3. Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set koos­tu­vat lan­noit­tei­den ja kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­töön liit­ty­vis­tä vaa­ti­muk­sis­ta.

3.1. Vähimmäisvaatimusten mukainen lannoitus

Vä­him­mäis­vaa­ti­mus­ten mu­kaan saat le­vit­tää fos­fo­ria pel­to­heh­taa­ria koh­den enin­tään 325kg/ha/5v maa­ta­lou­des­sa ja 560 kg/ha/5v puu­tar­ha­ta­lou­des­sa. Mer­kit­se 5-vuo­den lan­noi­tus­kau­den al­ka­mi­nen loh­ko­muis­tiin­pa­noi­hin. Huo­mi­oi kui­ten­kin, että tila­koh­tai­sen toi­men­pi­teen lan­noi­tus­ta­sot ovat vä­him­mäis­vaa­ti­muk­sia tiu­kem­mat. Lue tila­koh­tai­sen toi­men­pi­teen mu­kai­sis­ta lan­noi­tus­a­si­ois­ta si­tou­mus­eh­to­jen kap­pa­lees­ta 4. Lan­noi­tuk­ses­sa tu­lee nou­dat­taa myös täy­den­tä­viin eh­toi­hin si­säl­ty­viä vaa­ti­muk­sia mm. lan­nan­le­vi­tyk­ses­tä ja va­ras­toin­nis­ta. Täy­den­tä­vien eh­to­jen vaa­ti­muk­set voit lu­kea täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­ta (ruo­ka­vi­ras­to.fi → Täy­den­tä­vien eh­to­jen opas).

3.2. Kasvinsuojeluaineiden käyttö, käsittely ja varastointi

Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta on käy­tet­tä­vä asi­an­mu­kai­ses­ti ha­vai­tun tar­peen mu­kaan ja käyt­tö­oh­jei­ta nou­dat­ta­en. In­teg­roi­dun tor­jun­nan ylei­siä peri­aat­tei­ta on nou­da­tet­ta­va:

1. Kas­vin­tu­hoo­jien en­na­koi­vat vil­je­ly­tek­ni­set tor­jun­ta- ja hä­vit­tä­mis­vaih­to­eh­dot

Kas­vin­tuo­tan­nos­sa so­vel­le­taan mah­dol­li­sim­man moni­puo­lis­ta vil­je­ly­kier­toa. Vil­je­lys­sä käy­te­tään asi­an­mu­kais­ta vil­je­ly­tek­niik­kaa, ku­ten esi­mer­kik­si vil­je­ly­kas­vil­le oi­ke­aa kyl­vö­a­lus­tan val­mis­te­lua, so­pi­vaa is­tu­tus- tai kyl­vö-ajan­koh­taa ja is­tu­tus- tai kyl­vö­ti­heyt­tä, mah­dol­li­ses­ti kyl­vöä suo­ja­vil­jaan, ke­ven­net­tyä muok­kaus­ta, har­ven­nus­ta tai suo­ra­kyl­vöä. Mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan käy­te­tään kas­vin­tu­hoo­jia kes­tä­viä la­jik­kei­ta sekä ser­ti­fi­oi­tua sie­men­tä ja tai­mi­ai­neis­toa. Tasa­pai­noi­seen kas­vin­tuo­tan­toon kuu­lu­vat myös tar­peen­mu­kai­nen lan­noi­tus, kal­ki­tus, kas­te­lu ja oji­tus. Kas­vin­tu­hoo­jien le­vi­ä­mis­tä es­te­tään hy­väl­lä vil­je­ly-hy­gie­ni­al­la, ku­ten ko­nei­den ja ka­lus­ton sään­nöl­li­sel­lä puh­dis­tuk­sel­la. Asi­an­mu­kai­sil­la kas­vin­suo­je­lu­toi­mil­la suo­jel­laan mer­kit­tä­viä hyö­ty­e­li­öi­tä, ku­ten kas­vin­tu­hoo­jien luon­tai­sia vi­hol­li­sia, ja vah­vis­te­taan nii­den esiin­ty­mis­tä. Asi­an­mu­kai­sil­la kas­vin­suo­je­lu­toi­mil­la tar­koi­te­taan esi­mer­kik­si suo­ja-alu­ei­den käyt­töä vil­je­ly- ja vi­her­a­lu­ei­den si­säl­lä tai nii­den ulko­puo­lel­la.

