Liite 2. Eläinten hyvinvointikorvauksen vähimmäistasot toimenpiteittäin

Nau­ta­ti­lo­jen toi­men­pi­teet

1.1. Nau­to­jen ruo­kin­ta ja hoi­to

eläin­suo­je­lu­laki 247/1996, muu­tok­si­neen

5 § 1 mom.

Hoi­dos­sa ole­vaa eläin­tä ei saa jät­tää hoi­dot­ta tai hy­lä­tä. Eläi­men on saa­ta­va riit­tä­väs­ti sil­le so­pi­vaa ra­vin­toa, juo­ta­vaa ja muu­ta sen tar­vit­se­maa hoi­toa. Eläi­men sai­ras­tu­es­sa sen on saa­ta­va asi­an­mu­kais­ta hoi­toa. Eläi­men hy­vin­voin­ti ja olo­suh­teet on tar­kis­tet­ta­va riit­tä­vän usein.

VNa 592/2010

6 § 2-4 mom.

Nau­to­jen pito­pai­kas­sa on ol­ta­va riit­tä­vä mää­rä juo­ma­paik­ko­ja. Juo­ma-as­ti­at, kau­ka­lot ja juot­to­lait­teet on si­joi­tet­ta­va nau­to­jen pito­paik­kaan si­ten, että ne ovat kaik­kien eläin­ten ulot­tu­vil­la ei­vät­kä ole niil­le vaa­ral­li­sia. Juo­ma-as­ti­oi­den, kau­ka­loi­den ja juot­to­lait­tei­den on ol­ta­va hel­pos­ti puh­taa­na pi­det­tä­viä.

Pi­ha­tos­sa on jo­kais­ta al­ka­vaa 10 lyp­sy­leh­män ryh­mää koh­den ol­ta­va vä­hin­tään yksi juo­ma-as­tia tai juot­to­lai­te. Muil­la kuin lyp­sy­leh­mil­lä on jo­kais­ta al­ka­vaa 20 nau­dan ryh­mää koh­den ol­ta­va vä­hin­tään yksi juo­ma-as­tia tai juot­to­lai­te kui­ten­kin si­ten, että juo­ma-as­ti­oi­ta tai juot­to­lait­tei­ta on yli 10 nau­dan ryh­mäl­le ol­ta­va vä­hin­tään kak­si. Mi­kä­li pi­ha­tos­sa käy­te­tään sel­lai­sia juo­ma-as­ti­oi­ta tai juot­to­lait­tei­ta, jois­ta use­am­pi nau­ta voi juo­da sa­man­ai­kai­ses­ti, on juo­ma­paik­ko­jen mää­rän vas­tat­ta­va edel­lä tar­koi­tet­tua juo­ma-as­ti­oi­den tai juot­to­lait­tei­den mää­rää. Kyl­mä­pi­ha­tos­sa juo­ma-as­ti­oi­den tai juot­to­lait­tei­den on ol­ta­va läm­mi­tet­tä­viä.

Ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti ul­ko­na kas­va­tet­ta­vil­la nau­doil­la on ol­ta­va asi­an­mu­kai­set ruo­kin­ta- ja juo­ma-as­ti­at. Juo­ma-as­ti­oi­den tai juot­to­lait­tei­den on ol­ta­va läm­mi­tet­tä­viä, joll­ei muu­toin pys­ty­tä var­mis­ta­maan juo­ma­ve­den su­la­na ja so­pi­van läm­pöi­se­nä py­sy­mis­tä.

13 § 1-2 mom.

Nau­dal­le an­net­ta­van re­hun on ol­ta­va ra­vin­to­aine­koos­tu­muk­sel­taan sil­le so­pi­vaa.

Va­sik­ka on ruo­kit­ta­va ja juo­tet­ta­va vä­hin­tään kak­si ker­taa päi­väs­sä. Sai­raan tai va­hin­goit­tu­neen va­si­kan saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti puh­das­ta vet­tä. Kuu­mal­la sääl­lä kaik­kien va­si­koi­den saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti puh­das­ta vet­tä. Nau­to­jen juo­ma-as­ti­at ja juot­to­lait­teet on pi­det­tä­vä puh­tai­na. Virt­sa ja ulos­teet ei­vät saa li­a­ta re­hua tai juo­ma­vet­tä.

1.2a, 1.2b ja 1.2c. Va­si­koi­den pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

eläin­suo­je­lu­laki 247/1996, muu­tok­si­neen

26 a § 1–2 mom.

Tuo­tan­to­e­läin­ten omis­ta­jan tai pi­tä­jän on pi­det­tä­vä kir­jaa tuo­tan­to­e­läi­mil­le an­ne­tus­ta lää­kin­näl­li­ses­tä hoi­dos­ta ja kuol­lei­den eläin­ten luku­mää­ris­tä.

Kir­jan­pi­toa elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toa var­ten pi­det­tä­vien tuo­tan­to­e­läin­ten lää­kin­näl­li­ses­tä hoi­dos­ta on säi­ly­tet­tä­vä vä­hin­tään vii­den vuo­den ajan ja kir­jan­pi­toa kuol­lei­den eläin­ten luku­mää­ris­tä sekä kir­jan­pi­toa muu­ta kuin elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toa var­ten pi­det­tä­vien tuo­tan­to­e­läin­ten lää­kin­näl­li­ses­tä hoi­dos­ta vä­hin­tään kol­men vuo­den ajan sen vuo­den päät­ty­mi­ses­tä lu­kien, jol­loin kir­jan­pi­toon vii­mek­si kir­jat­tiin eläin­tä kos­ke­va mer­kin­tä. Kir­jan­pito on vaa­dit­ta­es­sa esi­tet­tä­vä alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le, kun­nan­e­läin­lää­kä­ril­le, kun­nan ter­vey­den­suo­je­lu­val­von­taa hoi­ta­val­le vi­ran­hal­ti­jal­le, po­lii­sil­le, tar­kas­tus­e­läin­lää­kä­ril­le, raja­e­läin­lää­kä­ril­le ja eläin­suo­je­lu­val­vo­jal­le.

Laki eläin­ten lää­kit­se­mi­ses­tä 387/2014

20 §

Eläi­men omis­ta­jan tai hal­ti­jan on pi­det­tä­vä kir­jaa kai­kis­ta tuo­tan­to­e­läi­mel­le an­ne­tuis­ta lääk­keis­tä.

Eläi­men omis­ta­jan tai hal­ti­jan, jol­le eläin­lää­kä­ri luo­vut­taa lääk­kei­tä 16 §:n mu­kai­ses­ti, on kir­jat­ta­va tie­dot kai­kis­ta tuo­tan­to­e­läi­mel­le an­ne­tuis­ta lääk­keis­tä ter­vey­den­huol­lon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mään, jos jär­jes­tel­mäs­sä on sel­lai­nen mah­dol­li­suus, tai muu­hun vas­taa­vaan säh­köi­seen jär­jes­tel­mään, jos­ta tie­dot ovat siir­ret­tä­vis­sä ter­vey­den­huol­lon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mään.

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tuk­sel­la an­ne­taan tar­kem­pia sään­nök­siä ta­vas­ta pi­tää kir­jaa, kir­jan­pi­toon ja ter­vey­den­huol­lon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mään tai muu­hun säh­köi­seen jär­jes­tel­mään kir­jat­ta­vis­ta tie­dois­ta ja tie­to­jen säi­lyt­tä­mis­a­jas­ta.

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

1 § 4 mom.

Eläi­men tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan nous­ta ma­kuul­ta luon­nol­li­sel­la ta­val­la. Sa­mas­sa pito­pai­kas­sa pi­det­tä­vien eläin­ten tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan aset­tua yhtä ai­kaa ma­kuul­le.

23 § 1 mom. 7 koh­ta

Eläin­suo­je­lu­lain 7 §:n 1 ja 2 mo­men­tin es­tä­mät­tä ovat seu­raa­vat eläi­mil­le suo­ri­tet­ta­vat toi­men­pi­teet sal­lit­tu­ja: ——7) nau­dan, lam­paan ja vuo­hen sar­vien pois­ta­mi­nen ki­rur­gi­sin toi­men­pi­tein eläin­lää­kä­rin suo­rit­ta­ma­na sekä nau­dan sar­ven ai­heen tu­ho­a­mi­nen alle nel­jän vii­kon ikäi­sel­tä eläi­mel­tä sii­hen pä­te­vän hen­ki­lön suo­rit­ta­ma­na;

VNa 592/2010

4 § 1 mom.

Eläin­suo­jan lat­ti­an on ol­ta­va sel­lai­nen, että nes­te­mäi­set erit­teet pois­tu­vat asi­an­mu­kai­ses­ti tai imey­ty­vät hy­vin kui­vik­kei­siin. Tar­vit­ta­es­sa nau­to­jen ma­kuu­alue on kui­vi­tet­ta­va.

7 §

Alle kak­si­viik­koi­sel­la va­si­kal­la on ol­ta­va hy­vin kui­vi­tet­tu ma­kuu­paik­ka.

Yli kah­dek­san vii­kon ikäis­tä va­sik­kaa ei saa pi­tää yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, joll­ei sii­hen ole eläin­lää­ke­tie­teel­lis­tä syy­tä.

Jos alle kah­dek­san vii­kon ikäis­tä va­sik­kaa pi­de­tään yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, kar­si­nan sei­nien on ol­ta­va sel­lai­set, että va­sik­ka voi näh­dä ja kos­ke­tel­la laji­to­ve­rei­taan. Eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­tä syys­tä va­sik­kaa voi­daan kui­ten­kin pi­tää sel­lai­ses­sa kar­si­nas­sa, jos­sa on um­pi­nai­set sei­nät. Yk­sit­täis­kar­si­nas­sa pi­det­tä­vän va­si­kan kar­si­nan on ol­ta­va vä­hin­tään va­si­kan säkä­kor­keu­den le­vyi­nen ja kar­si­nan pi­tuu­den vä­hin­tään va­si­kan pi­tuus mi­tat­tu­na tur­vas­ta lan­ti­o­luun is­tuin­kyh­myyn ker­rot­tu­na 1,1:llä.

Jos va­si­koi­ta pi­de­tään ryh­mäs­sä, va­si­koi­den käy­tet­tä­vis­sä ole­van ti­lan on ol­ta­va sel­lai­nen, että eläi­met voi­vat kään­tyä ym­pä­ri ja aset­tua vai­vat­ta ma­kuul­le. Kar­si­nas­sa on ol­ta­va ti­laa jo­kais­ta alle 150 kilo­gram­man pai­nois­ta va­sik­kaa koh­den vä­hin­tään 1,5 ne­li­ö­met­riä, vä­hin­tään 150 kilo­gram­man mut­ta alle 220 kilo­gram­man pai­nois­ta va­sik­kaa koh­den vä­hin­tään 1,7 ne­li­ö­met­riä ja vä­hin­tään 220 kilo­gram­man pai­nois­ta va­sik­kaa koh­den vä­hin­tään 1,8 ne­li­ö­met­riä.

12 § 3 mom.

Va­sik­kaa ei saa pi­tää par­teen, kar­si­naan tai muu­hun ra­ken­tee­seen kyt­ket­ty­nä muu­toin kuin ti­la­päi­ses­ti enin­tään tun­nin ajan eläi­men ruok­ki­mi­sen tai muun hoi­ta­mi­sen ajan.

16 § 1 mom.

Sar­ven ai­heen tu­ho­a­mi­nen alle nel­jän vii­kon ikäi­sel­tä va­si­kal­ta on sal­lit­tua ai­no­as­taan käyt­tä­mäl­lä kyl­mä- tai kuu­ma­polt­toa. Polt­ta­mi­seen käy­tet­tä­vä vä­li­ne tai lai­te on pi­det­tä­vä puh­taa­na ja toi­min­ta­kun­toi­se­na.

1.3a. Vä­hin­tään 6 kk ikäis­ten nau­to­jen pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

1 § 4 mom.

Eläi­men tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan nous­ta ma­kuul­ta luon­nol­li­sel­la ta­val­la. Sa­mas­sa pito­pai­kas­sa pi­det­tä­vien eläin­ten tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan aset­tua yhtä ai­kaa ma­kuul­le.

4 § 1 mom.

Eläi­men pito­paik­ka on pi­det­tä­vä puh­taa­na.

8 §

Hoi­dos­sa ole­van eläi­men ter­vey­des­tä ja ylei­ses­tä hy­vin­voin­nis­ta sekä eläi­men puh­tau­des­ta ja sen tar­vit­se­mas­ta muus­ta ke­hon­hoi­dos­ta on huo­leh­dit­ta­va.

VNa 592/2010

4 § 1 mom.

Eläin­suo­jan lat­ti­an on ol­ta­va sel­lai­nen, että nes­te­mäi­set erit­teet pois­tu­vat asi­an­mu­kai­ses­ti tai imey­ty­vät hy­vin kui­vik­kei­siin. Tar­vit­ta­es­sa nau­to­jen ma­kuu­alue on kui­vi­tet­ta­va.

8 §

Par­ren on ol­ta­va riit­tä­vän pit­kä ja le­veä si­ten, että nau­ta voi seis­tä ja maa­ta ta­sai­sel­la alu­eel­la. Kyt­ket­ty­nä pi­det­tä­vän leh­män, hie­hon ja son­nin par­ren etum­mai­sen puo­lis­kon on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jai­nen.

