­ras­tet­ta­vaa ka­nan­poi­kaa sekä luon­non­mu­kai­ses­ta tuo­tan­nos­ta ja luon­non­mu­kai­ses­ti tuo­tet­tu­jen tuot­tei­den mer­kin­nöis­tä sekä ase­tuk­sen (ETY) N:o 2092/91 ku­mo­a­mi­ses­ta an­ne­tun neu­vos­ton ase­tuk­sen (EY) N:o 834/2007 mu­kai­ses­ti har­joi­tet­ta­vas­sa tuo­tan­nos­sa yli 81 vuo­ro­kau­den iäs­sä teu­ras­tet­ta­vaa ka­nan­poi­kaa.
24) lai­tu­mel­la yksi- tai moni­vuo­ti­sia nur­mi- tai rehu­kas­ve­ja kas­va­vaa pel­to­a­lu­et­ta, jol­ta tuo­tan­to­e­läi­met syö­vät re­hua
25) ja­loit­te­lu­tar­hal­la eläin­suo­jan vä­lit­tö­mäs­sä yh­tey­des­sä si­jait­se­vaa alu­et­ta, jota käy­te­tään sään­nöl­li­ses­ti eläin­ten ja­loit­te­luun ja jol­ta ke­rä­tään lan­ta ja va­lu­ma­ve­det tal­teen
26) ulko­na kas­va­tet­ta­vil­la nau­doil­la nau­ta­e­läi­miä, jot­ka kuu­lu­vat ylä­maan­kar­ja– , bii­so­ni–, gal­lo­way– tai te­xas long­horn – ro­tuun
27) karit­sa­ka­ma­ril­la ra­jat­tu­ja alu­ei­ta jon­ne vain ka­rit­sat pää­se­vät. Ka­rit­soil­le voi olla siel­lä tar­jol­la re­hua ja vet­tä.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019