2. Kas­vin­tu­hoo­jien seu­ran­ta

Kas­vin­tu­hoo­jien esiin­ty­mis­tä seu­ra­taan asi­an­mu­kai­sin me­ne­tel­min ja vä­li­nein. Seu­ran­ta voi olla tark­kai­lua ken­täl­lä, ole­mas­sa ole­vien va­roi­tus-, en­nus­te- ja var­hais­ha­vain­noin­ti­jär­jes­tel­mien käyt­töä ja neu­vo­jien käyt­töä.

3. Kas­vin­suo­je­lu­toi­men­pi­tees­tä päät­tä­mi­nen

Kas­vin­tu­hoo­jien seu­ran­nan tu­los­ten pe­rus­teel­la pää­te­tään, to­teu­te­taan­ko kas­vin­suo­je­lu­toi­men­pi­tei­tä, mitä toi­men­pi­tei­tä to­teu­te­taan ja mil­loin nii­tä to­teu­te­taan. Pää­tök­sen­te­os­sa käy­te­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan apu­na kas­vin­tu­hoo­jien tor­jun­nan kyn­nys­ar­vo­ja, eli tie­to­ja sii­tä pal­jon­ko kas­vin­tu­hoo­jia pi­tää esiin­tyä en­nen kuin nii­den tor­jun­ta on ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa.

4. Muut kuin ke­mi­al­li­set kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mät

Jos kas­vin­tu­hoo­jia voi­daan tor­jua tyy­dyt­tä­väs­ti käyt­tä­mäl­lä bi­o­lo­gi­sia, fy­si­kaa­li­sia, me­kaa­ni­sia tai mui­ta kuin ke­mi­al­li­sia me­ne­tel­miä, nii­tä käy­te­tään en­nen ke­mi­al­li­sia me­ne­tel­miä.

5. Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käy­tön ja tor­jun­ta­toi­mien ra­joit­ta­mi­nen sekä re­sis­tens­sin eh­käi­se­mi­nen

Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta ja mui­ta tor­jun­ta­toi­mia käy­te­tään vain, kun se on vält­tä­mä­tön­tä. Kas­vin­suo­je­lu­aine va­li­taan si­ten, että se so­vel­tuu koh­tee­seen mah­dol­li­sim­man hy­vin. Mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan va­li­taan sel­lai­nen kas­vin­suo­je­lu­aine, jol­la on vä­hi­ten hait­ta­vai­ku­tuk­sia ih­mis­ten ter­vey­del­le, muil­le kuin koh­de-eli­öil­le ja ym­pä­ris­töl­le. Käyt­töä vä­hen­ne­tään pi­den­tä­mäl­lä le­vi­tys­ker­to­jen vä­le­jä tai kä­sit­te­le­mäl­lä vain osaa kas­vus­tos­ta tai käyt­tä­mäl­lä suo­tui­sis­sa olo­suh­teis­sa alim­pia suo­si­tel­tu­ja kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­tö­mää­riä. Käy­tön vä­hen­tä­mi­ses­sä ote­taan huo­mi­oon, että kas­vin­tu­hoo­jien ai­heut­ta­ma ris­ki kas­vus­tol­le on hy­väk­syt­tä­vis­sä ja ett­ei pää­se syn­ty­mään re­sis­tens­siä eli ris­kiä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta kes­tä­vien kan­to­jen ke­hit­ty­mi­ses­tä kas­vin­tu­hoo­jis­sa. Val­mis­tei­den te­hon säi­lyt­tä­mi­sek­si käy­te­tään eri teho­aine­ryh­miin kuu­lu­via
kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta re­sis­tens­sin syn­ty­mi­sen es­tä­mi­sek­si.

6. Kas­vin­suo­je­lu­toi­mien tu­los­ten tar­kas­te­lu

Kas­vin­suo­je­lun suun­nit­te­lun pe­rus­ta­na ovat vil­je­ly­his­to­ri­an tun­te­mus sekä ai­kai­sem­pien vuo­sien kas­vin­tu­hoo­jien tark­kai­lu­tie­dot. Suun­nit­te­lun tu­ke­na käy­te­tään kir­jan­pi­toa, jo­hon mer­ki­tään tie­dot kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käy­tös­tä ja kas­vin­tu­hoo­jien esiin­ty­mi­ses­tä. Kir­jan­pi­don pe­rus­teel­la tu­li­si voi­da tar­kis­taa mi­ten hy­vin to­teu­te­tut kas­vin­suo­je­lu­toi­met ovat on­nis­tu­neet.