1.3b.  Vä­hin­tään 12 kk ikäis­ten uros­puo­lis­ten nau­to­jen pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

1 § 4 mom.

Eläi­men tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan nous­ta ma­kuul­ta luon­nol­li­sel­la ta­val­la. Sa­mas­sa pito­pai­kas­sa pi­det­tä­vien eläin­ten tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan aset­tua yhtä ai­kaa ma­kuul­le.

4 § 1 mom.

Eläi­men pito­paik­ka on pi­det­tä­vä puh­taa­na.

8 §

Hoi­dos­sa ole­van eläi­men ter­vey­des­tä ja ylei­ses­tä hy­vin­voin­nis­ta sekä eläi­men puh­tau­des­ta ja sen tar­vit­se­mas­ta muus­ta ke­hon­hoi­dos­ta on huo­leh­dit­ta­va.

VNa 592/2010

4 § 1 mom.

Eläin­suo­jan lat­ti­an on ol­ta­va sel­lai­nen, että nes­te­mäi­set erit­teet pois­tu­vat asi­an­mu­kai­ses­ti tai imey­ty­vät hy­vin kui­vik­kei­siin. Tar­vit­ta­es­sa nau­to­jen ma­kuu­alue on kui­vi­tet­ta­va.

8 §

Par­ren on ol­ta­va riit­tä­vän pit­kä ja le­veä si­ten, että nau­ta voi seis­tä ja maa­ta ta­sai­sel­la alu­eel­la. Kyt­ket­ty­nä pi­det­tä­vän leh­män, hie­hon ja son­nin par­ren etum­mai­sen puo­lis­kon on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jai­nen.

1.4a ja 1.4b. Nau­to­jen lai­dun­nus ja ja­loit­te­lu

VNa 592/2010

17 §

Lyp­sy­leh­mät ja pää­a­si­as­sa mai­don­tuo­tan­toa var­ten kas­va­tet­ta­vat hie­hot, jot­ka pi­de­tään kyt­ket­tyi­nä, tu­lee pääs­tää vä­hin­tään 60 päi­vä­nä lai­tu­mel­le tai muu­hun tar­koi­tuk­sen­mu­kai­seen ja­loit­te­lu­ti­laan ajan­jak­so­na, joka al­kaa 1 päi­vä­nä tou­ko­kuu­ta ja päät­tyy 30 päi­vä­nä syys­kuu­ta. Ja­loit­te­lu­ti­lan pin­ta-alan on ol­ta­va vä­hin­tään 6 ne­li­ö­met­riä siel­lä pi­det­tä­vää nau­taa koh­den. Pin­ta-alan on ol­ta­va kui­ten­kin aina vä­hin­tään 50 ne­li­ö­met­riä.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to voi myön­tää va­pau­tuk­sen 1 mo­men­tis­ta tar­koi­te­tus­ta lai­tu­mel­le tai ja­loit­te­lu­ti­laan pää­syä kos­ke­vas­ta vaa­ti­muk­ses­ta, jos tuo­tan­to­ti­lal­la ei ole käy­tet­tä­vis­sään so­pi­vaa lai­dun­ta tai jos muu­ta ja­loit­te­luun so­vel­tu­vaa ti­laa ei ole mah­dol­lis­ta koh­tuu­del­la jär­jes­tää taik­ka jos vaa­ti­muk­sen nou­dat­ta­mi­nen on koh­tuu­ton­ta lii­ken­tee­seen, maas­toon tai etäi­syy­teen liit­ty­vis­tä syis­tä. Va­pau­tus myön­ne­tään enin­tään kol­mek­si vuo­dek­si ker­ral­laan ja se pe­ruu­te­taan, jos va­pau­tuk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set lak­kaa­vat.

1.5a ja 1.5b. Nau­to­jen sai­ras-, hoi­to- ja poi­ki­ma­kar­si­nat

Eläin­suo­je­lu­laki 247/1996, muu­tok­si­neen

5 § 1 mom.

Hoi­dos­sa ole­vaa eläin­tä ei saa jät­tää hoi­dot­ta tai hy­lä­tä. Eläi­men on saa­ta­va riit­tä­väs­ti sil­le so­pi­vaa ra­vin­toa, juo­ta­vaa ja muu­ta sen tar­vit­se­maa hoi­toa. Eläi­men sai­ras­tu­es­sa sen on saa­ta­va asi­an­mu­kais­ta hoi­toa. Eläi­men hy­vin­voin­ti ja olo­suh­teet on tar­kis­tet­ta­va riit­tä­vän usein.

Eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

1 § 4 mom.

Eläi­men tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan nous­ta ma­kuul­ta luon­nol­li­sel­la ta­val­la. Sa­mas­sa pito­pai­kas­sa pi­det­tä­vien eläin­ten tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan aset­tua yhtä ai­kaa ma­kuul­le.

11 §

Eläi­men sai­ras­tu­es­sa tai va­hin­goit­tu­es­sa sil­le on vii­py­mät­tä an­net­ta­va tai han­kit­ta­va asi­an­mu­kais­ta hoi­toa. Sai­ras tai va­hin­goit­tu­nut eläin on tar­vit­ta­es­sa si­joi­tet­ta­va asi­an­mu­kai­seen ti­laan eril­leen muis­ta eläi­mis­tä. Sai­rau­den tai vam­man laa­dun niin edel­lyt­tä­es­sä eläin on lo­pe­tet­ta­va tai teu­ras­tet­ta­va.

VNa 592/2010

4 § 1 mom.

Eläin­suo­jan lat­ti­an on ol­ta­va sel­lai­nen, että nes­te­mäi­set erit­teet pois­tu­vat asi­an­mu­kai­ses­ti tai imey­ty­vät hy­vin kui­vik­kei­siin. Tar­vit­ta­es­sa nau­to­jen ma­kuu­alue on kui­vi­tet­ta­va.

6 § 2-4 mom.

Nau­to­jen pito­pai­kas­sa on ol­ta­va riit­tä­vä mää­rä juo­ma­paik­ko­ja. Juo­ma-as­ti­at, kau­ka­lot ja juot­to­lait­teet on si­joi­tet­ta­va nau­to­jen pito­paik­kaan si­ten, että ne ovat kaik­kien eläin­ten ulot­tu­vil­la ei­vät­kä ole niil­le vaa­ral­li­sia. Juo­ma-as­ti­oi­den, kau­ka­loi­den ja juot­to­lait­tei­den on ol­ta­va hel­pos­ti puh­taa­na pi­det­tä­viä.

Pi­ha­tos­sa on jo­kais­ta al­ka­vaa 10 lyp­sy­leh­män ryh­mää koh­den ol­ta­va vä­hin­tään yksi juo­ma-as­tia tai juot­to­lai­te. Muil­la kuin lyp­sy­leh­mil­lä on jo­kais­ta al­ka­vaa 20 nau­dan ryh­mää koh­den ol­ta­va vä­hin­tään yksi juo­ma-as­tia tai juot­to­lai­te kui­ten­kin si­ten, että juo­ma-as­ti­oi­ta tai juot­to­lait­tei­ta on yli 10 nau­dan ryh­mäl­le ol­ta­va vä­hin­tään kak­si. Mi­kä­li pi­ha­tos­sa käy­te­tään sel­lai­sia juo­ma-as­ti­oi­ta tai juot­to­lait­tei­ta, jois­ta use­am­pi nau­ta voi juo­da sa­man­ai­kai­ses­ti, on juo­ma­paik­ko­jen mää­rän vas­tat­ta­va edel­lä tar­koi­tet­tua juo­ma-as­ti­oi­den tai juot­to­lait­tei­den mää­rää. Kyl­mä­pi­ha­tos­sa juo­ma-as­ti­oi­den tai juot­to­lait­tei­den on ol­ta­va läm­mi­tet­tä­viä.

Ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti ul­ko­na kas­va­tet­ta­vil­la nau­doil­la on ol­ta­va asi­an­mu­kai­set ruo­kin­ta- ja juo­ma-as­ti­at. Juo­ma-as­ti­oi­den tai juot­to­lait­tei­den on ol­ta­va läm­mi­tet­tä­viä, joll­ei muu­toin pys­ty­tä var­mis­ta­maan juo­ma­ve­den su­la­na ja so­pi­van läm­pöi­se­nä py­sy­mis­tä.

7 §

Alle kak­si­viik­koi­sel­la va­si­kal­la on ol­ta­va hy­vin kui­vi­tet­tu ma­kuu­paik­ka.

Yli kah­dek­san vii­kon ikäis­tä va­sik­kaa ei saa pi­tää yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, joll­ei sii­hen ole eläin­lää­ke­tie­teel­lis­tä syy­tä.

Jos alle kah­dek­san vii­kon ikäis­tä va­sik­kaa pi­de­tään yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, kar­si­nan sei­nien on ol­ta­va sel­lai­set, että va­sik­ka voi näh­dä ja kos­ke­tel­la laji­to­ve­rei­taan. Eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­tä syys­tä va­sik­kaa voi­daan kui­ten­kin pi­tää sel­lai­ses­sa kar­si­nas­sa, jos­sa on um­pi­nai­set sei­nät. Yk­sit­täis­kar­si­nas­sa pi­det­tä­vän va­si­kan kar­si­nan on ol­ta­va vä­hin­tään va­si­kan säkä­kor­keu­den le­vyi­nen ja kar­si­nan pi­tuu­den vä­hin­tään va­si­kan pi­tuus mi­tat­tu­na tur­vas­ta lan­ti­o­luun is­tuin­kyh­myyn ker­rot­tu­na 1,1:llä.

Jos va­si­koi­ta pi­de­tään ryh­mäs­sä, va­si­koi­den käy­tet­tä­vis­sä ole­van ti­lan on ol­ta­va sel­lai­nen, että eläi­met voi­vat kään­tyä ym­pä­ri ja aset­tua vai­vat­ta ma­kuul­le. Kar­si­nas­sa on ol­ta­va ti­laa jo­kais­ta alle 150 kilo­gram­man pai­nois­ta va­sik­kaa koh­den vä­hin­tään 1,5 ne­li­ö­met­riä, vä­hin­tään 150 kilo­gram­man mut­ta alle 220 kilo­gram­man pai­nois­ta va­sik­kaa koh­den vä­hin­tään 1,7 ne­li­ö­met­riä ja vä­hin­tään 220 kilo­gram­man pai­nois­ta va­sik­kaa koh­den vä­hin­tään 1,8 ne­li­ö­met­riä.

13 § 2 mom.

Va­sik­ka on ruo­kit­ta­va ja juo­tet­ta­va vä­hin­tään kak­si ker­taa päi­väs­sä. Sai­raan tai va­hin­goit­tu­neen va­si­kan saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti puh­das­ta vet­tä. Kuu­mal­la sääl­lä kaik­kien va­si­koi­den saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti puh­das­ta vet­tä. Nau­to­jen juo­ma-as­ti­at ja juot­to­lait­teet on pi­det­tä­vä puh­tai­na. Virt­sa ja ulos­teet ei­vät saa li­a­ta re­hua tai juo­ma­vet­tä.

Sika­ti­lo­jen toi­men­pi­teet

2.1. Si­ko­jen ruo­kin­ta ja hoi­to

eläin­suo­je­lu­laki 247/1996, muu­tok­si­neen

5 § 1 mom.

Hoi­dos­sa ole­vaa eläin­tä ei saa jät­tää hoi­dot­ta tai hy­lä­tä. Eläi­men on saa­ta­va riit­tä­väs­ti sil­le so­pi­vaa ra­vin­toa, juo­ta­vaa ja muu­ta sen tar­vit­se­maa hoi­toa. Eläi­men sai­ras­tu­es­sa sen on saa­ta­va asi­an­mu­kais­ta hoi­toa. Eläi­men hy­vin­voin­ti ja olo­suh­teet on tar­kis­tet­ta­va riit­tä­vän usein.

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

4 § 1–2 mom.

Eläi­men pito­paik­ka on pi­det­tä­vä puh­taa­na.

Pito­paik­ka ja sii­hen liit­ty­vät sel­lai­set lait­teet, jois­ta eläin­ten ter­veys ja hy­vin­voin­ti riip­pu­vat, on tar­kas­tet­ta­va vä­hin­tään ker­ran päi­väs­sä. Eläin­ten ter­veyt­tä tai hy­vin­voin­tia vaa­ran­ta­vat viat on kor­jat­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti ja, joll­ei se ole mah­dol­lis­ta, on ryh­dyt­tä­vä mui­hin tar­peel­li­siin toi­miin, jot­ta eläin­ten ter­veys ja hy­vin­voin­ti voi­daan tur­va­ta vi­ko­jen kor­jaa­mi­seen saak­ka.

9 § 1 mom.

Hoi­dos­sa ole­val­le eläi­mel­le on an­net­ta­va sil­le so­pi­vaa hyvä­laa­tuis­ta ruo­kaa ja juo­maa. Ruo­kin­nas­sa on otet­ta­va huo­mi­oon kun­kin eläi­men tar­peet ja var­mis­tet­ta­va, että jo­kai­nen eläin saa ra­vin­toa riit­tä­väs­ti.

VNa 629/2012, muu­tok­si­neen

6 § 2 mom.

