Liite 1. Täydentävien ehtojen lakisääteiset hoitovaatimukset

 Täy­den­tä­vien eh­to­jen opas 2019

Ym­pä­ris­töä, il­mas­ton­muu­tos­ta ja maan hy­vää maa­ta­lous­kun­toa kos­ke­viin laki­sää­tei­siin hoi­to­vaa­ti­muk­siin liit­ty­vät sää­dök­set.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019