Muutokset Ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa 2015

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot jul­kais­tiin 2.4.2015. Tä­hän lis­taan koo­taan jul­kai­sun jäl­keen tul­leet muu­tok­set.

Liite 7.

4.5.2015 Muutos lukuun 8.5. Maksamisen rajoituksia viherryttämistukeen liittyen

Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­mien moni­vuo­ti­setym­pä­ris­tö­nur­met- tai luon­non­hoi­to­pel­to­nur­met –toi­men­pi­teis­tä ei mak­se­ta, jos vil­je­li­jä on va­pau­tet­tu vi­her­ryt­tä­mis­tu­en eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­muk­ses­ta sik­si, että hä­nen maa­ti­lan­sa pel­to­a­las­ta yli 75 % on nur­mea tai ke­san­toa.

Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­mien suo­ja­vyö­hy­ke-, moni­vuo­ti­set ym­pä­ris­tö­nur­met- tai luon­non­hoi­to­pel­to­nur­met -toi­men­pi­teis­tä ei mak­se­ta, jos vil­je­li­jä on va­pau­tet­tu vi­her­ryt­tä­mis­tu­en eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­muk­ses­ta sik­si, että

11.5.2015 muutos lukuun 3.3. Kasvinsuojeluaineiden käyttö, käsittely ja varastointi

Maa­ti­lal­la kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta saa le­vit­tää vain hen­ki­lö, joka on suo­rit­ta­nut kas­vin­suo­je­lu­ai­neis­ta an­ne­tun lain (1563/2011)10 §:ssä tar­koi­te­tun tut­kin­non tai saa­nut oi­keu­den ky­sei­sen tut­kin­non jär­jes­tä­mi­seen tai jol­la on voi­mas­sa ole­va ajan­koh­tais­ten kas­vin­suo­je­lu­a­si­oi­den kou­lu­tus tai vas­taa­va tut­kin­to. Jos vil­je­li­jä käyt­tää tai os­taa kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta tai te­kee pää­tök­siä kas­vin­suo­je­lu­toi­mis­ta, tu­lee kou­lu­tus/tut­kin­to olla voi­mas­sa.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019