Jos eläin­ten ter­veys ja hy­vin­voin­ti on riip­pu­vai­nen ko­neel­li­ses­ta il­man­vaih­to­jär­jes­tel­mäs­tä, eläin­suo­jas­sa on ol­ta­va mah­dol­li­suus eläin­ten ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin kan­nal­ta riit­tä­vän il­man­vaih­don jär­jes­tä­mi­seen myös ko­neel­li­sen il­man­vaih­to­jär­jes­tel­män häi­ri­öi­den ai­ka­na. Ko­neel­li­ses­sa il­man­vaih­to­jär­jes­tel­mäs­sä on täl­löin ol­ta­va hä­ly­tys­jär­jes­tel­mä, joka an­taa hä­ly­tyk­sen toi­min­ta­häi­ri­ön sat­tu­es­sa. Hä­ly­tys­jär­jes­tel­män toi­mi­vuus on tes­tat­ta­va sään­nöl­li­ses­ti.

7 § 2 mom.

Si­ko­jen pito­pai­kas­sa on ol­ta­va riit­tä­vä mää­rä juo­ma­paik­ko­ja. Vesi­as­ti­at, kau­ka­lot ja juot­to­lait­teet on si­joi­tet­ta­va si­ko­jen pito­paik­kaan si­ten, että ne ovat kaik­kien eläin­ten ulot­tu­vil­la ei­vät­kä ole niil­le vaa­ral­li­sia.

15 §

Si­al­le an­net­ta­van re­hun on ol­ta­va ra­vin­to­aine­koos­tu­muk­sel­taan si­oil­le so­pi­vaa ja riit­tä­vän ener­gi­a­pi­tois­ta. Siat on ruo­kit­ta­va vä­hin­tään ker­ran päi­väs­sä. Jou­ti­lail­le ema­koil­le ja en­si­koil­le on an­net­ta­va li­säk­si riit­tä­väs­ti täyt­tä­vää ja kui­tu­pi­tois­ta re­hua nä­län­tun­teen ja pu­res­ke­lu­tar­peen tyy­dyt­tä­mi­sek­si.

Ryh­mäs­sä pi­det­tä­vien si­ko­jen on voi­ta­va syö­dä yhtä ai­kaa, joll­ei re­hua ole jat­ku­vas­ti tar­jol­la tai joll­ei ruo­kin­taan käy­te­tä au­to­maat­tis­ta siat yk­sit­täin ruok­ki­vaa ruo­kin­ta­lai­tet­ta. Ryh­mis­sä pi­det­tä­vien ema­koi­den ja en­si­koi­den ruo­kin­ta on jär­jes­tet­tä­vä si­ten, että kaik­ki eläi­met saa­vat riit­tä­väs­ti re­hua sil­loin­kin, kun mui­ta re­hus­ta kil­pai­le­via eläi­miä on pai­kal­la.

Yli kah­den vii­kon ikäis­ten si­ko­jen saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti riit­tä­väs­ti rai­kas­ta ja puh­das­ta vet­tä.

Si­ko­jen juo­ma-as­ti­at ja juot­to­lait­teet on pi­det­tä­vä puh­tai­na. On huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että virt­sa ja ulos­teet ei­vät li­kaa re­hua tai juo­ma­vet­tä. Si­ko­jen ruo­kin­taan käy­tet­tä­vän ruo­kin­ta­kau­ka­lon on ol­ta­va liit­teen 3 koh­dan mu­kai­nen, joll­ei re­hua ole jat­ku­vas­ti tar­jol­la.

Lii­te koh­ta 3

  1. Si­ko­jen ruo­kin­taan käy­tet­tä­vän ruo­kin­ta­kau­ka­lon pi­tuus si­kaa koh­den

Lii­te koh­ta 3.

2.2. Jou­ti­lai­den ema­koi­den ja en­si­koi­den ul­koi­lu

Ei eril­li­siä vaa­ti­muk­sia.

2.3. Ema­koi­den ja en­si­koi­den pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

1 § 4 mom.

Eläi­men tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan nous­ta ma­kuul­ta luon­nol­li­sel­la ta­val­la. Sa­mas­sa pito­pai­kas­sa pi­det­tä­vien eläin­ten tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan aset­tua yh­täai­kaa ma­kuul­le.

4 § 1 mom.

Eläi­men pito­paik­ka on pi­det­tä­vä puh­taa­na.

VNa 629/2012, muu­tok­si­neen

3 § 1–2 mom., 4–5 mom.

Si­ko­ja on pi­det­tä­vä ryh­mäs­sä, joll­ei ryh­mäs­tä erot­ta­mi­seen ole eläin­lää­ke­tie­teel­lis­tä tai eläin­ten viha­mie­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vää syy­tä. Syyn pois­tut­tua sika on si­joi­tet­ta­va ta­kai­sin ryh­mään.

Emak­ko tai en­sik­ko saa­daan kui­ten­kin pi­tää eril­lään ryh­mäs­tä ajan, joka al­kaa viik­koa en­nen odo­tet­tua por­si­mis­ta ja päät­tyy nel­jän vii­kon ku­lut­tua por­si­mis­ta seu­raa­vas­ta as­tu­tuk­ses­ta tai sie­men­nyk­ses­tä, joka joh­taa tii­ney­teen.

—-

Ryh­mäs­tä eläin­lää­ke­tie­teel­lis­ten tai eläin­ten viha­mie­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen vuok­si ero­tet­tua si­kaa on pi­det­tä­vä yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, jos­sa sen on voi­ta­va kään­tyä hel­pos­ti ym­pä­ri, joll­ei eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­tä syys­tä muu­ta joh­du.

Si­kaa ei saa pi­tää kyt­ky­eel­lä pai­kal­leen kyt­ket­ty­nä.

4 § 3-4 mom.

Si­ko­jen on pito­pai­kas­saan voi­ta­va näh­dä mui­ta si­ko­ja ja niil­lä on ol­ta­va mah­dol­li­suus so­si­aa­li­seen kans­sa­käy­mi­seen. Ema­koi­ta ja en­si­koi­ta voi­daan kui­ten­kin viik­koa en­nen por­si­mis­ta ja por­si­mi­sen ajan pi­tää si­ten, ett­ei niil­lä ole näkö­yh­teyt­tä mui­hin si­koi­hin.

Si­ko­jen pi­toon tar­koi­te­tut eläin­suo­jat, kar­si­nat, va­rus­teet ja lait­teet on pi­det­tä­vä puh­tai­na ja tar­vit­ta­es­sa de­sin­fi­oi­ta­va. Eläin­suo­jas­sa on huo­leh­dit­ta­va jyr­si­jöi­den ja mui­den hait­ta­e­läin­ten tor­jun­nas­ta. Si­al­la on ol­ta­va pito­pai­kas­sa eril­li­nen ma­kuu-, ruo­kin­ta- ja ulos­ta­mis­alue. Ma­kuu­a­lu­een on ol­ta­va puh­das, kui­va, läm­pö­ti­lal­taan si­oil­le so­pi­va ja tar­vit­ta­es­sa asi­an­mu­kai­ses­ti vie­mä­röi­ty.

10 § (uu­det ja 1.7.2013 tai sen jäl­keen pe­rus­kor­ja­tut si­ka­lat)

Ryh­mä­kar­si­nas­sa on ol­ta­va es­tee­tön­tä lat­ti­an koko­nais­pin­ta-alaa emak­koa koh­den vä­hin­tään 2,25 ne­li­ö­met­riä ja en­sik­koa koh­den vä­hin­tään 1,64 ne­li­ö­met­riä. Täs­tä lat­ti­an koko­nais­pin­ta-alas­ta vä­hin­tään 1,3 ne­li­ö­met­riä emak­koa ja vä­hin­tään 0,95 ne­li­ö­met­riä en­sik­koa koh­den on ol­ta­va yh­te­näis­tä kiin­te­ä­poh­jais­ta lat­ti­aa tai sel­lais­ta rako­lat­ti­aa, ri­ti­lä­lat­ti­aa tai muul­la ta­voin rei’itet­tyä lat­ti­aa, jo­hon vie­mä­röin­tiä var­ten teh­ty­jen auk­ko­jen osuus on enin­tään 10 pro­sent­tia pin­ta-alas­ta (enin­tään 15 % en­nen 1.7.2013 pe­rus­kor­ja­tuis­sa tai käyt­töö­no­te­tuis­sa si­ka­lois­sa)[1].

Es­teet­tö­mään lat­ti­an koko­nais­pin­ta-alaan ei las­ke­ta mu­kaan ruo­kin­ta- tai ma­kuu­häk­kien alla ole­vaa lat­tia-alaa (ei kos­ke en­nen 1.7.2013 pe­rus­kor­jat­tu­ja tai käyt­töö­no­tet­tu­ja si­ka­loi­ta)[2].

Jos eläi­miä pi­de­tään alle kuu­den eläi­men ryh­mäs­sä, eläin­ten käy­tet­tä­vis­sä ole­van es­teet­tö­män lat­ti­an koko­nais­pin­ta-alan on ol­ta­va 10 pro­sent­tia suu­rem­pi kuin eläin­ryh­män tar­vit­se­ma las­ken­nal­li­nen pin­ta-ala. Vä­hin­tään 40 eläi­men ryh­mäs­sä pi­det­tä­vien eläin­ten käy­tet­tä­vis­sä ole­va es­tee­tön lat­ti­an koko­nais­pin­ta-ala saa olla 10 pro­sent­tia pie­nem­pi kuin 1 mo­men­tin mu­kaan las­ket­ta­va pin­ta-ala.

Ema­koi­den ja en­si­koi­den ryh­mä­kar­si­nan sei­nä­mien pi­tuu­den on ol­ta­va yli 2,8 met­riä. Jos ryh­mä­kar­si­nas­sa pi­de­tään alle kuu­den eläi­men ryh­mää, kar­si­nan sei­nä­mien pi­tuu­den on kui­ten­kin ol­ta­va yli 2,4 met­riä.

19 § 4 mom.

Tä­män ase­tuk­sen voi­maan tul­les­sa toi­min­nas­sa ole­vaan si­ka­laan so­vel­le­taan 10 §:n 1 mo­men­tin vie­mä­röin­tiä kos­ke­vaa 10 pro­sen­tin vaa­ti­mus­ta ja mai­ni­tun py­kä­län 2 mo­ment­tia ema­koi­den ja en­si­koi­den pi­toon 1 päi­väs­tä tam­mi­kuu­ta 2028

2.4. Pa­ran­ne­tut por­si­mis­olo­suh­teet

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

1 § 4 mom.

Eläi­men tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan nous­ta ma­kuul­ta luon­nol­li­sel­la ta­val­la. Sa­mas­sa pito­pai­kas­sa pi­det­tä­vien eläin­ten tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan aset­tua yhtä ai­kaa ma­kuul­le.

VNa 629/2012, muu­tok­si­neen

3 § 1–2 mom., 4–5 mom.

Si­ko­ja on pi­det­tä­vä ryh­mäs­sä, joll­ei ryh­mäs­tä erot­ta­mi­seen ole eläin­lää­ke­tie­teel­lis­tä tai eläin­ten viha­mie­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vää syy­tä. Syyn pois­tut­tua sika on si­joi­tet­ta­va ta­kai­sin ryh­mään.

Emak­ko tai en­sik­ko saa­daan kui­ten­kin pi­tää eril­lään ryh­mäs­tä ajan, joka al­kaa viik­koa en­nen odo­tet­tua por­si­mis­ta ja päät­tyy nel­jän vii­kon ku­lut­tua por­si­mis­ta seu­raa­vas­ta as­tu­tuk­ses­ta tai sie­men­nyk­ses­tä, joka joh­taa tii­ney­teen.

—-

Ryh­mäs­tä eläin­lää­ke­tie­teel­lis­ten tai eläin­ten viha­mie­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen vuok­si ero­tet­tua si­kaa on pi­det­tä­vä yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, jos­sa sen on voi­ta­va kään­tyä hel­pos­ti ym­pä­ri, joll­ei eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­tä syys­tä muu­ta joh­du.

Si­kaa ei saa pi­tää kyt­ky­eel­lä pai­kal­leen kyt­ket­ty­nä.

4 § 3-4 mom.

Si­ko­jen on pito­pai­kas­saan voi­ta­va näh­dä mui­ta si­ko­ja ja niil­lä on ol­ta­va mah­dol­li­suus so­si­aa­li­seen kans­sa­käy­mi­seen. Ema­koi­ta ja en­si­koi­ta voi­daan kui­ten­kin viik­koa en­nen por­si­mis­ta ja por­si­mi­sen ajan pi­tää si­ten, ett­ei niil­lä ole näkö­yh­teyt­tä mui­hin si­koi­hin.

Si­ko­jen pi­toon tar­koi­te­tut eläin­suo­jat, kar­si­nat, va­rus­teet ja lait­teet on pi­det­tä­vä puh­tai­na ja tar­vit­ta­es­sa de­sin­fi­oi­ta­va. Eläin­suo­jas­sa on huo­leh­dit­ta­va jyr­si­jöi­den ja mui­den hait­ta­e­läin­ten tor­jun­nas­ta. Si­al­la on ol­ta­va pito­pai­kas­sa eril­li­nen ma­kuu-, ruo­kin­ta- ja ulos­ta­mis­alue. Ma­kuu­a­lu­een on ol­ta­va puh­das, kui­va, läm­pö­ti­lal­taan si­oil­le so­pi­va ja tar­vit­ta­es­sa asi­an­mu­kai­ses­ti vie­mä­röi­ty.

5 § 1 mom.

