Liite 3. Eläinten hyvinvointikorvausta koskevat säädökset

Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tus (EU) N:o 1305/2013 Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­ton (maa­seu­tu­ra­has­to) tu­es­ta maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EY) N:o 1698/2005 ku­mo­a­mi­ses­ta

Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tus (EU) N:o 1306/2013 yh­tei­sen maa­ta­lous­po­li­tii­kan ra­hoi­tuk­ses­ta, hal­lin­noin­nis­ta ja seu­ran­nas­ta ja neu­vos­ton ase­tus­ten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 ku­mo­a­mi­ses­ta

Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tus (EY) N:o 1760/2000 nau­ta­e­läin­ten tun­nis­tus- ja re­kis­te­röin­ti­jär­jes­tel­män käyt­töö­not­ta­mi­ses­ta sekä nau­dan­li­han ja nau­dan­liha­tuot­tei­den pa­kol­li­ses­ta mer­kit­se­mi­ses­tä ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EY) N:o 820/97 ku­mo­a­mi­ses­ta

Neu­vos­ton ase­tus (EY) N:o 21/2004 lam­mas- ja vuo­hi­e­läin­ten tun­nis­tus- ja re­kis­te­röin­ti­jär­jes­tel­män käyt­töö­not­ta­mi­ses­ta ja ase­tuk­sen (EY) N:o 1782/2003 ja di­rek­tii­vien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muut­ta­mi­ses­ta

Ko­mis­si­on de­le­goi­tu ase­tus (EU) N:o 640/2014 Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) N:o 1306/2013 täy­den­tä­mi­ses­tä yh­den­ne­tyn hal­lin­to- ja val­von­ta­jär­jes­tel­män sekä suo­riin tu­kiin, maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­tu­keen ja täy­den­tä­viin eh­toi­hin so­vel­let­ta­vien mak­su­jen epää­mis- ja pe­ru­mis­e­del­ly­tys­ten sekä hal­lin­nol­lis­ten seu­raa­mus­ten osal­ta

Ko­mis­si­on täy­tän­töön­pano­a­se­tus (EU) N:o 809/2014 Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) N:o 1306/2013 so­vel­ta­mis­sään­nöis­tä yh­den­ne­tyn hal­lin­to- ja val­von­ta­jär­jes­tel­män, maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­tei­den ja täy­den­tä­vien eh­to­jen osal­ta

Laki eräis­tä oh­jel­ma­pe­rus­tei­sis­ta vil­je­li­jä­kor­vauk­sis­ta (1360/2014)

Laki maa­ta­lou­den tu­kien toi­meen­pa­nos­ta (192/2013 muu­tok­si­neen)

Laki eläin­tun­nis­tus­jär­jes­tel­mäs­tä (238/2010)

Eläin­suo­je­lu­laki (247/1996 muu­tok­si­neen)

Eläin­tau­ti­laki (441/2013)

Laki eläin­ten lää­kit­se­mi­ses­tä (387/2014)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus täy­den­tä­vien eh­to­jen hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­sis­ta (4/2015 muu­tok­si­neen)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus maa­ta­lou­den tu­kien tuki­a­lu­eis­ta ja nii­den saa­ris­tok­si lu­et­ta­vis­ta osa-alu­eis­ta (5/2015 muu­tok­si­neen)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus täy­den­tä­vien eh­to­jen laki­sää­tei­sis­tä hoi­to­vaa­ti­muk­sis­ta sekä nii­den ja hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­sen val­von­nas­ta (7/2015)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus eläin­yk­si­köis­tä eräis­sä maa­ta­lou­den tuis­sa (45/2015 muu­tok­si­neen)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus­ta kos­ke­van si­tou­muk­sen an­ta­mi­ses­ta vuon­na 2019 (XXXX/2019)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­ses­ta (121/2015 muu­tok­si­neen)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus Eu­roo­pan uni­o­nin ra­hoit­ta­mien eläin­tu­kien val­von­nas­ta (502/2015)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus maa­ta­lous­tuki­ha­ke­muk­sen siir­tä­mi­ses­sä vuon­na 2019 nou­da­tet­ta­vas­ta me­net­te­lys­tä (XXX/2019)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus eräi­den lää­ke­ai­nei­den käy­tön kiel­tä­mi­ses­tä eläi­mil­le (1054/2014 muu­tok­si­neen)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus nau­to­jen suo­je­lus­ta (592/2010)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus lam­pai­den suo­je­lus­ta (587/2010)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus vuo­hien suo­je­lus­ta (589/2010)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus si­ko­jen suo­je­lus­ta (629/2012 muu­tok­si­neen)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus ka­no­jen suo­je­lus­ta (673/2010 muu­tok­si­neen)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus broi­le­rei­den suo­je­lus­ta (375/2011)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus kalk­ku­noi­den suo­je­lus­ta (677/2010)

Eläin­suo­je­lu­a­se­tus (396/1996 muu­tok­si­neen)

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­ses­ta (117/2015 muu­tok­si­neen)

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus nau­ta­e­läin­ten tun­nis­ta­mi­ses­ta (326/2015)

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus lam­mas- ja vuo­hi­e­läin­ten mer­kit­se­mi­ses­tä ja re­kis­te­röin­nis­tä (469/2005 muu­tok­si­neen)

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus sii­pi­kar­jan ja eräi­den mui­den lin­tu­jen tun­nis­ta­mi­ses­ta (867/2010)

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus varo­toi­men­pi­teis­tä lin­tu­inf­lu­ens­san le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si luon­non­va­rais­ten lin­tu­jen ja sii­pi­kar­jan vä­lil­lä (386/2006 muu­tok­si­neen)

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus sika­e­läin­ten tun­nis­ta­mi­ses­ta (720/2012)

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus varo­toi­men­pi­teis­tä af­rik­ka­lai­sen sika­ru­ton le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si luon­non­va­rais­ten vil­li­si­ko­jen ja koti­e­läin­ten vä­lil­lä (401/2017)

Maa­seu­tu­vi­ras­ton mää­räys eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen si­tou­muk­sen ja kor­vauk­sen ha­ke­mi­ses­ta si­tou­mus­vuon­na 2019 (XX/2019)

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019