Ympäristökorvaus: Ympäristösitoumus

UUT­TA 2019:

Vi­pun huo­mau­tuk­sia  2019:

Vi­pus­sa huo­mi­oon otet­tu­ja ra­joi­tuk­sia 2019

Uut­ta eh­dois­sa

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen tar­kem­mat eh­dot on koot­tu päi­vi­tet­tyi­hin si­tou­mus­eh­toi­hin. Päi­vi­te­tyt si­tou­mus­eh­dot kos­ke­vat kaik­kia si­tou­tu­nei­ta v. 2015 läh­tien. Ker­taa kaik­ki eh­dot osoit­tees­sa www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­op­paat →Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot.

Jos si­nul­la on voi­mas­sa ole­va si­tou­mus

Jos si­nul­la ei ole ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta

Si­tou­muk­se­si py­syy voi­mas­sa ja saat mak­sun ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­ses­ta, jos il­moi­tat vä­hin­tään vä­him­mäis­alan (5 ha si­tou­mus­loh­ko­ja  tai 1 ha puu­tar­ha­kas­ve­ja) pää­tuki­haus­sa ja haet kor­vauk­sen mak­sua. Jos hal­lin­nas­sa­si ei ole vä­him­mäis­alaa pää­tuki­haus­sa, si­tou­muk­se­si rau­ke­aa il­man ta­kai­sin­pe­rin­tää. Ta­kai­sin­pe­rin­tä sitä vas­toin tu­lee koko si­tou­mus­a­jal­le, jos luo­vut si­tou­muk­ses­ta ja si­nul­le jää hal­lin­taan vä­hin­tään vä­him­mäis­ala si­tou­muk­sen alais­ta pel­toa.

Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden muutosmahdollisuuksia

Toi­men­pi­teen vaih­ta­mi­nen

Voit vaih­taa loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen toi­seen, jos

lo­pe­tat puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lyn tai aloi­tat nii­den vuo­sit­tai­sen vil­je­lyn vä­hin­tään heh­taa­rin pin­ta-alal­la.

siir­rät tai jaat si­tou­muk­sen (suku­pol­ven vaih­dos tai muu koko maa­ti­lan tai sen osan hal­lin­nan­siir­to).

aloi­tat tai lo­pe­tat luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non

mu­kau­tat ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta Neu­vo2020 kaut­ta saa­ma­si suo­si­tuk­sen pe­rus­teel­la. Täl­löin mak­set­ta­va kor­vaus­mää­rä heh­taa­ria koh­den ei voi kas­vaa. Vaih­det­ta­van toi­men­pi­teen kor­vaus/ha ei voi olla suu­rem­pi kuin ai­em­mas­ta toi­men­pi­tees­tä mak­set­tu kor­vaus.

vaih­dat pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys-toi­men­pi­teen toi­seen toi­men­pi­tee­seen. Voit vaih­taa kas­vi­peit­tei­syys-toi­men­pi­teen, jos täy­tät kas­vi­peit­tei­syyt­tä kas­vil­la, joka kel­pa­si toi­men­pi­tee­seen v. 2015, mut­ta ei enää vuo­des­ta 2016 eteen­päin.

Et voi luo­pua loh­ko­koh­tai­ses­ta toi­men­pi­tees­tä vaih­ta­mal­la sitä toi­seen, jos ky­sees­sä on koko si­tou­mus­kau­den ajan to­teu­tet­ta­vas­ta loh­ko­koh­tai­ses­ta toi­men­pi­tees­tä.

Toi­men­pi­tees­tä luo­pu­mi­nen

Voit luo­pua loh­ko­koh­tai­ses­ta toi­men­pi­tees­tä, jos si­tou­mus­ala, jo­hon toi­men­pide liit­tyy, siir­tyy kes­ken si­tou­mus­kau­den toi­sel­le vil­je­li­jäl­le. Et voi luo­pua toi­men­pi­tees­tä, jos hal­lin­taa­si jää loh­ko, jol­la to­teu­tat koko si­tou­mus­kau­den ajan to­teu­tet­ta­vaa toi­men­pi­det­tä.

Si­nun täy­tyy luo­pua toi­men­pi­tees­tä puu­tar­ha­kas­vien vaih­to­eh­toi­nen kas­vin­suo­je­lu, jos si­tou­dut luon­non­mu­kai­seen tuo­tan­toon.