Eläin­suo­jan lat­ti­an on ol­ta­va sel­lai­nen, että nes­te­mäi­set erit­teet pois­tu­vat asi­an­mu­kai­ses­ti tai imey­ty­vät hy­vin kui­vik­kei­siin. Lat­ti­an on ol­ta­va so­pi­va sii­nä pi­det­tä­vien si­ko­jen koko ja pai­no huo­mi­oon ot­ta­en. Jos lat­ti­al­la ei käy­te­tä kui­vik­kei­ta, lat­ti­an pin­nan on ol­ta­va luja, va­kaa ja ta­sai­nen. Tar­vit­ta­es­sa si­ko­jen ma­kuu­alue on kui­vi­tet­ta­va.

9 §

Por­si­tus­kar­si­nas­sa tai -hä­kis­sä on ema­kon tai en­si­kon ta­ka­na ol­ta­va riit­tä­väs­ti es­tee­tön­tä ti­laa por­si­mis­ta var­ten. Por­si­tus­kar­si­nan tai -hä­kin on ol­ta­va sel­lai­nen, että emak­ko voi imet­tää pik­ku­por­sai­ta vai­keuk­sit­ta. Jos emak­ko voi liik­kua por­si­tus­kar­si­nas­sa va­paas­ti, kar­si­na on va­rus­tet­ta­va pik­ku­por­sai­ta ema­kol­ta suo­jaa­vil­la ra­ken­teil­la, ku­ten por­sas­ai­doil­la.

Por­si­tus­kar­si­nan lat­tia-alas­ta vä­hin­tään puo­let on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jais­ta lat­ti­aa tai sel­lais­ta rako­lat­ti­aa, ri­ti­lä­lat­ti­aa tai muul­la ta­voin rei’itet­tyä lat­ti­aa, jo­hon vie­mä­röin­tiä var­ten teh­ty­jen auk­ko­jen osuus on enin­tään 10 pro­sent­tia pin­ta-alas­ta (ei kos­ke en­nen 1.7.2013 pe­rus­kor­jat­tu­ja tai käyt­töö­no­tet­tu­ja si­ka­loi­ta)[3].

Pik­ku­por­sail­la on ol­ta­va por­si­tus­kar­si­nas­sa kiin­te­ä­poh­jai­nen ja kui­va ma­kuu­alue, jo­hon kaik­ki pik­ku­por­saat mah­tu­vat yhtä ai­kaa ma­kuul­le.

Li­säk­si pik­ku­por­sail­le on tar­vit­ta­es­sa ol­ta­va asi­an­mu­kai­nen läm­mi­tin.

16 § 1 mom.

Por­si­val­le ema­kol­le ja en­si­kol­le on an­net­ta­va viik­koa en­nen odo­tet­tua por­si­mis­ta riit­tä­väs­ti so­pi­vaa ma­te­ri­aa­lia pe­sän­te­koa var­ten.

19 § 2 mom.

Tä­män ase­tuk­sen voi­maan tul­les­sa toi­min­nas­sa ole­vaan si­ka­laan so­vel­le­taan 8 §:ää, 9 §:n 2 mo­ment­tia sekä 11 §:n 1 mo­men­tin ja liit­teen 2 koh­dan vaa­ti­mus­ta kar­si­nan lat­ti­an ra­ken­tees­ta 1 päi­väs­tä tam­mi­kuu­ta 2028.

2.5. Vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den, nuor­ten sii­tos­si­ko­jen ja liha­si­ko­jen kar­si­noi­den kui­vit­ta­mi­nen

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

1 § 4 mom.

Eläi­men tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan nous­ta ma­kuul­ta luon­nol­li­sel­la ta­val­la. Sa­mas­sa pito­pai­kas­sa pi­det­tä­vien eläin­ten tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan aset­tua yh­täai­kaa ma­kuul­le.

4 § 1 mom.

Eläi­men pito­paik­ka on pi­det­tä­vä puh­taa­na.

VNa 629/2012, muu­tok­si­neen

3 § 1 mom., 4–5 mom.

Si­ko­ja on pi­det­tä­vä ryh­mäs­sä, joll­ei ryh­mäs­tä erot­ta­mi­seen ole eläin­lää­ke­tie­teel­lis­tä tai eläin­ten viha­mie­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vää syy­tä. Syyn pois­tut­tua sika on si­joi­tet­ta­va ta­kai­sin ryh­mään.

—-

Ryh­mäs­tä eläin­lää­ke­tie­teel­lis­ten tai eläin­ten viha­mie­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen vuok­si ero­tet­tua si­kaa on pi­det­tä­vä yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, jos­sa sen on voi­ta­va kään­tyä hel­pos­ti ym­pä­ri, joll­ei eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­tä syys­tä muu­ta joh­du.

Si­kaa ei saa pi­tää kyt­ky­eel­lä pai­kal­leen kyt­ket­ty­nä.

4 § 3–4 mom.

Si­ko­jen on pito­pai­kas­saan voi­ta­va näh­dä mui­ta si­ko­ja ja niil­lä on ol­ta­va mah­dol­li­suus so­si­aa­li­seen kans­sa­käy­mi­seen. Ema­koi­ta ja en­si­koi­ta voi­daan kui­ten­kin viik­koa en­nen por­si­mis­ta ja por­si­mi­sen ajan pi­tää si­ten, ett­ei niil­lä ole näkö­yh­teyt­tä mui­hin si­koi­hin.

Si­ko­jen pi­toon tar­koi­te­tut eläin­suo­jat, kar­si­nat, va­rus­teet ja lait­teet on pi­det­tä­vä puh­tai­na ja tar­vit­ta­es­sa de­sin­fi­oi­ta­va. Eläin­suo­jas­sa on huo­leh­dit­ta­va jyr­si­jöi­den ja mui­den hait­ta­e­läin­ten tor­jun­nas­ta. Si­al­la on ol­ta­va pito­pai­kas­sa eril­li­nen ma­kuu-, ruo­kin­ta- ja ulos­ta­mis­alue. Ma­kuu­a­lu­een on ol­ta­va puh­das, kui­va, läm­pö­ti­lal­taan si­oil­le so­pi­va ja tar­vit­ta­es­sa asi­an­mu­kai­ses­ti vie­mä­röi­ty.

5 § 1 mom., 3 mom.

Eläin­suo­jan lat­ti­an on ol­ta­va sel­lai­nen, että nes­te­mäi­set erit­teet pois­tu­vat asi­an­mu­kai­ses­ti tai imey­ty­vät hy­vin kui­vik­kei­siin. Lat­ti­an on ol­ta­va so­pi­va sii­nä pi­det­tä­vien si­ko­jen koko ja pai­no huo­mi­oon ot­ta­en. Jos lat­ti­al­la ei käy­te­tä kui­vik­kei­ta, lat­ti­an pin­nan on ol­ta­va luja, va­kaa ja ta­sai­nen. Tar­vit­ta­es­sa si­ko­jen ma­kuu­alue on kui­vi­tet­ta­va.

—-

Vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den, liha­si­ko­jen ja kas­va­tus­si­ko­jen ryh­mä­kar­si­nan on ol­ta­va liit­teen 2 koh­dan mu­kai­nen.

Lii­te koh­ta 2

Vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den, liha­si­ko­jen ja kas­va­tus­si­ko­jen ryh­mä­kar­si­nan es­teet­tö­män lat­tia-alan vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set si­kaa koh­den

Lii­te koh­ta 2.

Vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den, liha­si­ko­jen ja kas­va­tus­si­ko­jen ryh­mä­kar­si­nan lat­tia-alas­ta vä­hin­tään kak­si kol­mas­osaa on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jais­ta lat­ti­aa tai sel­lais­ta rako­lat­ti­aa, ri­ti­lä­lat­ti­aa tai muul­la ta­voin rei’itet­tyä lat­ti­aa, jo­hon vie­mä­röin­tiä var­ten teh­ty­jen auk­ko­jen osuus on enin­tään 10 pro­sent­tia pin­ta-alas­ta.

19 § 2 mom.

Tä­män ase­tuk­sen voi­maan tul­les­sa toi­min­nas­sa ole­vaan si­ka­laan so­vel­le­taan liit­teen 2 koh­dan vaa­ti­mus­ta vie­toi­tet­tu­jen por­sai­den, liha­si­ko­jen ja kas­va­tus­si­ko­jen ryh­mä­kar­si­nan lat­ti­a­pin­ta-alas­ta 1 päi­väs­tä tam­mi­kuu­ta 2025.

2.6 Kar­ju­por­sai­den ki­vun­lie­vi­tys en­nen ja jäl­keen ki­rur­gi­sen kast­raa­ti­on (Kast­raa­ti­o­ki­vun pois­to)

eläin­suo­je­lu­laki 247/1996, muu­tok­si­neen

26 a § 1–2 mom.

Tuo­tan­to­e­läin­ten omis­ta­jan tai pi­tä­jän on pi­det­tä­vä kir­jaa tuo­tan­to­e­läi­mil­le an­ne­tus­ta lää­kin­näl­li­ses­tä hoi­dos­ta ja kuol­lei­den eläin­ten luku­mää­ris­tä.

Kir­jan­pi­toa elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toa var­ten pi­det­tä­vien tuo­tan­to­e­läin­ten lää­kin­näl­li­ses­tä hoi­dos­ta on säi­ly­tet­tä­vä vä­hin­tään vii­den vuo­den ajan ja kir­jan­pi­toa kuol­lei­den eläin­ten luku­mää­ris­tä sekä kir­jan­pi­toa muu­ta kuin elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toa var­ten pi­det­tä­vien tuo­tan­to­e­läin­ten lää­kin­näl­li­ses­tä hoi­dos­ta vä­hin­tään kol­men vuo­den ajan sen vuo­den päät­ty­mi­ses­tä lu­kien, jol­loin kir­jan­pi­toon vii­mek­si kir­jat­tiin eläin­tä kos­ke­va mer­kin­tä. Kir­jan­pito on vaa­dit­ta­es­sa esi­tet­tä­vä alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le, kun­nan­e­läin­lää­kä­ril­le, kun­nan ter­vey­den­suo­je­lu­val­von­taa hoi­ta­val­le vi­ran­hal­ti­jal­le, po­lii­sil­le, tar­kas­tus­e­läin­lää­kä­ril­le, raja­e­läin­lää­kä­ril­le ja eläin­suo­je­lu­val­vo­jal­le.

Laki eläin­ten lää­kit­se­mi­ses­tä 387/2014

20 §

Eläi­men omis­ta­jan tai hal­ti­jan on pi­det­tä­vä kir­jaa kai­kis­ta tuo­tan­to­e­läi­mel­le an­ne­tuis­ta lääk­keis­tä.

Eläi­men omis­ta­jan tai hal­ti­jan, jol­le eläin­lää­kä­ri luo­vut­taa lääk­kei­tä 16 §:n mu­kai­ses­ti, on kir­jat­ta­va tie­dot kai­kis­ta tuo­tan­to­e­läi­mel­le an­ne­tuis­ta lääk­keis­tä ter­vey­den­huol­lon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mään, jos jär­jes­tel­mäs­sä on sel­lai­nen mah­dol­li­suus, tai muu­hun vas­taa­vaan säh­köi­seen jär­jes­tel­mään, jos­ta tie­dot ovat siir­ret­tä­vis­sä ter­vey­den­huol­lon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mään.

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tuk­sel­la an­ne­taan tar­kem­pia sään­nök­siä ta­vas­ta pi­tää kir­jaa, kir­jan­pi­toon ja ter­vey­den­huol­lon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mään tai muu­hun säh­köi­seen jär­jes­tel­mään kir­jat­ta­vis­ta tie­dois­ta ja tie­to­jen säi­lyt­tä­mis­a­jas­ta.

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

23 § 1 mom. 5 koh­ta

Eläin­suo­je­lu­lain 7 §:n 1 ja 2 mo­men­tin es­tä­mät­tä ovat seu­raa­vat eläi­mil­le suo­ri­tet­ta­vat toi­men­pi­teet sal­lit­tu­ja:—- 5) enin­tään seit­se­män päi­vän ikäi­sen por­saan kast­roin­ti avoi­mel­la leik­kaus­me­ne­tel­mäl­lä ku­dok­sia re­pi­mät­tä sii­hen pä­te­vän hen­ki­lön suo­rit­ta­ma­na, alle kuu­den vii­kon ikäi­sen lam­paan kast­roin­ti Bur­diz­zon-pih­deil­lä sii­hen pä­te­vän hen­ki­lön suo­rit­ta­ma­na, po­ron kast­roin­ti Bur­diz­zon-pih­deil­lä sii­hen pä­te­vän hen­ki­lön suo­rit­ta­ma­na sekä vuo­hen, he­vo­sen, nau­dan, yli seit­se­män päi­vän ikäi­sen por­saan ja yli kuu­den vii­kon ikäi­sen lam­paan kast­roin­ti eläin­lää­kä­rin suo­rit­ta­ma­na käyt­tä­en asi­an­mu­kais­ta anes­te­si­aa ja ki­vun­lie­vi­tys­tä; (7.11.2002/910)

2.7. Si­ko­jen vi­rik­keet

VNa 629/2012, muu­tok­si­neen

13 § 3 mom.

Si­ko­jen saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti riit­tä­vä mää­rä sel­lais­ta ma­te­ri­aa­lia, joka ei vaa­ran­na eläin­ten ter­veyt­tä ja jon­ka avul­la siat voi­vat to­teut­taa la­jin­o­mai­sia käyt­täy­ty­mis­tar­pei­taan ku­ten ton­ki­mis­ta ja tut­ki­mis­ta.

