9. Sitoumusala ja korvauskelpoiset lohkot

Si­tou­mus­ala ja kor­vaus­kel­poi­nen pel­to­ala ero­a­vat toi­sis­taan.

Si­tou­mus­ala

Kor­vaus­kel­poi­suus

Kor­vaus­kel­poi­sel­le si­tou­mus­a­lal­le mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta. Kor­vaus­kel­poi­sel­le pel­to­a­lal­le ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta, jos se ei kuu­lu ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen.

Loh­ko säi­lyy kor­vaus­kel­poi­se­na, vaik­ka sii­tä ei ha­e­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta tai se vuok­ra­taan tai myy­dään vil­je­li­jäl­le, jol­la ei ole voi­mas­sa ole­vaa ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta.

Loh­ko me­net­tää kor­vaus­kel­poi­suu­den vain, jos loh­ko ei ole enää maan­käyt­tö­la­jil­taan pel­toa.

9.1. Sitoumuksenalainen peltoala

Vil­je­li­jän on nou­da­tet­ta­va ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen pe­rus­ta­soa, vä­him­mäis­vaa­ti­muk­sia ja ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen tila­koh­tai­sen toi­men­pi­teen eh­to­ja koko maa­ti­lan alu­eel­la, vaik­ka ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta voi­daan mak­saa vain si­tou­mus­a­lal­le.

Jos vil­je­li­jän hal­lin­nas­sa ole­vas­sa pel­to­a­las­sa ta­pah­tuu muu­tok­sia, niis­tä on il­moi­tet­ta­va vuo­sit­tain kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Muu­tok­sel­la tar­koi­te­taan myös jäl­jem­pä­nä sel­vi­te­tyn kor­vaus­kel­poi­sen loh­kon pois­ta­mis­ta maa­ta­lous­käy­tös­tä.

Huo­mau­tus si­tou­tu­mat­to­mal­le pe­rus­loh­kol­le il­moi­te­tuis­ta tie­tyis­tä kas­veis­ta

Vaih­da il­moi­te­tut kas­vit si­tou­tu­mat­to­mal­le pe­rus­loh­kol­le seu­raa­vas­ti, jos et ole vaih­ta­mas­sa pe­rus­loh­kol­le kor­vaus­kel­poi­suut­ta ja si­tou­mus­alaa. Muus­sa ta­pauk­ses­sa kun­nan vi­ran­o­mai­nen vaih­taa kas­vin. Si­tou­tu­mat­to­man pe­rus­loh­kon alal­le ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta min­kään kas­vin pe­rus­teel­la.

Vi­her­lan­noi­tus­nur­mi → Vi­her­lan­noi­tus­nur­mi (ei ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta)
Luon­non­hoi­to­pel­to   (nur­mi­kas­vit, väh. 2 v.) → Vi­her­ke­san­to (nur­mi ja niit­ty)
Moni­muo­toi­suus­pel­to,   riis­ta → Vi­her­ke­san­to (riis­ta ja nur­mi)
Moni­muo­toi­suus­pel­to,   mai­se­ma → Vi­her­ke­san­to (nur­mi ja niit­ty)
Moni­muo­toi­suus­pel­to,   niit­ty 1. ja 2. Vuo­si → Vi­her­ke­san­to (nur­mi ja niit­ty)
Moni­vuo­ti­nen   ym­pä­ris­tö­nur­mi → Moni­vuo­ti­set nur­met
Suo­ja­vyö­hy­ke   (si­tou­mus al­ka­en 2015) → Vi­her­ke­san­to (nur­mi ja niit­ty)

9.2. Vähimmäispinta-ala

Vil­je­li­jä voi jat­kaa siir­ret­tyä si­tou­mus­ta edel­lyt­tä­en, että hä­nel­lä on 17.6.2019 hal­lin­nas­saan vä­hin­tään 5 ha, tai puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lys­sä 1 ha sel­lais­ta pel­to­alaa, joka on kor­vaus­kel­pois­ta tai joka voi­daan hy­väk­syä kor­vaus­kel­poi­sek­si.

Edel­lis­ten oh­jel­ma­kau­sien pel­lol­la si­jait­se­vat maa­ta­lou­den ym­pä­ris­tö­tuen eri­tyis­tuki­so­pi­mus­loh­kot ja ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­loh­kot lu­e­taan vä­him­mäis­pin­ta-alaan, jos ky­sei­set pe­rus­loh­kot on il­moi­tet­tu ja hy­väk­syt­ty kor­vaus­kel­poi­sik­si. Vä­him­mäis­pin­ta-alaan lu­e­taan mu­kaan myös 20-vuo­ti­seen eri­tyis­tuki­so­pi­muk­seen si­säl­ty­vä alue, jos so­pi­mus on teh­ty pel­toa kos­ke­vak­si.

Vä­him­mäis­pin­ta-alas­sa voi­daan huo­mi­oi­da kor­vaus­kel­poi­set loh­kot, joi­den pin­ta-ala on vä­hin­tään 0,01 ha.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019