13. Hakemuksen hylkääminen ja myöhästyminen

Jos ha­ke­mus­ta ei ole täy­tet­ty huo­lel­li­ses­ti ja an­net­tu kaik­kia tar­vit­ta­via tie­to­ja, voi­daan ha­ke­mus täs­tä syys­tä hy­lä­tä.

Jos ha­ke­mus on jä­tet­ty sää­de­tyn vii­mei­sen haku­päi­vän jäl­keen, mak­sua vä­hen­ne­tään 1 % jo­kais­ta myö­häs­ty­nyt­tä työ­päi­vää koh­den (ma-pe, pois­lu­kien pyhä­päi­vät). Ha­ke­mus hy­lä­tään, jos ha­ke­mus myö­häs­tyy yli 25 vrk (mu­kaan lu­kien kaik­ki ka­len­te­ri­päi­vät). Hyl­kää­mi­ses­tä ja myö­häs­ty­mi­ses­tä on sää­det­ty ase­tuk­sis­sa (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 640/2014.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019