2.8. Si­ko­jen sai­ras- ja hoi­to­kar­si­nat

eläin­suo­je­lu­laki 247/1996, muu­tok­si­neen

5 § 1 mom.

Hoi­dos­sa ole­vaa eläin­tä ei saa jät­tää hoi­dot­ta tai hy­lä­tä. Eläi­men on saa­ta­va riit­tä­väs­ti sil­le so­pi­vaa ra­vin­toa, juo­ta­vaa ja muu­ta sen tar­vit­se­maa hoi­toa. Eläi­men sai­ras­tu­es­sa sen on saa­ta­va asi­an­mu­kais­ta hoi­toa. Eläi­men hy­vin­voin­ti ja olo­suh­teet on tar­kis­tet­ta­va riit­tä­vän usein.

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

1 § 4 mom.

Eläi­men tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan nous­ta ma­kuul­ta luon­nol­li­sel­la ta­val­la. Sa­mas­sa pito­pai­kas­sa pi­det­tä­vien eläin­ten tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan aset­tua yh­täai­kaa ma­kuul­le.

11 §

Eläi­men sai­ras­tu­es­sa tai va­hin­goit­tu­es­sa sil­le on vii­py­mät­tä an­net­ta­va tai han­kit­ta­va asi­an­mu­kais­ta hoi­toa. Sai­ras tai va­hin­goit­tu­nut eläin on tar­vit­ta­es­sa si­joi­tet­ta­va asi­an­mu­kai­seen ti­laan eril­leen muis­ta eläi­mis­tä. Sai­rau­den tai vam­man laa­dun niin edel­lyt­tä­es­sä eläin on lo­pe­tet­ta­va tai teu­ras­tet­ta­va.

VNa 629/2012, muu­tok­si­neen

3 § 1 mom., 4–5 mom.

Si­ko­ja on pi­det­tä­vä ryh­mäs­sä, joll­ei ryh­mäs­tä erot­ta­mi­seen ole eläin­lää­ke­tie­teel­lis­tä tai eläin­ten viha­mie­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vää syy­tä. Syyn pois­tut­tua sika on si­joi­tet­ta­va ta­kai­sin ryh­mään.

—-

Ryh­mäs­tä eläin­lää­ke­tie­teel­lis­ten tai eläin­ten viha­mie­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen vuok­si ero­tet­tua si­kaa on pi­det­tä­vä yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, jos­sa sen on voi­ta­va kään­tyä hel­pos­ti ym­pä­ri, joll­ei eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­tä syys­tä muu­ta joh­du.

Si­kaa ei saa pi­tää kyt­ky­eel­lä pai­kal­leen kyt­ket­ty­nä.

5 § 1 mom., 3 mom.

Eläin­suo­jan lat­ti­an on ol­ta­va sel­lai­nen, että nes­te­mäi­set erit­teet pois­tu­vat asi­an­mu­kai­ses­ti tai imey­ty­vät hy­vin kui­vik­kei­siin. Lat­ti­an on ol­ta­va so­pi­va sii­nä pi­det­tä­vien si­ko­jen koko ja pai­no huo­mi­oon ot­ta­en. Jos lat­ti­al­la ei käy­te­tä kui­vik­kei­ta, lat­ti­an pin­nan on ol­ta­va luja, va­kaa ja ta­sai­nen. Tar­vit­ta­es­sa si­ko­jen ma­kuu­alue on kui­vi­tet­ta­va.

—-

Vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den, liha­si­ko­jen ja kas­va­tus­si­ko­jen ryh­mä­kar­si­nan on ol­ta­va liit­teen 2 koh­dan mu­kai­nen.

7 § 2 mom.

Si­ko­jen pito­pai­kas­sa on ol­ta­va riit­tä­vä mää­rä juo­ma­paik­ko­ja. Vesi­as­ti­at, kau­ka­lot ja juot­to­lait­teet on si­joi­tet­ta­va si­ko­jen pito­paik­kaan si­ten, että ne ovat kaik­kien eläin­ten ulot­tu­vil­la ei­vät­kä ole niil­le vaa­ral­li­sia.

10 §

Ryh­mä­kar­si­nas­sa on ol­ta­va es­tee­tön­tä lat­ti­an koko­nais­pin­ta-alaa emak­koa koh­den vä­hin­tään 2,25 ne­li­ö­met­riä ja en­sik­koa koh­den vä­hin­tään 1,64 ne­li­ö­met­riä. Täs­tä lat­ti­an koko­nais­pin­ta-alas­ta vä­hin­tään 1,3 ne­li­ö­met­riä emak­koa ja vä­hin­tään 0,95 ne­li­ö­met­riä en­sik­koa koh­den on ol­ta­va yh­te­näis­tä kiin­te­ä­poh­jais­ta lat­ti­aa tai sel­lais­ta rako­lat­ti­aa, ri­ti­lä­lat­ti­aa tai muul­la ta­voin rei’itet­tyä lat­ti­aa, jo­hon vie­mä­röin­tiä var­ten teh­ty­jen auk­ko­jen osuus on enin­tään 10 pro­sent­tia pin­ta-alas­ta (enin­tään 15 % en­nen 1.7.2013 pe­rus­kor­ja­tut tai käyt­töö­no­te­tut si­ka­lat)[4].

Es­teet­tö­mään lat­ti­an koko­nais­pin­ta-alaan ei las­ke­ta mu­kaan ruo­kin­ta- tai ma­kuu­häk­kien alla ole­vaa lat­tia-alaa (ei kos­ke en­nen 1.7.2013 pe­rus­kor­jat­tu­ja tai käyt­töö­no­tet­tu­ja si­ka­loi­ta)[5].

Jos eläi­miä pi­de­tään alle kuu­den eläi­men ryh­mäs­sä, eläin­ten käy­tet­tä­vis­sä ole­van es­teet­tö­män lat­ti­an koko­nais­pin­ta-alan on ol­ta­va 10 pro­sent­tia suu­rem­pi kuin eläin­ryh­män tar­vit­se­ma las­ken­nal­li­nen pin­ta-ala. Vä­hin­tään 40 eläi­men ryh­mäs­sä pi­det­tä­vien eläin­ten käy­tet­tä­vis­sä ole­va es­tee­tön lat­ti­an koko­nais­pin­ta-ala saa olla 10 pro­sent­tia pie­nem­pi kuin 1 mo­men­tin mu­kaan las­ket­ta­va pin­ta-ala.

Ema­koi­den ja en­si­koi­den ryh­mä­kar­si­nan sei­nä­mien pi­tuu­den on ol­ta­va yli 2,8 met­riä. Jos ryh­mä­kar­si­nas­sa pi­de­tään alle kuu­den eläi­men ryh­mää, kar­si­nan sei­nä­mien pi­tuu­den on kui­ten­kin ol­ta­va yli 2,4 met­riä.

11 §

Kar­jun kar­si­nas­sa on ol­ta­va es­tee­tön­tä lat­tia-alaa vä­hin­tään 6 ne­li­ö­met­riä, jos­ta vä­hin­tään 4 ne­li­ö­met­riä on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jais­ta lat­ti­aa tai sel­lais­ta rako­lat­ti­aa, ri­ti­lä­lat­ti­aa tai muul­la ta­voin rei’itet­tyä lat­ti­aa, jo­hon vie­mä­röin­tiä var­ten teh­ty­jen auk­ko­jen osuus on enin­tään 10 pro­sent­tia pin­ta-alas­ta (vain vä­hin­tään 6 m2 lat­ti­a­pin­ta-alaa en­nen 1.7.2013 pe­rus­kor­ja­tuis­sa tai käyt­töö­no­te­tuis­sa si­ka­lois­sa)[6]. Kar­jun on li­säk­si voi­ta­va hais­taa, kuul­la ja näh­dä mui­ta si­ko­ja.

Jos kar­jun kar­si­naa käy­te­tään myös as­tu­tuk­seen, es­tee­tön­tä lat­tia-alaa on ol­ta­va vä­hin­tään 10 ne­li­ö­met­riä.

15 § 3 mom.

Yli kah­den vii­kon ikäis­ten si­ko­jen saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti riit­tä­väs­ti rai­kas­ta ja puh­das­ta vet­tä.

Lii­te koh­ta 2

Vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den, liha­si­ko­jen ja kas­va­tus­si­ko­jen ryh­mä­kar­si­nan es­teet­tö­män lat­tia-alan vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set si­kaa koh­den.

Lii­te koh­ta 2.

Vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den, liha­si­ko­jen ja kas­va­tus­si­ko­jen ryh­mä­kar­si­nan lat­tia-alas­ta vä­hin­tään kak­si kol­mas­osaa on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jais­ta lat­ti­aa tai sel­lais­ta rako­lat­ti­aa, ri­ti­lä­lat­ti­aa tai muul­la ta­voin rei’itet­tyä lat­ti­aa, jo­hon vie­mä­röin­tiä var­ten teh­ty­jen auk­ko­jen osuus on enin­tään 10 pro­sent­tia pin­ta-alas­ta.

19 § 2 – 4 mom.

Tä­män ase­tuk­sen voi­maan tul­les­sa toi­min­nas­sa ole­vaan si­ka­laan so­vel­le­taan liit­teen 2 koh­dan vaa­ti­mus­ta vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den, liha­si­ko­jen ja kas­va­tus­si­ko­jen ryh­mä­kar­si­nan lat­ti­a­pin­ta-alas­ta 1. päi­väs­tä tam­mi­kuu­ta 2025.

Tä­män ase­tuk­sen voi­maan tul­les­sa toi­min­nas­sa ole­vaan si­ka­laan so­vel­le­taan 8 §:ää, 9 §:n 2 mo­ment­tia sekä 11 §:n 1 mo­men­tin ja liit­teen 2 koh­dan vaa­ti­mus­ta kar­si­nan lat­ti­an ra­ken­tees­ta 1 päi­väs­tä tam­mi­kuu­ta 2028.

Tä­män ase­tuk­sen voi­maan tul­les­sa toi­min­nas­sa ole­vaan si­ka­laan so­vel­le­taan 10 §:n 1 mo­men­tin vie­mä­röin­tiä kos­ke­vaa 10 pro­sen­tin vaa­ti­mus­ta ja mai­ni­tun py­kä­län 2 mo­ment­tia ema­koi­den ja en­si­koi­den pi­toon 1 päi­väs­tä tam­mi­kuu­ta 2028.

Lam­mas- ja vuo­hi­ti­lo­jen toi­men­pi­teet

3.1.  Lam­pai­den ja vuo­hien ruo­kin­ta

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

9 § 1 mom.

Hoi­dos­sa ole­val­le eläi­mel­le on an­net­ta­va sil­le so­pi­vaa hyvä­laa­tuis­ta ruo­kaa ja juo­maa. Ruo­kin­nas­sa on otet­ta­va huo­mi­oon kun­kin eläi­men tar­peet ja var­mis­tet­ta­va, että jo­kai­nen eläin saa ra­vin­toa riit­tä­väs­ti.

VNa 587/2010

6 § 2 mom.

Lam­pai­den pito­pai­kas­sa on ol­ta­va riit­tä­vä mää­rä juo­ma­paik­ko­ja. Jo­kais­ta al­ka­vaa 30 lam­paan ryh­mää koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään yksi vesi­as­tia tai juo­ma­nip­pa. Vesi­as­ti­at, kau­ka­lot ja juo­ma­ni­pat on si­joi­tet­ta­va lam­pai­den pito­paik­kaan si­ten, että ne ovat kaik­kien lam­pai­den ulot­tu­vil­la ei­vät­kä ole niil­le vaa­ral­li­sia. Jos käy­te­tään au­to­maat­ti­sia juot­to- ja ruo­kin­ta­lait­tei­ta, lam­paat on to­tu­tet­ta­va nii­den käyt­tä­mi­seen.

12 §

Lam­pail­le an­net­ta­van re­hun on ol­ta­va ra­vit­se­vaa ja tasa­pai­no­tet­tua sekä tar­vit­ta­es­sa ki­ven­näi­sil­lä täy­den­net­tyä.

Jos re­hua ei ole lam­pail­le jat­ku­vas­ti tar­jol­la, ryh­män kaik­kien eläin­ten on voi­ta­va ruo­kin­ta-ai­ka­na syö­dä sa­man­ai­kai­ses­ti. Täl­löin ruo­kin­ta­hä­kin reu­nan pi­tuu­den lam­mas­ta koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään 35 sent­ti­met­riä suo­raa ruo­kin­ta­häk­kiä käy­tet­tä­es­sä ja vä­hin­tään 20 sent­ti­met­riä ym­py­rän­muo­tois­ta ruo­kin­ta­häk­kiä käy­tet­tä­es­sä. Suo­raa ruo­kin­ta­häk­kiä käy­tet­tä­es­sä ruo­kin­ta­hä­kin reu­nan pi­tuu­den tii­net­tä uuh­ta koh­den on kui­ten­kin ol­ta­va vä­hin­tään 45 sent­ti­met­riä. Jos re­hua on jat­ku­vas­ti tar­jol­la, ruo­kin­ta­hä­kin reu­nan pi­tuu­den lam­mas­ta koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään 17 sent­ti­met­riä.

