Miljöersättning: Miljöförbindelse


De ex­ak­ta­re vill­ko­ren för mil­jö­er­sätt­ning har sam­man­ställts i de upp­da­te­ra­de för­bin­del­se­vill­ko­ren som gäl­ler alla som in­gått för­bin­del­se från och med 2015. Re­pe­te­ra alla vill­kor
i ad­res­sen www.livs­me­dels­ver­ket.fi/jord­bru­kar­gui­der → För­bin­del­se­vill­kor för mil­jö­er­sätt­ning.

NYTT 2019:

 Ny i Vi­pus an­märk­ning­ar om mil­jö­er­sätt­ning 2019:

Nya be­gräns­ning­ar som be­ak­tats i Vipu

Nytt i vill­ko­ren

Om du har en gäl­lan­de för­bin­del­se

Om du inte har nå­gon mil­jö­för­bin­del­se

Din för­bin­del­se för­blir i kraft och du får be­tal­ning för mil­jö­för­bin­del­sen om du upp­ger minst mi­ni­mi­a­re­a­len (5 ha för­bin­del­se­skif­ten el­ler 1 ha träd­gårds­väx­ter) i den sam­la­de stö­dan­sö­kan och an­sö­ker om ut­be­tal­ning av er­sätt­ning­en. Om du in­te­har mi­ni­mi­a­re­a­len i din be­sitt­ning i den sam­la­de stö­dan­sö­kan för­fal­ler din för­bin­del­se utan åter­krav. Där­emot blir det åter­krav för hela för­bin­del­se­pe­ri­o­den om du från­trä­der för­bin­del­sen och be­hål­ler minst mi­ni­mi­a­re­a­len åker­mark som om­fat­tats av för­bin­del­sen i din be­sitt­ning.

Möjligheter att ändra åtgärderna i miljöförbindelsen

Byte av åt­gärd

Du kan byta en skif­tes­spe­ci­fik åt­gärd till en an­nan om

du slu­tar odla träd­gårds­väx­ter el­ler bör­jar odla så­da­na år­li­gen på minst en hek­tar.

du över­för el­ler de­lar för­bin­del­sen (ge­ne­ra­tions­väx­ling el­ler en an­nan be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel el­ler en del av en gård).

du bör­jar el­ler slu­tar med eko­lo­gisk pro­duk­tion

du an­pas­sar mil­jö­för­bin­del­sen på ba­sis av en re­kom­men­da­tion du fått via Neu­vo2020. Det er­sätt­nings­be­lopp som be­ta­las ut per hek­tar kan då inte öka.  Er­sätt­ning­en per hek­tar för den åt­gärd som byts får inte vara stör­re än den er­sätt­ning som be­ta­lats för den ti­di­ga­re åt­gär­den.

du by­ter åt­gär­den växt­täcke vin­ter­tid till en an­nan åt­gärd. Du får byta åt­gär­den med växt­täcke om du upp­fyl­ler växt­täck­es­kra­vet med en grö­da som dög till åt­gär­den år 2015, men inte läng­re från och med 2016.

Ge­nom byte till en an­nan åt­gärd kan du inte från­trä­da skif­tes­spe­ci­fi­ka åt­gär­der som ska ge­nom­fö­ras hela för­bin­del­se­pe­ri­o­den.

Att från­trä­da en åt­gärd

Du kan från­trä­da en skif­tes­spe­ci­fik åt­gärd om för­bin­del­se­a­re­a­len som åt­gär­den hör sam­man med över­förs till en an­nan jord­bru­ka­re un­der på­gå­en­de för­bin­del­se­pe­ri­od. Du kan inte från­trä­da åt­gär­den om du be­hål­ler be­sitt­ning­en av ett skif­te där du ge­nom­för en åt­gärd som ska ge­nom­fö­ras un­der hela för­bin­del­se­pe­ri­o­den.

Du mås­te från­trä­da åt­gär­den Al­ter­na­tivt växt­skydd för träd­gårds­väx­ter om du in­går för­bin­del­se om eko­lo­gisk pro­duk­tion.

