6. Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta

Vil­je­li­jä voi esim. si­tou­muk­sen siir­ron tai muun alem­pa­na mai­ni­tun syyn yh­tey­des­sä vaih­taa loh­ko­koh­tai­sia toi­men­pi­tei­tä si­tou­mus­eh­to­jen puit­teis­sa lo­mak­keel­la 479. Toi­men­pi­tei­tä on nou­da­tet­ta­va loh­koil­la kun­kin toi­men­pi­teen eh­to­jen mu­kaan.

6.1. Valinnan rajoitukset ympäristösitoumuksen sisällä

Ti­lal­la voi olla sa­man­ai­kai­ses­ti toi­nen toi­men­pi­teis­tä

Toi­men­pide­koh­tai­set ra­joit­teet

Toi­sen­sa pois­sul­ke­vat toi­men­pi­teet

Loh­kol­le voi va­li­ta toi­sen toi­men­pi­teis­tä

Jos kas­vu­loh­kon kas­vi­na on ku­mi­na, loh­kol­le ei voi va­li­ta toi­men­pi­tei­tä;

6.2. Valinnan rajoitukset luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen liittyen

Vil­je­li­jä, joka on an­ta­nut si­tou­muk­sen luon­non­mu­kai­ses­ta tuo­tan­nos­ta tai luon­non­mu­kai­ses­ta koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta, voi an­taa sa­mois­ta loh­kois­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen.

Vil­je­li­jä, joka an­ta­nut luo­mu­si­tou­muk­sen, ei voi kui­ten­kaan va­li­ta toi­men­pi­tei­tä

6.3. Lohkokohtaisen toimenpiteen valitseminen ja vaihtaminen sitoumuskauden aikana

Vil­je­li­jä voi va­li­ta loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met ja il­moit­taa loh­kol­le suo­ja­vyö­hyk­keen mi­kä­li pel­to­a­lal­la on ol­lut voi­mas­sa edel­lis­ten oh­jel­ma­kau­sien eri­tyis­ym­pä­ris­tö­tuki­so­pi­mus luon­non ja mai­se­man moni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­ses­tä tai suo­ja­vyö­hyk­keen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta. Alan pi­tää täyt­tää myös toi­men­pi­teil­tä vaa­di­tut eh­dot.

Vil­je­li­jä voi va­li­ta toi­men­pi­teen ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met ja il­moit­taa loh­kol­le moni­vuo­ti­set ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met, mi­kä­li pel­to­a­lal­la on ol­lut voi­mas­sa edel­li­sen oh­jel­ma­kau­den so­pi­mus tur­ve­pel­to­jen pit­kä­ai­kai­ses­ta nur­mi­vil­je­lys­tä. Alan pi­tää täyt­tää myös toi­men­pi­teil­tä vaa­di­tut eh­dot.

Aloit­ta­es­saan puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lyn tai li­sä­tes­sään nii­den vil­je­ly­alaa vil­je­li­jä voi va­li­ta puu­tar­ha­kas­vien toi­men­pi­teen. Li­säys­alaa ei ole mää­ri­tel­ty.

Voit li­sä­tä si­tou­muk­sel­le koko si­tou­mus­kau­den ajan to­teu­tet­ta­van toi­men­pi­teen, jos si­nul­le siir­tyy sel­lai­sia loh­ko­ja, joil­la ai­em­min si­tou­tu­nut on to­teut­ta­nut koko si­tou­mus­ajan toi­men­pi­det­tä ja itse jat­kat toi­men­pi­det­tä loh­kol­la. Eli voit li­sä­tä esim. ”Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met” –toi­men­pi­teen, jos edel­li­sen si­tou­tu­neen loh­kol­la on to­teu­tet­tu:

• ”Suo­ja­vyö­hy­ke” tai ”Moni­vuo­ti­nen ym­pä­ris­tö­nur­mi” tai
• ”Va­lu­ma­ve­sien hal­lin­ta”- toi­men­pi­teen, jos edel­li­sen loh­kol­la on to­teu­tet­tu ”Sää­tö­sala­o­ji­tus” tai ”Sää­tö­kas­te­lu tai kui­va­tus­ve­sien kier­rä­tys”.