Ka­rit­san on saa­ta­va ter­ni­mai­toa tai sitä kor­vaa­vaa val­mis­tet­ta mah­dol­li­sim­man pian syn­ty­män jäl­keen. Vii­kon ikäi­ses­tä al­ka­en ka­rit­san saa­ta­vil­la on ol­ta­va ruo­hoa, hei­nää tai muu­ta kui­tu­pi­tois­ta re­hua sekä puh­das­ta vet­tä.

Lam­pai­den juot­to­lait­teet ja juo­ma-as­ti­at on pi­det­tä­vä puh­tai­na. Virt­sa ja ulos­teet ei­vät saa li­a­ta re­hua tai juo­ma­vet­tä, eikä vesi saa pääs­tä jää­ty­mään.

VNa 589/2010

6 § 3 mom.

Vuo­hien pito­pai­kas­sa on ol­ta­va riit­tä­vä mää­rä juo­ma­paik­ko­ja. Jo­kais­ta al­ka­vaa 15 vuo­hen ryh­mää koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään yksi vesi­as­tia tai juo­ma­nip­pa. Vesi­as­ti­at, kau­ka­lot ja juo­ma­ni­pat on si­joi­tet­ta­va vuo­hien pito­paik­kaan si­ten, että ne ovat kaik­kien vuo­hien ulot­tu­vil­la ei­vät­kä ole eläi­mil­le vaa­ral­li­sia.

11§

Vuo­hil­le an­net­ta­van re­hun on ol­ta­va ra­vit­se­vaa ja tasa­pai­no­tet­tua sekä tar­vit­ta­es­sa ki­ven­näi­sil­lä täy­den­net­tyä.

Jos re­hua ei ole vuo­hil­le jat­ku­vas­ti tar­jol­la, ryh­män kaik­kien eläin­ten on voi­ta­va ruo­kin­ta-ai­ka­na syö­dä sa­man­ai­kai­ses­ti. Täl­löin ruo­kin­ta­hä­kin reu­nan pi­tuu­den ki­liä koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään 20 sent­ti­met­riä, nuor­vuoh­ta koh­den vä­hin­tään 33 sent­ti­met­riä, täy­si­kas­vuis­ta vuoh­ta koh­den vä­hin­tään 40 sent­ti­met­riä ja tii­net­tä kut­tua koh­den vä­hin­tään 45 sent­ti­met­riä.

Ki­lin on saa­ta­va ter­ni­mai­toa tai sitä kor­vaa­vaa val­mis­tet­ta mah­dol­li­sim­man pian syn­ty­män jäl­keen. Vii­kon ikäi­ses­tä al­ka­en ki­lin saa­ta­vil­la on ol­ta­va ruo­hoa, hei­nää tai muu­ta kui­tu­pi­tois­ta re­hua sekä puh­das­ta vet­tä. Ki­lin mai­to­ruo­kin­taa on jat­ket­ta­va vä­hin­tään kah­dek­san en­sim­mäi­sen elin­vii­kon ajan.

Vuo­hien juot­to­lait­teet ja juo­ma-as­ti­at on pi­det­tä­vä puh­tai­na. Virt­sa ja ulos­teet ei­vät saa li­a­ta re­hua tai juo­ma­vet­tä, eikä vesi saa pääs­tä jää­ty­mään.

Lyp­set­tä­vien kut­tu­jen saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti puh­das­ta vet­tä.

3.2. Lam­pai­den ja vuo­hien pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

1 § 4 mom.

Eläi­men tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan nous­ta ma­kuul­ta luon­nol­li­sel­la ta­val­la. Sa­mas­sa pito­pai­kas­sa pi­det­tä­vien eläin­ten tu­lee voi­da pito­pai­kas­saan aset­tua yhtä ai­kaa ma­kuul­le.

4 § 1 mom.

Eläi­men pito­paik­ka on pi­det­tä­vä puh­taa­na.

VNa 587/2010

4 §

Ryh­mäs­sä pi­det­tä­vien lam­pai­den pito­pai­kan lat­ti­an pin­ta-alan on ol­ta­va liit­teen mu­kai­nen.

Jos lam­mas­ta pi­de­tään yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, kar­si­nan on ol­ta­va kool­taan vä­hin­tään 1,4 ne­li­ö­met­riä ja muo­dol­taan sel­lai­nen, että lam­mas pää­see sii­nä es­teet­tä kään­ty­mään ym­pä­ri.

Sel­lai­ses­sa pito­pai­kas­sa, jos­sa on täy­te­poh­ja­lat­tia, uu­hel­la ka­rit­soi­neen on ol­ta­va vä­hin­tään kak­si ne­li­ö­met­riä lat­ti­aa. Yk­sin­o­maan ka­rit­soil­le tar­koi­te­tun ruo­kin­ta­pai­kan pin­ta-alan ka­rit­saa koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään 0,2 ne­li­ö­met­riä.

Lii­te

Pito­pai­kan lat­ti­an vä­him­mäis­pin­ta-ala ruo­kin­ta­hä­kin pin­ta-alaa lu­kuun ot­ta­mat­ta lam­mas­ta koh­den pi­det­tä­es­sä lam­pai­ta ryh­mäs­sä

Lii­te.

5 §

Eläin­ten pito­pai­kan lat­ti­an poh­jan on ol­ta­va sel­lai­nen, että nes­te­mäi­set erit­teet pois­tu­vat asi­an­mu­kai­ses­ti tai imey­ty­vät hy­vin kui­vik­kei­siin. Lam­pail­la on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sään niil­le so­pi­va kui­vi­tet­tu alue, jo­hon kaik­ki eläi­met pää­se­vät yhtä ai­kaa ma­kuul­le.

Rako­lat­ti­an, ri­ti­lä­lat­ti­an tai rei­ji­te­tyn lat­ti­an on ol­ta­va sel­lai­nen, että lam­pai­den sor­kat ei­vät tar­tu kiin­ni tai muu­toin va­hin­goi­tu. Rako­lat­ti­an palk­kien le­vey­den on ol­ta­va vä­hin­tään 80 mil­li­met­riä ja raon le­vey­den enin­tään 25 mil­li­met­riä.

Ka­rit­soin­ti­kar­si­nas­sa ja ka­rit­so­jen pito­pai­kas­sa ei saa olla rako­lat­ti­aa. Ka­rit­soin­ti­kar­si­nan ja kiin­te­ä­poh­jai­sen ka­rit­so­jen pito­pai­kan lat­ti­an on ol­ta­va hy­vin kui­vi­tet­tu.

Vna 589/2010

4 §

Ryh­mäs­sä pi­det­tä­vien vuo­hien pito­pai­kan lat­ti­an pin­ta-alan on ol­ta­va liit­teen mu­kai­nen. Jos täy­si­kas­vuis­ta vuoh­ta pi­de­tään yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, kar­si­nan on ol­ta­va kool­taan vä­hin­tään 1,4 ne­li­ö­met­riä ja muo­dol­taan sel­lai­nen, että vuo­hi pää­see sii­nä es­teet­tä kään­ty­mään ym­pä­ri.

Sel­lai­ses­sa pito­pai­kas­sa, jos­sa on täy­te­poh­ja­lat­tia, ku­tul­le ki­lei­neen on ol­ta­va vä­hin­tään kak­si ne­li­ö­met­riä lat­ti­aa.

5 §

Eläin­suo­jan lat­ti­an tai kar­si­nan poh­jan on ol­ta­va sel­lai­nen, että nes­te­mäi­set erit­teet pois­tu­vat asi­an­mu­kai­ses­ti tai imey­ty­vät hy­vin kui­vik­kei­siin. Vuo­hil­la on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sään niil­le so­pi­va kui­vi­tet­tu alue, jo­hon kaik­ki eläi­met pää­se­vät yhtä ai­kaa ma­kuul­le.

Rako­lat­ti­an, ri­ti­lä­lat­ti­an tai rei’ite­tyn lat­ti­an on ol­ta­va sel­lai­nen, että vuo­hien sor­kat tai uta­reet ei­vät tar­tu kiin­ni tai muu­toin va­hin­goi­tu. Rako­lat­ti­an palk­kien le­vey­den on ol­ta­va vä­hin­tään 80 mil­li­met­riä ja raon le­vey­den enin­tään 25 mil­li­met­riä.

Poi­ki­mis­kar­si­nas­sa ja ki­lien pito­pai­kas­sa ei saa olla rako­lat­ti­aa. Poi­ki­mis­kar­si­nan ja kiin­te­ä­poh­jai­sen ki­lien pito­pai­kan lat­ti­an on ol­ta­va hy­vin kui­vi­tet­tu.

3.3. Lam­pai­den ja vuo­hien hoi­to

eläin­suo­je­lu­laki 247/1996, muu­tok­si­neen

5 § 1 mom.

Hoi­dos­sa ole­vaa eläin­tä ei saa jät­tää hoi­dot­ta tai hy­lä­tä. Eläi­men on saa­ta­va riit­tä­väs­ti sil­le so­pi­vaa ra­vin­toa, juo­ta­vaa ja muu­ta sen tar­vit­se­maa hoi­toa. Eläi­men sai­ras­tu­es­sa sen on saa­ta­va asi­an­mu­kais­ta hoi­toa. Eläi­men hy­vin­voin­ti ja olo­suh­teet on tar­kis­tet­ta­va riit­tä­vän usein.

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

11 §

Eläi­men sai­ras­tu­es­sa tai va­hin­goit­tu­es­sa sil­le on vii­py­mät­tä an­net­ta­va tai han­kit­ta­va asi­an­mu­kais­ta hoi­toa. Sai­ras tai va­hin­goit­tu­nut eläin on tar­vit­ta­es­sa si­joi­tet­ta­va asi­an­mu­kai­seen ti­laan eril­leen muis­ta eläi­mis­tä. Sai­rau­den tai vam­man laa­dun niin edel­lyt­tä­es­sä eläin on lo­pe­tet­ta­va tai teu­ras­tet­ta­va.

VNa 587/2010

3 § 3 mom.

Sai­ras­ta tai va­hin­goit­tu­nut­ta lam­mas­ta var­ten on ol­ta­va eril­li­nen asi­an­mu­kai­nen kar­si­na tai muu tila, jos­sa eläin­tä voi­daan hoi­taa ja jos­ta on, jos mah­dol­lis­ta, näkö­yh­teys mui­hin lam­pai­siin.

4 §

Ryh­mäs­sä pi­det­tä­vien lam­pai­den pito­pai­kan lat­ti­an pin­ta-alan on ol­ta­va liit­teen mu­kai­nen.

Jos lam­mas­ta pi­de­tään yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, kar­si­nan on ol­ta­va kool­taan vä­hin­tään 1,4 ne­li­ö­met­riä ja muo­dol­taan sel­lai­nen, että lam­mas pää­see sii­nä es­teet­tä kään­ty­mään ym­pä­ri.

Sel­lai­ses­sa pito­pai­kas­sa, jos­sa on täy­te­poh­ja­lat­tia, uu­hel­la ka­rit­soi­neen on ol­ta­va vä­hin­tään kak­si ne­li­ö­met­riä lat­ti­aa. Yk­sin­o­maan ka­rit­soil­le tar­koi­te­tun ruo­kin­ta­pai­kan pin­ta-alan ka­rit­saa koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään 0,2 ne­li­ö­met­riä.

Lii­te

Pito­pai­kan lat­ti­an vä­him­mäis­pin­ta-ala ruo­kin­ta­hä­kin pin­ta-alaa lu­kuun ot­ta­mat­ta lam­mas­ta koh­den pi­det­tä­es­sä lam­pait­qa ryh­mäs­sä.

Lii­te.

5 §

Eläin­ten pito­pai­kan lat­ti­an poh­jan on ol­ta­va sel­lai­nen, että nes­te­mäi­set erit­teet pois­tu­vat asi­an­mu­kai­ses­ti tai imey­ty­vät hy­vin kui­vik­kei­siin. Lam­pail­la on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sään niil­le so­pi­va kui­vi­tet­tu alue, jo­hon kaik­ki eläi­met pää­se­vät yhtä ai­kaa ma­kuul­le.

Rako­lat­ti­an, ri­ti­lä­lat­ti­an tai rei­ji­te­tyn lat­ti­an on ol­ta­va sel­lai­nen, että lam­pai­den sor­kat ei­vät tar­tu kiin­ni tai muu­toin va­hin­goi­tu. Rako­lat­ti­an palk­kien le­vey­den on ol­ta­va vä­hin­tään 80 mil­li­met­riä ja raon le­vey­den enin­tään 25 mil­li­met­riä. Ka­rit­soin­ti­kar­si­nas­sa ja ka­rit­so­jen pito­pai­kas­sa ei saa olla rako­lat­ti­aa. Ka­rit­soin­ti­kar­si­nan ja kiin­te­ä­poh­jai­sen ka­rit­so­jen pito­pai­kan lat­ti­an on ol­ta­va hy­vin kui­vi­tet­tu.

6 § 2 mom.

Lam­pai­den pito­pai­kas­sa on ol­ta­va riit­tä­vä mää­rä juo­ma­paik­ko­ja. Jo­kais­ta al­ka­vaa 30 lam­paan ryh­mää koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään yksi vesi­as­tia tai juo­ma­nip­pa. Vesi­as­ti­at, kau­ka­lot ja juo­ma­ni­pat on si­joi­tet­ta­va lam­pai­den pito­paik­kaan si­ten, että ne ovat kaik­kien lam­pai­den ulot­tu­vil­la ei­vät­kä ole niil­le vaa­ral­li­sia. Jos käy­te­tään au­to­maat­ti­sia juot­to- ja ruo­kin­ta­lait­tei­ta, lam­paat on to­tu­tet­ta­va nii­den käyt­tä­mi­seen.