Loh­ko­koh­tai­seen kir­jan­pi­toon on mer­kit­tä­vä kas­vin­suo­je­lu­ai­neen nimi, käyt­tö­mää­rä, ajan­koh­ta, käyt­tö­koh­de, ha­vai­tut tau­dit ja tu­ho­lai­set, syy kas­vin­suo­je­lu­ai­neen käyt­töön sekä muut to­teu­te­tut kas­vin­suo­je­lu­toi­men­pi­teet. Lue loh­ko­kir­jan­pi­don vaa­ti­muk­set tar­kem­min lu­vus­ta 4.

Maa­ti­lal­la kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta saa le­vit­tää vain hen­ki­lö, joka on suo­rit­ta­nut kas­vin­suo­je­lu­ai­neis­ta an­ne­tun lain (1563/2011)10 §:ssä tar­koi­te­tun tut­kin­non tai saa­nut oi­keu­den ky­sei­sen tut­kin­non jär­jes­tä­mi­seen tai jol­la on voi­mas­sa ole­va ajan­koh­tais­ten kas­vin­suo­je­lu­a­si­oi­den kou­lu­tus tai vas­taa­va tut­kin­to.

Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta kos­ke­val­la tut­kin­nol­la osoi­te­taan kas­vin­suo­je­lu­ai­neen tur­val­li­sen ja asi­an­mu­kai­sen kä­sit­te­lyn ja käy­tön hal­lit­se­mi­nen. Tut­kin­to si­säl­tää koh­de­ryh­mä huo­mi­oon ot­ta­en asia­ko­ko­nai­suuk­sia, jot­ka kos­ke­vat kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den asi­an­mu­kais­ta, kes­tä­vää ja tur­val­lis­ta kä­sit­te­lyä ja käyt­töä sekä in­teg­roi­tua tor­jun­taa, kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­töön liit­ty­viä ris­ke­jä ja nii­den hal­lin­taa, kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den le­vi­tys­vä­li­nei­den käyt­töä, yllä­pi­toa ja huol­toa sekä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­töä kos­ke­vaa kir­jan­pi­toa. Tut­kin­non hy­väk­sy­tys­tä suo­rit­ta­mi­ses­ta an­ne­taan to­dis­tus, joka on voi­mas­sa 5 vuot­ta.

Maa­ti­lal­la am­mat­ti­mai­seen kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den le­vi­tyk­seen käy­tet­tä­vä kas­vin­suo­je­lu­ruis­ku on tes­tat­ta­va kas­vin­suo­je­lu­ai­neis­ta an­ne­tun lain 4 lu­vus­sa sää­de­tyl­lä ta­val­la. Le­vi­tys­vä­li­neen tes­tauk­ses­ta laa­di­taan pöy­tä­kir­ja, ja hy­väk­sy­tyt le­vi­tys­vä­li­neet mer­ki­tään hy­väk­sy­mis­mer­kin­näl­lä.

Uut­ta kas­vin­suo­je­lu­ruis­kua ei tar­vit­se tes­ta­ta en­nen kuin on ku­lu­nut vii­si vuot­ta sen han­kin­nas­ta, jos se täyt­tää ko­nei­den tur­val­li­suu­des­ta an­ne­tus­sa val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa (400/2008) sää­de­tyt vaa­ti­muk­set sekä EN ISO 16119 -stan­dar­di­sar­jan mää­räyk­set tai, jos kas­vin­suo­je­lu­ruis­ku on han­kit­tu en­nen 15 päi­vää jou­lu­kuu­ta 2011, SFS-EN 12761 -stan­dar­di­sar­jan mää­räyk­set.

Am­mat­ti­mai­ses­sa käy­tös­sä ole­vat trak­to­ri­ruis­kut on tes­tat­ta­va ker­ran vii­meis­tään 26.11.2016 ja sen jäl­keen joka 5. vuo­si. Jos le­vi­tys­vä­li­ne on ai­em­min tes­tat­tu, vä­li­net­tä ei tar­vit­se tes­ta­ta uu­des­taan en­nen kuin 5 vuot­ta on ku­lu­nut tes­tauk­ses­ta.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019