Voit luo­pua puu­tar­ha­kas­vien loh­ko­koh­tai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä, jos puu­tar­ha­kas­vien vil­je­ly­ala vä­he­nee alle yh­den heh­taa­rin. Luo­pu­mi­nen ei ole täs­sä ta­pauk­ses­sa vält­tä­mä­tön­tä. Muis­ta kui­ten­kin, että puu­tar­ha­kas­vien loh­ko­koh­tai­sia toi­men­pi­tei­tä on to­teu­tet­ta­va joka vuo­si vä­hin­tään yh­del­lä 0,05 ha:n loh­kol­la. Jos et il­moi­ta toi­men­pi­det­tä vaa­di­tul­la mi­ni­mi­a­lal­la, toi­men­pi­teen kor­vaus pe­ri­tään ta­kai­sin edel­li­sil­tä si­tou­mus­vuo­sil­ta. Muis­ta sik­si il­moit­taa luo­pu­mi­ses­ta kun­taan ta­kai­sin­pe­rin­nän vält­tä­mi­sek­si.

Jos olet va­lin­nut pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys -toi­men­pi­teen, voit luo­pua toi­men­pi­tees­tä, jos täy­tät kas­vi­peit­tei­syyt­tä kas­vil­la, joka kel­pa­si kas­vi­peit­tei­syy­teen v. 2015, mut­ta ei enää vuo­des­ta 2016 eteen­päin.

Si­nun on pi­tä­nyt il­moit­taa seu­raa­via kas­ve­ja vä­hin­tään 80 % koh­den­ta­mis­a­lu­eel­la tai 60 % muul­la alu­eel­la v. 2019, että voi­sit luo­pua kas­vi­peit­tei­syys-toi­men­pi­tees­tä il­man ta­kai­sin­pe­rin­tää:

Toi­men­pi­teen li­sää­mi­nen

Edel­lä mai­ni­tut toi­men­pi­tei­den li­sää­mi­set  edel­lyt­tä­vät si­tou­mus­eh­to­jen täyt­ty­mis­tä. Tar­kis­ta vaa­ti­muk­set si­tou­mus­eh­dois­ta.

Voit va­li­ta ”Or­gaa­ni­sen kat­teen käyt­tö puu­tar­ha­kas­veil­la ja sie­men­pe­ru­nal­la” tai ”Puu­tar­ha­kas­vien vaih­to­eh­toi­nen kas­vin­suo­je­lu”, jos aloi­tat puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lyn tai li­säät nii­den vil­je­lysalaa. Li­säys­alaa ei ole mää­ri­tel­ty. Mi­ni­mi­ala on kui­ten­kin 0,05 ha/v.

Voit li­sä­tä si­tou­muk­sel­le koko si­tou­mus­kau­den ajan to­teu­tet­ta­van toi­men­pi­teen, jos si­nul­le siir­tyy sel­lai­sia loh­ko­ja, joil­la ai­em­min si­tou­tu­nut on to­teut­ta­nut koko si­tou­mus­ajan toi­men­pi­det­tä ja itse jat­kat toi­men­pi­det­tä loh­kol­la. Eli voit li­sä­tä esim. ”Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met” –toi­men­pi­teen, jos edel­li­sen si­tou­tu­neen loh­kol­la on to­teu­tet­tu

Kai­kis­sa loh­ko­jen hal­lin­nan­muu­tok­sis­sa seu­raa­va vil­je­li­jä ei ole vas­tuus­sa edel­li­sen vil­je­li­jän il­moi­tuk­sis­ta. Seu­raa­va vil­je­li­jä voi il­moit­taa siir­ty­vil­lä pe­rus­loh­koil­la edel­li­sen vil­je­li­jän il­moit­ta­mia toi­men­pi­tei­tä, esim. suo­ja­vyö­hy­ket­tä, mut­ta hä­nen ei ole pak­ko teh­dä niin.

Kertaa ympäristösitoumuksen ehdot

Täy­den­tä­vät eh­dot, maa­ta­lous­maan säi­lyt­tä­mi­nen ja ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen pe­rus­taso

Nou­da­ta täy­den­tä­viä eh­to­ja ja säi­ly­tä maa­ta­lous­maa avoi­me­na. Nou­da­ta myös si­tou­muk­sen toi­men­pi­tei­den pe­rus­ta­so­ja.

Pe­rus­ta­soil­la tar­koi­te­taan ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen toi­men­pi­tei­den poh­ja­na ole­via täy­den­tä­vien eh­to­jen ja tiet­ty­jen mui­den ase­tus­ten vaa­ti­muk­sia. Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set ovat myös osa pe­rus­ta­soa. Ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta mak­se­taan pe­rus­ta­son ylit­tä­vis­tä toi­men­pi­teis­tä.  Ker­taa pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­set toi­men­pi­teit­täin si­tou­mus­eh­dois­ta.

