11. Sitoumuksen siirtäminen ja sitoumuksen loppuminen

11.1. Sitoumuksen siirtäminen

Si­tou­muk­sen tai si­tou­muk­sen osan siir­tä­mis­tä on ha­et­ta­va 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa siir­ron koh­tee­na ole­van alan omis­tus- tai hal­lin­ta­oi­keu­den siir­ty­mi­ses­tä.

Jos koko si­tou­mus­ala tai osa si­tou­mus­a­las­ta siir­re­tään toi­sel­le hen­ki­löl­le si­tou­muk­sen voi­mas­sa­olo­ai­ka­na, toi­nen hen­ki­lö voi jat­kaa si­tou­mus­ta siir­re­tyl­lä alal­la. Jos toi­nen hen­ki­lö ei jat­ka si­tou­mus­ta siir­re­tyl­lä alal­la, si­tou­mus rau­ke­aa siir­re­tyn alan osal­ta eikä siir­ret­tyyn alaan koh­dis­tu ta­kai­sin­pe­rin­tää.

11.2. Sitoumuksen raukeaminen ja sitoumuksesta luopuminen

Rau­ke­a­mi­nen

Si­tou­mus rau­ke­aa, jos kor­vaus­kel­poi­nen ala las­kee si­tou­muk­sen tai si­tou­muk­sen osan siir­tä­mi­sen joh­dos­ta alle vaa­di­tun vä­him­mäis­alan. Rau­ke­a­mi­ses­ta ei seu­raa ta­kai­sin­pe­rin­tää.

Luo­pu­mi­nen

Jos vil­je­li­jä luo­puu kir­jal­li­ses­ti si­tou­muk­ses­ta en­nen si­tou­mus­kau­den päät­ty­mis­tä, mak­set­tu kor­vaus pe­ri­tään ta­kai­sin. Mak­set­tua ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta ei kui­ten­kaan pe­ri­tä ta­kai­sin seu­raa­vis­sa ta­pauk­sis­sa:

Si­tou­muk­ses­ta luo­pu­mi­sen syy­nä on yli­voi­mai­nen este tai poik­keuk­sel­li­nen olo­suh­de, joi­hin lu­e­taan eri­tyi­ses­ti seu­raa­vat ti­lan­teet:

  1. tuen­saa­jan kuo­le­ma;
  2. tuen­saa­jan pit­kä­ai­kai­nen ky­vyt­tö­myys har­joit­taa am­mat­ti­aan;
  3. ti­laan mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la vai­kut­ta­va an­ka­ra luon­non­mul­lis­tus;
  4. ti­lan koti­e­läin­ra­ken­nus­ten tu­hou­tu­mi­nen on­net­to­muu­des­sa;
  5. eläin­kul­ku­tau­ti tai kas­vi­tau­ti, joka va­hin­goit­taa vil­je­li­jän koko kar­jaa tai osaa sii­tä, tai vas­taa­vas­ti vil­je­ly­kas­ve­ja; tai
  6. koko ti­lan tai sen mer­kit­tä­vän osan pak­ko­lu­nas­tus, jos ky­sei­nen pak­ko­lu­nas­tus ei ol­lut en­na­koi­ta­vis­sa ha­ke­muk­sen jät­tö­päi­vä­nä.

Ha­ki­jan on esi­tet­tä­vä yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä tyy­dyt­tä­vät to­dis­teet kir­jal­li­ses­ti kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Esi­mer­kik­si työ­ky­vyt­tö­myys­e­läk­keen osal­ta täl­lai­nen on lää­kä­rin­lau­sun­to ha­ki­jan ter­vey­den­ti­las­ta.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­ses­sa kor­vaus­ta vä­hen­ne­tään sil­tä osin kuin tuen kaut­ta kor­vat­ta­via lisä­kus­tan­nuk­sia tai tu­lon­me­ne­tyk­siä ei ole to­teu­tu­nut en­nen yli­voi­mais­ta es­tet­tä tai poik­keuk­sel­lis­ta olo­suh­det­ta.

Si­tou­muk­ses­ta luo­pu­mi­sel­la tar­koi­te­taan myös ti­lan­net­ta, jos­sa ym­pä­ris­tö­kor­vauk­seen si­tou­tu­nut ei hae vuo­sit­tais­ta mak­sua eikä ha­ke­mat­ta jät­tä­mi­sen syy­nä ole edel­lä tar­koi­tet­tu yli­voi­mai­nen este tai poik­keuk­sel­li­nen olo­suh­de. Täl­lai­ses­sa ta­pauk­ses­sa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen kuu­lee ha­ki­jaa en­nen mah­dol­lis­ta kor­vauk­sen ta­kai­sin­pe­rin­tää ja si­tou­muk­sen päät­ty­mis­tä kos­ke­van pää­tök­sen te­ke­mis­tä.

Jos si­tou­mus ha­lu­taan säi­lyt­tää voi­mas­sa, kor­vauk­sen mak­sua on ha­et­ta­va myös sii­nä ta­pauk­ses­sa, että ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta ei ky­sei­se­nä vuon­na voi­tai­si mak­saa (esim. koko pel­to­ala on il­moi­tet­tu sel­lai­se­na hoi­det­tu­na vil­je­le­mät­tö­mä­nä pel­to­na, jol­le ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta).

Vil­je­li­jän on teh­tä­vä kir­jal­li­nen il­moi­tus si­tou­muk­ses­ta luo­pu­mi­ses­ta kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Il­moi­tus on teh­tä­vä 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa ta­pah­tu­nees­ta. Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen te­kee pää­tök­sen vil­je­li­jän va­paut­ta­mi­sek­si si­tou­muk­sen nou­dat­ta­mi­ses­ta

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019