12. Sitoumuksen ja korvauksen epääminen

Si­tou­mus voi­daan jät­tää hy­väk­sy­mät­tä tai kor­vaus myön­tä­mät­tä, jos kor­vauk­sen saa­mi­sek­si olo­suh­teel­le tai toi­men­pi­teel­le on an­net­tu sel­lai­nen muo­to, joka ei vas­taa asi­an var­si­nais­ta luon­net­ta tai tar­koi­tus­ta. Si­tou­mus voi­daan jät­tää hy­väk­sy­mät­tä myös, jos ha­ki­ja on kes­ken si­tou­mus­kau­den luo­pu­nut vas­taa­vas­ta si­tou­muk­ses­ta eikä luo­pu­mi­ses­ta ole ku­lu­nut kah­ta vuot­ta.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019