10. Sitoumusalan muutosmahdollisuudet

10.1. Lohkojen liittäminen sitoumukseen

Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen voi liit­tää pel­to­alan, jon­ka toi­nen ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen an­ta­nut vil­je­li­jä on il­moit­ta­nut edel­li­se­nä vuon­na si­tou­muk­sel­laan.

10.2. Alan poistaminen ympäristösitoumuksesta

Si­tou­mus­alaa voi­daan si­tou­mus­kau­den ai­ka­na siir­tää il­man seu­raa­muk­sia toi­sel­le vil­je­li­jäl­le, jol­la on ym­pä­ris­tö­si­tou­mus tai vil­je­li­jäl­le, jol­la ei ole ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta.

Jos ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen si­säl­ty­vä vil­je­li­jän hal­lin­nas­sa ole­va ja hal­lin­nas­sa säi­ly­vä kor­vaus­kel­poi­nen loh­ko il­moi­te­taan en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den jäl­keen vil­je­le­mät­tö­mäk­si tai se to­de­taan sel­lai­sek­si val­von­nas­sa, se kat­so­taan si­tou­muk­ses­ta pois­te­tuk­si pin­ta-alak­si ja se me­net­tää kor­vaus­kel­poi­suu­ten­sa ja sii­hen koh­dis­tuu ta­kai­sin­pe­rin­tä.

Myös ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen si­säl­ty­nyt ala, joka pois­te­taan maa­ta­lous­käy­tös­tä pe­rus­tu­es­ta, vi­her­ryt­tä­mis­tu­es­ta ja nuo­ren vil­je­li­jän tu­es­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (234/2015) 7 §:ssä tar­koi­te­tul­la ta­val­la, kat­so­taan si­tou­muk­ses­ta pois­te­tuk­si pin­ta-alak­si ja se me­net­tää kor­vaus­kel­poi­suu­ten­sa. Vil­je­li­jän on mak­set­ta­va täl­lai­sel­le si­tou­muk­ses­ta pois­te­tul­le alal­le mak­set­tu kor­vaus ta­kai­sin.

Vil­je­li­jä ei ole vas­tuus­sa hal­lin­nan siir­ron jäl­keen ta­pah­tu­vas­ta pe­rus­loh­kon kor­vaus­kel­poi­suu­den hä­vi­ä­mi­ses­tä. Alal­le mak­set­tuun kor­vauk­seen ei täl­löin koh­dis­tu ta­kai­sin­pe­rin­tää edel­li­sel­le si­tou­tu­neel­le vil­je­li­jäl­le.

10.3. Alan lisääminen korvauskelpoiseen peruslohkoon

Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen si­säl­ty­vään pe­rus­loh­koon ei voi li­sä­tä kor­vaus­kel­vo­ton­ta alaa.

10.4. Korvauskelpoisuuden vaihtaminen

Vil­je­li­jä voi vaih­taa kor­vaus­kel­poi­suu­den kor­vaus­kel­poi­sen ja kor­vaus­kel­vot­to­man alan vä­lil­lä. Edel­ly­tyk­se­nä on, että kor­vaus­kel­poi­suus vaih­de­taan pois koko pe­rus­loh­kol­ta. Pe­rus­loh­ko voi­daan vaih­don yh­tey­des­sä ja­kaa. Kor­vaus­kel­poi­suut­ta ei saa vaih­taa, jos vaih­det­ta­va pel­to­ala on tila­koh­tai­ses­ti alle 0,5 ha.

Kor­vaus­kel­poi­suut­ta ei saa vaih­taa, jos vaih­to joh­taa kor­vaus­kel­poi­sen alan kas­va­mi­seen. Kor­vaus­kel­poi­suut­ta ei saa vaih­taa eri kor­vaus­a­lu­ei­den vä­lil­lä, jos mak­set­ta­va kor­vaus­mää­rä heh­taa­ril­ta kas­vai­si kor­vaus­a­lu­een vaih­don vuok­si. Kor­vaus­kel­poi­suu­den saa vaih­taa vain py­sy­väs­ti. Kor­vaus­kel­poi­suut­ta saa vaih­taa vain vil­je­li­jän omis­tuk­ses­sa ole­vien alo­jen vä­lil­lä.

Kor­vaus­kel­poi­suu­den vaih­toa ha­e­taan lo­mak­keel­la 471.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019