Muutokset Ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa 2016

3. Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset
3.1. Vähimmäisvaatimusten mukainen lannoitus

Muu­tet­tu, muu­tos li­ha­voi­tu: Vä­him­mäis­vaa­ti­mus­ten mu­kaan saat le­vit­tää fos­fo­ria pel­to­heh­taa­ria koh­den enin­tään 325kg/ha/5v maa­ta­lou­des­sa ja 560 kg/ha/5v puu­tar­ha­ta­lou­des­sa.

5. Lohkokohtaiset toimenpiteet
5.1. Lietelannan sijoittaminen peltoon

Li­sät­ty: Lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­ses­ta pel­toon mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 60 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

5.2. Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Li­sät­ty: Ra­vin­tei­den ja or­gaa­nis­ten ai­nei­den kier­rät­tä­mi­ses­tä mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 60 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

5.3. Valumavesien hallinta

Li­sät­ty: Toi­men­pi­tee­seen ei saa il­moit­taa uut­ta alaa sen jäl­keen, kun pin­ta-ala­tu­kien haku toi­se­na si­tou­mus­vuo­te­na on päät­ty­nyt.

5.4. Ympäristönhoitonurmet
Suojavyöhykkeet

Muu­tet­tu, muu­tos li­ha­voi­tu: Suo­ja­vyö­hyk­kei­tä voi­daan pe­rus­taa vain en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den ai­ka­na ja ne on säi­ly­tet­tä­vä kas­vu­loh­kol­la si­tou­mus­kau­den lop­puun asti.

Monivuotiset ympäristönurmet

Muu­tet­tu, muu­tos li­ha­voi­tu: Moni­vuo­ti­sia ym­pä­ris­tö­nur­mia voi­daan pe­rus­taa vain kah­den en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den ai­ka­na ja ne on säi­ly­tet­tä­vä kas­vu­loh­kol­la si­tou­mus­kau­den lop­puun asti.

5.6. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Muu­tet­tu, muu­tok­set li­ha­voi­tu: Kas­vi­peit­tei­syys­vaa­ti­mus­ta ei voi enää täyt­tää suo­ja­vyö­hy­ke­a­loil­la, moni­vuo­tis­ten ym­pä­ris­tö­nur­mien aloil­la, luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mien aloil­la, vi­her­lan­noi­tus­nur­mien aloil­la, moni­muo­toi­suus­pel­to­a­loil­la eikä moni­vuo­tis­ten puu­tar­ha­kas­vien ka­te­tul­la alal­la. Kas­vi­peit­tei­syys­vaa­ti­mus­ta ei voi myös­kään täyt­tää eri­tyis­tuki­so­pi­mus­a­loil­la ra­vin­ne­kuor­mi­tuk­sen te­hos­te­tus­ta vä­hen­tä­mi­ses­tä, suo­ja­vyö­hyk­keen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta tai tur­ve­pel­to­jen pit­kä­ai­kai­ses­ta nur­mi­vil­je­lys­tä.

5.7. Peltoluonnon monimuotoisuus
Kerääjäkasvit

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on täs­men­net­ty, muu­tok­set li­ha­voi­tu:

