Liite 2. Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus täy­den­tä­viin eh­toi­hin liit­ty­vis­tä hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­sis­ta (4/2015) muu­tok­si­neen.

Täs­sä esi­te­tyt vaa­ti­muk­set voi­vat muut­tua. Vil­je­li­jä si­tou­tuu nou­dat­ta­maan kul­loin­kin voi­mas­sa­o­le­via vaa­ti­muk­sia.

Maa­pe­rän suo­je­le­mi­nen eroo­si­ol­ta

Ve­sis­tö­jen ja val­ta­o­jien var­sil­la ole­val­le maa­ta­lous­maal­le on jä­tet­tä­vä vä­hin­tään 1 met­rin le­vyi­nen, muok­kaa­ma­ton pien­nar, jol­le ei saa le­vit­tää lan­noit­tei­ta eikä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta. Pien­nar­ta ei tar­vit­se jät­tää, jos

  1. maa­ta­lous­maan ja ve­sis­tön tai val­ta­ojan vä­lil­lä on met­sää, pen­saik­koa, tont­ti­maa­ta, tie­a­lu­et­ta, jou­to- tai ki­tu­maa­ta tai muu­ta alu­et­ta aina vä­hin­tään kes­ki­mää­rin 10 met­riä eikä vesi tul­van­kaan ai­ka­na nou­se maa­ta­lous­maal­le;
  2. maa­ta­lous­maa si­jait­see tul­va­pen­ke­reen ta­ka­na ja kui­va­tus­ve­det joh­de­taan pois pump­paa­mal­la tai muul­la vas­taa­val­la ta­val­la.

Pien­ta­reil­la rik­ka­kas­vien pe­sä­ke­tor­jun­ta kas­vin­suo­je­lu­ai­neil­la on sal­lit­tu vai­keis­sa rik­ka­kas­vi­ta­pauk­sis­sa. Jos pien­ta­reen kas­vil­li­suus vau­ri­oi­tuu tai tu­hou­tuu tal­ven ai­ka­na, rik­ka­kas­vien pe­sä­ke­tor­jun­taa teh­tä­es­sä tai ojien kun­nos­tus­työn yh­tey­des­sä tai muus­ta vas­taa­vas­ta syys­tä, nur­mi­kas­vil­li­suus on kyl­vet­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa.  Kyl­vä pien­nar heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa, jos kyse on en­sim­mäis­tä ker­taa vil­je­ly­käyt­töön otet­ta­vas­ta loh­kos­ta, jon­ka pien­ta­reel­la ei ole ai­kai­sem­paa nur­mi­kas­vil­li­suut­ta.

Hoi­det­tu vil­je­le­mä­tön pel­to

Hoi­det­tu vil­je­le­mä­tön pel­to tar­koit­taa pel­lol­la tuo­tan­toon käyt­tä­mä­tön­tä ke­san­to­pel­toa. Hoi­det­tu­jen vil­je­le­mät­tö­mien pel­to­jen on ol­ta­va vi­her­ke­san­toa tai sän­ki­ke­san­toa ja nii­den kas­vus­to on uu­sit­ta­va tar­vit­ta­es­sa. Pel­lol­la voi­daan kas­vat­taa nur­mi-, riis­ta-, mai­se­ma- ja niit­ty­kas­ve­ja sekä näi­den kas­vien seos­kas­vus­to­ja, ei kui­ten­kaan yk­sin­o­maan vil­jal­la, öljy- tai val­ku­ais­kas­veil­la tai näi­den kas­vien sie­men­se­ok­sil­la, kyl­vet­tyä kas­vus­toa. Kas­vus­to on kyl­vet­tä­vä vii­meis­tään 30.6., jos loh­kol­la ei ole en­nes­tään kyl­vet­tyä nur­mea. Jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä, kyl­vö on teh­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen. Kas­vus­ton kyl­vös­sä on käy­tet­tä­vä riit­tä­vää mää­rää edel­lä mai­nit­tu­jen kas­vien sie­me­niä peit­tä­vän kas­vus­ton ai­kaan­saa­mi­sek­si.

Poh­ja­vesi­a­lu­eil­la hoi­det­tu­jen vil­je­le­mät­tö­mien loh­ko­jen on ol­ta­va kas­vi­peit­tei­siä. Poh­ja­vesi­a­lu­eil­la pe­rus­tet­ta­van uu­den hoi­de­tun vil­je­le­mät­tö­män pel­lon sie­men­se­ok­sen pai­nos­ta enin­tään 20 % voi olla api­lan, vir­nan, sini­mai­la­sen, vuo­hen­her­neen, me­si­kän tai muun vas­taa­van typ­peä si­to­van kas­vin sie­men­tä. Vil­je­li­jän on mer­kit­tä­vä loh­ko­koh­tai­ses­ti muis­tiin käy­te­tyn sie­men­se­ok­sen si­säl­tö.