Du kan från­trä­da de skif­tes­spe­ci­fi­ka åt­gär­der­na för träd­gårds­väx­ter, om od­lings­are­a­len för träd­gårds­väx­ter mins­kar till un­der en hek­tar. I det här fal­let är det inte ob­li­ga­to­riskt att från­trä­da. Kom än­då ihåg att skif­tes­spe­ci­fi­ka åt­gär­der för träd­gårds­väx­ter mås­te ge­nom­fö­ras på minst ett 0,05 ha stort skif­te var­je år. Om du inte an­mä­ler åt­gär­den för den mi­ni­mi­a­re­al som krävs åter­krävs er­sätt­ning­en för åt­gär­den för de fö­re­gå­en­de för­bin­del­se­åren. Kom där­för ihåg att med­de­la kom­mu­nen om från­trä­dan­det så att du und­går åter­krav.

Om du har valt åt­gär­den växt­täcke vin­ter­tid kan du från­trä­da åt­gär­den om du upp­fyl­ler kra­vet på växt­täcke med en växt som dög som växt­täcke år 2015 men inte läng­re från och med år 2016.

Du ska ha an­mält minst 80 % föl­jan­de grö­dor i ett styr­nings­om­rå­de el­ler 60 % i ett an­nat om­rå­de år 2019, för att du ska kun­na från­trä­da åt­gär­den med växt­täcke utan åter­krav:

Att läg­ga till en åt­gärd

De ovan nämn­da tilläg­gen av åt­gär­der krä­ver att för­bin­del­se­vill­ko­ren upp­fylls. Kon­trol­le­ra kra­ven i för­bin­del­se­vill­ko­ren.

Du kan väl­ja ”An­vänd­ning av or­ga­nisk mark­täck­ning på träd­gårds­väx­ter och sätt­po­ta­tis” el­ler ”Al­ter­na­tivt växt­skydd för träd­gårds­väx­ter”, om du bör­jar odla träd­gårds­väx­ter el­ler ut­ökar od­lings­are­a­len med träd­gårds­väx­ter. Tilläggs­are­a­len är inte fast­ställd. Mi­ni­mi­a­re­a­len är dock 0,05 ha/år.

Du kan till för­bin­del­sen foga en åt­gärd som ska ge­nom­fö­ras hela för­bin­del­se­pe­ri­o­den, om du tar emot så­da­na skif­ten på vil­ka en som ti­di­ga­re in­gått för­bin­del­se har ge­nom­fört en åt­gärd hela för­bin­del­se­pe­ri­o­den och du själv fort­sät­ter ge­nom­fö­ra åt­gär­den på skif­tet. Dvs. du kan foga åt­gär­den ”Mil­jö­vårds­val­lar” till för­bin­del­sen om den fö­re­gå­en­de som in­gått för­bin­del­se har ge­nom­fört

När det gäl­ler alla be­sitt­nings­änd­ring­ar av skif­ten är näs­ta jord­bru­ka­re inte an­sva­rig för den fö­re­gå­en­de jord­bru­ka­rens an­mäl­ning­ar. Näs­ta jord­bru­ka­re får an­mä­la de åt­gär­der som den fö­re­gå­en­de jord­bru­ka­ren har an­mält på de bas­skif­ten som över­förs, men han el­ler hon är inte tvung­en att gö­ra så.

Repetera villkoren för miljöförbindelse

Tvär­vill­kor, be­va­ran­de av jord­bruks­mar­ken och mil­jö­för­bin­del­sens bas­ni­vå

Följ tvär­vill­ko­ren  och be­va­ra jord­bruks­mar­ken öp­pen. Följ ock­så bas­ni­vå­er­na för för­bin­del­sens åt­gär­der.

Med bas­ni­vå­er av­ses de tvär­vill­kors­k­rav och krav i vis­sa and­ra för­ord­ning­ar som lig­ger till grund för mil­jö­er­sätt­ning­ens åt­gär­der. Mil­jö­för­bin­del­sens mi­ni­mi­krav ut­gör ock­så en del av bas­ni­vån. Mil­jö­er­sätt­ning be­ta­las för åt­gär­der som över­skri­der bas­ni­vån. Re­pe­te­ra kra­ven för bas­ni­vån en­ligt åt­gärd i för­bin­del­se­vill­ko­ren och/el­ler på Livs­me­dels­ver­ket webb­plats.