Ke­rää­jä­kas­vi on kyl­vet­tä­vä vii­meis­tään 15.8. Ke­rää­jä­kas­vil­la tar­koi­te­taan kas­vus­toa, joka käyt­tää yksi­vuo­ti­sen var­si­nai­sen vil­je­ly­kas­vin jäl­keen maa­han jää­viä ja vil­je­ly­kas­vin täh­teis­tä tai maas­ta va­pau­tu­via ra­vin­tei­ta ja suo­jaa maa­ta li­sää­mäl­lä kas­vi­peit­tei­syyt­tä vil­je­ly­kas­vin sa­don­kor­juun jäl­keen. Vil­je­ly­kas­vin on ol­ta­va yksi­vuo­ti­se­na vil­jel­tä­vä pel­to­vil­je­ly­kas­vi tai puu­tar­ha­kas­vi, ei kui­ten­kaan nur­mi­kas­vi. Ke­rää­jä­kas­vi voi olla ita­li­an­rai­hei­nä tai muu hei­nä, api­la tai muu nur­mi­pal­ko­kas­vi. Yksi­vuo­ti­sil­la puu­tar­ha­kas­veil­la ja var­hais­pe­ru­nal­la ke­rää­jä­kas­vi voi olla myös hu­na­ja­kuk­ka, öljy­re­tik­ka tai muok­kaus­re­tii­si. Vil­jaa voi­daan kyl­vää ke­rää­jä­kas­vik­si vain loh­kol­le, jos­sa on sa­ma­na vuon­na vil­jel­ty var­hais­pe­ru­naa tai var­hais­vi­han­nek­sia.  Ke­rää­jä­kas­vin sie­me­niä on kyl­vet­tä­vä ta­sai­ses­ti koko kas­vu­loh­kol­le si­ten, että ta­voit­tee­na on peit­tä­vä kas­vus­to. Ke­rää­jä­kas­vin avul­la ei saa pe­rus­taa moni­vuo­tis­ta nur­mea, luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mea, moni­vuo­tis­ta ym­pä­ris­tö­nur­mea, vi­her­lan­noi­tus­nur­mea tai seu­raa­van vuo­den vil­je­ly­kas­vus­toa. Ke­rää­jä­kas­vi voi­daan kyl­vää var­hais­pe­ru­naa tai var­hais­vi­han­nek­sia kas­va­neel­le alal­le ky­seis­ten kas­vien sa­don­kor­juun jäl­keen tai hie­man en­nen sa­don­kor­juu­ta. Mui­ta pel­to­vil­je­ly­kas­ve­ja tai puu­tar­ha­kas­ve­ja kas­va­val­le alal­le ke­rää­jä­kas­vi on kyl­vet­tä­vä ky­sei­sen kas­vin kyl­vön yh­tey­des­sä tai vii­meis­tään sen oras- tai tai­mi­vai­hees­sa rik­ka­kas­vi­ä­es­tyk­sen, -ruis­ku­tuk­sen tai muun vas­taa­van toi­men­pi­teen yh­tey­des­sä. Ke­rää­jä­kas­via ei saa lan­noit­taa. Kas­vus­ton voi muo­ka­ta tai kyn­tää ai­kai­sin­taan 1.10. Kas­vus­ton voi päät­tää kas­vin­suo­je­lu­ai­neil­la ai­kai­sin­taan 15.9.

Ke­rää­jä­kas­veis­ta mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 25 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

Saneerauskasvit

Muu­tok­set/li­säyk­set li­ha­voi­tu:

Ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta sa­nee­raus­kas­veis­ta voi­daan myön­tää vil­je­ly­kier­ros­sa pe­ru­na-, so­ke­ri­juu­ri­kas- tai avo­maan puu­tar­ha­kas­ve­ja vä­hin­tään yh­den heh­taa­rin pel­to­a­lal­la vil­je­le­vil­le maa­ti­loil­le. Vil­je­ly­kier­rok­si kat­so­taan haku­vuo­si tai joku kol­mes­ta ai­em­mas­ta vuo­des­ta.

Sa­nee­raus­kas­veis­ta mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 25 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

6.3. Lohkokohtaisen toimenpiteen valitseminen ja vaihtaminen sitoumuskauden aikana

Muu­tok­set li­ha­voi­tu:

Vil­je­li­jä voi va­li­ta loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met ja il­moit­taa loh­kol­le suo­ja­vyö­hyk­keen, mi­kä­li pel­to­a­lal­la on ol­lut voi­mas­sa edel­lis­ten oh­jel­ma­kau­sien eri­tyis­ym­pä­ris­tö­tuki­so­pi­mus luon­non ja mai­se­man moni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­ses­tä tai suo­ja­vyö­hyk­keen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta. Alan pi­tää täyt­tää myös toi­men­pi­teil­tä vaa­di­tut eh­dot.

Vil­je­li­jä voi va­li­ta toi­men­pi­teen ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met ja il­moit­taa loh­kol­le moni­vuo­ti­set ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met, mi­kä­li pel­to­a­lal­la on ol­lut voi­maa edel­li­sen oh­jel­ma­kau­den so­pi­mus tur­ve­pel­to­jen pit­kä­ai­kai­ses­ta nur­mi­vil­je­lys­tä.  Alan pi­tää täyt­tää myös toi­men­pi­teil­tä vaa­di­tut eh­dot.

Aloit­ta­es­saan puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lyn tai li­sä­tes­sään nii­den vil­je­ly­alaa vil­je­li­jä voi va­li­ta puu­tar­ha­kas­vien toi­men­pi­teen.