1) vil­je­li­jä lo­pet­taa puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lyn tai aloit­taa tai li­sää nii­den vuo­sit­tai­sen vil­je­lyn vä­hin­tään yh­den heh­taa­rin ta­sol­le;

2) kes­ken si­tou­mus­kau­den ta­pah­tuu suku­pol­ven­vaih­dos tai muu koko maa­ti­lan tai sen osan hal­lin­nan­siir­to ja si­tou­mus siir­re­tään;

3) vil­je­li­jä aloit­taa luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non har­joit­ta­mi­sen ja an­taa sitä kos­ke­van si­tou­muk­sen tai lo-pet­taa ky­sei­sen tuo­tan­non har­joit­ta­mi­sen; tai

4) ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta muu­te­taan maa­seu­tu­a­se­tuk­sen (1305/2013)15 ar­tik­las­sa tar­koi­te­tun ym­pä­ris­töön liit­ty­vän neu­von­nan pe­rus­teel­la, neu­vo­ja puol­taa muut­ta­mis­ta, si­tou­muk­sen ym­pä­ris­tö­ta­voit­teet ei­vät heik­ke­ne ja va­li­tus­ta toi­men­pi­tees­tä mak­set­ta­van ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen mää­rä heh­taa­ril­ta ei yli­tä vaih­det­ta­vas­ta toi­men­pi­tees­tä heh­taa­ril­ta mak­set­ta­vaa kor­vaus­mää­rää.

5) vil­je­li­jä voi vaih­taa loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys toi­seen toi­men­pi­tee­seen, jos maa­ti­lan si­tou­mus­a­las­ta vä­hin­tään 20% alal­la koh­den­ta­mis­a­lu­eel­la tai muul­la alu­eel­la on suo­ja­vyö­hy­ke, moni­vuo­ti­nen ym­pä­ris­tö­nur­mi, luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mi, vi­her­lan­noi­tus­nur­mi, moni­muo­toi­suus­pel­to, moni­vuo­tis­ten puu­tar­ha­kas­vien ka­tet­tu ala tai edel­lis­ten oh­jel­ma­kau­sien eri­tyis­tuki­so­pi­mus suo­ja­vyö­hyk­keen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta, ra­vin­ne­kuor­mi­tuk­sen te­hos­te­tus­ta vä­hen­tä­mi­ses­tä tai tur­ve­pel­to­jen pit­kä­ai­kai­ses­ta nur­mi­vil­je­lys­tä vuon­na 2019.

Et voi luo­pua loh­ko­koh­tai­ses­ta toi­men­pi­tees­tä vaih­ta­mal­la sitä toi­seen, jos ky­sees­sä on koko si-tou­mus­kau­den ajan to­teu­tet­ta­vas­ta loh­ko­koh­tai­ses­ta toi­men­pi­tees­tä.

Et voi vaih­taa ”Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met” –toi­men­pi­det­tä toi­seen toi­men­pi­tee­seen, jos olet il-moit­ta­nut suo­ja­vyö­hyk­kei­tä tai moni­vuo­ti­sia ym­pä­ris­tö­nur­mia jol­le­kin ti­la­si loh­kol­le.

Et voi vaih­taa ”Va­lu­ma­ve­sien hal­lin­ta” –toi­men­pi­det­tä toi­seen toi­men­pi­tee­seen, jos olet il­moit­ta­nut loh­ko­ja va­lu­ma­ve­sien hal­lin­ta -toi­men­pi­tee­seen jol­le­kin ti­la­si loh­kol­le

Vil­je­li­jän on il­moi­tet­ta­va loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen vaih­ta­mi­ses­ta kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vii­meis­tään 17.6. ky­sei­se­nä vuon­na. Jos vaih­ta­mi­ses­ta il­moi­te­taan myö­hem­min, uu­den toi­men­pi­teen to­teu­tus voi­daan aloit­taa ja muu­tok­sen mu­kai­nen ym­pä­ris­tö­kor­vaus mak­saa seu­raa­van si­tou­mus­vuo­den alus­ta al­ka­en.

6.4. Lohkokohtaisesta toimenpiteestä luopuminen
Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019