Hoi­de­tun vil­je­le­mät­tö­män pel­lon kas­vi­peit­tei­syys­vaa­ti­muk­ses­ta voi­daan kui­ten­kin poi­ke­ta eri­tyi­sis­tä syis­tä, esi­mer­kik­si sil­loin, kun pel­lon vil­je­ly­kun­toa pa­ran­ne­taan tor­ju­mal­la vai­ke­as­ti hä­vi­tet­tä­viä rik­ka­kas­ve­ja, teh­dään ly­hyt­ai­kai­sia kun­nos­tus­toi­men­pi­tei­tä, yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­li­sen olo­suh­teen ti­lan­teis­sa tai jos poik­ke­a­mi­seen on joku muu eri­tyi­nen syy. Avo­ke­san­toa hoi­det­tu vil­je­le­mä­tön pel­to voi olla vain edel­lä mai­nit­tu­jen eri­tyis­ten syi­den vuok­si. Ly­hyt­ai­kai­sia kun­nos­tus­toi­men­pi­tei­tä ovat esi­mer­kik­si sala­o­ji­tus, kal­ki­tus, ojien kai­vuu ja per­kaus. Kas­vi­peit­tei­syys­vaa­ti­muk­ses­ta voi­daan poi­ke­ta vain ly­hyt­ai­kai­sen kun­nos­tus­toi­men­pi­teen edel­lyt­tä­mäs­sä laa­juu­des­sa. Hoi­de­tun vil­je­le­mät­tö­män pel­lon kas­vi­peit­tei­syys­vaa­ti­muk­ses­ta ei ole mah­dol­lis­ta poi­ke­ta, jos ky­sees­sä on en­sim­mäis­tä ker­taa vil­je­ly­käyt­töön otet­ta­va loh­ko.

Hoi­de­tul­la vil­je­le­mät­tö­mäl­lä pel­lol­la on es­tet­tä­vä rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen. Rik­ka­kas­ve­ja voi­daan tor­jua ke­mi­al­li­ses­ti vain sil­loin, kun pa­ran­nat pel­lon vil­je­ly­kun­toa tai kas­vus­ton päät­tä­mi­sen yh­tey­des­sä 1.9. al­ka­en.

Avo-, sän­ki- ja yksi­vuo­tis­ta vi­her­ke­san­toa ei saa lan­noit­taa. Moni­vuo­tis­ta vi­her­ke­san­toa voi­daan lan­noit­taa ai­no­as­taan pe­rus­ta­mi­sen yh­tey­des­sä. Typ­pi­lan­noi­te­mää­rä voi olla enin­tään 50 % eräi­den maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­des­ta pe­räi­sin ole­vien pääs­tö­jen ra­joit­ta­mi­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen 11 §:ssä tar­koi­te­tuis­ta mui­den vil­jo­jen enim­mäis­lan­noi­tus­mää­ris­tä.

Hoi­de­tun vil­je­le­mät­tö­män pel­lon kas­vus­to voi­daan päät­tää ke­mi­al­li­ses­ti tai me­kaa­ni­ses­ti 1.9. al­ka­en. Kas­vus­to voi­daan päät­tää ai­kai­sin­taan 15.7., jos hoi­de­tul­le vil­je­le­mät­tö­mäl­le pel­lol­le kyl­ve­tään nur­mi­kas­ve­ja tai syk­syl­lä kyl­vet­tä­viä tai is­tu­tet­ta­via kas­ve­ja. Hoi­de­tun vil­je­le­mät­tö­män pel­lon mah­dol­li­nen muok­kaus ja lan­noi­tus on teh­tä­vä täl­löin kyl­vön tai is­tu­tuk­sen yh­tey­des­sä.

Jos hoi­det­tu vil­je­le­mä­tön pel­to on il­moi­tet­tu vi­her­ryt­tä­mis­tu­en eko­lo­gi­sen alan ke­san­nok­si, kas­vus­to voi­daan päät­tää ja muo­ka­ta ai­kai­sin­taan 16.8., jos alal­le kyl­ve­tään nur­mi­kas­ve­ja tai syk­syl­lä kyl­vet­tä­viä tai is­tu­tet­ta­via kas­ve­ja.