Tila­koh­tai­nen toi­men­pide, ra­vin­tei­den tasa­pai­noi­nen käyt­tö (RTK)

Olet si­tou­tu­nut au­to­maat­ti­ses­ti si­tou­muk­sen an­ta­es­sa­si tila­koh­tai­seen toi­men­pi­tee­seen Ra­vin­tei­den tasa­pai­noi­nen käyt­tö.  Muis­ta teh­dä seu­raa­vat asi­at:

Säi­ly­tä edel­lä mai­ni­tut asia­kir­jat ti­lal­la.

Toi­mi­ta edel­lä mai­ni­tut vil­je­ly­kier­to­suun­ni­tel­ma ja pel­to­maan laa­tu­tes­ti­lo­ma­ke kun­taan.

Mui­ta tila­koh­tai­sen toi­men­pi­tee­seen liit­ty­viä asi­oi­ta

Huomioitavaa lohkokohtaisten toimenpiteiden ilmoittamisessa

Lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­nen pel­toon

Ra­vin­tei­den ja or­gaa­nis­ten ai­nei­den kier­rät­tä­mi­nen

Va­lu­ma­ve­sien kä­sit­te­ly

Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met

Il­moit­ta­mi­seen liit­ty­viä sään­tö­jä ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­mis­sa

Suo­ja­vyö­hy­ke

Moni­vuo­ti­nen ym­pä­ris­tö­nur­mi

Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mi

 Or­gaa­ni­sen kat­teen käyt­tö puu­tar­ha­kas­veil­la ja sie­men­pe­ru­nal­la

Pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys

Pel­to­luon­non moni­muo­toi­suus

Ke­rää­jä­kas­vit

Vi­her­lan­noi­tus­nur­met

Sa­nee­raus­kas­vit

Moni­muo­toi­suus­pel­lot

Puu­tar­ha­kas­vien vaih­to­eh­toi­nen kas­vin­suo­je­lu

Lue tar­kem­min loh­ko­koh­tais­ten toi­men­pi­tei­den eh­dot si­tou­mus­eh­dois­ta.

Huomautus sitoutumattomalle peruslohkolle ilmoitetuista tietyistä kasveista

Vaih­da il­moi­te­tut kas­vit si­tou­tu­mat­to­mal­le pe­rus­loh­kol­le seu­raa­vas­ti, jos et ole vaih­ta­mas­sa pe­rus­loh­kol­le kor­vaus­kel­poi­suut­ta ja si­tou­mus­alaa. Muus­sa ta­pauk­ses­sa kun­nan vi­ran­o­mai­nen vaih­taa kas­vin. Si­tou­tu­mat­to­man pe­rus­loh­kon alal­le ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta min­kään kas­vin pe­rus­teel­la.

Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus ympäristökorvauksen maksuun

Voit ker­ra­ta vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­mus­ten vai­ku­tuk­set ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen mak­suun tääl­tä.

Tärkeitä huomioita vuosien 2015-2018 valvonnoista

Tar­kis­ta, että toi­mit eh­to­jen mu­kai­ses­ti. Alle on ke­rät­ty eh­to­ja, joi­den puut­teis­ta on ai­heu­tu­nut vuo­si­na 2015 -2018 eni­ten sank­ti­oi­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen. Huo­leh­di, että omal­la ti­lal­la­si asi­at ovat kun­nos­sa!

Pien­nar­vaa­ti­mus

Suo­ja­kais­ta­vaa­ti­mus

Lan­ta-ana­lyy­si

Vil­ja­vuus­tut­ki­muk­set

Kas­vin­suo­je­lu

Loh­ko­kir­jan­pito

Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen loh­ko­koh­tai­set kir­jaa­mis­vaa­ti­muk­set

Lan­noi­tus

Kas­vin­suo­je­lu

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaisten toimenpiteiden ehdoissa edellytetyt kirjaamisvaatimukset

Lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­nen pel­toon

Ra­vin­tei­den ja or­gaa­nis­ten ai­nei­den kier­rät­tä­mi­nen

Va­lu­ma­ve­sien hal­lin­ta

Suo­ja­vyö­hyk­keet

Moni­vuo­ti­set ym­pä­ris­tö­nur­met

Luon­non­hoi­to­pel­to-nur­met, vi­her­lan­noi­tus­nur­met, ke­rää­jä­kas­vit, sa­nee­raus­kas­vit ja moni­muo­toi­suus­pel­lot

Puu­tar­ha­kas­vien vaih­to­eh­toi­nen kas­vi­suo­je­lu

Pää­tuki­haun tuet 201926.3.2019