17. Tuen julkisuus

Ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta kos­ke­vat tie­dot ovat jul­ki­sia, ja tie­dot saa näh­tä­väk­si pyyn­nös­tä asi­an­o­mai­sel­ta vi­ran­o­mai­sel­ta. EU edel­lyt­tää, että jä­sen­val­ti­on on jul­kais­ta­va haku­pal­ve­lus­sa tie­dot tuen­saa­jal­le Eu­roo­pan maa­ta­lou­den tuki­ra­has­tos­ta ja Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­tos­ta mak­se­tuis­ta tuis­ta mu­kaan lu­kien yk­si­tyis­hen­ki­löi­den tuki­tie­dot. Ko­mis­sio ta­voit­te­lee yk­si­tyis­hen­ki­löi­den tuki­tie­to­jen jul­kai­sul­la maa­seu­tu­ra­has­to­jen käy­tön läpi­nä­ky­vyy­den li­sää­mis­tä.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019