Vil­jel­lyn maa­ta­lous­maan hoi­to

Vil­jel­tyä pel­toa ja py­sy­vien kas­vien alaa on vil­jel­tä­vä hy­vän maa­ta­lous­käy­tän­nön mu­kai­ses­ti paik­ka­kun­nan olo­suh­teet huo­mi­oon ot­ta­en. Vil­jel­ty pel­to ja py­sy­vien kas­vien ala on muo­kat­ta­va, lan­noi­tet­ta­va ja kyl­vet­tä­vä tai is­tu­tet­ta­va tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la niin, että on mah­dol­lis­ta saa­da ai­kaan ta­sai­nen itä­mi­nen ja kas­vus­to. Vil­jel­tä­vien kas­vi­la­jien ja -la­jik­kei­den on ol­ta­va alu­eel­le so­vel­tu­via ja kyl­vet­tä­vän sie­men­mää­rän on ol­ta­va riit­tä­vä. Kyl­vö tai is­tu­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään 30.6. Jos kyse on loh­kos­ta, jol­la vil­jel­lään seu­raa­vas­sa kap­pa­lees­sa tar­koi­tet­tu­ja puu­tar­ha­kas­ve­ja (tau­luk­ko 1), riit­tää, että loh­kol­le kyl­ve­tään esi­kas­vi vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä. Jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä, kyl­vö on teh­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen.  Jos loh­kol­le kui­ten­kin kyl­ve­tään tai is­tu­te­taan sa­laat­ti­kas­ve­ja, kii­nan­kaa­lia, kuk­ka­kaa­lia, par­sa­kaa­lia, kys­sä­kaa­lia, nau­ris­ta, pi­naat­tia tai til­liä, esi­kas­vi­a­kaan ei tar­vit­se kyl­vää mää­rä­päi­vään men­nes­sä.

* La­taa pdf-muo­dos­sa

Man­si­koi­ta, mesi­mar­jo­ja ja ja­lo­maa­rai­mia vil­jel­tä­es­sä edel­ly­te­tään, että heh­taa­ril­la on vä­hin­tään 15 000 kas­via. Jos mai­nit­tu­ja kas­ve­ja vil­jel­lään si­ten, että maan­pin­nan kat­tee­na ei käy­te­tä muo­via ja syn­ty­vien rön­sy­tai­mien an­ne­taan juur­tua emo­tai­mien vie­reen, tai­mi­ti­hey­den on ol­ta­va en­sim­mäi­se­nä kas­vu­kau­te­na vä­hin­tään 11 000 kas­via heh­taa­ril­la.

Vil­jel­tä­es­sä he­ru­koi­ta ja kar­vi­ai­sia edel­ly­te­tään vä­hin­tään 1 200 ja va­del­mia vä­hin­tään 2 800, mar­ja­tuo­mi­pih­la­jia, mar­ja-aro­ni­oi­ta ja tyr­niä vä­hin­tään 800, pen­sas­mus­ti­koi­ta vä­hin­tään 2 250 sekä he­del­mä­pui­ta vä­hin­tään 400 kas­via heh­taa­ril­la.

Py­sy­viä nur­mia ja py­sy­viä lai­tu­mia voi­daan lan­noit­taa ja lai­dun­taa tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la. Tar­vit­ta­es­sa nii­den kas­vus­ton voi uu­sia muok­kaa­mal­la ja kyl­vä­mäl­lä hei­nä- ja nur­mi­rehu­kas­vien sie­me­nil­lä. Kas­vus­to on kyl­vet­tä­vä vii­meis­tään 30.6. Jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä, kyl­vö on teh­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen.  Jos käy­tät py­sy­vää lai­dun­ta tai py­sy­vää nur­mea lai­dun­nuk­seen, maan­pin­nan on säi­lyt­tä­vä pää­osin kas­vi­peit­tei­se­nä ja maa­pe­rän eroo­sio saa olla vain vä­häis­tä. Nii­ton ajan­koh­das­sa ja to­teut­ta­mi­ses­sa on otet­ta­va huo­mi­oon luon­non­va­rais­ten lin­tu­jen ja ni­säk­käi­den suo­je­lu.

Vil­jel­lyn maa­ta­lous­maan kas­vin­suo­je­lus­ta on huo­leh­dit­ta­va ja rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen es­tet­tä­vä joko kas­vin­vuo­ro­tuk­sen avul­la, me­kaa­ni­ses­ti, bi­o­lo­gi­ses­ti tai ke­mi­al­li­ses­ti. Vil­je­li­jän on toi­mit­ta­va niin, että kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Jos maa­ta­lous­maal­ta ei kor­ja­ta sa­toa, maa­ta­lous­maan tuot­ta­mas­ta kas­vus­tos­ta on tar­vit­ta­es­sa huo­leh­dit­ta­va niin, että maa­ta­lous­maal­le on myös seu­raa­va­na vuon­na mah­dol­lis­ta pe­rus­taa kas­vus­to tai tuot­taa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­nen sato.

