14. Korvauksen saajan ilmoitusvelvollisuus

Tuen saa­ja on vel­vol­li­nen an­ta­maan tuen myön­tä­väl­le kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen ja mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­siä kos­ke­vat oi­ke­at ja riit­tä­vät tie­dot.

Vil­je­li­jän tai tä­män oi­keu­den­o­mis­ta­jan on vii­py­mät­tä ja vii­meis­tään 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa il­moi­tet­ta­va kor­vauk­sen myön­tä­neel­le kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le sel­lai­ses­ta kor­vauk­sen saa­jaa, si­tou­mus­ta, maa­ti­laa tai tu­et­ta­vaa toi­min­taa kos­ke­vas­ta olo­suh­tei­den muu­tok­ses­ta, joka saat­taa vai­kut­taa kor­vauk­sen mää­rään taik­ka ai­heut­taa kor­vauk­sen ta­kai­sin­pe­ri­mi­sen tai lak­kaut­ta­mi­sen. Täs­sä tar­koi­tet­tu­ja muu­tok­sia ovat esi­mer­kik­si koko ti­lan myyn­ti tai vuok­raus toi­sel­le vil­je­li­jäl­le.

Tie­to­jen toi­mit­ta­mi­nen

Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man (2014–2020) toi­men­pi­tei­tä to­teut­ta­va kor­vauk­sen­saa­ja si­tou­tuu oh­jel­man seu­ran­nan ja ar­vi­oin­nin mah­dol­lis­ta­mi­sek­si toi­mit­ta­maan pyy­det­tä­es­sä tie­dot kor­vat­ta­van toi­men­pi­teen vai­ku­tuk­sis­ta.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019