Loh­ko­koh­tai­nen toi­men­pide voi­daan vaih­taa, jos:

1) vil­je­li­jä lo­pet­taa puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lyn tai aloit­taa tai li­sää nii­den vuo­sit­tai­sen vil­je­lyn vä­hin­tään yh­den heh­taa­rin ta­sol­le;

2) kes­ken si­tou­mus­kau­den ta­pah­tuu suku­pol­ven­vaih­dos tai muu koko maa­ti­lan tai sen osan hal­lin­nan­siir­to ja si­tou­mus siir­re­tään;

3) vil­je­li­jä aloit­taa luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non har­joit­ta­mi­sen ja an­taa sitä kos­ke­van si­tou­muk­sen tai lo­pet­taa ky­sei­sen tuo­tan­non har­joit­ta­mi­sen; tai

4) ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta muu­te­taan maa­seu­tu­a­se­tuk­sen (1305/2013)15 ar­tik­las­sa tar­koi­te­tun ym­pä­ris­töön liit­ty­vän neu­von­nan pe­rus­teel­la, neu­vo­ja puol­taa muut­ta­mis­ta, si­tou­muk­sen ym­pä­ris­tö­ta­voit­teet ei­vät heik­ke­ne ja va­li­tus­ta toi­men­pi­tees­tä mak­set­ta­van ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen mää­rä heh­taa­ril­ta ei yli­tä vaih­det­ta­vas­ta toi­men­pi­tees­tä heh­taa­ril­ta mak­set­ta­vaa kor­vaus­mää­rää.

5) vil­je­li­jä voi vaih­taa loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys toi­seen toi­men­pi­tee­seen, jos maa­ti­lan si­tou­mus­a­las­ta vä­hin­tään 20% alal­la on suo­ja­vyö­hy­ke, moni­vuo­ti­nen ym­pä­ris­tö­nur­mi, luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mi, vi­her­lan­noi­tus­nur­mi, moni­muo­toi­suus­pel­to, moni­vuo­tis­ten puu­tar­ha­kas­vien ka­tet­tu ala tai edel­lis­ten oh­jel­ma­kau­sien eri­tyis­tuki­so­pi­mus suo­ja­vyö­hyk­keen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta, ra­vin­ne­kuor­mi­tuk­sen te­hos­te­tus­ta vä­hen­tä­mi­ses­tä tai tur­ve­pel­to­jen pit­kä­ai­kai­ses­ta nur­mi­vil­je­lys­tä vuo­si­na 2015 tai 2016.

Vil­je­li­jän on il­moi­tet­ta­va loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen vaih­ta­mi­ses­ta kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vii­meis­tään 15.6. ky­sei­se­nä vuon­na. Jos vaih­ta­mi­ses­ta il­moi­te­taan myö­hem­min, uu­den toi­men­pi­teen to­teu­tus voi­daan aloit­taa ja muu­tok­sen mu­kai­nen ym­pä­ris­tö­kor­vaus mak­saa seu­raa­van si­tou­mus­vuo­den alus­ta al­ka­en.

6.4. Lohkokohtaisesta toimenpiteestä luopuminen

Muu­tok­set li­ha­voi­tu:

8.3. Maksamisen rajoituksia ympäristökorvauksen sisällä

Li­sät­ty:

Toi­men­pi­tees­tä lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­nen pel­toon mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 60 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

Toi­men­pi­tees­tä ra­vin­tei­den ja or­gaa­nis­ten ai­nei­den kier­rät­tä­mi­nen mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 60 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

Toi­men­pi­teen ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met suo­ja­vyö­hyk­keis­tä mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta vain sel­lai­ses­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta, joka on vuon­na 2015 ol­lut suo­ja­vyö­hyk­kee­nä ja jon­ka vil­je­li­jä on tuki­ha­ke­muk­ses­saan il­moit­ta­nut mai­nit­tu­na vuon­na suo­ja­vyö­hyk­kee­nä.

Toi­men­pi­teen pel­to­luon­non moni­muo­toi­suus ke­rää­jä­kas­veis­ta ja sa­nee­raus­kas­veis­ta mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 25 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

Ker­taa li­säk­si jo­kai­sen toi­men­pi­teen pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­set liit­tees­tä 3. Pe­rus­ta­soi­hin tuli muu­tok­sia vuon­na 2015 ke­säl­lä.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019