Sän­gen polt­to

Sän­gen polt­to on sal­lit­tu ai­no­as­taan, jos se on vält­tä­mä­tön­tä kyl­vön to­teu­tuk­sen tai rik­ka­kas­vien, kas­vi­tau­tien tai tu­ho­lais­ten tor­jun­nan kan­nal­ta.

Suo­ja­kais­tat

Ve­sis­tö­jen var­sil­la ole­val­la maa­ta­lous­maal­la on nou­da­tet­ta­va val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (1250/2014) 10§:n 7 mo­men­tin mu­kai­sia lan­noi­tus- ja lan­nan­le­vi­tys­kiel­to­ra­jo­ja

Huk­ka­kau­ran ja jät­ti­put­ken tor­jun­ta

Huk­ka­kau­ran saas­tut­ta­mal­la maa­ta­lous­maal­la on huo­leh­dit­ta­va huk­ka­kau­ran tor­jun­nas­ta joko ke­mi­al­li­ses­ti, me­kaa­ni­ses­ti, kit­ke­mäl­lä tai muil­la toi­men­pi­teil­lä huk­ka­kau­ran tor­jun­nas­ta an­ne­tun lain (185/2002) tai huk­ka­kau­ran tor­jun­nas­ta an­ne­tun Ah­ve­nan­maan maa­kun­ta­lain (Ålands för­fatt­nings­sam­ling 1977:68) mu­kai­ses­ti. Toi­mi­val­tai­sen vi­ran­o­mai­sen an­ta­maa huk­ka­kau­ran tor­jun­ta­oh­jet­ta tai tor­jun­ta­suun­ni­tel­maa on nou­da­tet­ta­va.

Kau­ka­si­an­jät­ti­put­ki (He­rac­leum man­te­gaz­zi­a­num), per­si­an­jät­ti­put­ki (He­rac­leum per­si­cum) ja ar­me­ni­an­jät­ti­put­ki (He­rac­leum sos­nows­kyi) on tor­jut­ta­va maa­ta­lous­maal­la joko ke­mi­al­li­ses­ti, me­kaa­ni­ses­ti, kit­ke­mäl­lä tai muil­la toi­men­pi­teil­lä.

Kas­te­lu

Kun käy­tät vet­tä maa­ta­lous­maan kas­te­luun, sel­vi­tä ELY-kes­kuk­ses­ta tai kun­nan ym­pä­ris­tö­lupa­vi­ran­o­mai­sel­ta en­nen ve­den­ot­toa, tar­vit­set­ko sii­hen ve­den­otto­lu­van. Lupa­eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen kuu­luu täy­den­tä­viin eh­toi­hin, jos lupa tar­vi­taan.

Poh­ja­ve­den suo­je­lu

Maa­ti­lal­la on maa­ta­lous­toi­min­nas­sa nou­da­tet­ta­va ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain (527/2014) 17§:ssä sekä vesi­ym­pä­ris­töl­le vaa­ral­li­sis­ta ja hai­tal­li­sis­ta ai­neis­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (1022/2006) 4a§:ssä sää­det­tyä pääs­tö­kiel­toa poh­ja­ve­teen.

Mai­se­ma­piir­tei­den säi­lyt­tä­mi­nen

Säi­ly­tä puu­ryh­mät ja yk­sit­täi­set puut, jot­ka on suo­jel­tu luon­non­suo­je­lu­lain (1096/1996) 29 §:n 1 mo­men­tin 9 koh­dan pe­rus­teel­la, jos ne kas­va­vat maa­ta­lous­maal­la ole­van pe­rus­loh­kon si­säl­lä, pe­rus­loh­kon pien­ta­reel­la tai toi­siin­sa ra­joit­tu­vien pe­rus­loh­ko­jen vä­li­sel­lä alu­eel­la enin­tään 0,2 heh­taa­rin alal­la. Säi­ly­tä myös enin­tään 0,2 heh­taa­rin suu­rui­set luon­non­muis­to­mer­kit, jot­ka on suo­jel­tu luon­non­suo­je­lu­lain (1096/1996) 23 §:n pe­rus­teel­la, jos ne ovat pe­rus­loh­kon si­säl­lä, pe­rus­loh­kon pien­ta­reel­la tai toi­siin­sa ra­joit­tu­vien pe­rus­loh­ko­jen vä­li­sel­lä alu­eel­la.

Lue tar­kem­min hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­sis­ta Täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­ta.

Täy­den­tä­vien eh­to­jen hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­siin liit­ty­vät kan­sal­li­set sää­dök­set:

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019