16. Valvonta ja seuraamukset

Vil­je­li­jän on an­net­ta­va vuo­sit­tain pin­ta-ala­tu­kia kos­ke­van ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ja Ruo­ka­vi­ras­ton mää­rää­mät tie­dot ja sel­vi­tyk­set.

Kor­vaus­ta val­vo­vil­la vi­ran­o­mai­sil­la on oi­keus teh­dä kor­vauk­sen myön­tä­mi­seen, mak­sa­mi­seen ja käyt­töön liit­ty­vien edel­ly­tys­ten ja eh­to­jen nou­dat­ta­mi­sen val­von­nas­sa tar­vit­ta­via, kor­vauk­sen saa­jiin koh­dis­tu­via tar­kas­tuk­sia.

Val­von­nas­sa tar­kas­te­taan pin­ta-alat sekä eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen si­ten kuin Eu­roo­pan uni­o­nin ja kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö edel­lyt­tä­vät.

Vil­je­li­jä on vel­vol­li­nen kor­vauk­set­ta esit­tä­mään tar­kas­tus­ta suo­rit­ta­val­le kaik­ki kor­vauk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat ja muu­toin­kin avus­ta­maan tar­kas­tuk­ses­sa. Tar­kas­tus­ta suo­rit­ta­val­la on oi­keus val­von­ta­teh­tä­vän edel­lyt­tä­mäs­sä laa­juu­des­sa tar­kas­taa vil­je­li­jän koti­e­läin­ra­ken­nuk­set, eläi­met, vil­jel­mät ja muut kor­vauk­sen koh­tee­na ole­vat alu­eet, tuo­tan­to- ja ja­los­tus­lai­tok­set, va­ras­tot sekä muut kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen ja mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­set. Tar­kas­tuk­ses­sa ote­taan kui­ten­kin huo­mi­oon koti­rau­ha.

Kor­vaus­ta vä­hen­ne­tään pin­ta-ala­vir­hei­den pe­rus­teel­la. Kor­vaus­ta vä­hen­ne­tään tai se jä­te­tään mak­sa­mat­ta myös, jos Eu­roo­pan uni­o­nin lain­sää­dän­tö tätä edel­lyt­tää tai jos vil­je­li­jä on jät­tä­nyt nou­dat­ta­mat­ta si­tou­muk­seen pe­rus­tu­via kor­vauk­sen eh­to­ja. Teh­tä­vän vä­hen­nyk­sen mää­rään vai­kut­ta­vat lai­min­lyön­nin va­ka­vuus, laa­juus ja kes­to sekä tois­tu­vuus.

Jos kor­vauk­sen eh­don nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen on va­ka­va tai jos vil­je­li­jä on esit­tä­nyt vää­ren­net­ty­jä to­dis­tei­ta kor­vauk­sen saa­mi­sek­si tai hän ei ole toi­mit­ta­nut tar­vit­ta­via tie­to­ja, vil­je­li­jä sul­je­taan ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen ulko­puo­lel­le ky­sei­sen ja seu­raa­van vuo­den ajak­si.

Vir­heel­li­ses­ti tai pe­rus­teet­ta mak­set­tu kor­vaus pe­ri­tään ta­kai­sin, jos kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen tai mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­set ei­vät ole täyt­ty­neet, vil­je­li­jä ei ole nou­dat­ta­nut kor­vauk­sen eh­to­ja tai hän on an­ta­nut sel­lai­sen vir­heel­li­sen tai puut­teel­li­sen tie­don, joka on olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­nut kor­vauk­sen myön­tä­mi­seen tai mak­sa­mi­seen, vil­je­li­jä kiel­täy­tyy avus­ta­mas­ta tar­kas­tuk­ses­sa tai Eu­roo­pan uni­o­nin lain­sää­dän­tö tätä edel­lyt­tää.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen ta­kai­sin­pe­rin­nät voi­daan ulot­taa myös ai­em­piin vuo­siin. Pin­ta-ala­vir­heis­tä joh­tu­vat ta­kai­sin­pe­rin­nät voi­daan ulot­taa nel­jään edel­li­seen vuo­teen. Seu­raa­muk­set ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen ehto­puut­teis­ta voi­daan mää­rä­tä ta­kau­tu­vas­ti si­tou­muk­sen al­ka­mis­vuo­teen asti.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019