8. Ympäristökorvauksen maksaminen

Kor­vauk­sen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen an­ta­nut vil­je­li­jä ha­kee ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen mak­sua vuo­sit­tain säh­köi­ses­sä haus­sa tai lo­mak­keel­la 101B.

Vil­je­li­jäl­le mak­set­ta­van ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen mää­rän si­tou­mus­vuo­del­ta on ol­ta­va vä­hin­tään 100 eu­roa, jot­ta kor­vaus voi­daan mak­saa.

Vil­je­li­jä voi il­moit­taa vuo­sit­tai­sel­la tuki­ha­ke­muk­sel­laan osan pel­lois­taan si­ten, että niil­le ei ha­e­ta ky­sei­se­nä vuon­na ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen mak­sua. Ky­sei­ses­tä alas­ta on kir­jal­li­ses­ti il­moi­tet­ta­va, ett­ei ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen mak­sua ha­e­ta ky­sei­sel­le loh­kol­le.

8.1. Peltoalat, joista korvausta maksetaan

Ym­pä­ris­tö­kor­vaus voi­daan mak­saa ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen si­säl­ty­vis­tä kor­vaus­kel­poi­sis­ta alois­ta, jot­ka on il­moi­tet­tu vuo­sit­tain tuki­ha­ke­muk­sel­la Ruo­ka­vi­ras­ton mää­rää­mäl­lä ta­val­la ja jot­ka ovat vil­je­li­jän hal­lin­nas­sa vii­meis­tään 17.6. ky­sei­se­nä vuon­na.

Ym­pä­ris­tö­kor­vaus voi­daan mak­saa pel­to- ja puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lyk­ses­sä ole­vas­ta pel­to­a­las­ta.Jos kas­vu­loh­kol­la on tal­veh­ti­mis­tu­ho­ja, ym­pä­ris­tö­kor­vaus voi­daan mak­saa edel­lyt­tä­en, että vil­jel­lyn pel­to­alan hoi­to täyt­tää täy­den­tä­viin eh­toi­hin liit­ty­vis­tä hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­sis­ta an­ne­tus­sa val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa ase­te­tut vaa­ti­muk­set ja että pää­o­sal­la loh­kon pin­ta-alas­ta on kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­va kas­vus­to. Joll­ei pää­o­sal­la loh­koa ole mah­dol­lis­ta tal­veh­ti­mis­tu­ho­jen vuok­si tuot­taa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­pois­ta sa­toa, loh­kos­ta ei voi­da mak­saa kor­vaus­ta, ell­ei tal­veh­ti­mis­tuho-alu­et­ta kyl­ve­tä ke­vääl­lä uu­del­leen.

Omak­si kas­vu­loh­kok­seen ero­te­tus­ta suo­ja­kais­tas­ta voi­daan mak­saa ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta nur­mes­ta. Pie­nin kor­vaus­kel­poi­nen kas­vu­loh­ko, jos­ta voi­daan mak­saa ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta, on 0,05 ha.

8.2. Peltoalat, joista ympäristökorvausta ei makseta

Kas­vi­maas­ta, py­sy­vis­tä kas­vi­huo­ne­a­lois­ta, ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mäs­tä eikä vil­je­le­mät­tö­mäs­tä alas­ta ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta.

Ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta ei mak­se­ta alas­ta, jota kos­kee edel­lis­ten oh­jel­ma­kau­sien so­pi­mus moni­vai­kut­tei­sen kos­tei­kon hoi­dos­ta.

Met­sä­pui­den tai­mi­ai­neis­ton tuot­ta­mi­ses­ta, puu­var­tis­ten ener­gi­a­kas­vien alas­ta ja muun ham­pun kuin Eu­roo­pan uni­o­nin ko­ko­naan ra­hoit­ta­maan pe­rus­tu­keen oi­keut­ta­van ham­pun alas­ta ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta.

8.3. Maksamisen rajoituksia ympäristökorvauksen sisällä

Ra­vin­tei­den tasa­pai­noi­nen käyt­tö (RTK)

Ra­vin­tei­den tasa­pai­noi­nen käyt­tö-  toi­men­pi­tees­tä ei mak­se­ta

Pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys

Toi­men­pi­tees­tä pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta loh­koil­le:

  1. joil­le on il­moi­tet­tu ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen si­säl­ty­vä suo­ja­vyö­hy­ke, moni­vuo­ti­nen ym­pä­ris­tö­nur­mi, luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mi, vi­her­lan­noi­tus­nur­mi, moni­muo­toi­suus­pel­to tai toi­men­pide ”or­gaa­ni­sen kat­teen käyt­tö puu­tar­ha­kas­veil­la ja sie­men­pe­ru­nal­la”
  2. joi­ta kos­kee edel­li­sen oh­jel­ma­kau­den eri­tyis­tuki­so­pi­mus ra­vin­ne­kuor­mi­tuk­sen te­hos­te­tus­ta vä­hen­tä­mi­ses­tä, suo­ja­vyö­hyk­keen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta tai tur­ve­pel­to­jen pit­kä­ai­kai­ses­ta nur­mi­vil­je­lys­tä
  3. joil­le on il­moi­tet­tu ke­san­to tai
  4. jot­ka on il­moi­tet­tu vi­her­ryt­tä­mis­tu­en eko­lo­gi­sek­si alak­si.

Lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­nen pel­toon

Toi­men­pi­tees­tä lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­nen pel­toon mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 60 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

Ra­vin­tei­den ja or­gaa­nis­ten ai­nei­den kier­rät­tä­mi­nen

Toi­men­pi­tees­tä ra­vin­tei­den ja or­gaa­nis­ten ai­nei­den kier­rät­tä­mi­nen mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 60 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

Pel­to­luon­non moni­muo­toi­suus

Toi­men­pi­teen pel­to­luon­non moni­muo­toi­suus ke­rää­jä­kas­veis­ta ja sa­nee­raus­kas­veis­ta mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 25 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

8.4. Maksamisen rajoituksia luonnonmukaiseen tuotantoon liittyen

Vil­je­li­jäl­le, joka on an­ta­nut si­tou­muk­sen luon­non­mu­kai­ses­ta tuo­tan­nos­ta tai luon­non­mu­kai­ses­ta koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta ja va­lin­nut toi­men­pi­teen ”lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­nen pel­toon” tai ” ra­vin­tei­den ja or­gaa­ni­sen ai­nek­sen kier­rät­tä­mi­nen”, voi­daan mak­saa kor­vaus­ta vain sel­lai­sis­ta or­gaa­ni­sis­ta lan­noi­te­val­mis­teis­ta, jot­ka ovat luon­non­mu­kai­ses­sa tuo­tan­nos­sa sal­lit­tu­ja.

8.5. Maksamisen rajoituksia viherryttämistukeen liittyen

Vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­nen

Pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys -toi­men­pi­tees­tä ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta, jos vil­je­li­jä on va­pau­tet­tu vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mis­vaa­ti­muk­ses­ta. Va­pau­tus kos­kee ti­laa:

  1. jol­la yli 75 % pel­to­a­las­ta käy­te­tään hei­nä­kas­vien tai mui­den nur­mi­rehu­kas­vien tuo­tan­toon, on ke­san­nol­la tai pal­ko­kas­vien vil­je­lys­sä tai käy­te­tään näi­den käyt­tö­ta­po­jen yh­dis­tel­mään tai
  2. jol­la yli 75 % tuki­kel­poi­ses­ta maa­ta­lous­maas­ta on py­sy­vää nur­mea, jota käy­te­tään hei­nä­kas­vien tai mui­den nur­mi­rehu­kas­vien tuo­tan­toon.

Py­sy­vä nur­mi

Jos loh­ko on py­sy­vää nur­mea, loh­kol­le ei voi mak­saa toi­men­pi­teis­tä

Eko­lo­gi­nen ala

Pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys- toi­men­pi­tees­tä ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta, jos vil­je­li­jä on va­pau­tet­tu vi­her­ryt­tä­mis­tu­en eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­muk­ses­ta. Va­pau­tus kos­kee ti­laa

  1. jol­la yli 75 % pel­to­a­las­ta käy­te­tään hei­nä­kas­vien tai mui­den nur­mi­rehu­kas­vien tuo­tan­toon, on ke­san­nol­la, käy­te­tään pal­ko­kas­vien vil­je­lyyn tai käy­te­tään näi­den käyt­tö­ta­po­jen yh­dis­tel­mään.
  2. jol­la yli 75 % tuki­kel­poi­ses­ta maa­ta­lous­maas­ta on py­sy­vää nur­mea, jota käy­te­tään hei­nä­kas­vien tai mui­den nur­mi­rehu­kas­vien tuo­tan­toon.

Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­mien suo­ja­vyö­hy­ke-, moni­vuo­ti­set ym­pä­ris­tö­nur­met- tai luon­non­hoi­to­pel­to­nur­met -toi­men­pi­teis­tä ei mak­se­ta, jos vil­je­li­jä on va­pau­tet­tu vi­her­ryt­tä­mis­tu­en eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­muk­ses­ta sik­si, että

Jos vil­je­li­jä on va­lin­nut pel­to­luon­non moni­muo­toi­suus -toi­men­pi­teen, ”ke­rää­jä­kas­vit”- toi­men­pi­tees­tä ei mak­se­ta eko­lo­gi­sel­le alal­le. ”Vi­her­lan­noi­tus­nur­met”- toi­men­pi­tees­tä ei mak­se­ta, jos se oi­keut­taa eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­muk­ses­ta va­pau­tu­mi­seen.

Eko­lo­gi­sen alan ty­pen­si­to­ja­kas­vi­a­lal­le ei mak­se­ta kor­vaus­ta

8.6. Enimmäiskorvaustasojen ylittyminen

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen enim­mäis­kor­vaus­ta­sot kas­vu­loh­kol­le vuo­sit­tain ovat

Jos enim­mäis­kor­vaus­taso loh­kol­la ylit­tyy, ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta ei mak­se­ta va­lu­ma­ve­sien hal­lin­ta toi­men­pi­teen sää­tö­kas­te­lu ja kui­va­tus­ve­sien kier­rä­tys ala­toi­men­pi­tees­tä, jos vil­je­li­jä on va­lin­nut loh­kol­le sa­man­ai­kai­ses­ti toi­men­pi­teen

Vil­je­li­jää kuul­laan, jos enim­mäis­kor­vaus­taso ylit­tyy muu­toin kuin si­tou­mus­eh­dois­sa mai­ni­tun mak­su­jär­jes­tyk­sen pe­rus­teel­la.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019