Gårds­spe­ci­fik åt­gärd, ba­lan­se­rad an­vänd­ning av nä­rings­äm­nen (BAN)

I sam­band med att du in­gick för­bin­del­se har du au­to­ma­tiskt åta­git dig att ge­nom­fö­ra den gårds­spe­ci­fi­ka åt­gär­den Ba­lan­se­rad an­vänd­ning av nä­rings­äm­nen.  Kom ihåg att gö­ra föl­jan­de:

För­va­ra de ovan nämn­da do­ku­men­ten på går­den.

An­nat som hör sam­man med den gårds­spe­ci­fi­ka åt­gär­den

Att beakta i fråga om anmälan av skiftesspecifika åtgärder

Pla­ce­ring av flyt­göd­sel i åker

Åter­an­vänd­ning av nä­rings­äm­nen och or­ga­nis­ka ma­te­ri­al

Han­te­ring av av­rin­nings­vat­ten

Mil­jö­vårds­val­lar

Reg­ler för an­mä­lan av mil­jö­vårds­val­lar

Skydds­zon

Fler­årig mil­jö­vall

Vall på na­tur­vårds­åker

 An­vänd­ning av or­ga­nisk mark­täck­ning på träd­gårds­väx­ter och sätt­po­ta­tis

Växt­täcke vin­ter­tid

Åker­na­tu­rens mång­fald

Fång­grö­dor

Grön­göds­lings­val­lar

Sa­ne­rings­grö­dor

Mång­falds­åk­rar

Al­ter­na­tivt växt­skydd för träd­gårds­väx­ter

Anmärkning för vissa växter som anmälts för ett basskifte som inte ingår i förbindelsen

Byt de an­mäl­da väx­ter­na för ett bas­skif­te som inte in­går i för­bin­del­sen på föl­jan­de sätt om du inte har för av­sikt att byta er­sätt­nings­be­rät­ti­gan­de och för­bin­del­se­a­re­al till bas­skif­tet. I an­nat fall by­ter lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten väx­ten. För en bas­skif­te­sare­al som inte in­går i för­bin­del­sen be­ta­las inte mil­jö­er­sätt­ning på ba­sis av nå­gon som helst växt.

Hur förgröningsstödets krav inverkar på betalningen av miljöersättning

Här kan du re­pe­te­ra hur för­grö­nings­stö­dets krav in­ver­kar på be­tal­ning­en av mil­jö­er­sätt­ning.

Viktiga påpekanden om övervakningarna åren 2015-2018

Kon­trol­le­ra att du gör som det sägs i vill­ko­ren. Ne­dan har vi sam­man­ställt så­da­na vill­kor vars bris­ter har or­sa­kat mest sank­tio­ner för mil­jö­för­bin­del­sen åren 2015-2018. Se till att allt är i skick på din egen gård!

Krav på di­kes­ren

Krav på skydds­rem­sa

Stall­göd­se­l­ana­lys

Mark­kar­te­ring­ar

Växt­skydd

Skif­tes­bok­fö­ring

Mil­jö­för­bin­del­sens krav på skif­tes­spe­ci­fi­ka an­teck­ning­ar

Göds­ling

Växt­skydd

Krav på journalföring som krävs i villkoren för miljöförbindelsens skiftesspecifika åtgärder

Pla­ce­ring av flyt­göd­sel i åker

Åter­an­vänd­ning av nä­rings­äm­nen och or­ga­niskt ma­te­ri­al

Han­te­ring av av­rin­nings­vat­ten

Skydds­zo­ner

Fler­åri­ga mil­jö­val­lar

Val­lar på na­tur­vårds­åker, grön­göds­lings­val­lar, fång­grö­dor, sa­ne­rings­grö­dor och mång­falds­åk­rar

Al­ter­na­tivt växt­skydd för träd­gårds­väx­ter

Gör i de skif­tes­vi­sa an­teck­ning­ar­na no­te­ring­ar om:

Kra­ven på jour­nal­fö­ring av jord­bruks­pro­duk­tion 2016-2017 kan du lä­sa i sin hel­het här.

Stö­den i den sam­la­de stö­dan­sö­kan 201926.3.2019