Liite 6. Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä hyväksyttävät orgaaniset lannoitevalmisteet

Kan­sal­li­set lan­noi­te­val­mis­tei­den tyyp­pi­ni­met lan­noi­te­val­mis­teis­ta an­ne­tun maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tuk­sen (1015/2011) pe­rus­teel­la:

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019