12 § 3 mom.

Ka­rit­san on saa­ta­va ter­ni­mai­toa tai sitä kor­vaa­vaa val­mis­tet­ta mah­dol­li­sim­man pian syn­ty­män jäl­keen. Vii­kon ikäi­ses­tä al­ka­en ka­rit­san saa­ta­vil­la on ol­ta­va ruo­hoa, hei­nää tai muu­ta kui­tu­pi­tois­ta re­hua sekä puh­das­ta vet­tä.

15 § 1 mom.

Lam­mas on ke­rit­tä­vä vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa.

VNa 589/2010

3 § 3 mom.

Sai­ras­ta tai va­hin­goit­tu­nut­ta vuoh­ta var­ten on ol­ta­va eril­li­nen asi­an­mu­kai­nen kar­si­na tai muu tila, jos­sa eläin­tä voi­daan hoi­taa ja jos­ta on, jos mah­dol­lis­ta, näkö­yh­teys mui­hin vuo­hiin.

4 §

Ryh­mäs­sä pi­det­tä­vien vuo­hien pito­pai­kan lat­ti­an pin­ta-alan on ol­ta­va liit­teen mu­kai­nen. Jos täy­si­kas­vuis­ta vuoh­ta pi­de­tään yk­sit­täis­kar­si­nas­sa, kar­si­nan on ol­ta­va kool­taan vä­hin­tään 1,4 ne­li­ö­met­riä ja muo­dol­taan sel­lai­nen, että vuo­hi pää­see sii­nä es­teet­tä kään­ty­mään ym­pä­ri.

Sel­lai­ses­sa pito­pai­kas­sa, jos­sa on täy­te­poh­ja­lat­tia, ku­tul­le ki­lei­neen on ol­ta­va vä­hin­tään kak­si ne­li­ö­met­riä lat­ti­aa.

5 § 1 mom., 3 mom.

Eläin­suo­jan lat­ti­an tai kar­si­nan poh­jan on ol­ta­va sel­lai­nen, että nes­te­mäi­set erit­teet pois­tu­vat asi­an­mu­kai­ses­ti tai imey­ty­vät hy­vin kui­vik­kei­siin. Vuo­hil­la on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sään niil­le so­pi­va kui­vi­tet­tu alue, jo­hon kaik­ki eläi­met pää­se­vät yhtä ai­kaa ma­kuul­le.

Poi­ki­mis­kar­si­nas­sa ja ki­lien pito­pai­kas­sa ei saa olla rako­lat­ti­aa. Poi­ki­mis­kar­si­nan ja kiin­te­ä­poh­jai­sen ki­lien pito­pai­kan lat­ti­an on ol­ta­va hy­vin kui­vi­tet­tu.

11 § 4–5 mom.

Vuo­hien juot­to­lait­teet ja juo­ma-as­ti­at on pi­det­tä­vä puh­tai­na. Virt­sa ja ulos­teet ei­vät saa li­a­ta re­hua tai juo­ma­vet­tä, eikä vesi saa pääs­tä jää­ty­mään.

Lyp­set­tä­vien kut­tu­jen saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti puh­das­ta vet­tä.

3.4. Lam­pai­den ja vuo­hien lai­dun­nus ja ja­loit­te­lu

ei eril­li­siä vaa­ti­muk­sia.

Sii­pi­kar­ja­ti­lo­ja kos­ke­vat toi­men­pi­teet

4.1. Sii­pi­kar­jan ruo­kin­ta ja hoi­to

eläin­suo­je­lu­laki 247/1996, muu­tok­si­neen

5 § 1 mom.

Hoi­dos­sa ole­vaa eläin­tä ei saa jät­tää hoi­dot­ta tai hy­lä­tä. Eläi­men on saa­ta­va riit­tä­väs­ti sil­le so­pi­vaa ra­vin­toa, juo­ta­vaa ja muu­ta sen tar­vit­se­maa hoi­toa. Eläi­men sai­ras­tu­es­sa sen on saa­ta­va asi­an­mu­kais­ta hoi­toa. Eläi­men hy­vin­voin­ti ja olo­suh­teet on tar­kis­tet­ta­va riit­tä­vän usein.

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

9 § 1 mom.

Hoi­dos­sa ole­val­le eläi­mel­le on an­net­ta­va sil­le so­pi­vaa hyvä­laa­tuis­ta ruo­kaa ja juo­maa. Ruo­kin­nas­sa on otet­ta­va huo­mi­oon kun­kin eläi­men tar­peet ja var­mis­tet­ta­va, että jo­kai­nen eläin saa ra­vin­toa riit­tä­väs­ti.

VNa 673/2010

5 § 3 mom.

Ka­no­jen pito­pai­kas­sa on ol­ta­va riit­tä­vä mää­rä juo­ma­paik­ko­ja. Vesi­as­ti­at, -kou­rut, -ni­pat ja muut juot­to­lait­teet on si­joi­tet­ta­va si­ten, että ne ovat kaik­kien ka­no­jen ulot­tu­vil­la.

11 § 2 mom.

Ruo­kin­ta­kou­run reu­nan pi­tuu­den on täy­si­kas­vuis­ta ka­naa koh­den ol­ta­va vä­hin­tään 12 sent­ti­met­riä. Hä­kis­sä on ol­ta­va asi­an­mu­kai­nen, kana­ryh­mäl­le so­pi­va juot­to­lai­te. Jos ka­no­jen juot­toon käy­te­tään vesi­nip­po­ja tai -kup­pe­ja, kun­kin ka­nan ulot­tu­vil­la on ol­ta­va vä­hin­tään kak­si nip­paa tai kup­pia.

12 § 2–3 mom.

Ruo­kin­ta- ja juot­to­pai­koil­la on ol­ta­va riit­tä­väs­ti ti­laa si­ten, että juo­mas­ta tai re­hus­ta ei syn­ny tar­pee­ton­ta kil­pai­lua. Jos ka­no­jen ruo­kin­taan käy­te­tään ruo­kin­ta­kou­ru­ja, nii­den reu­nan pi­tuu­den on ka­naa koh­den ol­ta­va vä­hin­tään 10 sent­ti­met­riä. Jos ka­no­jen ruo­kin­taan käy­te­tään pyö­rö­ruok­ki­joi­ta, nii­den reu­nan pi­tuu­den on ol­ta­va ka­naa koh­den vä­hin­tään 4 sent­ti­met­riä.

Jos ka­no­jen juot­toon käy­te­tään yhtä­jak­soi­sia vesi­kou­ru­ja, nii­den reu­nan pi­tuu­den on ol­ta­va ka­naa koh­den vä­hin­tään 2,5 sent­ti­met­riä. Jos ka­no­jen juot­toon käy­te­tään pyö­rö­juot­to­lait­tei­ta, nii­den reu­nan pi­tuu­den on ol­ta­va ka­naa koh­den vä­hin­tään sent­ti­met­ri. Jos ka­no­jen juot­toon käy­te­tään vesi­nip­po­ja tai -kup­pe­ja, ku­ta­kin al­ka­vaa 10 ka­nan ryh­mää koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään yksi nip­pa tai kup­pi si­ten, että kun­kin ka­nan ulot­tu­vil­la on vä­hin­tään kak­si nip­paa tai kup­pia.

VNa 375/2011

6 § 3 mom.

Broi­le­rei­den kas­va­tus­o­sas­tos­sa on ol­ta­va riit­tä­vä mää­rä juo­ma­paik­ko­ja, jot­ka ovat kaik­kien broi­le­rei­den ulot­tu­vil­la. Juot­to­lait­tei­den on ol­ta­va sel­lai­sia, että ve­den läik­ky­mi­nen on mah­dol­li­sim­man vä­häis­tä.

10 §

Broi­le­reil­le an­net­ta­van re­hun on ol­ta­va ra­vit­se­vaa ja tasa­pai­no­tet­tua. Broi­le­rei­den ruo­kin­nas­sa ja ra­vin­non koos­tu­muk­ses­sa on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyis­tä huo­mi­o­ta ni­vel- ja luus­to­vau­ri­oi­den eh­käi­se­mi­seen.

Broi­le­rei­den saa­ta­vil­la on ol­ta­va riit­tä­väs­ti re­hua joko jat­ku­vas­ti tai an­nos­ruo­kin­ta­na. Juo­ma­vet­tä  on ol­ta­va saa­ta­vil­la jat­ku­vas­ti. Ruo­kin­nas­sa on väl­tet­tä­vä re­hun koos­tu­muk­sen tai mää­rän äkil­li­siä muu­tok­sia.

Re­hun saa ot­taa pois broi­le­rei­den ulot­tu­vil­ta ai­kai­sin­taan 12 tun­tia en­nen par­ven ar­vi­oi­tua teu­ras­tus­ai­kaa.

Broi­le­rei­den ruo­kin­taan ja juot­ta­mi­seen tar­koi­te­tut lait­teet ja vä­li­neet on pi­det­tä­vä puh­tai­na.

Ulos­teet ei­vät saa li­a­ta re­hua tai juo­ma­vet­tä.

VNa 677/2010

6 § 2–3 mom.

Ruo­kin­ta­kou­ru­ja, -as­ti­oi­ta tai mui­ta ruo­kin­ta­lait­tei­ta on ol­ta­va riit­tä­vä mää­rä, ja ne on si­joi­tet­ta­va si­ten, että kaik­ki pito­pai­kan kalk­ku­nat saa­vat riit­tä­väs­ti re­hua.

Kalk­ku­noi­den pito­pai­kas­sa on ol­ta­va riit­tä­vä mää­rä juo­ma­paik­ko­ja. Vesi­as­ti­at, -kou­rut ja muut juot­to­lait­teet on si­joi­tet­ta­va si­ten, että ne ovat kaik­kien pito­pai­kan kalk­ku­noi­den ulot­tu­vil­la.

10 §

Kalk­ku­noi­den saa­ta­vil­la on ol­ta­va riit­tä­väs­ti ra­vin­to­aine­koos­tu­muk­sel­taan niil­le so­pi­vaa re­hua sekä jat­ku­vas­ti juo­ma­vet­tä.

Ruo­kin­ta- ja juot­to­lait­tei­den kor­keut­ta on sää­det­tä­vä kalk­ku­noi­den kas­vun mu­kaan si­ten, että kaik­ki kalk­ku­nat voi­vat vai­keuk­sit­ta syö­dä ja juo­da. Juo­ma­ve­den ja tar­vit­ta­es­sa myös re­hun ku­lu­tus­ta on pys­tyt­tä­vä seu­raa­maan. Ruo­kin­ta- ja juot­to­pai­koil­la on ol­ta­va riit­tä­väs­ti ti­laa si­ten, että juo­mas­ta tai re­hus­ta ei syn­ny tar­pee­ton­ta kil­pai­lua.

Kalk­ku­noi­den ruo­kin­taan ja juot­ta­mi­seen tar­koi­te­tut lait­teet ja vä­li­neet on pi­det­tä­vä puh­tai­na. Ulos­teet ei­vät saa li­a­ta re­hua tai juo­ma­vet­tä. Ruo­kin­nas­sa on väl­tet­tä­vä re­hun koos­tu­muk­sen tai mää­rän äkil­li­siä muu­tok­sia.

4.2. Broi­le­rien ja kalk­ku­noi­den pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

eläin­suo­je­lu­laki 247/1996, muu­tok­si­neen

41 a § 2 mom.

Broi­le­rei­den pito-olo­suh­tei­den tai mui­den vas­taa­vien te­ki­jöi­den vai­ku­tus broi­le­rei­den hy­vin­voin­tiin ar­vi­oi­daan par­ven kuol­lei­suu­den ja par­vel­le li­han­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä teh­dyn jal­ka­poh­ja­tu­leh­dus­ar­vi­oin­nin pe­rus­teel­la (broi­le­rei­den hy­vin­voin­tia ku­vaa­vat te­ki­jät).

VNa 375/2011

15 § 2 mom.

Jal­ka­poh­ja­tu­leh­dus­ar­vi­oin­ti teh­dään ar­vi­oi­mal­la par­ves­ta vä­hin­tään sa­dan lin­nun yksi jal­ka­poh­ja.  Jal­ka­poh­jas­ta pis­tey­te­tään iho­tu­leh­duk­sen va­ka­vuus­aste vau­ri­on sy­vyy­den pe­rus­teel­la. Pis­teet ja­e­taan kol­meen luok­kaan 0, 1 ja 2. Luok­ka 0 vas­taa ter­vet­tä jal­ka­poh­jaa, luok­ka 1 lie­viä pin­nal­li­sia tu­leh­dus­muu­tok­sia ja luok­ka 2 sy­vää tu­leh­dus­muu­tos­ta. Par­ven jal­ka­poh­ja­tu­leh­dus­ar­vi­oin­nin tu­los saa­daan liit­teen koh­dan 4 mu­kai­ses­ta las­ken­ta­kaa­vas­ta.

Lii­te

4) Jal­ka­poh­ja-ar­vi­oin­nin tu­los J

J=100 × (n1×0,5+n2×2)/ntot jos­sa

n1 on luo­kan 1 jal­ko­jen luku­mää­rä

n2 on luo­kan 2 jal­ko­jen luku­mää­rä

ntot on ar­vi­oi­tu­jen jal­ko­jen koko­nais­mää­rä

16 §

Eläin­suo­je­lu­lain 41 a §:n 3 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu tar­kas­tus­e­läin­lää­kä­rin il­moi­tus on teh­tä­vä, jos par­ven jal­ka­poh­ja­tu­leh­dus­ar­vi­oin­nin tu­los ylit­tää 80 pis­tet­tä tai jos par­ven ku­mu­la­tii­vi­nen päi­vä­koh­tai­nen kuol­lei­suus­aste on yli pro­sent­ti­lu­vun, joka saa­daan liit­teen koh­dan 5 mu­kai­ses­ta las­ken­ta­kaa­vas­ta.

19 § 1 mom., 3 mom.

Broi­le­rei­den hy­vin­voin­tia ar­vi­oi­ta­es­sa on otet­ta­va huo­mi­oon broi­le­rei­den omis­ta­jas­ta tai pi­tä­jäs­tä riip­pu­mat­to­mat tai poik­keuk­sel­li­set syyt, joi­den vuok­si broi­le­rei­den kuol­lei­suus tai jal­ka­poh­ja­tu­leh­duk­set li­sään­tyi­vät kas­va­tus­kau­den ai­ka­na.

—-

Jal­ka­poh­ja­tu­leh­duk­siin vai­kut­ta­va, omis­ta­jas­ta tai pi­tä­jäs­tä riip­pu­ma­ton tai poik­keuk­sel­li­nen syy voi olla esi­mer­kik­si en­nal­ta ar­vaa­mat­ta syn­ty­nyt juo­ma­lait­tei­den toi­min­ta­häi­riö.

4.3. Mu­nin­ta­ka­na­lan il­man­laa­dun pa­ran­ta­mi­nen

eläin­suo­je­lu­a­se­tus 396/1996, muu­tok­si­neen

2 § 1 mom.

Eläi­men pito­pai­kas­sa on huo­leh­dit­ta­va riit­tä­väs­tä il­man­vaih­dos­ta si­ten, ett­ei­vät hai­tal­li­set kaa­sut, pöly, veto tai lii­al­li­nen kos­teus vaa­ran­na eläi­men ter­veyt­tä tai hy­vin­voin­tia. Pito­pai­kas­sa ei saa esiin­tyä jat­ku­vaa eläin­tä häi­rit­se­vää tai sil­le hait­taa ai­heut­ta­vaa me­lua.

4 § 1 mom.

Eläi­men pito­paik­ka on pi­det­tä­vä puh­taa­na.

VNa 673/2010

4 § 1 mom.

Eläin­suo­jan il­man­vaih­don on ol­ta­va sel­lai­nen, että il­man kos­teus, il­man vir­taus­no­peus, pö­lyn mää­rä tai hai­tal­lis­ten kaa­su­jen pi­toi­suu­det ei­vät ko­hoa hai­tal­li­sen kor­keik­si. Läm­pö­ti­lan on ol­ta­va eläin­suo­jas­sa pi­det­tä­vil­le ka­noil­le so­pi­va.

4.4. Sii­pi­kar­jan vi­rik­keet

VNa 673/2010

11 § 3 mom. (va­rus­tel­lut hä­kit)

Ka­no­jen käy­tet­tä­vis­sä on ol­ta­va pesä, peh­kua nok­ki­mis­ta ja kuo­pi­mis­ta var­ten sekä asi­an­mu­kai­sia or­sia, joi­den pi­tuu­den on ol­ta­va vä­hin­tään 15 sent­ti­met­riä ka­naa koh­den. Or­sien on ol­ta­va ka­noil­le so­pi­vas­ta ma­te­ri­aa­lis­ta ja sel­lai­set, että ka­nat voi­vat käyt­tää nii­tä vai­keuk­sit­ta.

12 § 4–6 mom. (avo­ka­na­lat)

Jos ka­no­jen juot­toon käy­te­tään yhtä­jak­soi­sia vesi­kou­ru­ja, nii­den reu­nan pi­tuu­den on ol­ta­va ka­naa koh­den vä­hin­tään 2,5 sent­ti­met­riä. Jos ka­no­jen juot­toon käy­te­tään pyö­rö­juot­to­lait­tei­ta, nii­den reu­nan pi­tuu­den on ol­ta­va ka­naa koh­den vä­hin­tään sent­ti­met­ri. Jos ka­no­jen juot­toon käy­te­tään vesi­nip­po­ja tai -kup­pe­ja, ku­ta­kin al­ka­vaa 10 ka­nan ryh­mää koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään yksi nip­pa tai kup­pi si­ten, että kun­kin ka­nan ulot­tu­vil­la on vä­hin­tään kak­si nip­paa tai kup­pia

Ka­no­jen käy­tet­tä­vis­sä on ol­ta­va peh­kua nok­ki­mis­ta ja kuo­pi­mis­ta var­ten.

Ka­noil­la on ol­ta­va asi­an­mu­kai­set ti­lat mu­nin­taa var­ten. Jo­kais­ta al­ka­vaa seit­se­män ka­nan ryh­mää koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään yksi pesä­tila. Jos ka­na­las­sa käy­te­tään yh­teis­pe­siä, pesä­ti­laa on ol­ta­va jo­kais­ta al­ka­vaa 120 ka­nan ryh­mää koh­den vä­hin­tään ne­li­ö­met­ri.

13 § 1-2 mom. (väh. 350 ka­nan avo­ka­na­lat)

Jos ka­na­las­sa on vä­hin­tään 350 mu­ni­vaa ka­naa, ka­naa koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään 250 ne­li­ö­sent­ti­met­riä peh­kul­la va­rus­tet­tua alu­et­ta, ja vä­hin­tään yh­den kol­mas­osan lat­ti­an pin­ta-alas­ta on ol­ta­va va­rus­tet­tu peh­kul­la.

Or­sia ei saa si­joit­taa peh­ku­jen ylä­puo­lel­le, ja or­sien vä­li­sen vaa­ka­suo­ran etäi­syy­den toi­sis­taan on ol­ta­va vä­hin­tään 30 sent­ti­met­riä sekä etäi­syy­den sei­näs­tä vä­hin­tään 20 sent­ti­met­riä.

VNa 375/2011

4 § 6 mom.

Kaik­kien broi­le­rei­den on pääs­tä­vä jat­ku­vas­ti peh­kul­le, joka on pin­nal­ta so­pi­van kui­vaa ja kuoh­ke­aa.

VNa 677/2010

4 § 1–2 mom.

Pito­pai­kas­sa on ol­ta­va kalk­ku­noil­le so­pi­va si­sus­tus ja va­rus­tus sekä sel­lais­ta ma­te­ri­aa­lia, jon­ka avul­la kalk­ku­nat voi­vat to­teut­taa la­jin­o­mai­sia käyt­täy­ty­mis­tar­pei­taan, ku­ten esi­mer­kik­si kyl­pe­mis­tä hie­kas­sa tai peh­kus­sa, su­ki­mis­ta tai muu­ta ke­hon hoi­ta­mis­ta.

Kalk­ku­naa saa­daan pi­tää vain lat­ti­a­kas­va­tus­jär­jes­tel­mäs­sä. Kalk­ku­noi­den pito­pai­kan lat­ti­an on ol­ta­va niil­le so­pi­vas­ta ma­te­ri­aa­lis­ta sekä sel­lai­nen, että se ei va­hin­goi­ta kalk­ku­noi­ta eikä vaa­ran­na nii­den ter­veyt­tä tai hy­vin­voin­tia. Pito­pai­kan lat­ti­an on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jai­nen lu­kuun ot­ta­mat­ta juo­ma­lait­tei­den vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä ole­vaa lat­ti­aa, joka voi olla rois­ke­ve­den pois­ta­mi­sek­si vie­mä­röi­tyä, sekä kalk­ku­na­e­mo­jen pe­sien edes­sä nii­den puh­taa­na­pi­tä­mi­sek­si ole­vaa ri­ti­lää. Pito­pai­kan lat­ti­al­la on ol­ta­va riit­tä­väs­ti asi­an­mu­kais­ta peh­kua, joka on pi­det­tä­vä so­pi­van kui­va­na.

4.5. Ta­sot, ram­pit ja or­ret

VNa 673/2010

11 § 3 mom. (va­rus­tel­lut hä­kit)

Ka­no­jen käy­tet­tä­vis­sä on ol­ta­va pesä, peh­kua nok­ki­mis­ta ja kuo­pi­mis­ta var­ten sekä asi­an­mu­kai­sia or­sia, joi­den pi­tuu­den on ol­ta­va vä­hin­tään 15 sent­ti­met­riä ka­naa koh­den. Or­sien on ol­ta­va ka­noil­le so­pi­vas­ta ma­te­ri­aa­lis­ta ja sel­lai­set, että ka­nat voi­vat käyt­tää nii­tä vai­keuk­sit­ta.

12 § 4–6 mom. (avo­ka­na­lat)

Jos ka­no­jen juot­toon käy­te­tään yhtä­jak­soi­sia vesi­kou­ru­ja, nii­den reu­nan pi­tuu­den on ol­ta­va ka­naa koh­den vä­hin­tään 2,5 sent­ti­met­riä. Jos ka­no­jen juot­toon käy­te­tään pyö­rö­juot­to­lait­tei­ta, nii­den reu­nan pi­tuu­den on ol­ta­va ka­naa koh­den vä­hin­tään sent­ti­met­ri. Jos ka­no­jen juot­toon käy­te­tään vesi­nip­po­ja tai -kup­pe­ja, ku­ta­kin al­ka­vaa 10 ka­nan ryh­mää koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään yksi nip­pa tai kup­pi si­ten, että kun­kin ka­nan ulot­tu­vil­la on vä­hin­tään kak­si nip­paa tai kup­pia

Ka­no­jen käy­tet­tä­vis­sä on ol­ta­va peh­kua nok­ki­mis­ta ja kuo­pi­mis­ta var­ten.

Ka­noil­la on ol­ta­va asi­an­mu­kai­set ti­lat mu­nin­taa var­ten. Jo­kais­ta al­ka­vaa seit­se­män ka­nan ryh­mää koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään yksi pesä­tila. Jos ka­na­las­sa käy­te­tään yh­teis­pe­siä, pesä­ti­laa on ol­ta­va jo­kais­ta al­ka­vaa 120 ka­nan ryh­mää koh­den vä­hin­tään ne­li­ö­met­ri.

13 § 1-2 mom. (väh. 350 ka­nan avo­ka­na­lat)

Jos ka­na­las­sa on vä­hin­tään 350 mu­ni­vaa ka­naa, ka­naa koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään 250 ne­li­ö­sent­ti­met­riä peh­kul­la va­rus­tet­tua alu­et­ta, ja vä­hin­tään yh­den kol­mas­osan lat­ti­an pin­ta-alas­ta on ol­ta­va va­rus­tet­tu peh­kul­la.

Or­sia ei saa si­joit­taa peh­ku­jen ylä­puo­lel­le, ja or­sien vä­li­sen vaa­ka­suo­ran etäi­syy­den toi­sis­taan on ol­ta­va vä­hin­tään 30 sent­ti­met­riä sekä etäi­syy­den sei­näs­tä vä­hin­tään 20 sent­ti­met­riä.

VNa 375/2011

4 § 6 mom.

Kaik­kien broi­le­rei­den on pääs­tä­vä jat­ku­vas­ti peh­kul­le, joka on pin­nal­ta so­pi­van kui­vaa ja kuoh­ke­aa.

10 § 4-5 mom.

Broi­le­rei­den ruo­kin­taan ja juot­ta­mi­seen tar­koi­te­tut lait­teet ja vä­li­neet on pi­det­tä­vä puh­tai­na.

Ulos­teet ei­vät saa li­a­ta re­hua tai juo­ma­vet­tä.

VNa 677/2010

4 § 1 mom.

Pito­pai­kas­sa on ol­ta­va kalk­ku­noil­le so­pi­va si­sus­tus ja va­rus­tus sekä sel­lais­ta ma­te­ri­aa­lia, jon­ka avul­la kalk­ku­nat voi­vat to­teut­taa la­jin­o­mai­sia käyt­täy­ty­mis­tar­pei­taan, ku­ten esi­mer­kik­si kyl­pe­mis­tä hie­kas­sa tai peh­kus­sa, su­ki­mis­ta tai muu­ta ke­hon hoi­ta­mis­ta.

10 § 3 mom.

Kalk­ku­noi­den ruo­kin­taan ja juot­ta­mi­seen tar­koi­te­tut lait­teet ja vä­li­neet on pi­det­tä­vä puh­tai­na. Ulos­teet ei­vät saa li­a­ta re­hua tai juo­ma­vet­tä. Ruo­kin­nas­sa on väl­tet­tä­vä re­hun koos­tu­muk­sen tai mää­rän äkil­li­siä muu­tok­sia.

[1] VNa 629/2012 19 §, MMMa 14/EEO/2002 Lii­te 1.7

[2] VNa 629/2012 19 §

[3] VNa 629/2012 19 §

[4] VNa 629/2012 19 §, MMMa 14/EEO/2002 Lii­te 1 koh­ta 1.7

[5] VNa 629/2012 19 §, MMMa 14/EEO/2002 Lii­te 1 koh­ta 1.7

[6] VNa 629/2012 19 §, MMMa 14/EEO/2002 Lii­te 1 koh­ta 1.8

[7] VNa 629/2012 19 §

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019